Bijsluiter Ciproxin tabletten

Lees voor het gebruik eerst de bijsluiter. Ook als u Ciproxin in al eerder heeft gebruikt, is het zinvol deze bijsluiter te lezen. Er kan nieuwe informatie instaan. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, raadpleeg dan uw arts

Ciproxin® 100/250/500/750 tabletten

Samenstelling

Ciproxin is een geneesmiddel in de vorm van een tablet.

De werkzame stof in Ciproxin tabletten is ciprofloxacine in de vorm van ciprofloxacinehydrochloridemonohydraat. Ciproxin 100 bevat 100 mg ciprofloxacine per tablet, Ciproxin 250 bevat 250 mg ciprofloxacine per tablet, Ciproxin 500 bevat 500 mg ciprofloxacine per tablet en Ciproxin 750 bevat 750 mg ciprofloxacine per tablet.

Verder bevatten de tabletten de volgende hulpstoffen: microkristallijne cellulose, maïszetmeel, crospolyvidon, colloïdaal siliciumdioxide, magnesiumstearaat, hydroxypropylmethylcellulose 2910, polyethyleenglycol 4000 en titaandioxide (E171).

Verpakkingen

Ciproxin tabletten zijn verkrijgbaar in verpakkingen met 20 tabletten (2 doordrukstrips a 10 tabletten). Ciproxin 100 tabletten zijn niet verkrijgbaar in Nederland.

Ciproxin is ook verkrijgbaar als suspensie om in te nemen en als infusievloeistof voor toediening via een ader.

Naam en adres van de vergunninghouder

Bayer B.V.,
Energieweg 1,
3641 RT Mijdrecht,
tel. 0297-280666.

Ciproxin 100 is in het register ingeschreven onder RVG 12240,
Ciproxin 250 onder RVG 12241,
Ciproxin 500 onder RVG 12242
Ciproxin 750 onder RVG 12243.

Waarvoor wordt Ciproxin gebruikt?

Werking

Ciproxin tabletten bevatten de werkzame stof ciprofloxacine. Ciprofloxacine is een zogenaamd fluorochinolon en behoort tot de groep van de antibiotica. Deze antibiotics kunnen vele soorten bacteriën doden.

Toepassing

Volwassenen: Bij u is een infectie geconstateerd veroorzaakt door bacteriën die gevoelig zijn voor ciprofloxacine. Dit kan zijn een infectie van de luchtwegen, van de urinewegen, in het maagdarmkanaal, van de huid, van bot en beenmerg, en bij een bepaalde soort geslachtsziekte, nl. gonorroe (druiper).

Kinderen van 5-17 jaar met taaislijmziekte (cystische fibrose):

Bij jou is een acute lagere. luchtweginfectie geconstateerd veroorzaakt door de bacterie Pseudomonas aeruginosa. Voor de behandeling van de infectie heeft de arts Ciproxin tabletten,voorgeschreven. Bij sommige infecties kan de arts laten testen welke bacterie de infectie heeft veroorzaakt, of de bacterie gevoelig is voor ciprofloxacine en -na de behandeling- of de bacterie is gedood.

Wat moet u weten voordat u Ciproxin gebruikt?

Gebruik Ciproxin niet:

* bij eerder vastgestelde overgevoeligheid voor de werkzame stof ciprofloxacine of de andere bestanddelen van het product.
* bij een combinatie van ernstig verminderde nierwerking en ernstig verminderde leverwerking
* bij kinderen van 4 jaar of jonger.

Als u denkt dat een van de bovengenoemde punten van toepassing is, raadpleeg dan uw arts.

Als je 5 jaar of ouder en jonger dan 18 jaar bent en je hebt taaislijmziekte (cystische fibrose), dan mag Ciproxin alleen gebruikt worden bij een acute lagere luchtweginfectie veroorzaakt door de bacterie Pseudomonas aeruginosa.

Wees extra voorzichtig met Ciproxin:

• als bij u vroeger verschijnselen van epilepsie of beroerte zijn waargenomen (de kans op bijwerkingen als duizeligheid is dan groter).

Raadpleeg uw arts als de bovenstaande waarschuwing op u van toepassing is of in het verleden is geweest.

Tijdens de behandeling met Ciproxin wordt geadviseerd om niet langdurig in de zon te zitten of u langdurig bloot te stellen aan UV-licht. Gebruik een crème die tegen de zon beschermt. Als u last krijgt van zonnebrandachtige verschijnselen, dan moet u direct contact met uw arts opnemen.

Als u ook andere geneesmiddelen gebruikt

Als u verschillende geneesmiddelen tegelijk gebruikt, kunnen deze middelen elkaar beïnvloeden. Vertel daarom uw arts of u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt
verkrijgen. Laat uw arts vooral weten of u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:
* theofylline (voor behandeling van astma)
* bepaalde zuurbindende middelen tegen overtollig maagzuur (antacida), die magnesium- of aluminiumverbindingen bevatten
* didanosine (een middel tegen AIDS, waaraan magnesium- en calciumverbindingen zijn toegevoegd)
* middelen met een calcium- of ijzerverbinding
* metoclopramide (middel tegen braken)
* ciclosporine (een middel tegen afstotingsreacties bij transplantaties van organen)
* bloedverdunnende middelen, bv. acenocoumarol, fenprocoumon
* glibenclamide (een middel tegen suikerziekte)
• bepaalde middelen met pijnstillende en ontstekingsremmende werking, zoals ibuprofen en naproxen
* probenecide (een middel dat de werking van andere middelen kan versterken)
• methotrexaat (een middel voor de behandeling van bepaalde vormen van kanker, psoriasis en reuma).
In deze gevallen kan aanpassing van de dosis of extra controle nodig zijn. Bij gelijktijdig gebruik met bovengenoemde zuurbinders (antacida), didanosine of middelen met een calcium- of ijzerverbinding dient u Ciproxin 2 uur voor of tenminste 4 uur na deze middelen in te nemen. Volg de instructies van uw arts of apotheker nauwkeurig op.

Bij zwangerschap

Ciproxin mag niet worden gebruikt als u zwanger bent. In geval van zwangerschap moet u contact opnemen met uw arts.

Bij borstvoeding

Ciproxin mag niet worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding.

Over mogelijke invloed op rijvaardigheid en het bedienen van machines
Wanneer u bijwerkingen krijgt zoals duizeligheid, hoofdpijn, moeheid of misselijkheid, kan dit uw reactievermogen nadelig beïnvloeden. U kan dan beter niet aan het verkeer deelnemen en geen gevaarlijke machines bedienen.

Hoe moeten Ciproxin tabletten worden gebruikt?

Dosering en duur van de behandeling

In het algemeen zal de arts u afhankelijk van uw infectie tweemaal daags 250 mg tot tweemaal daags 750 mg voorschrijven. De arts zal bepalen wat de beste dosering voor uw infectie is. Gemiddeld zal de behandeling bij acute infecties 5 tot 10 dagen duren. Nadat de klachten verdwenen zijn, moet de behandeling meestal nog enige dagen doorgaan. Daarom moet de kuur altijd afgemaakt worden!

Bij sommige lage urineweginfecties bij vrouwen kan de arts een eenmalige dosis van 500 mg voorschrijven. Wanneer de klachten aanhouden, kan 3 dagen lang tweemaal per dag 250 mg worden voorgeschreven.

Bij een bepaalde soort geslachtsziekte (gonorroe, druiper) is eenmaal 250 of 500 mg voldoende.

Bij chronische infecties (in bot en beenmerg) kan de behandeling 1 tot 6 maanden duren.

Bij behandeling van een acute lagere luchtweginfectie veroorzaakt door de bacterie Pseudomonas aeruginosa bij kinderen van 5-17 jaar met taaislijmziekte (cystische fibrose) wordt tweemaal daags 15 mg per kg lichaamsgewicht (maximaal 1200 mg per dag) gegeven om in te nemen. De behandeling zal 10-14 dagen duren.

Bij een verminderde nierfunctie zal de arts uw dosering aanpassen.

Bij een verminderde leverfunctie hoeft de dosering niet te worden aangepast.

Wanneer u ouder bent dan 65 jaar kan het zijn dat de arts u een lagere dosering voorschrijft.

Neem niet meer tabletten in dan voorgeschreven.

Gebruiksaanwijzing

Ciprofloxacine heeft een bittere smaak. Slik de tabletten daarom zonder stukbijten door met wat drinken. U kunt de tabletten voor, tijdens of na de maaltijd innemen. Maar doses van 500 mg of meer kunt u het beste in een keer kort na de maaltijd innemen. Als u de tabletten inneemt op een nuchtere maag wordt het werkzame bestanddeel sneller opgenomen. In dat geval dient u de tabletten niet alleen met melkproducten of met mineralen verrijkte drank (bijv. melk, yoghurt, met calcium verrijkte sinaasappelsap)
in te nemen. De hoeveelheid calcium in een normale maaltijd heeft echter geen significante invloed op de opname van ciprofioxacine.

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten Ciproxin in te nemen?

Wanneer u vergeten bent een dosis in te nemen, moet u de vergeten dosis zo snel mogelijk innemen. Sla deze dosis over als de volgende binnen 4 uur moet worden ingenomen. Ga daarna gewoon door met de behandeling.

Wat moet u doen wanneer u teveel Ciproxin hebt ingenomen?

Een tablet extra: mocht u per ongeluk een tablet extra ingenomen hebben, ga dan gewoon door met de behandeling zoals voorgeschreven.
Meerdere tabletten extra: als u per ongeluk meerdere tabletten in een keer extra hebt ingenomen (overdosering), neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Ciproxin wordt gestopt
Wanneer u de behandeling met Ciproxin afbreekt, kan het ziektebeeld verergeren.
Raadpleeg a.u.b. uw arts wanneer u de behandeling met Ciproxin voortijdig wilt beëindigen.

Welke bijwerkingen kunnen optreden bij gebruik van Ciproxin?

Zoals alle geneesmiddelen kan Ciproxin bijwerkingen veroorzaken.
Bijwerkingen die regelmatig (1-10% van de gebruikers) voorkomen: misselijkheid, diarree en huiduitslag.
Soms (bij 0,1-1% van de gebruikers): buikpijn, schimmelinfecties, gevoel van slapte of vermoeidheid, ontstoken ader, braken, maagklachten, gebrek aan eetlust, winderigheid, gewrichtspijn, hoofdpijn, duizeligheid, slapeloosheid, onrust, verwardheid, jeuk en smaakverandering.
Zelden (bij 0,01-0,1% van de gebruikers): pijn, pijn in ledematen, rugpijn, pijn op de borst, versnelde hartslag, migraine, flauwvallen, opvliegers, verlaagde bloeddruk, geelzucht, dikke-darm-ontsteking, allergische reacties (die soms met shock, bewustzijnsverlies en ademhalingsmoeilijkheden gepaard kunnen gaan), vochtophoping in de huid (oedeem), spierpijn, gezwollen gewrichten, hallucinaties, zweten, raar gevoel in handen of voeten, angst, nachtmerries, depressies, trillen, epileptische aanvallen, verminderde gevoeligheid voornamelijk van het tastgevoel, kortademigheid, reactie van de huid op zonlicht, problemen met gehoor of gezichtsvermogen en bloed in de urine.
Heel zelden (bij minder dan 0,01% van de gebruikers): vaatontsteking, peesontstekingen (met name van de achillespees, soms leidend tot peesscheuring), abnormale manier van lopen, spierzwakte, plotselinge verslechtering van een spierziekte (myasthenia gravis), psychotische reacties, coördinatiestoornis, prikkelbaarheid van gevoelszenuwen, verhoogde druk of spanning, spiertrekkingen, huidontsteking als gevolg van geneesmiddelgebruik, huidafwijkingen met blaar- en korstvorming, verminderde of afwezige reuk, ontsteking van de alvleesklier gepaard gaande met heftige pijn in de bovenbuik uitstralend naar de rug en misselijkheid en braken (pancreatitis), verhoogde activiteit van bepaalde enzymen (amylase, lypase).
• Bij minder dan 0,1% van de gebruikers kunnen er afwijkingen in de lever- of nierfunctie ontstaan die kunnen leiden tot bijvoorbeeld ernstige vermoeidheid. Ook kunnen afwijkingen optreden in de bloedcellen (heel zelden levensbedreigend) of stolling van het bloed. Dit kan leiden tot vermoeidheid, snel blauwe plekken, niet stoppen van bloedingen, veelvuldige infecties of kleine bloedinkjes in de huid.

BELANGRIJK: raadpleeg uw arts direct

* wanneer overgevoeligheidsreacties en allergische reacties optreden
• wanneer u last krijgt van heel erge of langdurige diarree
* wanneer u last krijgt van pijnlijke zwellingen in pezen (bv. achillespees) Als u vermoedt dat er een bijwerking optreedt, informeer dan uw as of apotheker. Heel zelden kunnen de bijwerkingen ernstig zijn en moeten ze snel door de arts worden behandeld.

Hoe moat u Ciproxin tabletten bewaren?

* Houd geneesmiddelen altijd buiten het bereik en zicht van kinderen!
* Bewaar Ciproxin tabletten in de originele verpakking.
* Niet boven 30°C bewaren.
* Gebruik geen tabletten waarvan de uiterste gebruiksdatum verstreken is. De uiterste gebruiksdatum is op de verpakking vermeld en op de doordrukstrip achter de letters EXP; EXP staat voor expiry date, Engels voor vervaldatum. Breng tabletten waarvan de vervaldatum verstreken is naar de apotheek. De tabletten zullen dan op de juiste wijze vernietigd worden.

Deze bijsluitertekst is voor het laatst aangepast in: Juli 2004

N.B.:
Dit medicijn is aan u voorgeschreven. Geef het in geen geval aan iemand anders, zelfs niet als iemand dezelfde ziekte heeft als u.