BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Cortifil 0,5 mg/g crème
fluticasonpropionaat

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Cortifil en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Cortifil gebruikt
3. Hoe wordt Cortifil gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Cortifil
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS CORTIFIL EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Cortifil 0,5 mg/g crème behoort tot een groep van geneesmiddelen die corticosteroïden worden genoemd. Corticosteroïden hebben een ontstekingsremmende werking als ze plaatselijk worden gebruikt.
Fluticason is een krachtig werkend corticosteroïd dat op de huid wordt aangebracht om een grote verscheidenheid aan ontstekingsziekten van de huid te behandelen. Het wordt gebruikt om de klachten te verminderen van een ontstoken huid, roodheid en jeuk bij allerlei huidproblemen die niet door bacteriën worden veroorzaakt en die op corticosteroïden reageren.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U CORTIFIL GEBRUIKT
Gebruik Cortifil niet

* als u allergisch (overgevoelig) bent voor fluticason of voor een van de andere bestanddelen van Cortifil;
* als u aan rosacea (aanvallen van roodheid en ontsteking van de gezichtshuid), acne vulgaris of periorale dermatitis (ontstekingsuitslag rond de mond) lijdt;
* als u infecties van de huid hebt die zijn veroorzaakt door virussen zoals het herpessimplexvirus of het waterpokkenvirus, of door bacteriën, schimmels of gisten;
* als u aan perianale of genitale jeuk (jeuk rond de anus en aan de geslachtsorganen) lijdt;
* als u huidzweren, atrofie (een dunnere huid) of kwetsbare bloedvaten in de huid hebt;
* als u aan ichtyose (een huidziekte die wordt gekenmerkt door droogte en schubvorming zoals bij een vissenhuid) lijdt;
* bij kinderen die lijden aan een juveniele dermatose (elke huidziekte die door een ontsteking wordt gekenmerkt) en bij zuigelingen jonger dan 1 jaar die aan een dermatose lijden, waaronder dermatitis (ontsteking van de huid) en luieruitslag;
* als u letsels hebt die zijn gaan ontsteken.

Wees extra voorzichtig met Cortifil
* Als u zwanger bent of denkt dat u zwanger zou kunnen zijn, of als u borstvoeding geeft (zie de rubriek Zwangerschap en borstvoeding).
* Als u dit geneesmiddel langdurig op grote huidgebieden gebruikt (dit geldt vooral wanneer kinderen worden behandeld), omdat de absorptie van het geneesmiddel en de kans op bijwerkingen dan groter kunnen zijn.
* Als u het geneesmiddelen op het gezicht gebruikt, omdat dit tot atrofische veranderingen zoals verdunning van de huid kan leiden. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de crème niet in de ogen komt.
* Als u het geneesmiddel voor bedekte lichaamsdelen gebruikt. Gebruik dit geneesmiddel niet onder afsluitend verband; het aangedane gebied moet met de lucht in contact zijn en mag niet met verband, strakke kleren en dergelijke zijn bedekt. Bij zuigelingen kan de luier als een afsluitend verband werken.
* Als uw arts de crème voor psoriasis heeft voorgeschreven. U moet regelmatig uw arts bezoeken, zodat hij of zij periodiek kan beoordelen hoe het met uw huidaandoening gaat.
* Als u andere producten (waaronder cosmetica) op de aangedane huidgebieden gebruikt, omdat die een negatief effect op de werking van Cortifil kunnen hebben. Als u twijfelt, vraag het dan aan uw arts.

Gebruik bij kinderen:
Dit geneesmiddel niet gebruiken voor kinderen onder 1 jaar.
Als de klachten een of twee weken na het begin van de behandeling niet zijn afgenomen, moet u dat aan de arts vertellen. Wanneer de huidaandoening verbeterd is (meestal binnen een of twee weken), dient u de crème minder vaak aan te brengen. Dagelijks gebruik van de crème gedurende meer dan 4 weken wordt niet aanbevolen.
Cortifil mag bij kinderen alleen voor de behandeling van een door constitutioneel eczeem veroorzaakte ontstoken huid, roodheid en jeuk worden gebruikt, indien het kind onder controle van een medisch specialist staat. Voordat Cortifil voor een andere huidaandoening bij kinderen wordt gebruikt, dient een dermatoloog te worden geraadpleegd.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel het uw arts als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding
Vraag uw arts om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet bekend of fluticason een negatieve invloed heeft op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Cortifil

Omdat dit geneesmiddel cetostearylalcohol bevat, kan het plaatselijke huidreacties (bijv. contacteczeem) veroorzaken.
Omdat dit geneesmiddel propyleenglycol bevat, kan het huidirritatie veroorzaken.

3. HOE WORDT CORTIFIL GEBRUIKT

De arts schrijft een dosering voor die voor u geschikt is.
Volg bij het gebruik van Cortifil nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Breng bij volwassenen en kinderen van 1 jaar en ouder een tot twee keer per dag een dunne laag CORTIFIL op de aangedane huid aan, tenzij de arts u andere instructies heeft gegeven. Vraag uw arts hoe lang u met de behandeling moet doorgaan.
Bij een aantal ziekten (psoriasis, constitutioneel eczeem) is het niet wenselijk om plotseling met de behandeling te stoppen; u moet het aantal applicaties progressief afbouwen. Houd u exact aan de instructies die de arts u gegeven heeft.
De arts zal u vertellen wat een geschikte dosering voor u is als de verschijnselen na genezing weer terugkeren. De gebruikelijke dosis is 1 applicatie per dag, 2 dagen per week.
Bij sommige huidziekten, zoals psoriasis of constitutioneel eczeem, is het niet wenselijk om plotseling met de behandeling te stoppen. U moet uw arts vragen wat de beste manier is om de behandeling te beëindigen.

Gebruiksinstructies:
1 Was uw handen.
2 Breng een dunne laag crème aan en wrijf de crème voorzichtig in totdat hij niet meer zichtbaar is.
3 Was uw handen, tenzij u de crème voor de behandeling van uw handen hebt gebruikt.

Indien uw huidproblemen niet binnen een of twee weken na het begin van de behandeling zijn verminderd, moet u dat aan uw arts vertellen.

Wat u moet doen als u meer Cortifil heeft gebruikt dan u zou mogen

Als u meer Cortifil heeft gebruikt dan zou mogen (dit geldt vooral bij kinderen), was dan de aangedane huidgebieden zorgvuldig om alle crème te verwijderen en neem contact op met uw arts of apotheker. Indien het geneesmiddel per ongeluk via de mond wordt ingenomen, moet u contact opnemen met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Cortifil te gebruiken

Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u bent vergeten om de crème aan te brengen, brengt u de juiste dosis aan op het moment dat het u invalt, maar als dit vlak voor het tijdstip is waarop u de volgende dosis zou moeten aanbrengen, moet u tot dit tijdstip wachten.

Als u stopt met het gebruik van Cortifil

Als uw klachten over zijn, mag u niet met het gebruik van het geneesmiddel stoppen, tenzij uw arts u dat heeft gezegd.
Als u nog vragen hebt over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Cortifil bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bijwerkingen die vaak voorkomen (deze komen bij meer dan 1 op de 100 patiënten maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten voor):
* Jeuk

Bijwerkingen die soms voorkomen (deze komen bij meer dan 1 op de 100 patiënten maar bij minder dan 1 op de 1000 patiënten voor):
* Branderig gevoel ter plaatse

Bijwerkingen die zeer zelden voorkomen (deze komen bij meer dan 1 op de 1000 patiënten maar bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten voor):
* Secundaire infecties (een infectie die tijdens of na de behandeling van een andere, reeds bestaande infectie optreedt), vooral als afsluitende verbanden worden gebruikt of als huidplooien zijn aangedaan.
* Overgevoeligheid.
* Hypercortisolisme (een toename van de corticosteroïdspiegel) als gevolg van langdurig gebruik van grote hoeveelheden corticosteroïden en van behandeling van grote gebieden.
* Verwijding van oppervlakkige bloedvaten, als gevolg van langdurige en intensieve behandeling met krachtige corticosteroïdpreparaten.
* Allergisch contacteczeem (allergische huidreacties).
* Verergering van de verschijnselen en bevindingen van dermatosen (huidaandoeningen waarbij de huid ontstoken is).
* Psoriasis pustulosa, veroorzaakt door de behandeling of doordat met de behandeling is gestopt.
* Atrofische, plaatselijke huidveranderingen, zoals een dunnere huid, striae, hypertrichose (overmatige haargroei in een bepaald gebied) en hypopigmentatie (ontkleuring van de huid), die worden veroorzaakt door een langdurige en intensieve behandeling met krachtige corticosteroïdpreparaten.

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):
* Vasculaire purpura (een groep huidziekten die worden gekenmerkt door een paarse of bruin-rode verkleuring)Kwetsbare huid
* Periorale dermatitis (ontsteking van de huid rond de mond)
* Rosacea (aanvallen van roodheid en ontsteking van de gezichtshuid)
* Korstvorming
* Zweer op een been

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U CORTIFIL

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Cortifil niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking en tube na ‘exp.’. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Bewaren beneden 30 ºC.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Cortifil

Het werkzame bestanddeel is fluticasonpropionaat. Per 100 gram bevat de crème 0,05 gram fluticasonpropionaat.

De andere bestanddelen zijn macrogol-cetostearylether, cetostearylalcohol,
isopropylmyristaat, paraffinum liquidum, gezuiverd water, propyleenglycol,
citroenzuurmonohydraat, watervrij dinatriumfosfaat, imidazolinyl-ureum.

Hoe ziet Cortifil eruit en wat is de inhoud van de verpakking
Cortifil is een witte, stroperige crème in een aluminium tube van 30 gram, die van een witte schroefdop is voorzien.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Laboratorios SALVAT, S.A.
C/ Gall, 30-36
08950 Esplugues de Llobregat
Barcelona (Spanje)

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Frankrijk: Cortifil 0,05% crème
Italië: Cortifil crema 0,05% 30G
Nederland: Cortifil 0,5 mg/g crème
Portugal: Cortifil 0,05% creme
Spanje: Cortifil 0,05% crema
Verenigd Koninkrijk: Cortifil 0.05% cream

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in november 2009