ALGEMEEN ADVIES

Het is raadzaam eerst de bijsluiter te lezen voor u ‘Co-Renitec’ gaat gebruiken, óók als u ‘Co-Renitec’ al eerder kreeg voorgeschreven. De informatie kan zijn aangepast aan de laatste inzichten en gegevens wanneer u aan een nieuwe verpakking begint. Als er nog vragen overblijven, kunt u het best even met uw arts of apotheker overleg-gen. Bewaar deze bijsluiter voor het geval u hem nog eens wilt lezen.

WAT ZIT ER IN ‘CO-RENITEC’ EN HOE ZIET DIT GENEESMIDDEL ERUIT?

De twee werkzame stoffen in ‘Co-Renitec’ heten enalaprilmaleaat en hydrochloorthiazide.

Het is handig de naam van de werkzame stoffen, enalaprilmaleaat en hydrochloorthiazide, te kennen wanneer u naar het buitenland gaat.

Daarnaast zitten er ook onwerkzame stoffen in een tablet, voornamelijk nodig om een stevige tablet te kunnen produceren. Dat zijn in dit geval natriumbicarbonaat, lactose, zetmeel (glutenvrij) en magnesiumstearaat (E 527). IJzeroxide (E 172) is gebruikt als kleurstof.

Farmaceutische vorm en inhoud:
Tabletten ‘Co-Renitec’ bevatten 20 mg enalaprilmaleaat en 12,5 mg hydrochloorthiazide. De tabletten zijn rond met een gekartelde rand, geel, met een ingeslagen code ‘MSD 718’ en een breukgleuf. Verpakking: doosje met drie blisters à 10 tabletten.

Tabletten ‘Co-Renitec’ worden in Nederland in de handel gebracht door:
Merck Sharp & Dohme BV,
Postbus 581,
2003 PC Haarlem.

‘Co-Renitec’ is in het register ingeschreven onder RVG 11825.

WAT IS ‘CO-RENITEC VOOR EEN SOORT GENEESMIDDEL EN HOE WERKT HET?

De twee werkzame stoffen in ‘Co-Renitec’ zijn enalaprilmaleaat en hydrochloorthiazide.

Het enalaprilmaleaat behoort tot een groep geneesmiddelen die ACE (angiotensine conversie-enzym)-remmers wordt genoemd. Enalaprilmaleaat bindt zich aan het ACE waardoor de vorming van een bloeddrukverhogende stof in het lichaam wordt geremd. Als gevolg van deze remming van het ACE daalt de druk in de bloedvaten. Hydrochloorthiazide, een plaspil, werkt door de uitscheiding van water en zout door de nieren te bevorderen. Ook dat heeft tot gevolg dat de bloeddruk daalt.

WAAROM SCHRIJFT UW ARTS ‘CO-RENITEC’ VOOR?

Uw arts heeft u ‘Co-Renitec’ voorgeschreven omdat gebleken is dat u hoge bloeddruk heeft. Enalaprilmaleaat en hydrochloorthiazide vormen een combinatie van bloeddrukverlagende stoffen die wordt gebruikt als de behandeling van hoge bloeddruk (hypertensie) met alleen enalaprilmaleaat of alleen een plaspil (diureticum) onvoldoende is.

WANNEER MAG U ‘CO-RENITEC’ NIET GEBRUIKEN?

Als u overgevoelig (allergisch) bent voor een van de genoemde bestanddelen van ‘Co-Renitec’, mag u ‘Co-Renitec’ niet gebruiken. Wanneer u na het innemen van een geneesmiddel plotseling klachten krijgt die u normaal niet hebt, bijvoorbeeld huiduitslag, galbulten of koorts, kunt u er in het algemeen van uitgaan dat u overgevoelig voor dat middel bent. Overgevoeligheid voor ACE-remmers kan zich bovendien uiten in zwelling van gezicht, lippen, tong (last met slikken) of keel (last met ademhalen). Mocht zo’n zwelling optreden, neem
dan geen volgende tablet maar neem onmiddellijk contact op met uw arts. Als u dit soort zwellingen eerder hebt ervaren bij gebruik van een andere ACE-remmer dient u geen ‘Co-Renitec’ te gebruiken. U dient geen ‘Co-Renitec’ te nemen indien u één van de genoemde reacties, zonder een bekende oorzaak, hebt gehad of als bij u een erfelijke of andere vorm van angio-oedeem (zwelling zoals hierboven beschreven) is gediagnosticeerd.
Mocht u overgevoelig zijn voor de groep stoffen die sulfonamiden wordt genoemd dan mag u ook geen ‘Co-Renitec’ gebruiken. Evenmin in situaties waarin de nieren geen urine meer produceren of een vernauwing van de bloedvaten naar de nieren hebt.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN

De arts die u ‘Co-Renitec’ voorschrijft, moet op de hoogte zijn van alle ziekten die u vroeger hebt gehad of op dit moment hebt, vooral als u een hartaandoening hebt of hebt gehad, aan een lever- of nierziekte of jicht lijdt of hebt geleden of dialyse ondergaat. Zeg uw arts ook of u last hebt of last hebt gehad van heftig braken en/of ernstige diarree; en of u lijdt of hebt geleden aan suikerziekte daar thiaziden het noodzakelijk kunnen maken de bloedsuikerverlagende middelen, inclusief insuline aan te passen.
Indien u ooit een allergische reactie hebt gehad waarbij zwelling van het gezicht, de lippen, de tong en/of de keel optrad met daarbij moeilijk slikken of ademen, vertel dit dan aan uw arts. Zwarte patiënten hebben een grotere kans op het krijgen van deze reacties op ACE remmers.
Indien u een lage bloeddruk hebt (u kunt dit waarnemen door neiging tot flauwvallen of duizeligheid, met name als u staat), vertel dit aan uw arts.
Vóór operatie en narcose (ook verdoving bij de tandarts) moet u de arts of tandarts meedelen dat u ‘Co-Renitec’ gebruikt, want bij verdoving of narcose kan er een plotselinge bloeddrukdaling optreden.
Voorzichtigheid is geboden bij diabetes en galbulten (kan ernstiger worden), bij nierfunctiestoornis en vernauwing van een nierarterie.
De startdosering kan een grotere bloeddrukdaling veroorzaken dan die welke optreedt tijdens onafgebroken behandeling. U kunt dit waarnemen als een neiging tot flauwvallen of duizeligheid en het kan raadzaam zijn te gaan liggen. Wanneer u hierover bezorgd bent, neem dan contact op met uw arts. Overgevoeligheidsreacties kunnen voorkomen bij patiënten met of zonder voorgeschiedenis van allergie of bronchiale astma.

Gebruik bij kinderen

Veiligheid en werkzaamheid van ‘Co-Renitec’ is niet vastgesteld bij kinderen.

Gebruik bij ouderen

Bij ouderen dient ‘Co-Renitec’ met voorzichtigheid te worden toegepast wegens een mogelijk reeds bestaande nierfunctiestoornis.

KAN ‘CO-RENITEC’ SAMEN MET ANDERE GENEESMIDDELEN WORDEN GEBRUIKT?

Het is belangrijk dat u uw arts zegt welke middelen u nog meer gebruikt, ook als u ze zelf zonder recept gekocht hebt. Sommige middelen hebben invloed op elkaars werking. Om de juiste dosering van ‘Co-Renitec’ voor te kunnen schrijven, is het vooral van belang te weten of u andere bloeddrukverlagende middelen, plaspillen, kaliumhoudende middelen (ook kaliumbevattende vervangingsmiddelen voor zout), bloedsuikerverlagende middelen (tabletten of insuline), bepaalde pijnstillers of artritismiddelen (NSAIDs, indometacine), spierverslappers, cholestyramine en colestipolharsen, steroïden, bloeddrukverhogende middelen zoals adrenaline, of lithium gebruikt (lithium is een middel om een bepaalde vorm van neerslachtigheid te behandelen). In die gevallen kan het nodig zijn dat uw arts de dosering van ‘Co-Renitec’ of de andere middelen aanpast. Gebruik van alcohol, kalmerende, rustgevende of pijnstillende middelen kan het optreden van duizeligheid bij opstaan uit een zittende of liggende houding versterken.

KAN DIT GENEESMIDDEL WORDEN GEBRUIKT BIJ ZWANGERSCHAP OF BORSTVOEDING?

Het gebruik van ‘Co-Renitec’ door zwangere vrouwen wordt afgeraden. Er zijn namelijk gegevens over schadelijke effecten bij de vrucht en de baby waarvan de moeder tijdens de laatste zes maanden van de zwangerschap ACE-remmers had gebruikt. Het is niet bekend of het gebruik van ‘Co-Renitec’ ook schadelijk kan zijn als het alleen in de eerste drie maanden van de zwangerschap wordt gebruikt. Bij kinderwens of als u al in verwachting bent,
moet u direct contact opnemen met uw arts om over een andere behandelmethode te overleggen. Hetzelfde geldt voor het geven van borstvoeding; bij gebruik van ‘Co-Renitec’ moet de borstvoeding worden gestaakt.

KAN DIT GENEESMIDDEL DE RIJVAARDIGHEID OF HET BEDIENEN VAN MACHINES BEINVLOEDEN?

Sommige mensen kunnen last krijgen van duizeligheid en vermoeidheid, met name na de eerste dosis. Zorg dat u van uzelf weet hoe u op ‘Co-Renitec’ reageert vóór u gaat autorijden of machines gaat bedienen.

HOEVEEL ‘CO-RENITEC’ IS GEBRUIKELIJK EN WANNEER?

Uw arts heeft een bepaalde hoeveelheid ‘Co-Renitec’ voorgeschreven. Het is van groot belang dat u zich aan dit voorschrift houdt. Gebruikelijk is dat u als aanvangsdosering een halve tablet eenmaal daags krijgt voorgeschreven. De dosis kan zo nodig worden verhoogd tot eenmaal daags één tablet. De maximale dosis bedraagt eenmaal daags twee tabletten. Wanneer u denkt dat de werking van het middel niet juist is - te sterk of onvoldoende - bespreek dit dan met uw arts.

Verander nooit zelf de dosering.

‘Co-Renitec’ kan het beste met water worden ingenomen. Voor de behandeling is het van belang uw tabletten iedere dag in te nemen. Mocht u een tablet zijn vergeten, dan neemt u deze alsnog in. Als het bijna tijd is voor de volgende tablet, sla dan de vergeten tablet over en ga verder met het voorgeschreven schema. Het is niet goed een dubbele dosis in te nemen. Als u (of iemand anders) onverhoopt een te grote hoeveelheid tabletten heeft ingenomen, is onmiddellijk overleg met een arts noodzakelijk.

WELKE BIJWERKINGEN ZIJN BEKEND?

De meest voorkomende bijwerkingen zijn duizeligheid, soms alleen bij opstaan uit een zittende of liggende houding en vermoeidheid. Minder voorkomende bijwerkingen zijn: hoofdpijn, zwakte, spierkrampen, impotentie, misselijkheid, braken, diarree, verstopping, gasophoping, alvleesklierontsteking, buikpijn, slapeloosheid, slaperigheid, zenuwachtigheid, duizeligheid, hypotensie, hartkloppingen, pijn op de borst, toegenomen hartslag (tachycardie), indigestie (dyspepsia), jeuk (pruritis), zweten (diaforese), kortademigheid (dyspnoe), flauwvallen (syncope), gewrichtspijn (artralgie), nierfunctiestoornis, droge mond, jicht, oorsuizen (tinnitus), hoesten, huiduitslag, laboratoriumafwijkingen. Zelden voorkomend is overgevoeligheid (allergische reacties). De verschijnselen die optraden waren onder andere galbulten, koorts of acute lokale zwelling (angio-oedeem) van de keel, lippen, gelaat, armen of benen.

Mocht u een van deze verschijnselen krijgen, stop dan met ‘Co-Renitec’ en neem onmiddellijk contact op met uw arts. Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter of als u een bijwerking als ernstig ervaart.

OVERDOSERING

Als u (of iemand anders) onverhoopt een te grote hoeveelheid tabletten heeft ingenomen, neem onmiddellijk contact op met uw arts zodat u direct adequaat behandeld kunt worden. De meest waarschijnlijke symptomen zijn een licht gevoel in het hoofd of duizeligheid omdat uw bloeddruk daalt, overmatig dorst, verwarring, een vermindering van de hoeveelheid urine die wordt uitgescheiden, of een snelle hartslag.

HOE IS ‘CO-RENITEC’ HET BEST TE BEWAREN?

Bewaar ‘Co-Renitec’ niet boven 25°C; bewaren in de originele verpakking. Op het doosje kunt u de uiterste gebruiksdatum vinden achter ‘Niet te gebruiken na’ en op de doordrukstrip achter ‘exp’, gevolgd door maand en jaar. Als de genoemde datum is verstreken, kunt u ‘Co-Renitec’ het best in de verpakking naar de apotheek terugbrengen.

Berg de tabletten zo op dat kinderen er niet bij kunnen.

Deze bijsluiter is voor het laatst bijgewerkt in juli 2001.

Merck Sharp & Dohme B.V.,
Postbus 581,
2003 PC Haarlem,
Telefoon 023 – 5 153 153