Uw tandarts heeft gekozen voor een plaatselijke verdoving met Citanest3%-Octapressine DENTAL.

In deze bijsluiter treft u informatie over Citanest 3%-Octapressine DENTAL aan.

Wij houden uw tandarts en apotheker op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.
Als u na het lezen van de bijsluiter nog vragen hebt, richt u zich dan tot uw tandarts of apotheker.

1. Informatie over het geneesmiddel

Naam van het geneesmiddel: Citanest 3%- Octapressine DENTAL.

Samenstellinq: Citanest 3%-Octapressine DENTAL bevat als werkzame stoffen prilocainehydrochloride 30 mg/ml en felypressine 0,54 mg/ml.

Hulpstoffen zijn: natriumchloride, zoutzuur en water voor injectie. Citanest 3%-Octapressine DENTAL bevat geen conserveermiddel
.
Kenmerken: heldere, kleurloze vloeistof.

Geneesmiddelengroep: plaatselijk verdovende middelen (lokale anesthetica).

Farmaceutische vorm en inhoud:
injectievloeistof in cilinderampullen a 1,8 ml, deze bevat 54 mg prilocainehydrochloride en 0,97 microgram felypressine per ampul, voor eenmalige toediening.

Toedieninqsvorm: per injectie.

Werking: Citanest is een middel dat een plaatselijk verdovende werking uitoefent. Indien het in het weefsel wordt gespoten treedt een plaatselijk verdovend effect op in een beperkt gebied. Citanest voorkomt dat de zenuwen gevoelens van pijn, warmte of koude doorgeven. Op deze wijze kan een gedeelte van het lichaam worden verdoofd om een operatieve ingreep mogelijk te maken, in dit geval op tandheelkundig gebied. Ook de zenuwen naar de spieren worden in meer of mindere mate geblokkeerd, zodat tijdelijk plaatselijke spierzwakte/verlamming kan optreden. Als de verdoving is uitgewerkt komt de spierkracht weer terug.
Toevoegen van felypressine verlengt de werkingsduur van Citanest doordat felypressine de bloedvaten vernauwt. Hierdoor blijft Citanest langer op de plaats van injectie aanwezig.

Inschrijving: Citanest 3%-Octapressine DENTAL is ingeschreven in het register onder RVG 07824.

Aan wie wordt Citanest 3%-Octapressine DENTAL voorgeschreven?

Citanest 3%-Octapressine DENTAL wordt gebruikt voor de plaatselijke verdoving bij tandheelkundige ingrepen.

2. Belangrijke informatie vooraf Wanneer mag u niet met Citanest 3%-Octapressine DENTAL behandeld worden?

Citanest 3%-Octapressine DENTAL mag niet worden toegediend als u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen van Citanest 3%-Octapressine DENTAL of voor plaatselijk verdovende middelen van dezelfde chemische familie.
Ook als u een bepaalde bloedafwijking genaamd methemoglobinemie heeft, mag Citanest 3%- Octapressine DENTAL niet gebruikt worden.

Waar moet verder rekening mee worden gehouden bij de toediening van Citanest 3%-Octapressine DENTAL?

Laat altijd de tandarts die u behandelt weten voor welke problemen of ziekten u nog meer onder behandeling bent, met name leveraandoeningen, een sterk verhoogde bloeddruk, bepaalde hart- en/of vaatziekten of een ernstige bloedarmoede vereisen bijzondere aandacht.
Als u eerder al eens met een lokaal verdovend middel bent behandeld en u destijds dat middel niet goed heeft verdragen dan moet u dit ook uw tandarts vertellen.

Kunt u met Citanest 3%-Octapressine DENTAL behandeld worden als u zwanger bent of borstvoeding geeft?

Bij toepassing van Citanest 3%-Octapressine DENTAL tijdens de zwangerschap moet er wel rekening mee gehouden worden dat prilocainehydrochloride, net zoals andere plaatselijk verdovende middelen, de placenta passeert.
Het is niet bekend of prilocainehydrochloride in de moedermelk wordt uitgescheiden. De tandarts dient te beoordelen of u met Citanest 3%- Octapressine DENTAL behandeld kunt worden.

Beïnvloedt Citanest 3%-Octapressine DENTAL het reactievermogen?

Plaatselijk verdovende middelen hebben geen invloed op de hersenfuncties. Omdat zij het gebruik van de spieren in het gebied van de verdoving wel kunnen bemoeilijken kan er, afhankelijk van de gebruikte dosering, een zeer milde invloed zijn op uw reactievermogen en kan uw rijvaardigheid iets worden beïnvloed.

Wisselwerking met andere geneesmiddelen

Vertel uw tandarts welke geneesmiddelen (ook geneesmiddelen die zonder recept te verkrijgen zijn) u gebruikt. Gebruik een medicijnkaart. U noteert hierop welke geneesmiddelen u gebruikt en in welke dosering.
Sommige medicijnen kunnen elkaars werking versterken of verzwakken of mogen om een andere reden niet gelijktijdig gebruikt worden. Om de juiste dosering Citanest 3%-Octapressine DENTAL te kunnen bepalen moet uw tandarts weten welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt. Zo kan bij gebruik van andere plaatselijk verdovende middelen, of van sommige middelen (met tocainide) tegen een onregelmatig hartritme, de dosering worden aangepast. Ook als u bepaalde middelen tegen infecties gebruikt (de zogeheten sulfonamiden), moet uw tandarts hier zeker van op de hoogte zijn.

3. Aanwijzingen voor het gebruik

Dosering

De tandarts zal Citanest 3%-Octapressine DENTAL bij u toedienen.

In het algemeen bedraagt de dosering voor volwassenen 1 tot 3 cilinderampullen, afhankelijk van de ingreep.

Wat kunt u verwachten en wat moet u doen als u of uw kind per ongeluk veel te veel Citanest 3%- Octapressine DENTAL heeft toegediend gekregen?

Verschijnselen

De eerste verschijnselen van overdosering zijn problemen met horen, zien, spreken en/of de coördinatie van bewegingen, gapen, rusteloosheid, duizeligheid, misselijkheid en braken.

Wat moet u dan doen?

Waarschuw direct een arts.

4. Bijwerkingen

Welke bijwerkingen kan Citanest 3%-Octapressine DENTAL hebben?

Bijwerkingen ten gevolge van plaatselijk verdovende middelen komen zelden voor. Allergische reacties zijn ook zeldzaam. Eventueel optredende bijwerkingen zijn in de regel het gevolg van de te verwachten effecten van de verdoving op de zenuwen of van een te hoge dosering (zie rubriek 'Wat kunt u verwachten en wat moet u doen als u of uw kind per ongeluk veel te veel Citanest 3%-Octapressine DENTAL heeft toegediend gekregen?'). Zo kan bijvoorbeeld in zeer zeldzame gevallen de verdoving langer aanhouden dan normaal of kunnen tintelingen optreden.

Bij hoge doseringen van priloca'inehydrochloride kan sours methemoglobinemie voorkomen (methemoglobinemie is te herkennen aan blauwkleuring van lippen en nagels).

Wat moet u doen als er bijwerkingen optreden?

Als u naar uw mening ernstige bijwerkingen ervaart of bijwerkingen die niet zijn vermeld, waarschuw dan uw behandelend arts.
5. Aanwijzingen voor het bewaren van Citanest 3%-Octapressine DENTAL Citanest 3%-Octapressine DENTAL wordt bij kamertemperatuur (15-25°C) bewaard. De uiterste gebruiksdatum (exp. of 'niet te gebruiken na maand/jaar') staat op de verpakking vermeld. Daarna mag u de eventueel overgebleven Citanest 3%-Octapressine DENTAL niet langer gebruiken. U kunt deze dan bij uw apotheek inleveren voor vernietiging (klein chemisch afval).

Buiten bereik van kinderen bewaren.