INFORMATIE VOOR DE PATIENT OVER

Citanest

Uw arts heeft gekozen voor een plaatselijke verdoving met Citanest. In deze bijsluiter treft u informatie over Citanest aan. Wij houden uw arts en apotheker op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Als u na het lezen van de bijsluiter nog vragen hebt, richt u zich dan tot uw arts of apotheker.

1. Informatie over het geneesmiddel

Namen van het geneesmiddel:
Citanest 0,5%
Citanest 1%
Citanest 2%
Citanest 1 %-Adrenaline 1:200.000
Citanest 2%-Adrenaline 1:200.000

Samenstellinq: Citanest bevat als werkzame stoffen prilocainehydrochloride en epinefrinewaterstoftartraat (adrenalinewaterstoftartraat).

Hulpstoffen in de Citanest oplossingen zonder adrenaline zijn: natriumchloride, natriumhydroxide (E524) en water voor injectie. Alleen aan de 1%- en 2%-oplossingen is methylparahydroxybenzoaat toegevoegd. Hulpstoffen in de adrenalinebevattende Citanest oplossingen zijn: natriumchloride, natriummetabisulfiet (E223), methylparahydroxybenzoaat (E218) en water voor injectie.

Kenmerken: heldere, kleurloze vloeistof.

Farmaceutische vorm en inhoud: injectievloeistof in glazen flacons.

Citanest is verkrijgbaar in verschillende sterkten van 5, 10 en 20 mg/ml. De adrenalinebevattende oplossingen bevatten tevens 5 microgram/ml epinefrine.

Toedieningsvorm: per injectie.

Werkinq: Citanest is een middel dat een plaatselijk verdovende werking uitoefent. Indien het in het weefsel wordt gespoten treedt een plaatselijk verdovend effect op in een beperkt gebied. Indien de arts (anesthesist) Citanest via een ruggenprik toedient kan een verdoving van het hele onderlichaam worden bereikt. Citanest voorkomt dat de zenuwen gevoelens van pijn, warmte of koude doorgeven. Op deze wijze kan een gedeelte van het lichaam worden verdoofd om een operatieve ingreep mogelijk te maken. Ook de zenuwen naar de spieren worden in meer of mindere mate geblokkeerd, zodat tijdelijke spierzwakte of tijdelijke verlamming kan optreden. Als de verdoving is uitgewerkt komt de spierkracht weer terug.
Toevoegen van adrenaline verlengd de werkingsduur van Citanest doordat adrenaline de vaten vernauwt en blijft Citanest langer op de plaats van injectie aanwezig.

Registratiehouder:
AstraZeneca BV
Postbus 599,
2700 AN ZOETERMEER.
Telefoonnummer: 079 - 3632222.

Inschrijving:
Citanest is ingeschreven in het register onder RVG 12006 (Citanest 0.5%), RVG 07820 (Citanest 1 %) en RVG 07822 (Citanest 1 %-Adrenaline 1:200.000) en RVG 07823 (Citanest 2%-Adrenaline 1:200.000).

Aan wie wordt Citanest voorgeschreven?

Citanest wordt gebruikt voor verdoving van een beperkt of uitgebreider deel van het lichaam bij kleine of grotere operaties.

2. Belangrijke informatie vooraf

Wanneer mag u niet met Citanest behandeld worden?

Citanest mag niet worden toegediend als u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen van Citanest of voor plaatselijk verdovende middelen van dezelfde chemische familie.
Ook mag als u een bepaalde bloedafwijking genaamd methemoglobinemie heeft, Citanest niet worden gebruikt.

Verder mogen de Citanest oplossingen met adrenaline niet gebruikt worden bij verdoving van lichaamsdelen waar de bloedvaten eindigen, zoals vingers, tenen, neus, oren of penis. Citanest-Adrenaline oplossingen mogen ook niet worden toegediend indien u een hoge bloeddruk heeft, of aan een hart- of vaatziekte, diabetes of hyperthyreoidie (een te hard werkende schildklier) lijdt.

Waar moet verder rekening mee worden gehouden bij de toediening van Citanest?

Laat altijd de arts die u behandelt weten voor welke problemen of ziekten u nog meer onder behandeling bent, met name leveraandoeningen, bepaalde hartafwijkingen of een ernstige nierfunctiestoornis vereisen bijzondere aandacht.
Als u eerder al eens met een lokaal verdovend middel bent behandeld en u destijds dat middel niet goed heeft verdragen dan moet u dit ook uw arts vertellen.
Lokale verdovende middelen kunnen beter niet toegediend worden als het gebied ontstoken is.
Methylparahydroxybenzoaat kan een vertraagde allergische reactie, zoals contact dermatitis, veroorzaken. Zelden treedt een onmiddellijke reactie op met huiduitslag en bronchospasmen.
Natriummetabisulfiet kan een allergische reactie veroorzaken, waaronder anafylactische reactie en bronchospasmen bij daarvoor gevoelige personen, in het bijzonder bij die personen met een ziektegeschiedenis van astma en allergie.

Kunt u met Citanest behandeld worden als u zwanger bent of borstvoeding geeft?

Bij toepassing van Citanest tijdens de zwangerschap moet er wel rekening mee gehouden worden dat Citanest, net zoals andere plaatselijk verdovende middelen, de placenta passeert.
Het is niet bekend of Citanest in de moedermelk wordt uitgescheiden.
De arts dient te beoordelen of u met Citanest behandeld kunt worden.

Beïnvloedt Citanest het reactievermogen?

Plaatselijk verdovende middelen hebben geen invloed op de hersenfuncties. Omdat zij het gebruik van de spieren in het gebied van de verdoving wel kunnen bemoeilijken kan er, afhankelijk van de gebruikte dosering, een zeer milde invloed zijn op uw reactievermogen en kan uw rijvaardigheid iets worden beïnvloed.

Wisselwerking met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts altijd welke geneesmiddelen (ook geneesmiddelen die zonder recept te verkrijgen zijn) u gebruikt. Gebruik een medicijnkaart. U noteert hierop welke geneesmiddelen u gebruikt en in welke dosering. Laat mensen in uw omgeving weten welke geneesmiddelen u gebruikt!
Sommige medicijnen kunnen elkaars werking versterken of verzwakken of mogen om een andere reden niet gelijktijdig gebruikt worden. Om de juiste dosering Citanest te kunnen bepalen moet uw arts weten welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt. Zo kan bij gebruik van andere plaatselijk verdovende middelen, of van sommige middelen (met tocainide) tegen een onregelmatig hartritme, de dosering worden aangepast. Ook als u de volgende middelen gebruikt moet uw arts hier zeker van op de hoogte zijn:
* bepaalde middelen tegen infecties (de zogeheten sulfonamiden)
* bloedvat vernauwende medicijnen
* bepaalde middelen gebruikt bij schizofrenie (de zogeheten fenothiazines en butyrofenonen)
* bepaalde middelen gebruikt bij depressie (de zogeheten tricyclische antidepressiva)

3. Aanwijzingen voor het gebruik

Dosering
De arts zal Citanest bij u toedienen. Hij zal de dosering aanpassen aan de aard van de ingreep, uw gewicht, Ieeftijd en lichamelijke conditie.
In het algemeen bedraagt de dosering voor volwassenen tussen de 25 en 600 mg prilocainehydrochloride.

Wat kunt u verwachten en wat moet u doen als u of uw kind per ongeluk veel te veel Citanest heeft toegediend gekregen?

Verschijnselen

Citanest wordt in de regel in het ziekenhuis op de operatiekamer toegediend. U wordt dan goed bewaakt. Overdosering valt niet te verwachten. De eerste verschijnselen van overdosering zijn problemen met horen, zien, spreken en/of de coördinatie van bewegingen, gapen, rusteloosheid, duizeligheid, misselijkheid en braken.

Wat moet u dan doen?
Waarschuw direct de arts.

4. Bijwerkingen

Welke bijwerkingen kan Citanest hebben?

Bijwerkingen ten gevolge van plaatselijk verdovende middelen komen zelden voor. Allergische reacties zijn ook zeldzaam. Eventueel optredende bijwerkingen zijn in de regel het gevolg van de te verwachten effecten van de verdoving, zoals een verlaagde bloeddruk, een langzamere hartslag, langer dan normaal aanhoudende verdoving, tintelingen, (gedeeltelijke) tijdelijke verlamming van de benen, of van een te hoge dosering (zie rubriek 'Wat kunt u verwachten en wat moet u doen als u of uw kind per ongeluk veel te veel Citanest heeft toegediend gekregen').
Bij hoge doseringen van prilocainehydrochioride kan soms methemoglobinemie voorkomen.

Wat moet u doen als er bijwerkingen optreden?

Als u naar uw mening ernstige bijwerkingen ervaart of bijwerkingen die niet zijn vermeld, waarschuw dan uw behandelend arts.

5. Aanwijzingen voor het bewaren van Citanest

Citanest zonder adrenaline bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Citanest met adrenaline koel bewaren (8-152C). In het donker bewaren.
De uiterste gebruiksdatum (exp. of 'niet te gebruiken na maand/ jaar') staat op alle verpakkingen vermeld.

Buiten bereik van kinderen bewaren.