Bijsluiter Celebrex 100/200 mg, harde capsules

Informatie voor de patiënt

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Ook als u Celebrex of een soortgelijk geneesmiddel reeds eerder heeft gebruikt, adviseren wij u deze tekst aandachtig door te lezen. De informatie kan gewijzigd zijn.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn deze nogmaals door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Celebrex en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Celebrex inneemt
3. Hoe moet Celebrex worden ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe moet Celebrex bewaard worden?

Celebrex 100 mg
Celebrex 200 mg
capsule, hard

• Het werkzame bestanddeel van Celebrex is celecoxib. Eén capsule bevat respectievelijk 100 mg of 200 mg celecoxib.

• Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: lactosemonohydraat, natriumlaurylsulfaat, povidon K30, croscarmellosenatrium, magnesiumstearaat (E470b), gelatine, en de kleurstof titaandioxide (E171). De 100 mg capsules bevatten bovendien de kleurstof indigotine (E132) en de 200 mg capsules bevatten de kleurstof ijzeroxide (E1 72).

Registratiehouder
Pfizer bv,
Rivium Westlaan 142,
2909 LD Capelle aan den IJssel.

Voor vragen over dit geneesmiddel, bel met Pfizer: 0800-MEDINFO (63 34 636).

Celebrex capsule, hard zijn in het register ingeschreven onder RVG 25053 (Celebrex 100 mg) en RVG 25054 (Celebrex 200 mg).

1. Wat is Celebrex en waarvoor wordt het gebruikt?

• Celebrex 100 mg harde capsules zijn ondoorzichtige, witte capsules met dubbele blauwe band met de opdruk 7767 en 100. Celebrex 200 mg capsules zijn ondoorzichtige, witte capsules met dubbele gouden band met de opdruk 7767 en 200.

• Celebrex kan worden geleverd in doosjes met 30 of 50 tabletten in doordrukstrips. Mogelijk zijn niet alle verpakkingen beschikbaar.
Celebrex PIL.doc Pagina 1 van 9
Bijsluiter Celebrex 100/200 mg, harde capsules

• Celecoxib, het werkzame bestanddeel van Celebrex, is een stof uit de groep van de ‘selectieve COX-2-remmers’. Celebrex is een pijnstillend en ontstekingsremmend geneesmiddel. De werking van Celebrex berust op een remming van prostaglandinen. Dit zijn natuurlijke stoffen in uw lichaam. Sommige ontstaan bij ontsteking en veroorzaken dan pijn en zwelling. Andere beschermen bijvoorbeeld juist de maagwand. Celebrex vermindert de aanmaak van prostaglandinen die pijn en zwelling veroorzaken.

• Celebrex wordt gebruikt voor de behandeling van de gewrichtsziekten reuma (ontsteking van de gewrichten (reumatoïde artritis)), artrose (‘versleten gewrichten’) en spondylitis ankylopoetica (ontsteking en stijfheid van de wervelgewrichten).

2. Wat u moet weten voordat u Celebrex inneemt
Gebruik Celebrex niet wanneer u:

• weet dat u overgevoelig bent voor celecoxib of voor één van de overige bestanddelen (hulpstoffen) van Celebrex;
• een allergische reactie heeft gehad op de groep van geneesmiddelen die“sulfonamiden” worden genoemd. Deze groep omvat sommige antibiotica, die gebruikt kunnen worden om infecties te behandelen;
• een maag- of darmzweer heeft, of een maag- of darmbloeding;
• in het verleden na het innemen van acetylsalicylzuur (aspirine), of andere ontstekingsremmende geneesmiddelen, waaronder COX-2 remmers, een van de volgende verschijnselen heeft gekregen: astma (piepen of niet makkelijk kunnen ademhalen), neuspoliepen, ernstige neusverstopping of verschijnselen van allergie zoals opgezwollen gezicht, lippen, tong of keel en/of jeukende huiduitslag al dan niet gepaard gaand met vorming van bultjes (galbulten en urticaria);
• zwanger bent of de kans bestaat dat u zwanger zou worden;
• borstvoeding geeft;
• een ernstige leveraandoening heeft;
• een ernstige nieraandoening heeft;
• een terugkerende (ernstige) ontsteking heeft van de dikke darm (colitis ulcerosa) gepaard gaande met koorts en het afscheiden van slijm soms met bijmenging van etter en bloed, of een terugkerende (ernstige) ontsteking van de darmen (ziekte van Crohn) gepaard gaande met diarree, pijn in de onderbuik, wisselende koorts en vermagering;
• een matig tot ernstig verzwakt hart heeft (congestief hartfalen);
• een aangetoonde hartziekte en/of ziekte aan de bloedvaten van de hersenen heeft bijvoorbeeld als u een hartaanval, beroerte, lichte beroerte (TIA) of verstoppingen van de bloedvaten naar het hart of de hersenen heeft gehad of als u een operatie heeft gehad om deze verstoppingen weg te halen of te overbruggen;
• problemen met uw bloedsomloop heeft of heeft gehad (perifeer arterieel vaatlijden) of als u een operatie aan de slagaders van uw benen heeft gehad.
Waar u verder op moet letten bij het gebruik van Celebrex

Wees extra voorzichtig met Celebrex:
• als u tegelijk een andere ontstekingsremmende pijnstiller ((niet-aspirine) NSAID) of acetylsalicylzuur gebruikt, in verband met een hoger risico van het optreden van bijwerkingen in het maagdarmkanaal;
• als u een zweer, bloeding of perforatie van het maagdarmkanaal heeft gehad, in verband met een hoger risico op het ontwikkelen van dezelfde complicaties. Dit risico neemt toe als u naast Celebrex ook acetylsalicylzuur gebruikt;
• als u een verhoogd risico heeft op aandoeningen van het hart zoals een verhoogde bloeddruk, suikerziekte (diabetes), verhoogd cholesterol, of als u rookt;
• als u last heeft of heeft gehad van een hartaandoening of te veel vocht vasthoudt;
• als u uitgedroogd zou kunnen zijn, bijvoorbeeld ten gevolge van ziekte of diarree of als u plaspillen gebruikt;
• als u een hoge bloeddruk heeft of gevoelig bent voor het krijgen van een hoge bloeddruk. Uw bloeddruk dient dan gecontroleerd te worden tijdens de behandeling met Celebrex.
• als u een lever- of nieraandoening heeft of bij ouderen. U dient onder gepast medisch toezicht te blijven;
• als u huiduitslag, beschadiging van slijmvliezen of een andere vorm van overgevoeligheid zoals bijvoorbeeld een plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag krijgt. Raadpleeg dan direct uw arts;.
• als u wordt behandeld voor een ontsteking, omdat Celebrex koorts en andere tekenen van ontsteking kan onderdrukken. Hierdoor merkt u een infectieziekte minder snel op;
• als u middelen gebruikt die de bloedstolling tegengaan (zoals bijvoorbeeld acenocoumarol en fenprocoumon), in verband met het mogelijk optreden van bloedingen;
• als uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt.
Vertel het uw behandelend arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest. Uw arts zal van tijd tot tijd uw behandeling met u willen bespreken. Het is belangrijk dat u de laagste dosis gebruikt die bij u de pijn verlicht en dat u Celebrex niet langer gebruikt dan nodig is. De reden hiervoor is dat het risico van een hart- of vaataandoeningen na langdurige behandeling kan toenemen, vooral bij hoge dosis. Als een van de volgende verschijnselen: kortademigheid, pijn op de borst of gezwollen enkels bij u begint of erger wordt raadpleeg dan direct uw arts, deze verschijnselen kunnen namelijk wijzen op een hartziekte.

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Gebruik Celebrex niet wanneer u zwanger bent of probeert zwanger te worden. Gebruik voorbehoedsmiddelen tijdens het gebruik van dit geneesmiddel wanneer het mogelijk is dat u in verwachting zult raken. Stop het gebruik van Celebrex, wanneer u toch zwanger raakt.

Borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Gebruik Celebrex niet wanneer u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Vermijd het besturen van voertuigen of het bedienen van machines wanneer u last krijgt van slaperigheid of duizeligheid (zie rubriek 4. Mogelijke bijwerkingen).

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Celebrex

Celebrex harde capsules bevatten lactose: 149,7 mg in de 100 mg capsule en 49,8 mg in de 200 mg capsule. Gebruik dit geneesmiddel niet indien u de erfelijke aandoening galactose-intolerantie, Lapplactase deficiëntie of glucose-galactose malabsorptie heeft. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel neemt.

Gebruik van Celebrex in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.
Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. Het is mogelijk dat Celebrex een wisselwerking heeft met andere geneesmiddelen.

De volgende geneesmiddelen of stoffen kunnen de werking van Celebrex beïnvloeden:
• Warfarine, of andere middelen tegen bloedstolsels. In verband met een verhoogd risico op bloedingen, dient u nauwlettend gecontroleerd te worden wanneer u tegelijkertijd een middel tegen bloedstolsels inneemt, in het bijzonder wanneer u een behandeling Celebrex begint of de dosering ervan wijzigt.
• Plaspillen. De werking wordt mogelijk minder sterk in combinatie met Celebrex.
• Middelen gebruikt bij hoge bloeddruk en hartfalen. De werking wordt mogelijk minder sterk in combinatie met Celebrex. In combinatie met ACE-remmers en angiotensine-IIreceptorantagonisten zou het risico van een plotselinge verslechtering van de nierwerking toegenomen kunnen zijn (vooral bij ouderen).
• Combinatie van middelen om afweerreacties te onderdrukken (ciclosporine of tacrolimus) met Celebrex zou schadelijk kunnen zijn voor uw nieren. Uw nierfunctie dient daarom gecontroleerd te worden.
• Celebrex kan worden gebruikt in combinatie met een lage dosering acetylsalicylzuur, zoals wordt gebruikt na een hartinfarct of beroerte. Zorg er wel voor dat uw arts hiervan op de hoogte is, in verband met een mogelijke toename van bijwerkingen.
• Dextromethorfan (middel tegen hoest). De werking van dit middel wordt mogelijk versterkt door Celebrex.
• Middelen gebruikt bij depressie. De werking wordt mogelijk versterkt in combinatie met Celebrex. Mogelijk dient de dosering aangepast te worden wanneer u een behandeling Celebrex begint of beëindigt.
• Middelen gebruikt bij psychosen, waandenkbeelden of hallucinaties. De werking wordt mogelijk versterkt in combinatie met Celebrex. Mogelijk dient de dosering aangepast te worden wanneer u een behandeling Celebrex begint of beëindigt.
• Middelen gebruikt bij een onregelmatige hartslag. De werking wordt mogelijk versterkt in combinatie met Celebrex. Mogelijk dient de dosering aangepast te worden wanneer u een behandeling Celebrex begint of beëindigt.
• Lithium. De werking van lithium wordt mogelijk versterkt. U dient daarom nauwlettend
gecontroleerd te worden wanneer u een behandeling Celebrex begint of beëindigt.
• Fluconazol, een middel gebruikt bij schimmelinfecties. Uw arts zal in dat geval de dosering van Celebrex aanpassen;
• Middelen gebruikt bij epilepsie (carbamazepine, fenobarbital en andere zogenaamde barbituraten). De werking van Celebrex is mogelijk minder sterk;
• Rifampicine, een middel gebruikt bij bacteriële infecties. De werking van Celebrex is mogelijk minder sterk.

3. Hoe moet Celebrex worden ingenomen?

Algemene aanwijzingen
De dosering en duur van uw behandeling zal door uw arts bepaald worden en zal aan uw individuele situatie aangepast worden.

U moet de capsules in zijn geheel (zonder te kauwen) innemen, bij voorkeur met een ruime hoeveelheid vloeistof, bijvoorbeeld een half glas water of melk.

U hoeft de capsules niet met eten in te nemen.
Celebrex is bestemd voor volwassenen. Uw arts bepaalt de dosering en houdt daarbij rekening met uw omstandigheden. Uw arts zal u zo kort mogelijk behandelen met de laagst mogelijke dosering.

Als u de indruk heeft dat Celebrex te sterk of te zwak werkt, licht dan uw arts of apotheker in.

Artrose: De gebruikelijke dosering bij de behandeling van artrose is 200 mg Celebrex per dag. U neemt dan:
• eenmaal per dag een capsule van 200 mg, óf
• tweemaal per dag een capsule van 100 mg.
Bij sommige patiënten kan een hogere dosering de werkzaamheid verhogen. In deze gevallen kan uw arts de dosering verhogen. De maximale dosering die u per dag mag innemen bedraagt 400 mg. Raadpleeg uw arts indien u twee weken nadat u met de behandeling bent gestart geen toegenomen effect heeft ondervonden. Uw arts zal dan bekijken of u een ander geneesmiddel moet gebruiken.

Reuma: De gebruikelijke dosering bij de behandeling van reuma is een startdosis van 200 mg per dag. U neemt dan:
• eenmaal per dag een capsule van 200 mg, óf
• tweemaal per dag een capsule van 100 mg.
Bij sommige patiënten kan een hogere dosering de werkzaamheid verhogen. In deze gevallen kan uw arts de dosering verhogen. De maximale dosering die u per dag mag innemen bedraagt 400 mg. Raadpleeg uw arts indien u twee weken nadat u met de behandeling bent gestart geen toegenomen effect heeft ondervonden. Uw arts zal dan bekijken of u een ander geneesmiddel moet gebruiken.

Spondylitis ankylopoetica: De gebruikelijke dosering bij de behandeling van spondylitis ankylopoetica is 200 mg per dag. U neemt dan:
• eenmaal per dag een capsule van 200 mg, óf
• tweemaal per dag een capsule van 100 mg.
Bij sommige patiënten kan een hogere dosering de werkzaamheid verhogen. In deze gevallen kan uw arts de dosering verhogen. De maximale dosering die u per dag mag innemen bedraagt 400 mg. Raadpleeg uw arts indien u twee weken nadat u met de behandeling bent gestart geen toegenomen effect heeft ondervonden. Uw arts zal dan bekijken of u een ander geneesmiddel moet gebruiken.

Ouderen (boven 65 jaar): De gebruikelijke dosering is een startdosis van 200 mg per dag. U neemt dan:
• eenmaal per dag een capsule van 200 mg, óf
• tweemaal per dag een capsule van 100 mg.
Bij sommige patiënten kan een hogere dosering de werkzaamheid verhogen. In deze gevallen kan uw arts de dosering verhogen. De maximale dosering die u per dag mag innemen bedraagt 400 mg.
Als u een lichaamsgewicht heeft van minder dan 50 kg, kan uw arts de dosering aanpassen.

Verminderde werking van de lever: In het algemeen zal de arts u bij het begin van de behandeling de helft van de aanbevolen dosering voorschrijven. Wanneer de werking van uw lever ernstig verminderd is, mag u dit geneesmiddel niet gebruiken.

Kinderen: Er is geen ervaring met het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Celebrex moet daarom niet aan kinderen worden gegeven.
Op basis van uw individuele reactie op Celebrex kan de dosering worden verlaagd.
Raadpleeg uw arts of apotheker indien u merkt dat Celebrex te sterk of juist te weinig werkt.

Wat moet u doen wanneer u te veel Celebrex heeft ingenomen?

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker wanneer u teveel van Celebrex heeft ingenomen.
Wat moet u doen wanneer u vergeten bent Celebrex in te nemen?

Wanneer u een dosis gemist heeft, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Let op! Neem nooit een dubbele dosis van Celebrex in om de vergeten dosis in te halen. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Celebrex bijwerkingen veroorzaken. Informeer uw arts of apotheker wanneer er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart.
De mate van voorkomen van bijwerkingen is als volgt onderverdeeld: zeer vaak (meer dan 10%), vaak (tussen 1% en 10%); soms (tussen 0,1% en 1%), zelden (tussen 0,01% en 0,1%) en bijwerkingen met een onbekende frequentie.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld:

Infecties
Vaak: neusbijholteontsteking (sinusitis), ontsteking van de bovenste luchtwegen, ontsteking van de urinewegen

Bloed
Soms: bloedarmoede (anemie)
Zelden: bloedafwijkingen (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie), of gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie, tekort aan bloedplaatjes): neem contact op met uw arts bij onverwachte bloedingen en/of blauwe plekken.
Onbekend: ernstige bloedafwijking (tekort aan witte/rode bloedcellen en bloedplaatjes (pancytopenie))

Immuunsysteem
Vaak: verergering van overgevoeligheid voor bepaalde stoffen, gepaard gaande met verschijnselen zoals tranende ogen, loopneus, huiduitslag of benauwdheid (allergie).
Onbekend: ernstige allergische reacties, shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock)

Psychische aandoeningen
Vaak: slapeloosheid
Soms: angstgevoelens, neerslachtigheid (depressie), vermoeidheid
Zelden: verwardheid
Onbekend: waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties)

Spijsvertering
Soms: te veel kalium in het bloed soms zich uitend in spierkrampen, diarree, misselijkheid, duizeligheid en hoofdpijn (hyperkaliëmie)

Zenuwstelsel
Vaak: duizeligheid, spierstijfheid (hypertonie)
Soms: waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesieën), slaperigheid (somnolentie), herseninfarct
Zelden: onzekere gang bij het lopen (ataxie), smaakverandering
Onbekend: hoofdpijn, verergering van epilepsie, hersenvliesontsteking (aseptische meningitis), verlies van de smaak (ageusie), ontbreken van de reukzin (anosmie), bloedingen binnen de schedel met fatale afloop (intracraniële bloeding)

Oog
Soms: wazig zien
Onbekend: ontsteking van het oogslijmvlies (conjunctivitis), bloedingen in het oog, afsluiting van kleine slagaders of aders in het oog (retinale arterie of vene occlusie)

Evenwichtsorgaan en oor
Soms: oorsuizen, gehoorstoornissen

Hart
Vaak: hartinfarct
Soms: hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart), hartkloppingen (palpitaties), versnelde hartslag (tachycardie)
Onbekend: stoornissen in hartritme (aritmie)

Bloedvaten
Vaak: verhoogde bloeddruk (hypertensie)
Soms: verergering van verhoogde bloeddruk
Onbekend: overmatig blozen (flush), ontsteking van de bloedvaten (vasculitis)

Ademhalingsstelsel
Vaak: keelontsteking, neusverkoudheid, , hoesten, kortademigheid (dyspnoe)
Onbekend: benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen)

Maagdarmstelsel
Vaak: buikpijn, diarree, gestoorde spijsvertering met als verschijnselen vol gevoel in de bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden (dyspepsie), winderigheid (flatulentie), braken, moeite met slikken (dysfagie)
Soms: verstopping (obstipatie), oprisping, maagontsteking (gastritis), ontsteking van de mondslijmvlies (stomatitis), verergering van maagdarmontsteking
Zelden: maag- of (slok)darmzweer, perforatie van de darm (raadpleeg de arts bij maagpijn of pijn achter het borstbeen of bij bloedbevattende, pikzwarte ontlasting (melaena)), slokdarmontsteking (oesofagitis), acute ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis)
Onbekend: misselijkheid, bloeding in de maag of darm, (verergering van) ontsteking van de dikke darm (colitis)

Lever en gal
Soms: verstoorde werking van de lever
Onbekend: leverontsteking (hepatitis), geelzucht (gele verkleuring van uw huid of oogwit), leverfalen

Huid
Vaak: huiduitslag, jeuk
Soms: huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria)
Zelden: haaruitval, overgevoeligheid voor (zon)licht
Onbekend: klein vlekkige bloeding in de huid of slijmvlies (ecchymosis), huiduitslag met vorming van blaasjes, ernstige huidontsteking met verlies van huidcellen en haar (exfoliatieve dermatitis), huiduitslag met rode onregelmatige vlekken (erythema multiforme), ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom), loslaten van de huid gevolgd door blaarvorming (toxische epidermale necrolyse), plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio-oedeem)

Steun- en bewegingsapparaat
Soms: beenkrampen
Onbekend: pijn in de gewrichten, spierontsteking (myositis)

Nieren en urinewegen
Soms: verstoorde werking van de nieren
Onbekend: plotseling verminderde werking van de nieren, ernstige ontsteking van de nier gepaard gaande met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken, te weinig natrium in het bloed (hyponatriëmie)

Geslachtsorganen
Onbekend: menstruatiestoornissen


Algemeen
Vaak: griepachtige verschijnselen (o.a. hoofdpijn, koorts, rillingen, misselijkheid, spier- en gewrichtspijn), vocht vasthouden in het lichaam (dikke enkels of benen)
Celebrex kan de uitslagen van lever- of nierfunctietesten in bloedonderzoek beïnvloeden.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld bij klinische studies waarbij Celebrex werd gegeven aan proefpersonen zonder artrose:

Vaak: beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris), darmklachten zoals diarree, obstipatie, opgeblazen gevoel, buikpijn (prikkelbare darmsyndroom), nierstenen (nefrolithiase), verstoorde nierfunctie, vergroting van de prostaat (benigne prostaathyperplasie), gewichtstoename
Soms: bepaalde bacteriële infectie (helicobacterinfectie), huidziekte die gepaard kan gaan met roodheid en met vocht gevulde blaasjes (gordelroos, herpes zoster), huidinfectie die bijna altijd wordt veroorzaakt door een bepaalde soort bacterie (wondroos, erysipelas), longontsteking (bronchopneumonie), ontsteking van het binnenoor (labyrintitis), tandvleesontsteking, goedaardig vetgezwel (lipoom), vlekjes in het gezichtsveld (glasvochttroebelingen), oogbloeding, vorming van een bloedstolsel (trombus) in een ader of slagader (diepe veneuze trombose), stemstoornis (dysfonie), bloedende aambeien (hemorroïden), frequente stoelgang (defecatie), zweertjes (ulcera) in de mond, huidontsteking (allergische dermatitis), omkapselde holte, gevuld met een geleiachtige vloeistof (ganglion), 's nachts opstaan om te plassen (nocturie), bloeding in de vagina, gevoelige borsten, breuken (fracturen) in onderste ledematen, te veel natrium in het bloed gepaard gaande met rusteloosheid, spierzwakte, sufheid, stuipen en mogelijk bewusteloosheid (hypernatriëmie).

5. Hoe moet Celebrex bewaard worden?

• Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

• Niet bewaren boven 30 °C.
Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Celebrex niet meer na de datum op de doos achter “Niet te gebruiken na:”. Op de doordrukstrip is de uiterste gebruiksdatum aangegeven na de letters “exp” gevolgd door maand en jaar.
Breng niet gebruikte geneesmiddelen terug naar uw apotheek.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in februari 2008.