Het is belangrijk dat u eerst deze gebruiksaanwijzing leest, ook als u Concerta al eerder heeft gebruikt. Er kan nieuwe belangrijke informatie in staan. Vraag uw arts of apotheker om uitleg als iets niet duidelijk is.

Concerta tabletten met verlengde afgifte 18, 36 en 54 mg

WAT ZIJN CONCERTA-TABLETTEN?

Concerta-tabletten bevatten methyffenidaathydrochloride. Dat is de stof die zorgt voor de werking van Concerta. Methylfenidaathydrochloride is een middel dat gebruikt wordt tegen ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).

De tabletten zijn er in verschillende sterkten: 18 mg, 36 mg en 54 mg methylfenidaathydrochioride per tablet.
De verschillende sterkten zijn te herkennen aan verschillende grootten, kleuren en opschriften:

de tabletten met 18 mg zijn capsulevormig en geel en er staat 'alza 18' op:
- de tabletten met 36 mg zijn capsulevormig en wit en er staat 'alza 36' op;
- de tabletten met 54 mg zijn capsulevormig en bruinrood en er staat 'alza 54' op.
De tabletten bevatten verder: butylhydroxytolueen (E 321), carnaubawas, cellulose-acetaat, hypromellose (E 464), lactosemonohydraat, fosforzuur, poloxarneer, macrogel, polyethyieenoxiden, povidon, propyleenglycol (E 490), natriumchloride, stearinezuur, succinaat, geel ijzeroxide (E 172), zwart ijzeroxide (E 172), rood ijzeroxide (E 172), titaandioxide (E 171) en triacetine. Concerta is verkrijgbaar in tablettenflacons met 30 tabletten.

Concerta tabletten met verlengde afgifte 18, 36 en 54 mg zijn in het Register van Geneesmiddelen ingeschreven onder respectievelijk RVG 28073, RVG 28074 en RVG 28075,

op naam van Janssen-Cilag B.V.
Postbus 90240,
5000 LT Tilburg,
e-mail: janssen-cilag@jacnl.jnj.com.

WANNEER GEBRUIKT U CONCERTA?

Concerta wordt gebruikt voor de behandeling van ADHD, in combinatie met psychotherapie en andere begeleiding, bij kinderen van 6 jaar en ouder en jong volwassenen die een middel nodig hebben dat, na inname in de ochtend, gedurende de gehele dag werkzaam is. Uw arts heeft het voorgeschreven om op die manier verminderde concentratie en/of hyperactiviteit beter te kunnen behandelen.

WANNEER MAG U CONCERTA NIET GEBRUIKEN?

* U mag Concerta niet gebruiken als u weet dat u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen in de tabletten. Welke dit zijn vindt u onder `Wat zijn Concerta-tabletten?'. U kunt overgevoeligheid herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, jeuk of een opgezwollen gezicht. Ais u hiervan last krijgt, stop dan met Concerta en raadpleeg uw arts.

* Gebruik Concerta niet als u last heeft van duidelijke angst en spanning. De verschijnselen kunnen door het gebruik van de tabletten erger worden.

* Gebruik Concerta niet als u glaucoom heeft (een verhoogde druk in uw oogbol, ook bekend als 'groene staar').

* Gebruik Concerta niet als u of iemand ïn uw familie het syndroom van Gilles de la Tourette heeft of had.

* Gebruik Concerta niet als u tegelijk bepaalde middelen tegen een depressieve stemming (zogenaamde niet-selectieve irreversibel werkzame monoamine-oxidase(MAO)remmers) gebruikt of minder dan twee weken geladen nog heeft gebruikt.

* Gebruik Concerta niet als uw schildklier te hard wekt.

* Gebruik Concerta niet als u in ernstige mate een beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris) heeft.

* Gebruik Concerta niet als u last heeft van hartritmestoornissen,

* Gebruik Concerta niet a[s u last heeft van ernstige hoge bloeddruk.

* Gebruik Concerta niet als u last heeft van een ernstige depressie, psychotische stoornissen, anorexia of neiging tot zelfdoding. De verschijnselen kunnen door het gebruik van de tabletten erger worden.

* Gebruik Concerta niet als u verslaafd bent aan alcohol of drugs.

* Gebruik Concerta niet als in verwachting bent. Zie verder onder zwangerschap.
Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

WELKE SPECIALE VOORZORGEN MOET U NEMEN?

* Concerta of een andere tablet?

Uw arts besluit of het voor u beter is om Concerta te gebruiken of een andere vorm van methylfenidaat, die vaker moet worden ingenomen.

* Zwangerschap

Of het gebruik van Concerta schadelijk is als u in verwachting bent, is niet duidelijk. Er zijn wel aanwijzingen dat het schadelijk kan zijn voor de vrucht. Gebruik Concerta daarom niet als u in verwachting bent of van plan bent in verwachting te raken. Als u Concerta gebruikt, gebruik dan goede voorbehoedmiddelen.

4 Borstvoeding

Het is niet bekend of de werkzame stof uit Concerta in de moedermelk terechtkomt. Daarom mag u Concerta niet gebruiken wanneer u borstvoeding geeft. Gaat u Concerta toch gebruiken, dan meet u stoppen met de borstvoeding. Overleg zo nodig met uw arts.

* Kinderen

De veiligheid en werkzaamheid van het gebruik van Concerta-tabletten bij kinderen jonger dan 6 jaar zijn niet vastgesteld. Daarom mag Concerta niet warden gebruikt bij kinderen jonger dan 6 jaar.

* Tics en stuipen

Voordat u Concerta gebruikt, zal uw arts kijken of u (of iemand in uw familie) last heeft van tics, stuipen of epilepsie. Bij gebruik van Concerta kunnen tics en stuipen gemakkelijker optreden. Als u tijdens gebruik van Concerta stuipen krijgt, meld dat dan aan uw arts. De behandeling met Concerta zal dan worden stopgezet.

* Psychosen
Als u last heeft van psychosen, kan Concerta bij u gedragsstoornissen en denkstoornissen verergeren.

* Verslaving
Als u makkelijk verslaafd raakt aan geneesmiddelen of aan alcohol, zou u ook aan Concerta verslaafd kunnen raken. Ongewoon gedrag kan een teken zijn van verslaving.

* Oogproblemen
In zeldzame gevallen komen bij gebruik van Concerta oogproblemen voor, zoals moeilijk scherp zien en wazig zien.

* Stikproblemen en vernauwing in het maag-darmkanaal
Concerta-tabletten veranderen na het innemen nauwelijks van vorm. Dat kan een probleem zijn als u erg moeilijk kunt slikken of als u een vernauwing heeft in uw maag-darmkanaal. In ernstige gevallen zou de tablet dan een verstopping in de darm of de slokdarm kunnen veroorzaken. U mag Concerta alleen gebruiken als u de tablet in zijn geheel kunt doorslikken.

* Hoge bloeddruk
Als u hoge bloeddruk heeft, zal uw arts tijdens het gebruik van Concerta regelmatig uw bloeddruk controleren. Door het gebruik van Concerta zou de bloeddruk kunnen stijgen. Ook kan uw hartstag versnellen. Daarom mag u Concerta niet gebruiken als u een ziekte heeft die erger kan worden als uw bloeddruk of uw hartslag toeneemt.

* Langdurig gebruik
Het is nog niet goed bekend of langdurig gebruik van Concerta helemaal veilig is. Misschien kan dan een verminderde groei optreden. Gewicht en lengte warden daarom regelmatig gecontroleerd. Als die niet naar verwachting zijn, moet u tijdelijk stoppen met Concerta. Als u Concerta langdurig gebruikt. zal uw arts ook regelmatig uw bloed onderzoeken
.
* Verminderde werking van nieren
Er is geen ervaring met het gebruik van Concerta bij patiënten bij wie de nieren minder goed werken, maar naar verwachting zal een verminderde nierwerking geen bezwaar zijn voor het gebruik van Concerta.

* Verminderde werking van de lever
Er is geen ervaring met het gebruik van Concerta bij patiënten bij wie de lever minder goed werkt. Vertel het aan uw arts als u een leveraandoening heeft.

* Deelname aan het verkeer, bedienen van machines en dergelijke
Concerta kan duizeligheid veroorzaken. Dit kan betekenen dat het gevaarlijk kan zijn om bij gebruik van Concerta auto te rijden of gevaarlijke machines te bedienen.

* Vermoeidheid, sport en dopingcontroles
U mag Concerta niet gebruiken om gewone vermoeidheid te behandelen of te voorkomen, Concerta bevat methylfenidaat. Dit middel geeft een positieve uitslag in dopingcontroles.

* Extra informatie over bepaalde bestanddelen
Concerta-tabletten bevatten butyihydroxytolueen (E 321). Dit kan plaatselijke huidreacties veroorzaken (bijv. contactdermatitis), or irritatie aan de ogen en slijmvliezen.

Concerta-tabletten bevatten lactose. De hoeveelheid lactose bedraagt 7-15 mg per tablet, afhankelijk van de tabletsterkte. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt (patiënten met galactose-intolerantie, Lapp lactasedeficiëntie of glucose-galactose walabsorptie), neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Concerta-tabletten bevatten 18-36 mg natrium per tablet. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een gecontroleerd natriumdieet.

ANDERE GENEESMIDDELEN, ALCOHOL EN CONCERTA

Stel uw arts of apotheker altijd op de hoogte wanneer u ook andere geneesmiddelen gebruikt of binnenkort gaat gebruiken (ook geneesmiddelen die u zonder recept koopt). Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijk warden gebruikt, en soms zijn bij gelijktijdig gebruik bepaalde aanpassingen nodig (bijvoorbeeld van de dosering).

Informeer uw arts of apotheker in elk geval wanneer u naast Concerta een van de volgende middelen gebruikt:

* bloedverdunnende medicijnen die bijvoorbeeld wartarine bevatten;
* medicijnen tegen stuipen of epilepsie; bijvoorbeeld medicijnen die fenobarbital, fenyioïne of primidon bevatten;
* medicijnen die de bloedvaten vernauwen (toegepast bij shock en bij plaatselijke verdoving) zoals vasopressine, (nor)adrenalire en fenylefrine;
* medicijnen tegen depressieve aandoeningen die bijvoorbeeld nefazodon, paroxetine, amitriptyline, maprotiline, fenelzine of moclobemide bevatten;
* medicijnen tegen depressieve aandoeningen die behoren tot de zogenaamde niet-selectieve irreversibele MAO-remmers (zie 'Wanneer mag u Concerta niet gebruiken?').
Concerta kan in combinatie met bepaalde narcosemiddelen de bloeddruk plotseling verhogen. Als u geopereerd meet worden, mag u daarom op de dag van de operatie geen Concerta gebruiken. Concerta en alcohol kunnen elkaars werking beïnvloeden en versterken. Drink daarom geen alcohol als u Concerta gebruikt.

DOSERING VAN CONCERTA

Uw arts of apotheker vertelt u hoeveel Concerta u moet innemen. Houd u altijd nauwkeurig aan dit voorschrift.

In het algemeen zijn de regels als volgt.
* Alleen voor kinderen (vanaf 6 jaar) en adolescenten.

* De dosis is per patiënt verschillend. Als u nog geen geneesmiddel tegen ADHD gebruikt, neemt u de eerste week eenmaal per dag (elke ochtend) 18 mg. Als de dokter vindt dat u een hogere dosis nodig heeft, neemt u de tweede week 36 mg, en zo nodig vanaf de derde week 54 mg. Een hogere dosis dan 54 mg is over het algemeen niet gewenst.

* Als u al een andere vorm van methylfenidaat gebruikt (3x per dag), zult u meteen de juiste sterkte kunnen nemen.

HOE MOET U CONCERTA INNEMEN?

Neem uw Concerta-tabletten 's morgens in. U mag Concerta bij het ontbijt innemen, maar dit hoeft niet. Slik de tabletten in het geheel door zonder te kauwen of ze te breken. U kunt de tabletten het beste met wat water of een andere vloeistof innemen.

Let op: elke verpakking bevat één of twee klein(e) houdertjes) met droogmiddel (om de tabletten droog te houden). Dit middel mag u niet innemen!
Let op: om elke tablet zit een vliesje dat niet wordt opgenomen, maar het lichaam met de ontlasting verlaat. Het heeft dan nog de vorm van een tablet. U hoeft zich dus geen zorgen te maken ais u iets in uw ontlasting ziet dat op een tablet lijkt.

STOPPEN MET CONCERTA

Als de verschijnselen van ADHD juist erger worden tijdens de behandeling, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts.

WAT MOET U DOEN B1J OVERDOSERING?

Overdosering betekent dat u of iemand in uw omgeving meer Concerta heeft ingenomen dan is aangegeven in deze gebruiksaanwijzing (zie onder 'Dosering van Concerta`). Tekenen van overdosering kunnen zijn: braken, onrust, trillen, versterkte reflexen, spiertrekkingen, stuipen (mogelijk gevolgd door coma), euforie, verwardheid, waarnemen van dingen die er niet zijn, delirium, zweten, roodheid, hoofdpijn, zeer hoge koorts, versnelde hartslag, trekkingen. hartritmestoornissen, verhoogde bloeddruk, verwijding van de pupillen en uitdroging van de slijmvliezen.
Raadpleeg in deze gevallen onmiddellijk een arts. Behandeling in een ziekenhuis is noodzakelijk.
Zorg er intussen voor dat de patiënt zich niet kan verwonden, dat de luchtwegen goed open blijven en dat de patiënt zo weinig mogelijk indrukken krijgt. Probeer bij hoge koorts de patiënt af te koelen. Eventueel kunnen geactiveerde kool en een laxeermiddel warden gegeven.

WAT MOET U DOEN WANNEER U BENT VERGETEN CONCERTA IN TE NEMEN?

Als u 's morgens vergeten bent Concerta in te nemen; sla die dag dan over, en neem de volgende dosis gewoon de volgende ochtend. Neem geen dubbele dosis! Als u de tabletten meer dan één keer bent vergeten in te nemen. raadpleeg dan uw arts.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Een geneesmiddel heeft naast het beoogde effect soms ook ongewenste effecten: de zogenaamde bijwerkingen.
Van Concerta zijn de volgende bijwerkingen bekend uit onderzoek.
De volgende bijwerkingen komen zeer vaak voor (bij meer dan 1 op 10 patiënten):
* algemeen: hoofdpijn, maagpijn;
* maag en darmen: verminderde eetlust;
* psychisch: slapeloosheid.
De volgende bijwerkingen komen vaak voor (bij 1 op 10 tot 100 patiënten):
* algemeen: het verergeren van ADHD, krachteloosheid;
* hart en bloedvaten: verhoogde bloeddruk;
* maagera darmen: misselijkheid, braken, gestoorde spijsvertering met als gevolg een vol gevoel in de bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden:
* spijsvertering: gewichtsverlies;
* zenuwstelsel: spiertrekkingen (tics), duizelig held, slaperigheid;
* psychisch; angst, depressie, emotionele labiliteit, zenuwachtigheid, vijandigheid:
* huid uitslag.

De volgende bijwerkingen komen soms voor (bij 1 op 100 tot 1000 patiënten):
* algemeen: pijn op de borst, koorts, letsel door een ongeval, zich niet lekker voelen, pijn;
* hart en bloedvaten: migraine, versnelde hartslag;

* maag en darmen: diarree, incontinentie voor ontlasting, toename van de eetlust;
* botten en spieren: krampen in de benen:
* zenuwstelsel: overmatige beweeglijkheid, spraakstoornissen. (draai)duizeligheid;
* psychisch: abnormale dromen, lusteloosheid, verwardheid, hallucinaties. slaapstoornissen, abnormale gedachten en poging tot zelfdoding;
* luchtwegen: toegenomen hoesten, neusbloeding;
* huid haaruitval, jeuk, uitslag met galbuiten;
* zintuigen: dubbelzien;
* urineweg en nieren: vaak plassen, bloed in de urine, aandrang om te plassen.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld na het op de markt komen van Concerta:
* ogen: moeilijk scherp zien, wazig zien;
* maag en darmen: droge mond;
* lever: slechte werking van de lever;
* hart en bloedvaten: hartkloppingen, ongewoon hartritme;
* bloed verlaagd aantal witte bloedcellen en verlaagd aantal bloedplaatjes;
* botten en spieren: gewrichtspijn;
* zenuwstelsel: toevallen/stuipen;
* psychisch: opwinding en onrust, ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (psychose);
* algemeen: lichte groeivertraging en gewichtsverlies.
Bij andere tabletten met rnethylfenidaat zijn de volgende bijwerkingen bekend, naast de hierboven genoemde bijwerkingen met Concerta.

Vaak (bij 1 op 10 tot 1 00 patiënten):
* algemeen: koorts.
Zelden (bij 1 op 1000 tot 10.000 patiënten):
* hart en bloedvaten: pijn op de borst;
* algemeen: lichte vertraging van de groei bij langdurig gebruik bij kinderen.
Zeer zelden (bij minder dan 1 op 10.000 patiënten):

* maag en darmen: coma door slechte werking van de lever;
* huid, haren en nagels: bloeduitstorting met tekort aan bloedplaatjes, schilfering van de huid, huiduitslag met rode onregelmatige vlekken;
* bloed bloedarmoede;
* hart en bloedvaten: ontsteking of verstopping van de hersenslagaders;
* psychisch: ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen handelen gestoord is (en waarbij soms dingen worden gezien, gevoeld of gehoord die er niet zijn), tijdelijke neerslachtige stemming;
* zenuwstelsel: hyperactiviteit, toevallen/stuipen, spierkrampen, vanzelf optredende bewegingen. verergering van tics en het syndroom van Gilles de la Tourette. Wellicht ook het zogenaamde maligne neurolepticasyndroom. Dit is te herkennen aan spierstijfheid, sterke bewegingsdrang, hoge koorts, transpiratie; speekselvloed en verminderd bewustzijn.
?verleg met uw arts als u de bijwerkingen hinderlijk vindt. Vertel het uw arts of apotheker ook als bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze gebruiksaanwijzing.

HOE BEWAART U CONCERTA-TABLETTEN?

De juiste bewaarwijze is:
* in een gesloten tablettenflacon (na gebruik altijd onmiddellijk sluiten);
* samen met deze gebruiksaanwijzing;
* in de originele verpakking:
* niet boven 30 °C;
* op een droge plaats;

* builen het bereik en zicht van kinderen.

HOE LANG ZiJN CONCERTA-TABLETTEN HOUDBAAR?

Concerta-tabletten zijn houdbaar tot de datum op de verpakking (mits op de juiste manier bewaard). Voorbeeld: niet te gebruiken na 06-2008 of EXP.: 06-2008 betekent dat u het geneesmiddel na juni 2008 niet meer mag gebruiken.
Raadpleeg bij twijfel uw apotheker.

Deze gebruiksaanwijzing is samengesteld in april 2005.

Wat u over geneesmiddelen in het algemeen moet weten...
Vertel het uw arts of apotheker altijd als u ook andere geneesmiddelen gebruikt of gaat gebruiken. Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijk worden gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept koopt.
Voordat patiënten een geneesmiddel krijgen, is het eerst uitgebreid onderzocht. Als u geneesmiddelen op de juiste wijze gebruikt, is de kans klein dat er iets mis gaat.
Wat houdt een juist gebruik in?
* Gebruik het middel alleen voor het doel waarvoor u het heeft gekregen.
* Gebruik het alleen in de voorgeschreven hoeveelheid.
* Gebruik het niet langer dan is aangegeven.

Houd alle geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen.
Laat anderen nooit uw geneesmiddelen gebruiken. Gebruik zelf ook geen middelen van anderen.

Raadpleeg onmiddellijk een arts of de eerstehulpafdeling van een ziekenhuis als iemand een overdosis van een geneesmiddel heeft ingenomen.
Bewaar alle geneesmiddelen in de verpakking die u van de apotheek kreeg, met de gebruiksaanwijzing erbij. U kunt de informatie dan nog eens nalezen.
Bewaar geneesmiddelen op een droge plaats, dus bijvoorbeeld niet in de badkamer; die is meestal te vochtig.
Breng overgebleven en oude geneesmiddelen terug naar de apotheek of stop ze in de chemobox: uit veiligheid en voor bescherming van het milieu.

Wilt u meer weten over Concerta of over ADHD?

Vragen over Concerta of ADHD kunt u het beste stellen aan uw arts of apotheker.
Met vragen over ADHD en voor contact met andere ADHD-patiënten kunt u ook contact opnemen met Balans, Postbus 93, 3720 AB Bilthoven.
lnfolijn: 0900 - 202 00 65.
E-mail: info @balansdigitaal.nl,
internet: www.balansdigitaal.nl.