BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Cozaar® 12,5 mg, 50 mg, 100 mg filmomhulde tabletten
Kaliumlosartan

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
* Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
* Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Cozaar en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Cozaar inneemt
3. Hoe wordt Cozaar ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Cozaar
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS COZAAR EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Losartan (Cozaar) behoort tot een groep geneesmiddelen die "angiotensine II-receptorantagonisten" genoemd worden.
Angiotensine II is een stof die in het lichaam wordt geproduceerd en zich aan receptoren in bloedvaten bindt, waardoor deze nauwer worden. Daardoor stijgt de bloeddruk. Losartan voorkomt de binding van angiotensine II aan deze receptoren, waardoor de bloedvaten zich ontspannen waardoor de bloeddruk omlaag gaat. Losartan zorgt er bij patiënten met hoge bloeddruk en type 2-diabetes (suikerziekte) voor dat de nierfunctie langzamer achteruit gaat.

Cozaar wordt gebruikt voor:

* de behandeling van patiënten met hoge bloeddruk (hypertensie) bij volwassenen en bij kinderen en adolescenten van 6 - 18 jaar oud.

* bescherming van de nieren bij patiënten met hoge bloeddruk en type 2-diabetes en met laboratoriumwaarden die een verminderde nierfunctie en proteïnurie (een aandoening met een abnormaal aantal eiwitten in de urine) van meer dan of gelijk aan 0,5 gram per dag aantonen.

* de behandeling van patiënten met een aanhoudende slechte pompfunctie van het hart (hartfalen) als behandeling met angiotensineconversie-enzymremmers (ACE-remmers, medicijn voor verlaging van hoge bloeddruk) door uw arts niet geschikt wordt gevonden. Als het hartfalen bij u gestabiliseerd is met een ACE-remmer, moet u niet worden overgezet naar losartan.

* patiënten met hoge bloeddruk en verdikking van de linkerhartkamer (ventrikel), Cozaar vermindert het risico op een beroerte.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U COZAAR INNEEMT
Neem Cozaar niet in

* als u allergisch (overgevoelig) bent voor losartan of voor één van de andere bestanddelen van Cozaar,
* als uw lever erg slecht werkt,
* als u meer dan 3 maanden zwanger bent (het is ook beter om Cozaar te vermijden aan het begin van de zwangerschap, zie ook 'Zwangerschap')

Wees extra voorzichtig met Cozaar

Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Het gebruik van Cozaar wordt niet aanbevolen tijdens het begin van de zwangerschap en dient niet te worden gebruikt als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor de baby kan hebben bij gebruik in deze zwangerschapsfase (zie ook 'Zwangerschap').

Het is in de volgende gevallen belangrijk dat u met uw arts overlegt voordat u Cozaar gebruikt:
* als u ooit angio-oedeem heeft gehad (zwelling van gezicht, lippen, keel en/of tong) (zie ook rubriek 4 'Mogelijke bijwerkingen'),
* als u extreem veel moet braken of diarree heeft, waardoor u extreem veel vocht en/of zout verloren heeft,
* als u diuretica krijgt (geneesmiddelen waardoor u meer plast) of op een zoutarm dieet staat waardoor u extreem veel vocht en zout verliest (zie onder rubriek 3 'Dosering in speciale patiëntengroepen'),
* als bekend is dat bij u de bloedvaten naar uw nieren vernauwd of geblokkeerd zijn, of als u onlangs een niertransplantatie heeft ondergaan,
* als uw lever niet goed werkt (zie rubrieken 2 'Neem Cozaar niet in' en 3 'Dosering bij speciale patiëntengroepen'),
* als u lijdt aan hartfalen met of zonder een verminderde nierfunctie of als u lijdt aan hartfalen met gelijktijdig optredende ernstige levensbedreigende hartritmestoornissen. Voorzichtigheid is vooral geboden als u tegelijkertijd wordt behandeld met een zg. bètablokker,
* als u problemen heeft met uw hartkleppen of de hartspier,
* als u een coronaire hartziekte heeft (veroorzaakt doordat er minder bloed door de bloedvaten van het hart kan stromen) of een cerebrovasculaire ziekte heeft (veroorzaakt doordat er minder bloed door de bloedvaten in de hersenen kan stromen),
* als u lijdt aan primair hyperaldosteronisme (een syndroom waarbij de bijnier meer van het hormoon aldosteron maakt als gevolg van een afwijking aan de klier).

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen, voor kruidenpreparaten en natuurproducten.
Vooral als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt terwijl u ook met Cozaar wordt behandeld, moet u voorzichtig zijn:
* andere bloeddrukverlagende geneesmiddelen, omdat deze uw bloeddruk nog sterker kunnen verlagen. De bloeddruk kan ook door één van de volgende geneesmiddelen/geneesmiddelklassen worden verlaagd: tricyclische antidepressiva (geneesmiddelen tegen depressie), antipsychotica (geneesmiddelen tegen psychische aandoeningen), baclofen en amifostine,
* geneesmiddelen die het kalium vasthouden of de concentratie kalium kunnen verhogen (bv. kaliumsupplementen, zoutvervangers met kalium of kaliumsparende geneesmiddelen zoals bepaalde diuretica [amiloride, triamtereen, spironolacton] of heparine),
* niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen zoals indometacine, waaronder COX-2- remmers (geneesmiddelen tegen ontsteking die ook pijn kunnen verlichten), omdat zij het bloeddrukverlagend effect van losartan kunnen verminderen.
Als uw nieren minder goed werken kan gelijktijdig gebruik van deze geneesmiddelen de nierfunctie nog verder verslechteren.


Geneesmiddelen die lithium bevatten (geneesmiddelen tegen manisch depressiviteit) mogen zonder nauwkeurige controle door uw arts niet in combinatie met losartan worden gebruikt. Speciale voorzorgsmaatregelen (zoals bloedonderzoeken) kunnen nodig zijn.

Gebruik van Cozaar met voedsel en drank

Cozaar kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap
Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent (of als u zwanger wilt worden). Gewoonlijk zal uw arts u adviseren te stoppen met het gebruik van Cozaar voor u zwanger wordt of zodra u weet dat u zwanger bent en in plaats van Cozaar een ander geneesmiddel te gebruiken. Cozaar wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens het begin van de zwangerschap en dient niet te worden gebruikt als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor de baby kan hebben bij gebruik vanaf een zwangerschapsduur van 3 maanden.

Borstvoeding
Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft of hiermee wilt beginnen. Cozaar wordt niet aanbevolen voor moeders die borstvoeding geven. Uw arts kan tot een andere behandeling voor u besluiten als u borstvoeding wilt geven, met name als uw baby pas geboren is of te vroeg is geboren.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Gebruik bij kinderen en adolescenten
Cozaar is bij kinderen onderzocht. Uw arts kan u meer informatie geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er is geen onderzoek gedaan naar het effect op de rijvaardigheid en het gebruik van machines. Het is onwaarschijnlijk dat Cozaar van invloed is op uw rijvaardigheid of het gebruiken van machines. Maar net als met vele andere geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk kan losartan bij sommige mensen duizeligheid of slaperigheid veroorzaken. Als u duizelig of slaperig wordt, moet u met uw arts overleggen voordat u dergelijke activiteiten uitvoert.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Cozaar

Cozaar bevat lactosemonohydraat. Als uw arts u gezegd heeft dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

3. HOE WORDT COZAAR INGENOMEN

Volg bij het innemen van Cozaar nauwgezet de instructies van uw arts.
Uw arts bepaalt welke dosis van Cozaar goed voor u is, afhankelijk van uw aandoening en of u andere geneesmiddelen gebruikt. Voor een constante verlaging van uw bloeddruk is het belangrijk om Cozaar te gebruiken zolang als uw arts dat voorschrijft.

Volwassen patiënten met hoge bloeddruk

De behandeling begint meestal met 50 mg losartan (één tablet Cozaar 50 mg) eenmaal per dag. Drie tot zes weken na begin van de behandeling moet het maximale bloeddrukverlagende effect bereikt zijn. Bij sommige patiënten kan de dosis later nog worden verhoogd naar 100 mg losartan (twee tabletten Cozaar 50 mg) eenmaal per dag.
Als u het idee heeft dat het effect van losartan te sterk of te zwak is, overleg dan met uw arts of apotheker.

Gebruik bij kinderen en adolescenten (6 tot 18 jaar oud)

De aanbevolen startdosis bij patiënten die tussen 20 en 50 kg wegen is 0,7 mg losartan per kg lichaamsgewicht, eenmaal per dag toegediend (tot 25 mg Cozaar). De arts kan de dosis verhogen als de bloeddruk niet onder controle komt.

Volwassen patiënten met hoge bloeddruk en type 2-diabetes
De behandeling begint meestal met 50 mg losartan (één tablet Cozaar 50 mg) eenmaal per dag. De dosis kan later worden verhoogd naar 100 mg losartan (twee tabletten Cozaar 50 mg) eenmaal per dag, afhankelijk van de reactie van uw bloeddruk.

Losartan kan met andere bloeddrukverlagende geneesmiddelen (zoals diuretica, calciumantagonisten, alfa- of bètablokkers, en centraal werkende geneesmiddelen) gecombineerd worden en ook met insuline en andere veelgebruikte geneesmiddelen die de hoeveelheid glucose in uw bloed verlagen (bijvoorbeeld sulfonylureumderivaten, glitazonen en glucosidaseremmers).

Volwassen patiënten met hartfalen
De behandeling begint meestal met 12,5 mg losartan (één tablet Cozaar 12,5 mg) eenmaal per dag. Over het algemeen moet de dosis wekelijks stap voor stap worden verhoogd (bijvoorbeeld 12,5 mg/dag in de eerste week, 25 mg/dag in de tweede week, 50 mg/dag in de derde week) tot de gebruikelijke onderhoudsdosis van 50 mg losartan (één tablet Cozaar 50 mg) eenmaal per dag bereikt is, afhankelijk van uw aandoening.
Bij de behandeling van hartfalen wordt losartan meestal gecombineerd met een diureticum (geneesmiddel waardoor u meer plast) en/of digitalis (geneesmiddel waardoor uw hart sterker en effectiever pompt) en/of een bètablokker.
Dosering in speciale patiëntengroepen
De arts kan een lagere dosis adviseren, vooral als de behandeling wordt begonnen bij bepaalde patiënten, zoals patiënten die met sterke plaspillen worden behandeld, patiënten met een slecht werkende lever, of patiënten die ouder zijn dan 75 jaar. Gebruik van losartan wordt niet aanbevolen bij patiënten bij wie de lever erg slecht werkt (zie rubriek 'Neem Cozaar niet in').

Toediening
De tabletten moeten met een glas water worden ingenomen. U moet proberen uw dagelijkse dosis elke dag rond hetzelfde tijdstip in te nemen. Het is belangrijk dat u Cozaar blijft gebruiken tot uw arts u andere instructies geeft.

Wat u moet doen als u meer van Cozaar heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u per ongeluk te veel tabletten inneemt, neem dan direct contact op met uw arts. Verschijnselen van een overdosis zijn lage bloeddruk, verhoogde hartslag, mogelijk verlaagde hartslag.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Cozaar in te nemen

Als u per ongeluk een dagelijkse dosis overslaat, neem dan de volgende dosis zoals gebruikelijk in. Neem geen dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen.

Als u verder nog vragen heeft over gebruik van dit product, overleg dan met uw arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Cozaar bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Als u de volgende verschijnselen krijgt, stop dan met het gebruik van losartan en raadpleeg direct uw arts of ga naar de eerste hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis:

Een ernstige allergische reactie (uitslag, jeuk, zwelling van gezicht, lippen, mond of keel welke mogelijk moeilijk slikken of ademen kan veroorzaken).
Dit is een ernstige maar zeldzame bijwerking die optreedt bij meer dan 1 op de 10.000 patiënten maar minder dan 1 op de 1000 patiënten. Het kan zijn dat u spoedeisende medische zorg nodig heeft of moet worden opgenomen in het ziekenhuis.

De bijwerkingen van geneesmiddelen worden als volgt ingedeeld:
zeer vaak: bij meer dan 1 van de 10 patiënten
vaak: bij 1 tot 10 van de 100 patiënten
soms: bij 1 tot 10 van de 1000 patiënten
zelden: bij 1 tot 10 van de 10.000 patiënten
zeer zelden: bij minder dan 1 van de 10.000 patiënten
niet bekend: op basis van de bekende gegevens kan de frequentie niet worden vastgesteld

De volgende bijwerkingen zijn met Cozaar gemeld:
Vaak:
* duizeligheid,
* lage bloeddruk,
* zwakte,
* vermoeidheid,
* te weinig suiker in het bloed (hypoglykemie),
* te veel kalium in het bloed (hyperkaliëmie).
Soms:
* slaperigheid,
* hoofdpijn,
* slaapstoornissen,
* gevoel dat het hart sneller klopt (palpitaties),
* ernstige pijn op de borst (angina pectoris),
* lage bloeddruk (vooral na extreem veel verlies van vocht uit het lichaam naar de bloedvaten, bijvoorbeeld bij patiënten met ernstig hartfalen of die met sterke plaspillen worden behandeld),
* dosisafhankelijke effecten zoals verlaging van de bloeddruk bij het opstaan uit een liggende of zittende houding,
* kortademigheid (dyspnoe),
* buikpijn,
* verstopping,
* diarree,
* misselijkheid,
* braken,
* netelroos (urticaria),
• jeuk (pruritus),
* uitslag,
* plaatselijke zwelling (oedeem).

Zelden:
* ontsteking van bloedvaten (vasculitis, waaronder Henoch-Schönlein-purpura),
* gevoelloosheid of tintelend gevoel (paresthesie),
* flauwvallen (syncope),
* zeer snelle en onregelmatige hartslag (atriumfibrilleren),
* beroerte,
* leverontsteking (hepatitis),
* verhoogd serum alanineaminotransferase (ALT) in het bloed (afwijkende leverfunctietesten), wat meestal na stopzetting van de behandeling verdwijnt.

Niet bekend:
* verminderd aantal rode bloedcellen (anemie),
* verminderd aantal bloedplaatjes (trombocyten),
* migraine,
* hoest,
* gestoorde leverfunctie,
* pijn in spieren en gewrichten,
* veranderde nierfunctie, (kan verdwijnen na stopzetting van de behandeling) waaronder nierfalen,
* griepachtige symptomen,
* hogere concentraties ureum in het bloed, creatinine en kalium in het serum bij patiënten met hartfalen,
* rugpijn en urinewegontsteking,
* verhoogde gevoeligheid voor zonlicht (lichtgevoeligheid),
* onverklaarbare spierpijn met donkere (theekleurige) urine (rabdomyolyse),
* impotentie,
* ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis),
* lage concentraties natrium in het bloed (hyponatriëmie),
* depressie,
* een algeheel minder goed gevoel (malaise),
* tuitende, suizende, bulderende of klikkende geluiden in de oren (tinnitus).

De bijwerkingen bij kinderen zijn vergelijkbaar met die bij volwassenen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U COZAAR

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Cozaar niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos of op de label van het flesje. De vervaldatum verwij st naar de laatste dag van die maand.
Blisterverpakkingen:
Cozaar bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht. Open de blisterverpakking niet totdat u klaar bent om het geneesmiddel te gebruiken.

Flesjes:
Cozaar bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Het flesje bewaren beneden 25 °C. Het flesje zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen licht en vocht.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat Cozaar

Het werkzame bestanddeel is kaliumlosartan.

Elke tablet Cozaar 12,5 mg bevat 12,5 mg kaliumlosartan. Elke tablet Cozaar 50 mg bevat 50 mg kaliumlosartan. Elke tablet Cozaar 100 mg bevat 100 mg kaliumlosartan.

De overige ingrediënten zijn: microkristallijne cellulose (E460), lactosemonohydraat, gepregelatineerd zetmeel, magnesiumstearaat (E572), hyprolose (E463), hypromellose (E464).
Cozaar 12,5 mg, 50 mg en 100 mg bevatten kalium in de volgende hoeveelheden: respectievelijk 1,06 mg (0,027 mEq), 4,24 mg (0,108 mEq) en 8,48 mg (0,216 mEq).
De tabletten Cozaar 12,5 mg bevatten ook carnaubawas (E903), titaandioxide (E171) en indigotine (E132).
De tabletten Cozaar 50 mg bevatten ook carnaubawas (E903) en titaandioxide (E171). De tabletten Cozaar 100 mg bevatten ook carnaubawas (E903) en titaandioxide (E171).

Hoe ziet Cozaar eruit en wat is de inhoud van de verpakking
Cozaar 12,5 mg wordt geleverd als filmomhulde tabletten zonder breukgleuf met 12,5 mg kaliumlosartan.
Cozaar 50 mg wordt geleverd als filmomhulde tabletten met breukgleuf met 50 mg kaliumlosartan. De tablet kan in twee gelijke helften worden verdeeld.
Cozaar 100 mg wordt geleverd als filmomhulde tabletten zonder breukgleuf met 100 mg kaliumlosartan.
Cozaar wordt geleverd in de volgende verpakkingsgrootten:
* Cozaar 12,5 mg - PVC/PE/PVDC blisterverpakkingen met een laag aluminiumfolie in verpakkingen van 7, 14, 21, 28, 50, 98, 210, of 500 tabletten en eenheidsafleververpakkingen van 28 tabletten voor gebruik in ziekenhuizen. HDPE-flesjes met 100 tabletten.
* Cozaar 50 mg – PVC/PE/PVDC blisterverpakkingen met een laag aluminiumfolie in verpakkingen van 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 280 of 500 tabletten en eenheidsafleververpakkingen van 28, 56 en 98 tabletten voor gebruik in ziekenhuizen. HDPEflesjes met 100 of 300 tabletten.
* Cozaar 100 mg – PVC/PE/PVDC blisterverpakkingen met een laag aluminiumfolie in verpakkingen van 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 of 280 tabletten en eenheidsafleververpakkingen van 28, 56 en 98 tabletten voor gebruik in ziekenhuizen. HDPE- flesjes met 100 tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.


Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Merck Sharp & Dohme BV
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem
e-mail: msdbvnl@merck.com

Fabrikant:
Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39
2031 BN Haarlem
e-mail: msdbvnl@merck.com

Merck Sharp & Dohme Ltd. Shotton Lane, CRAMLINGTON Northumberland NE23 3JU
Verenigd Koninkrijk

In het register ingeschreven onder RVG 101836 (12,5 mg), RVG 17617 (50 mg) en RVG 26791 (100 mg).

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

België COZAAR 100 mg
België COZAAR 50 mg
België COZAAR 12.5 mg
België LOORTAN 100 mg
België LOORTAN 50 mg
België LOORTAN 12.50 mg
Bulgarije COZAAR

Cyprus COZAAR
Denemarken Cozaar, Cozaar Startpakke

Duitsland CARDOPAL 12.5 mg START Filmtabletten
Duitsland LORZAAR 100 mg Filmtabletten
Duitsland LORZAAR 50 mg Filmtabletten
Duitsland LORZAAR PROTECT 100 mg Filmtabletten
Duitsland LORZAAR PROTECT 50 mg Filmtabletten
Duitsland LORZAAR START 12.5 mg Filmtabletten
Duitsland PINZAAR 100 mg Filmtabletten
Duitsland PINZAAR 50 mg Filmtabletten
Duitsland COZAAR, COZAAR 12,5 mg
Estland LORZAAR VARIPHARMSTART 12,5 mg Filmtabletten
Finland COZAAR 50 mg
Finland COZAAR 100 mg
Frankrijk COZAAR 100 mg film-coated tablets
Frankrijk COZAAR 50 mg scored coated tablets
Griekenland COZAAR
Hongarije COZAAR
Ierland Ierland Ierland Italië
Italië
Italië
COZAAR 50 mg Film-coated Tablets
COZAAR 100 mg Film-coated Tablets
COZAAR 12.5 mg Film-coated Tablets
LORTAAN 50 mg compresse rivestite con film LORTAAN 12,5 mg compresse rivestite con film LORTAAN 100 mg compresse rivestite con film
Malta COZAAR 12,5, 50 and 100 mg film-coated tablets
Nederland COZAAR 50
Nederland COZAAR 100
Noorwegen COZAAR
Oostenrijk COSAAR 12,5 mg – Filmtabletten
Oostenrijk COSAAR 50 mg – Filmtabletten
Oostenrijk COSAAR 100 mg – Filmtabletten
Polen COZAAR
Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal
COZAAR
COZAAR 100 mg COZAAR IC
LORTAAN IC
LORTAAN
LORTAAN 100 mg
Roemenië COZAAR, comprimate filmate, 50 mg
Slovenië COZAAR 12,5 mg filmsko obložene tablete
Slovenië COZAAR 50 mg filmsko obložene tablete
Slovenië COZAAR 100 mg filmsko obložene tablete
Spanje COZAAR 12.5 mg Inicio
Spanje COZAAR 50 mg
Spanje COZAAR 100 mg
Verenigd Koninkrijk COZAAR 50 mg film-coated tablets
Verenigd Koninkrijk COZAAR 100 mg film-coated tablets
IJsland COZAAR
Zweden COZAAR 12,5 mg filmdragerade tabletter
Zweden COZAAR 50 mg filmdragerade tabletter
Zweden COZAAR 100 mg filmdragerade tabletter.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in januari 2010.