BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Cetirizine diHCl MK2 10 mg, filmomhulde tabletten
Cetirizinedihydrochloride

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
• Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Cetirizine diHCl MK2 10 mg, filmomhulde tabletten zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
• Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Raadpleeg een arts als uw verschijnselen verergeren of binnen 7 dagen niet verbeteren.
• Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker

In deze bijsluiter:
1. Wat is Cetirizine diHCl MK2 10 mg en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Cetirizine diHCl MK2 10 mg inneemt
3. Hoe wordt Cetirizine diHCl MK2 10 mg ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Cetirizine diHCl MK2 10 mg
6. Aanvullende informatie

1. Wat is Cetirizine diHCl MK2 10 mg en waarvoor wordt het gebruikt
Cetirizine diHCl MK2 is een antihistaminicum voor de behandeling van allergische aandoeningen. Cetirizine diHCl MK2 werkt door het blokkeren van de effecten van histamine, welke betrokken is bij het ontwikkelen van een allergische reactie.
Cetirizine diHCl MK2 wordt gebruikt bij de volgende allergische aandoeningen:

Volwassenen en jongeren ouder dan 12 jaar:
Seizoensgebonden (hooikoorts) en niet-seizoensgebonden (chronische) overgevoeligheid van het neusslijmvlies (zoals niezen, jeuk, loopneus en verstopte neus), daarmee samenhangende allergische ontsteking aan de ogen (jeukerige, rode en waterige ogen), en langdurige huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria).

Kinderen van 6-12 jaar:
Seizoensgebonden (hooikoorts) en niet-seizoensgebonden (chronische) overgevoeligheid van het neusslijmvlies (niezen, jeuk, loopneus en verstopte neus), en langdurige huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria).

2. Wat u moet weten voordat u Cetirizine diHCl MK2 10 mg inneemt
Gebruik Cetirizine diHCl MK2 niet

- wanneer u overgevoelig bent voor cetirizinedihydrochloride, of één van de overige bestanddelen van Cetirizine diHCl MK2.

- wanneer u lijdt aan een ernstige nierfunctiestoornis.

Wees extra voorzichtig met Cetirizine diHCl MK2

- wanneer u Cetirizine diHCl MK2 langdurig gebruikt. Wanneer u door gebruik van dit middel last krijgt van een droge mond, zou tandbederf (zgn. cariës) kunnen optreden. Poets daarom regelmatig uw tanden om tandbederf te voorkomen.

- wanneer u lijdt aan een verminderde werking van lever en/of nieren. Raadpleeg uw arts voordat u deze tabletten inneemt.

Kinderen
Cetirizine diHCl MK2 is niet geschikt voor gebruik bij kinderen jonger dan 6 jaar. Voor deze groep zijn andere toedieningsvormen beschikbaar.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Wanneer u een allergietest moet ondergaan, moet u drie dagen vóór de test stoppen met het innemen van uw tabletten. Inname van de tabletten kan de resultaten van de test beïnvloeden.
Cetirizine diHCl MK2 kan de effecten versterken van geneesmiddelen met een werking op het centrale zenuwstelsel.

Gebruik van Cetirizine diHCl MK2 met voedsel en drank

Cetirizine diHCl MK2 kan de invloed van alcohol versterken. U wordt geadviseerd om het drinken van grote hoeveelheden alcohol te vermijden als u deze tabletten gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Zwangerschap

Gedurende zwangerschap dient u Cetirizine diHCl MK2 alleen in te nemen als uw arts dit aangeeft. Er zijn onvoldoende gegevens over het gebruik van cetirizinedihydrochloride bij zwangere vrouwen.

Borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens over het gebruik van Cetirizine diHCl MK2. U dient Cetirizine diHCl MK2 niet gedurende de periode van borstvoeding te gebruiken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Cetirizine diHCl MK2 kan u slaperig maken en kan daardoor de mogelijkheid tot het besturen van voertuigen of het bedienen van machines beïnvloeden. Vermijd rijden en het gebruik van gevaarlijke machines tot u weet hoe Cetirizine diHCl MK2 u beïnvloedt.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Cetirizine diHCl MK2
Dit middel bevat lactose. Indien uw arts u heeft verteld dat u een intolerantie heeft voor bepaalde suikers, raadpleeg uw arts voordat u dit middel inneemt.

3. Hoe wordt Cetirizine diHCl MK2 10 mg gebruikt

Volg bij het innemen van Cetirizindihydrochloride MK2 nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering voor volwassenen en jongeren ouder dan 12 jaar: Eénmaal per dag 1 tablet (10 mg)

De gebruikelijke dosering voor kinderen van 6 tot 12 jaar:
Eénmaal per dag 1 tablet (10 mg) of tweemaal per dag % tablet (5mg) ( % tablet, ’s morgens en ’s avonds)

De gebruikelijke dosering voor kinderen met een lichaamsgewicht lager dan 30 kg: Eénmaal per dag % tablet (5 mg)

Overschrijd niet de aangegeven dosering
Neem de tablet bij voorkeur in met een glas water. Als de tabletten u slaperig maken, kan de tablet ’s avonds worden ingenomen.

De tabletten kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen.

Als u merkt dat Cetirizine diHCl MK2 te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u meer van Cetirizine diHCl MK2 heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u teveel van Cetirizine diHCl MK2 heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.
U kunt last krijgen van duizeligheid, sufheid, slaperigheid, coördinatieproblemen, snelle hartslag, opwinding (voornamelijk bij kinderen), droge mond, trillen, roodheid van het gezicht en de nek en gestoorde blaaslediging (urinerretentie).

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Cetirizine diHCl MK2 in te nemen

Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet/dosis in te halen. Ga verder met uw normale doseringsschema.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Cetirizine diHCl MK2 bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende frequenties kunnen worden vermeld:
zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 patiënten)
vaak (bij meer dan 1 op de 100 patiënten, maar minder dan 1 op de 10 patiënten) soms (bij meer dan 1 op de 1000 patiënten, maar minder dan 1 op de 100 patiënten)
zelden (bij meer dan 1 op de 10.000 patiënten, maar minder dan 1 op de 1000 patiënten) zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten, inclusief afzonderlijke gevallen)

Neem direct contact op met uw arts indien u de volgende bijwerking opmerkt:

Huid- en onderhuidaandoeningen
- zeer zelden: In uitzonderlijke gevallen zijn allergische reacties gemeld, zoals vochtophoping in de lippen, tong of gezicht (Quincke’s oedeem), of ademhalingsmoeilijkheden en allergische reacties (brandende en jeukende plekken op de huid met zwellingen).

De volgende bijwerkingen kunnen verder voorkomen:

Zenuwstelselaandoeningen
- vaak: droge mond, duizeligheid en slaperigheid bij kinderen en volwassenen
- soms: hoofdpijn, sufheid en opwinding.

Oogaandoeningen
- zeer zelden: cetirizinedihydrochloride kan ernstige oogaandoening veroorzaken (convulsief, waarbij de oogbollen gefixeerd en naar boven gericht staan), dit komt voornamelijk voor bij kinderen.

Maagdarmstelselaandoeningen
- soms: buikklachten en spijsverteringsstoornissen.

Lever- en galaandoeningen
- zelden: stoornissen van de leverfunctie (toename van leverenzymen)
- zeer zelden: gevallen van hepatitis (leverontsteking) zijn gemeld.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Cetirizine diHCl MK2 10 mg

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Gebruik Cetirizine diHCl MK2 niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking achter “niet te gebruiken na” of “exp”. De aanduiding “exp”betekent: “niet te gebruiken na”. De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. Aanvullende informatie

Wat bevat Cetirizine diHCl MK2

Het werkzame bestanddeel is cetirizinedihydrochloride. Eén tablet bevat 10 mg. De andere bestanddelen zijn
tabletkern: lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose (E460), watervrij colloïdaal siliciumdioxide (E551), magnesiumstearaat (E470b)
coating: titaandioxide (E1 71), hydroxypropylmethylcellulose en macrogol 400.

Hoe ziet Cetirizine diHCl MK2 er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Witte, filmomhulde tabletten met een breuklijn aan één zijde en met het getal 10 gedrukt op de andere zijde.
Verpakkingsgrootte: doordrukstrips met 2, 7, 10, 14, 20, 20x1, 30, 50, 90, 100, 100x1 tabletten. Niet alle verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

In het register ingeschreven onder
RVG 100976 – Cetirizine diHCl MK2 10 mg, filmomhulde tabletten.

Registratiehouder en fabrikant
Registratiehouder:
MK2 Pharmaceuticals
Heereweg 217
2161 BE Lisse

Fabrikanten: ratiopharm bv
Postbus 2062 1500 GB Zaandam
Merckle GmbH
Postbus 1161
D-89135 Blaubeuren Duitsland

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 2/2008.