Cetirizine diHCl Triangle Pharma 10 mg, filmomhulde tabletten

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Cetirizine diHCl Triangle Pharma 10 mg, filmomhulde tabletten zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
• Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is Cetirizine diHCl Triangle Pharma 10 mg en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Cetirizine diHCl Triangle Pharma 10 mg inneemt.
3. Hoe wordt Cetirizine diHCl Triangle Pharma 10 mg ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Cetirizine diHCl Triangle Pharma 10 mg?

Naam van het geneesmiddel:
Cetirizine diHCl Triangle Pharma 10 mg, filmomhulde tabletten.

Het werkzame bestanddeel is:
Cetirizinedihydrochloride.
Cetirizine diHCl Triangle Pharma 10 mg, filmomhulde tabletten bevatten per tablet 10 mg cetirizinedihydrochloride.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn:
Lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose, watervrij colloïdaal siliciumdioxide, magnesiumstearaat, titaandioxide (E1 71), hydroxypropylmethylcellulose en macrogol 400.

Registratiehouder:
MAE Holding B.V.,
Heereweg 217,
2161 BE Lisse.

In het register ingeschreven onder:
RVG 1008 81 – Cetirizine diHCl Triangle Pharma 10 mg, filmomhulde tabletten.

1. Wat is Cetirizine diHCl Triangle Pharma 10 mg en waarvoor wordt het gebruikt?

Farmaceutische vorm en inhoud:
Tabletten.
PVC/PVDC/aluminium blisterverpakking in kartonnen buitenverpakking: 2, 7, 10, 14, 20, 20x1, 30, 50, 90, 100 en 100x1 tabletten per verpakking.
Niet alle verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

Geneesmiddelengroep:
Cetirizinedihydrochloride behoort tot de groep van de zogenaamde antihistaminica (middelen tegen overgevoeligheidsreacties).
Cetirizinedihydrochloride heeft een remmende werking op de stof histamine en de eosinofiele cel. Histamine en de eosinofiele cel spelen namelijk een belangrijke rol bij het oproepen van de overgevoeligheidsverschijnselen. Bij patiënten met astma vermindert cetirizine de overdreven reactie van de longen (kortademigheid) op histamine.

Gebruiken bij:
Cetirizine diHCl Triangle Pharma 10 mg tabletten kunnen worden gebruikt bij volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar bij de behandeling van:
- overgevoeligheid waarbij het neusslijmvlies ontstoken is (bijvoorbeeld bij hooikoorts of overgevoeligheid voor huisstofmijt). De verschijnselen hiervan kunnen zijn verstopte neus, niezen, jeuk, “loopneus”(allergische rhinitis)

- huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (ook wel galbulten, netelroos of urticaria genoemd) als gevolg van overgevoeligheid
Daarnaast kunnen Cetirizine diHCl Triangle Pharma 10 mg tabletten worden gebruikt bij volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar bij de behandeling van:

- overgevoeligheid waarbij het oogslijmvlies ontstoken is (allergische conjunctivitis) als deze samenhangt met allergische rhinitis.

2. Wat u moet weten voordat u Cetirizine diHCl Triangle Pharma 10 mg inneemt.
Gebruik Cetirizine diHCl Triangle Pharma niet:

- wanneer u overgevoelig bent voor cetirizine of één van de overige bestanddelen van het product
- wanneer u een ernstige verminderde nierwerking heeft.

Wees extra voorzichtig met Cetirizine diHCl Triangle Pharma :
- Wanneer u Cetirizine diHCl Triangle Pharma langdurig gebruikt. Langdurig gebruik kan leiden tot een verhoogde kans op tandbederf (zgn. cariës) ten gevolge van een droge mond. Zorg daarom voor een goede mondverzorging bij gebruik van deze tabletten.
- Wanneer u een verminderde lever- en nierwerking heeft. Het middel dient dan met voorzichtigheid te worden gebruikt.
- Wanneer u gelijktijdig alcohol gebruikt. Cetirizine diHCl Triangle Pharma kan de werking van alcohol versterken.
- Wanneer u gelijktijdig middelen gebruikt met een dempende werking op het centrale zenuwstelsel. De versuffende werking hiervan kan worden versterkt.
- Bij kinderen beneden de leeftijd van 6 jaar:
Cetirizine tabletten zijn niet geschikt voor gebruik bij kinderen beneden 6 jaar. Voor deze groep zijn andere toedieningsvormen beschikbaar.
- Bij patiënten met erfelijkheidsproblemen zoals galactose/lactose onverdraagbaarheid of slechte opname van glucose/galactose. Deze patiënten dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap:

Over het gebruik van Cetirizine diHCl Triangle Pharma tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan slechts beperkte gegevens.
Gedurende de zwangerschap alleen gebruiken op advies van uw arts.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding:

Er bestaan onvoldoende gegevens over het gebruik van Cetirizine diHCl Triangle Pharma tijdens de periode van borstvoeding.
Gebruik van Cetirizine diHCl Triangle Pharma gedurende de periode van borstvoeding dient te worden vermeden.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:

Cetirizine diHCl Triangle Pharma kan uw reactievermogen verminderen.
Men dient hiermee rekening te houden wanneer extra oplettendheid is vereist bijvoorbeeld bij het besturen van voertuigen of het bedienen van machines. Pas op met alcohol en als u middelen gebruikt met een versuffende werking.

Gebruik van Cetirizine diHCl Triangle Pharma in combinatie met andere geneesmiddelen: Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.
Onderstaande geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de werkzame stof of de groep van de werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking en in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.
Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden.

Een wisselwerking kan onder meer optreden bij gelijktijdig gebruik van dit middel met: - Alcohol. Cetirizine diHCl Triangle Pharma kan de werking van alcohol versterken.
- Middelen met een dempende werking op het centrale zenuwstelsel. De versuffende werking hiervan kan worden versterkt.

Als u een allergie-test moet ondergaan, moet u drie dagen vóór de test het gebruik van Cetirizine diHCl Triangle Pharma onderbreken.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u deze of andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe wordt Cetirizine diHCl Triangle Pharma 10 mg ingenomen?

Dosering:
Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar:
Neem éénmaal per dag 1 tablet van 10 mg.
Bij het optreden van slaperigheid, kan het tablet voor het slapen gaan worden ingenomen.

Kinderen van 6 tot 12 jaar:
Eénmaal per dag 1 tablet van 10 mg of tweemaal daags 5 mg (dat wil zeggen tweemaal per dag een halve tablet, bij voorkeur ‘s-ochtends en ‘s-avonds).
Kinderen met een gewicht lager dan 30 kg:
Eénmaal per dag 5 mg (dat wil zeggen éénmaal per dag een halve tablet).
Bij een matig verminderde nierwerking:
Eénmaal per dag 5 mg (dat wil zeggen éénmaal per dag een halve tablet).
Wijze van innemen:
De tabletten innemen met een 1/2 glas water.

Duur van de behandeling:
U mag Cetirizine diHCl Triangle Pharma niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder
een arts te raadplegen.

In geval u bemerkt dat Cetirizine diHCl Triangle Pharma te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u teveel van Cetirizine diHCl Triangle Pharma heeft ingenomen:

Wanneer u teveel van Cetirizine diHCl Triangle Pharma heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.
Verschijnselen van een overdosering bestaan ondermeer uit bewusteloosheid, beven, toevallen, versnelde hartslag, coördinatieproblemen (= ataxie; bijv. bij het lopen een dronkemansgang).

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Cetirizine diHCl Triangle Pharma in te nemen: Wanneer u vergeten bent Cetirizine diHCl Triangle Pharma in te nemen, doe dit dan zo snel mogelijk alsnog. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosering, sla dan de gemiste dosering over en ga verder met uw normale doseringsschema. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.
Neem nooit een dubbele dosis van Cetirizine diHCl Triangle Pharma om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Cetirizine diHCl Triangle Pharma wordt gestopt:

Wanneer u plotseling stopt met het gebruik van dit geneesmiddel kunnen de verschijnselen die voor het begin van de behandeling bestonden weer optreden.

Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen.

Zoals alle geneesmiddelen kan Cetirizine diHCl Triangle Pharma bijwerkingen veroorzaken.

De volgende bijwerkingen kunnen soms voorkomen (bij meer dan 1 op 1000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten):
Centraal zenuwstelsel
Droge mond, hoofdpijn, duizeligheid, sufheid, slaperigheid bij kinderen en volwassenen en opgewondenheid.
Maag/darmkanaal
Buikklachten en spijsverteringsstoornissen.

Zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10000 patiënten):
Huid
Overgevoeligheidsreacties zoals huidreacties en plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag (angioneurotisch oedeem).

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Cetirizine diHCl Triangle Pharma 10 mg? Cetirizine diHCl

Triangle Pharma buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Er is geen speciale bewaartemperatuur. Bewaren in de originele verpakking.
Uiterste gebruiksdatum:
Gebruik Cetirizine diHCl Triangle Pharma niet meer na de datum op de verpakking achter “niet
te gebruiken na” of “exp”.
De aanduiding “exp”betekent: “niet te gebruiken na”. De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op: 9 oktober 2007