Deze productinformatie is alleen bedoeld voor inwoners van Nederland.

Celontin® , capsules
 

Bijsluitertekst

Informatie voor de patiënt
Lees deze bijsluiter zorgvuldig, ook als u dit geneesmiddel al langer gebruikt. De tekst kan in de loop der tijd namelijk zijn aangepast. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat is Celontin en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Celontin inneemt ?
3. Hoe wordt Celontin ingenomen ?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Celontin ?

Celontin, capsules

* De werkzame stof is mesuximide, 300 mg per capsule.

* Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn maïszetmeel, gelatine, sunset geel
(E110), kanarie geel (E104) en zwart ijzeroxide(E172).

Registratiehouder
Pfizer bv
Postbus 37
2900 AA Capelle aan den IJssel

In het register ingeschreven onder RVG 04262

Voor vragen over dit geneesmiddel heeft Pfizer het volgende telefoon-nummer 0800-MEDINFO(6334636).

1. Wat is Celontin en waarvoor wordt het gebruikt?

Een capsule Celontin bevat 300 mg mesuximide. Celontin is een geneesmiddel voor de behandeling van bepaalde vormen van epilepsie.
Celontin wordt geleverd in een plastic flacon met 100 capsules.
Het werkzame bestanddeel mesuximide is een anti-epilepticum (geneesmiddel voor de behandeling van epilepsie) uit de groep der succinimiden. Het kan gecombineerd worden met andere anti-epileptica. Celontin is bestemd voor de behandeling van patiënten met absences (petit mal), die niet reageren op andere geneesmiddelen.

2. Wat u moet weten voordat u Celontin inneemt?

Gebruik Celontin niet:

* bij overgevoeligheid voor Celontin of andere geneesmiddelen uit de groep der succinimiden.

Wees extra voorzichtig met Celontin

* Indien zich verschijnselen van depressie, agressiviteit of andere gedragsveranderingen voordoen, dient het gebruik van Celontin geleidelijk gestopt te worden. Raadpleeg hiervoor steeds uw arts.
* Het is noodzakelijk regelmatig bloed- en urinecontroles uit te voeren, met name bij patiënten met lever- of nierfunctiestoornissen.

Zwangerschap

In dierproeven is het geneesmiddel evenals de meeste andere anti-epileptica schadelijk voor de vrucht gebleken. Ofschoon bij de mens geen misvormingen na gebruik van esuximide bekend zijn, kan dit risico niet worden uitgesloten. Bij zwangerschap of zwangerschapswens dienen de risico's voor de vrucht en voordeel voor de patiënte tegen elkaar te worden afgewogen.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Het is niet bekend of mesuximide overgaat in de moedermelk. Tijdens borstvoeding slechts gebruiken na overleg met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het reactievermogen kan nadelig worden beïnvloed, waardoor voorzichtigheid is geboden bij bezigheden waarbij een optimaal reactievermogen nodig is, bijvoorbeeld autorijden en het bedienen van machines.

Gebruik van Celontin in combinatie met andere geneesmiddelen
Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.
* Gebruik Celontin niet gelijktijdig met alcohol of met middelen die het centrale zenuwstelsel beïnvloeden (kalmeringsmiddelen, slaapmiddelen).
* Een wisselwerking met andere anti-epileptica, met name welke eveneens worden gebruikt bij de behandeling van absences (fenytoïne, fenobarbital), kan voorkomen..

3. Hoe wordt Celontin ingenomen ?

Celontin capsules zonder kauwen doorslikken met een glas water.

Dosering/kuurduur
De juiste dosering dient individueel ingesteld te worden. Een mogelijk doseringsschema is: 300 mg per dag gedurende de eerste week, in wekelijkse intervallen te verhogen met 300 mg per dag totdat de aanvallen onder controle zijn of totdat een maximale dagdosis van 1200 mg is bereikt.

LET OP:
* Indien Celontin in de plaats komt van een ander anti-epilepticum dient de dosering daarvan geleidelijk verlaagd te worden, terwijl de dosering van Celontin geleidelijk wordt verhoogd.
* Indien de behandeling van Celontin moet worden stopgezet, dient de dosis geleidelijk te worden verlaagd.

Wat dient u te doen wanneer u te veel Celontin heeft ingenomen?

Bij overdosering kunnen de volgende verschijnselen optreden: misselijkheid, braken en bewustzijnsverlies. Bij ernstige overdosering kunnen de verschijnselen soms verdwijnen om enige tijd later weer terug te keren. De patiënt kan bijkomen uit een coma om vervolgens binnen 24 uur weer in coma te geraken. Behandeling bestaat o.a. uit het laten braken en uit maagspoeling. Waarschuw bij overdosering altijd uw arts, die de juiste maatregelen kan nemen.

Wat dient u te doen wanneer u bent vergeten Celontin in te nemen?

Als u een dosering bent vergeten in te nemen doe dit dan zo spoedig mogelijk behalve als het moment van herinneren ongeveer 4 uur voor het gebruikelijke innametijdstip ligt. Dan moet u niets innemen, doch wachten om vervolgens verder te gaan met het voorgeschreven doseringsschema.

4. Mogelijke bijwerkingen

Soms treden op

* maag/darmkanaal: misselijkheid, braken, diarree, gewichtsverlies, maagpijn, verstopping.

* centraal zenuwstelsel: slaperigheid, duizeligheid, coördinatiestoornis van de spieren, nervositeit, hoofdpijn, wazig zien, slapeloosheid, verwardheid, agressiviteit, persoonlijkheidsveranderingen en psychose(ziektebeeld gekenmerkt door hallucinaties en waandenkbeelden).

* Huid: huiduitslag en jeuk

Informeer uw arts onmiddellijk wanneer u de volgende bijwerkingen opmerkt
* het optreden van koorts, rillingen, keelpijn en huiduitslag.

Informeer uw arts of apotheker wanneer bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart.

5. Hoe bewaart u Celontin ?

* De capsules dienen bewaard te worden beneden 25°C in een droge omgeving.

* Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Celontin niet meer na de datum aangegeven op de doos en flacon na "Niet te gebruiken na"

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in December 1999.

Celontin ® is een merknaam van Pfizer.
® Copyright Pfizer bv, Capelle aan den IJssel