BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Claritine, tabletten 10 mg
Claritine, bruistabletten 10 mg
Claritine Reditabs, lyophilisaat voor oraal gebruik 10 mg
Claritine, stroop 1 mg/ml
Loratadine

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Claritine zorgvuldig innemen om een goed resultaat te bereiken.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 14 dagen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Claritine en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Claritine inneemt
3. Hoe wordt Claritine ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Claritine
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS CLARITINE EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Claritine behoort tot een groep geneesmiddelen die antihistaminica worden genoemd. Antihistaminica helpen de allergische symptomen te verminderen door de effecten te voorkomen die veroorzaakt worden door het bestanddeel histamine. Dit bestanddeel wordt geproduceerd in het lichaam.

Claritine verlicht de verschijnselen van allergische ontsteking van het neusslijmvlies (bv. hooikoorts), zoals niezen, loopneus of jeukende neus en branderige of jeukende ogen.

Claritine kan ook gebruikt worden voor de verlichting van de verschijnselen van chronische netelroos (huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes).
De verlichting van de symptomen houdt de hele dag aan waardoor u uw normale dagelijkse bezigheden weer kunt opnemen en goed kunt slapen.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U CLARITINE INNEEMT
Neem Claritine niet in

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor loratadine of voor één van de andere bestanddelen van Claritine.

Wees extra voorzichtig met Claritine
Alvorens u Claritine inneemt, informeer uw arts of apotheker:
- wanneer u lijdt aan een sterk verminderde werking van de lever.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.


Laboratoriumtesten:
Als u een allergietest op de huid moet ondergaan, zal u ten minste 2 dagen van tevoren moeten stoppen met het gebruik van Claritine, omdat dit geneesmiddel de testresultaten kan beïnvloeden.

Inname van Claritine met voedsel en drank

Claritine kan met of zonder voedsel worden genomen.
Er is gebleken dat Claritine de effecten van alcohol niet versterkt.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent, wordt het u afgeraden Claritine in te nemen.
Als u borstvoeding geeft, wordt het u afgeraden Claritine in te nemen. Loratadine wordt in de moedermelk uitgescheiden.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bij de aanbevolen dosis Claritine wordt niet verwacht dat u slaperig of minder waakzaam bent. In zeer zeldzame gevallen kunnen sommige patiënten echter duizeligheid ondervinden, hetgeen hun rijvaardigheid of bekwaamheid om machines te besturen kan beïnvloeden.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Claritine

Claritine, tabletten bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Claritine, bruistabletten bevat lactose, sorbitol (E 420) en sucrose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Claritine, stroop bevat sucrose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. HOE WORDT CLARITINE INGENOMEN

Volg bij het innemen van Claritine nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder:

Neem eenmaal per dag 1 tablet in met een glas water, met of zonder voedsel.

Neem eenmaal per dag 1 bruistablet in, opgelost in een glas water, met of zonder voedsel.

Neem eenmaal per dag 1 lyophilisaat voor oraal gebruik in. Verwijder vóór het gebruik van een tablet voorzichtig het witte papier aan de achterzijde van de doordrukstrip en duw de tablet uit de doordrukstrip zonder ze te pletten. Neem de tablet in, ze zal onmiddellijk uiteenvallen en oplossen; water of een andere vloeistof is niet nodig om de tablet door te slikken. De lyophilisaten voor oraal gebruik mogen met of zonder voedsel genomen worden.

Neem eenmaal per dag 2 maatlepels (10 ml) stroop in, met of zonder voedsel; water of een andere vloeistof is niet nodig om de stroop door te slikken.

Kinderen van 2 tot 12 jaar worden gedoseerd op basis van hun gewicht:
- Met een lichaamsgewicht van meer dan 30 kg:

Neem eenmaal per dag 1 tablet in met een glas water, met of zonder voedsel.

Neem eenmaal per dag 1 bruistablet in, opgelost in een glas water, met of zonder voedsel.

Neem eenmaal per dag 1 lyophilisaat voor oraal gebruik in. Verwijder vóór het gebruik van een tablet voorzichtig het witte papier aan de achterzijde van de doordrukstrip en duw de tablet uit de doordrukstrip zonder ze te pletten. Neem de tablet in, ze zal onmiddellijk uiteenvallen en oplossen; water of een andere vloeistof is niet nodig om de tablet door te slikken.
De lyophilisaten voor oraal gebruik mogen met of zonder voedsel genomen worden.

Neem eenmaal per dag 2 maatlepels (10 ml) stroop in, met of zonder voedsel; water of een andere vloeistof is niet nodig om de stroop door te slikken.

- Met een lichaamsgewicht kleiner dan of gelijk aan 30 kg:

Neem eenmaal per dag 1 maatlepel (5 ml) stroop in, met of zonder voedsel; water of een andere vloeistof is niet nodig om de stroop door te slikken.

Patiënten met ernstig verminderde werking van de lever:

- Volwassenen en kinderen met een lichaamsgewicht van meer dan 30 kg:

Neem eenmaal om de andere dag 1 tablet in met een glas water, met of zonder voedsel.

Neem eenmaal om de andere dag 1 bruistablet in, opgelost in een glas water, met of zonder voedsel.

Neem eenmaal om de andere dag 1 lyophilisaat voor oraal gebruik in. Verwijder vóór het gebruik van een tablet voorzichtig het witte papier aan de achterzijde van de doordrukstrip en duw de tablet uit de doordrukstrip zonder ze te pletten.
Neem de tablet in, ze zal onmiddellijk uiteenvallen en oplossen; water of een andere vloeistof is niet nodig om de tablet door te slikken. De lyophilisaten voor oraal gebruik mogen met of zonder voedsel genomen worden.

Neem eenmaal om de andere dag 2 maatlepels (10 ml) stroop in, met of zonder voedsel; water of een andere vloeistof is niet nodig om de stroop door te slikken.

- Met een lichaamsgewicht kleiner dan of gelijk aan 30 kg:
Neem eenmaal om de andere dag 1 maatlepel (5 ml) stroop in, met of zonder voedsel; water of een andere vloeistof is niet nodig om de stroop door te slikken.

Claritine wordt niet aanbevolen bij kinderen jonger dan 2 jaar.

Wat u moet doen als u meer van Claritine heeft ingenomen dan u zou mogen
Neem Claritine alleen zoals u werd voorgeschreven. Er worden geen ernstige problemen verwacht bij een accidentele overdosering. Echter, wanneer u te veel van Claritine heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Slaperigheid, versnelde hartslag en hoofdpijn zijn gemeld bij overdosering met Claritine.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Claritine in te nemen

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Als u vergeten bent een dosering in te nemen kunt u dit alsnog doen, tenzij het bijna tijd is voor uw volgende dosering. Volg in dit geval het normale doseringsschema.

Als u stopt met het innemen van Claritine
Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Claritine bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.
Bijwerkingen kunnen:
• zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten, > 1/10);
• vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten, > 1/100, < 1/10);
• soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten, > 1/1.000, < 1/100);
• zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1000 patiënten, > 1/10.000, < 1/1.000);
• zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten, < 1/10.000).

Immuunsysteemaandoeningen
Zeer zelden:
• plotselinge, en soms levensbedreigende ernstige overgevoeligheidsreactie (anafylaxie).

Zenuwstelselaandoeningen
Vaak:
• hoofdpijn
• slaperigheid
• zenuwachtigheid
Soms:
• slapeloosheid
Zeer zelden:
• duizeligheid.

Hartaandoeningen
Zeer zelden:
• versnelde hartslag (tachycardie)
• hartkloppingen (palpitaties).

Maagdarmstelselaandoeningen
Soms:
• verhoogde eetlust
Zeer zelden:
• misselijkheid (nausea)
• droge mond
• maagwandontsteking (gastritis).

Lever- en galaandoeningen
Zeer zelden:
• abnormale leverfunctie.

Huid- en onderhuidaandoeningen
Zeer zelden:
• huiduitslag (rash)
• haaruitval (alopecie).

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Vaak:
• vermoeidheid.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U CLARITINE

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Claritine, tabletten: Geen speciale bewaartemperatuur. Claritine, bruistabletten: Bewaren beneden 30ºC.
Claritine Reditabs, lyophilisaat voor oraal gebruik: Bewaren beneden 30ºC. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. Wees zeer voorzichtig bij het uitpakken van de lyophilisaten voor oraal gebruik. Deze zijn zeer licht en gevoelig voor vocht, vermijd aldus tocht en elke vorm van vochtigheid tijdens het uitpakken.
Claritine, stroop: Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.
Gebruik Claritine niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de blisterverpakking of de fles na {EXP}. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Na het openen van de sachet van de lyophilisaten voor oraal gebruik zijn de tabletten in de doordrukstrips nog maar maximaal zes maanden houdbaar. Wanneer binnen die zes maanden de aangegeven houdbaarheidstermijn echter wordt overschreden, geldt de op de verpakking aangegeven houdbaarheidsdatum.
Eenmaal geopend is de stroop houdbaar voor ten minste 4 weken.
Gebruik Claritine niet als u een verandering merkt aan het uiterlijk van de tabletten, bruistabletten, lyophilisaten voor oraal gebruik en stroop.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Claritine
- Het werkzame bestanddeel van Claritine tabletten, bruistabletten en Reditabs, lyophilisaat
voor oraal gebruik is loratadine 10 mg

Het werkzame bestanddeel van Claritine stroop is loratadine 1 mg per ml stroop.
- De andere bestanddelen van de tabletten zijn lactose, magnesiumstearaat en maïszetmeel.
De andere bestanddelen van de bruistabletten zijn anhydrisch citroenzuur, natriumbicarbonaat, lactose, sorbitol (E 420), mannitol (E 421), anhydrisch natriumcarbonaat, sinaasappelaroma, polyvidon, colloïdaal siliciumdioxide, saccharine natrium, sucrose-esters (E 473), natriumcitraat en lecithine (E 322).
De andere bestanddelen van de Reditabs, lyophilisaat voor oraal gebruik zijn gelatine, mannitol (E 421), citroenzuur en muntaroma.
De andere bestanddelen van de stroop zijn propyleenglycol, glycerol (E 422), citroenzuur, suiker, smaakstoffen en water. De stroop bevat 1 mg/ml natriumbenzoaat (E 211) als conserveermiddel.

Hoe ziet Claritine er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Claritine, tabletten wordt afgeleverd in verpakkingen met 2, 5, 7, 10 en 30 tabletten in blisterverpakking.
Claritine, bruistabletten wordt afgeleverd in verpakkingen met 7, 10 en 30 bruistabletten in blisterverpakking.
Claritine Reditabs, lyophilisaat voor oraal gebruik wordt afgeleverd in verpakkingen met 10, 20 en 30 lyophilisaten voor oraal gebruik in blisterverpakking.
Claritine, stroop is verkrijgbaar in een fles met 60 ml en 120 ml; een plastic maatlepeltje van 5 ml is bijgevoegd.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Schering-Plough BV,
Maarssenbroeksedijk 4,
NL-3542 DN Utrecht.

Fabrikant: NV Schering-Plough Labo,
Industriepark 30,
B-2220 Heist-op-den-Berg

Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
In het register ingeschreven onder RVG 13388 (Claritine, tabletten 10 mg),
RVG 18027 (Claritine, bruistabletten 10 mg), RVG 20868 (Claritine Reditabs, lyophilisaat voor oraal gebruik 10 mg) en RVG 13492 (Claritine, stroop 1 mg/ml).

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 07 januari 2008