BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

COVERSYL 2 mg tabletten
perindopril tert-butylamine

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is COVERSYL en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u COVERSYL inneemt
3. Hoe wordt COVERSYL ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u COVERSYL
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS COVERSYL EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

COVERSYL is een angiotensineconverterende enzymremmer (ACE-remmer). Het effect van deze geneesmiddelen komt tot stand door middel van bloedvatverwijding, waardoor uw hart het bloed gemakkelijker door de bloedvaten kan pompen.

COVERSYL wordt gebruikt:
- om hoge bloeddruk (hypertensie) te behandelen,
- om hartfalen (een aandoening waarbij het hart niet in staat is om voldoende bloed rond te pompen voor de behoefte van het lichaam) te behandelen,
- om het risico van hartproblemen, zoals een hartaanval, te voorkomen bij patiënten met stabiel coronair lijden (aandoening waarbij de bloedtoevoer naar het hart verminderd of geblokkeerd is) en die al een hartaanval hebben gehad en/of een operatie om de bloedtoevoer naar het hart te verbeteren door verwijding van de aanvoerende bloedvaten.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U COVERSYL INNEEMT
Gebruik COVERSYL niet

- Als u allergisch (overgevoelig) bent voor perindopril, voor een andere ACE-remmer of voor één van de andere bestanddelen van COVERSYL;
- Tijdens de laatste 6 maanden van de zwangerschap (zie rubriek `zwangerschap en borstvoeding`),
- Als u borstvoeding geeft (zie rubriek `zwangerschap en borstvoeding`);
- Als u verschijnselen hebt gehad zoals piepende ademhaling, zwelling van het gezicht, de tong of de keel, hevige jeuk of ernstige huiduitslag bij een eerdere behandeling met een ACE-remmer of als een familielid deze verschijnselen in andere situaties heeft gehad (deze aandoening heet angiooedeem).

Wees extra voorzichtig met COVERSYL

Raadpleeg uw arts voordat u COVERSYL inneemt als een van de volgende situaties op u van toepassing is:

- als u een aortastenose heeft (vernauwing van de hoofdslagader die als eerste uit het hart ontspringt) of hypertrofische cardiomyopathie (een ziekte van de hartspier) of een nierarteriestenose (vernauwing van de slagader die de nier van bloed voorziet);
- als u nog (een)andere hartaandoening(en)hebt;
- als u een leveraandoening hebt;
- als u nierproblemen hebt of hemodialysebehandeling ondergaat;
- als u een vasculaire collageenziekte hebt (een bindweefselziekte), zoals systemische lupus erythematodes of sclerodermie;
- als u suikerziekte hebt;
- als u een zoutbeperkt dieet gebruikt of zoutvervangers inneemt die kalium bevatten;
- als u binnenkort anesthesie en/of een grote operatie zult ondergaan;
- als u binnenkort LDL-aferese zult ondergaan (dat wil zeggen het verwijderen van cholesterol uit uw bloed met behulp van een machine);
- als u binnenkort een behandeling zult ondergaan waardoor u minder vatbaar wordt voor de effecten van een allergie voor bijen- of wespensteken;
- als u kort geleden hebt gebraakt of diarree hebt gehad, of uitgedroogd bent;
- als uw arts u heeft verteld dat u sommige suikers niet goed verdraagt;
- indien u denkt zwanger te zijn of dat u zwanger zou kunnen worden. COVERSYL wordt niet aangeraden in de vroege zwangerschap en kan ernstige schade toevoegen aan uw baby na 3 maanden zwangerschap (zie rubriek zwangerschap en borstvoeding).

COVERSYL wordt niet aangeraden voor het gebruik bij kinderen en adolescenten.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Het effect van de behandeling met COVERSYL kan beïnvloed worden door andere geneesmiddelen, zoals:
- andere geneesmiddelen ter behandeling van hoge bloeddruk, bijvoorbeeld plasmiddelen (geneesmiddelen die een vermeerdering geven van de hoeveelheid urine die de nieren produceren);
- kaliumsparende plasmiddelen (spironolacton, triamtereen, amiloride), kaliumsupplementen of kaliumbevattende zoutvervangers;
- lithium voor manische depressie of depressie;
- ontstekingsremmende pijnstillers (niet-steroïdale antiflogistica, bijv. ibuprofen) tegen pijn, of hoge dosis aspirine;
- geneesmiddelen ter behandeling van suikerziekte (zoals insuline en metformine);
- geneesmiddelen ter behandeling van psychische aandoeningen zoals depressie, angst, schizofrenie enz. (bijv. tricyclische antidepressiva, antipsychotica);
- immunosuppressiva (geneesmiddelen die het afweersysteem van het lichaam verzwakken) die gebruikt worden bij de behandeling van auto-immuunziekten of na een transplantatie (bijv. ciclosporine);
- allopurinol (voor de behandeling van jicht);
- procaïnamide (voor de behandeling van een onregelmatige hartslag);
- vaatverwijdende middelen, waaronder nitraten;
- heparine (bloedverdunnende middelen);
- geneesmiddelen voor de behandeling van lage bloeddruk, shock of astma (bijv. efedrine, noradrenaline of adrenaline).

Inname van COVERSYL met voedsel en drank

Het verdient de voorkeur om COVERSYL voor de maaltijd in te nemen.
Zwangerschap en borstvoeding

Vertel het uw arts als u denkt zwanger te zijn of zwanger te kunnen worden. Uw arts zal u doorgaans aanraden om een ander geneesmiddel in te nemen in plaats van COVERSYL, omdat COVERSYL niet wordt aangeraden in de vroege zwangerschap en uw baby ernstige schade kan toebrengen in het geval COVERSYL wordt gebruikt na 3 maanden zwangerschap. Vóór het begin van de zwangerschap zal COVERSYL door geschikte bloeddrukverlagende geneesmiddelen moeten worden vervangen. COVERSYL wordt niet aanbevolen tijdens het tweede en derde trisemester van de zwangerschap.
Uw arts zal u normaliter aanbevelen om met de behandeling van COVERSYL te stoppen zodra bekend is dat u zwanger bent. Indien u tijdens de behandeling met COVERSYL zwanger wordt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.
Het gebruik van dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen tijdens het geven van borstvoeding. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

COVERSYL heeft doorgaans geen effect op de opmerkzaamheid, maar duizeligheid of zwakte tengevolge van lage bloeddruk kan bij bepaalde patiënten optreden. Houd er rekening mee dat u meer gevaar loopt bij het gebruiken van machines en bij deelname aan het verkeer als u (één van) deze verschijnselen ervaart.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van COVERSYL

COVERSYL bevat lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u sommige suikers niet goed verdraagt, raadpleeg dan uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. HOE WORDT COVERSYL INGENOMEN

Volg bij het innemen van COVERSYL nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
Neem uw tablet met een glas water in, bij voorkeur elke dag op hetzelfde tijdstip, ’s morgens voor de maaltijd. Uw arts zal voor u de juiste dosis bepalen.

De gebruikelijke doseringen zijn:
Bij hoge bloeddruk: de gebruikelijke start- en onderhoudsdosis is eenmaal daags 4 mg. Na één maand kan de dosis zonodig verhoogd worden tot eenmaal daags 8 mg. 8 mg per dag is de aanbevolen maximumdosis bij hoge bloeddruk.
Als u 65 jaar of ouder bent, is de gebruikelijke startdosis eenmaal daags 2 mg. Na een maand kan deze dosis verhoogd worden tot eenmaal daags 4 mg en vervolgens zonodig tot eenmaal daags 8 mg.

Hartfalen: de gebruikelijke startdosis is eenmaal daags 2 mg. Na twee weken kan deze dosis verhoogd worden tot eenmaal daags 4 mg, de aanbevolen maximumdosis bij hartfalen.

Stabiel coronair lijden: de gebruikelijke startdosis is eenmaal daags 4 mg. Na twee weken kan deze dosis verhoogd worden tot eenmaal daags 8 mg, de aanbevolen maximumdosis voor deze indicatie. Als u 65 jaar of ouder bent, is de gebruikelijke startdosis eenmaal daags 2 mg. Na een week kan deze dosis worden verhoogd tot eenmaal daags 4 mg en de week daarna tot eenmaal daags 8 mg.

Wat u moet doen als u meer COVERSYL heeft ingenomen dan u zou mogen

Neem contact op met de dichtstbijzijnde afdeling spoedeisende hulp als u teveel tabletten hebt ingenomen, of raadpleeg uw arts onmiddellijk. Het meest waarschijnlijke effect dat bij overdosering optreedt, is lage bloeddruk waardoor u zich misschien duizelig of zwak voelt. Als dit gebeurt, kan het helpen als u gaat liggen met de benen omhoog.

Wat u moet doen als u bent vergeten COVERSYL in te nemen

Het is belangrijk om uw medicijn elke dag in te nemen, omdat een regelmatige behandeling het beste resultaat geeft. Als u echter een dosis COVERSYL 2 mg bent vergeten, kunt u het beste de volgende dosis op het gewone tijdstip innemen. Neem dus geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Als u stopt met het innemen van COVERSYL

Behandeling met COVERSYL 2 mg is meestal voor de rest van het leven noodzakelijk; raadpleeg uw arts als u wilt stoppen met deze behandeling.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan COVERSYL bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

In het geval u een van de volgende bijwerkingen waarneemt, stop dan onmiddellijk met het innemen van het geneesmiddel en neem direct contact op met uw arts:
- zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel, ademhalingsmoeilijkheden;
- ernstige duizeligheid of flauwvallen;
- ongebruikelijk snelle of onregelmatige hartslag.

De volgende bijwerkingen kunnen optreden, gerangschikt naar afnemende frequentie:

- Vaak (treden op bij minder dan 1 op de 10 patiënten, maar bij meer dan 1 op de 100 patiënten): hoofdpijn, duizeligheid, draaierigheid, tintelingen, stoornissen van het gezichtsvermogen, tinnitus (oorsuizen), licht gevoel in het hoofd door een lage bloeddruk, hoesten, kortademigheid, maag-darmklachten (misselijkheid, braken, buikpijn, smaakstoornissen, gestoorde spijsvertering met verschijnselen in de bovenbuik of spijsverteringsstoornissen, diarree, obstipatie), allergische reacties (zoals huiduitslag, jeuk), spierkrampen, gevoel van zwakte;

- Soms (treden op bij minder dan 1 op de 100 patiënten, maar bij meer dan 1 op de 1000 patiënten): stemmingswisselingen, slaapstoornissen, bronchospasme (benauwdheid op de borst, piepende ademhaling en kortademigheid), droge mond, angio-oedeem (symptomen zoals piepende ademhaling, zwelling van het gezicht, tong of keel, hevige jeuk of ernstige huiduitslag), nierproblemen, impotentie, zweten;

- Zeer zelden (treden op bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten): verwardheid, klachten berustend op stoornissen van het hart en/of de bloedvaten (onregelmatige hartslag, angina (hartkramp), hartaanval en beroerte), eosinofielenpneumonie (een zeldzame vorm van longontsteking), rinitis (loopneus of verstopte neus), huiduitslag met rode, (vochtige) onregelmatige vlekken (erythema multiforme), aandoeningen van het bloed, de alvleesklier of de lever.

- In het geval van diabetespatiënten kan hypoglykemie (zeer lage bloedsuikerspiegel) optreden.

- Vasculitis (ontsteking van bloedvaten) is gemeld.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U COVERSYL

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Gebruik COVERSYL niet na de vervaldatum die staat vermeld achter EXP op de doos en de blisters. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Bewaren beneden 30°C.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met het huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat COVERSYL 2 mg
- Het werkzame bestanddeel is perindopril tert-butylamine. Elke tablet bevat 1,669 mg perindopril (wat overeenkomt met 2 mg perindopril tert-butylamine).

- De andere bestanddelen zijn: mikrokristallijne cellulose, lactosemonohydraat, hydrofoob colloïdaal siliciumdioxide, magnesiumstearaat.

Hoe ziet COVERSYL 2 mg eruit en wat is de inhoud van de verpakking

COVERSYL 2 mg tabletten zijn witte, ronde tabletten.
De tabletten zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen van 5, 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120 of 500 tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Les Laboratoires Servier
22 rue Garnier
92200 Neuilly sur Seine – Frankrijk

Fabrikant
Les Laboratoires Servier
Industrie 905 route de Saran
45520 Gidy - Frankrijk
en
Servier (Ireland) Industries Ltd Gorey Road
Arklow - Co. Wicklow – Ierland
en
Laboratories Servier S.L. (uitsluitend voor de Spaanse markt) Avenida de los Madronos, 33
28043 Madrid - Spanje

In het register ingeschreven onder RVG 13635

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Oostenrijk COVERSUM 2 mg
België COVERSYL 2 mg
Denemarken COVERSYL 2 mg
Finland COVERSYL 2 mg
Frankrijk COVERSYL 2 mg
Duitsland COVERSUM COR 2 mg
Griekenland COVERSYL 2 mg
IJsland COVERSYL 2 mg
Ierland COVERSYL Tablets 2 mg
Luxemburg COVERSYL 2 mg
Nederland COVERSYL 2 mg
Noorwegen COVERSYL 2 mg
Portugal COVERSYL 2 mg
Zweden COVERSYL 2 mg
Verenigd Koninkrijk COVERSYL 2 mg

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in maart 2009