Wat is de samenstelling van Creon ® ?

Een capsule bevat 150 mg pancreatine, overeenkomend met 10.000 lipase-, 8.000 amylase- en 600 protease-eenheden volgens de Europese Farmacopee.

Als hulpstoffen bevatten de microkorrels macrogol 4000, vloeibare paraffine, ethylhydroxypropyl-cellulosephtalaat, dibutylphtalaat en dimeticon. De capsules bestaan uit gelatine en bevatten de kleurstoffen ijzeroxide (E172) en titaniumdioxide (E171).

Hoe is de verpakking uitgevoerd?

Creon ® is een geneesmiddel in capsules met gereguleerde afgifte. Creon ® is verpakt in een HDPE-potje dat 100 capsules bevat.

Tot welke groep geneesmiddelen hoort Creon ®

Creon ® is een geneesmiddel ter behandeling van een tekort aan de enzymen van de alvleesklier. Het bevat de spijsverteringsenzymen van de alvleesklier in de vorm van microkorrels, die beschermd zijn tegen de invloed van het maagsap. Deze microkorrels zorgen voor een gelijkmatige verdeling over de maaginhoud, zonder dat de enzymen als gevolg van maagzuur afgebroken worden. In de dunne darm lost, doordat het daar minder zuur is, de deklaag van de microkorrels op en komen de enzymen vrij zodat zij hun werking kunnen uitoefenen.

Creon ® wordt in Nederland op de markt gebracht onder verantwoordelijkheid van:

Solvay Pharma B.V.
van Houten Industriepark 25
1381 MZ Weesp
Tel (0294) 46 59 09
E-mail: nlpharma@solvay.com

Creon ® capsules met gereguleerde afgifte 150 mg, staan in het register van geneesmiddelen ingeschreven onder RVG 10656.

Waarvoor wordt Creon ® gebruikt?

Creon ® wordt gebruikt bij een onvoldoende werking van
de alvleesklier. Ziekten met onvoldoende werking van de alvleesklier, waarbij het gebruik van Creon ® aanbevolen wordt zijn:
* cystische fibrose (mucoviscidosis oftewel "taaislijmziekte")
* ontsteking van de alvleesklier (chronische pancreatitis)
* toestand na het operatief verwijderen van de alvleesklier (pancreatectomie) of een gedeelte hiervan.
* toestand na het operatief verwijderen van de maag (gastrectomie) of een gedeelte hiervan.

Wanneer mag ik Creon ® niet gebruiken?

In de eerste fase van een acute ontsteking van de alvleesklier mag Creon ® niet gebruikt worden. Ook mag Creon ® niet gebruikt worden bij een bekende overgevoeligheid voor varkenseiwitten of een van de bestanddelen van Creon ® .

Kan ik Creon ® gebruiken bij zwangerschap of bij het geven van borstvoeding?

Gebruik dit geneesmiddel als u zwanger bent of borstvoeding geeft, alleen na overleg met uw arts. Creon ® kan, voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht of de baby, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap of als u borstvoeding geeft.

Kan ik Creon ® gebruiken als ik deelneem aan het verkeer of machines bedien?

Creon ® heeft, voor zover bekend, geen invloed op het rijgedrag of op het bedienen van machines.

Kan ik Creon ® gebruiken samen met andere geneesmiddelen?

Ja. Een effect van Creon ® op andere geneesmiddelen of van andere geneesmiddelen op Creon ® is niet bekend, met uitzondering van een gewenst effect van zuurremmende middelen.

Hoe moet ik Creon ® gebruiken?

Creon ® capsules worden ingeslikt. De capsules dienen met wat vloeistof (bij voorkeur water; geen vloeistof die warmer is dan 35 °C) tijdens de maaltijden zonder te kauwen te worden ingeslikt. Voor kleine kinderen die de capsule in z'n geheel nog niet kunnen slikken, maakt men de capsule open en geeft men de inhoud zonder het omhulsel. Men kan de microkorrels bijvoorbeeld direct voor gebruik uitstrooien op een koud of lauw brijachtig voedingsmiddel. Om de beschermende laag van de microkorrels te behouden, mogen de microkorrels niet platgedrukt of gekauwd worden. Het verdient aanbeveling met water of lauwe thee na te spoelen.

Hoeveel Creon ® moet ik gebruiken?

Gestart kan worden met 1-2 capsules per hoofdmaaltijd, bij eventuele tussenmaaltijden verdient het aanbeveling ook een capsule in te nemen. Aanpassing van de dosering dient te gebeuren op geleide van het klinisch beeld, de vetinname (vetbelasting) en de vetuitscheiding in de ontlasting. De uiteindelijke dosering hangt af van de mate waarin de alvleesklier nog functioneert. Bij een sterk verminderde werking van de alvleesklier kunnen doseringen van 5-15 capsules per maaltijd noodzakelijk zijn; gebruik van Creon ® Forte kan dan overwogen worden.

Wat moet ik doen als ik teveel Creon ® heb gebruikt?

Drink een ruime hoeveelheid water. Neem altijd contact op met uw arts om te horen of een behandeling nodig is als teveel Creon ® is ingenomen. Neem altijd de verpakking mee; de arts kan dan meteen zien om welk geneesmiddel het gaat.

Wat moet ik doen als ik een keer vergeten ben Creon ®
te gebruiken?

Wacht tot de volgende maaltijd. Neem niet meer dan de gewone hoeveelheid in.

Heeft Creon ® bijwerkingen?

Een geneesmiddel heeft soms ongewenste effecten; zogenaamde bijwerkingen.
Na het gebruik van Creon ® zijn: buikpijn, diarree, verstopping, misselijkheid en huidreacties gemeld. Aanbevolen wordt bij buikklachten onmiddellijk contact op te nemen met uw huisarts. Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze bijsluiter of die u als ernstig ervaart.

Hoe moet ik Creon ® bewaren?

Bewaar geneesmiddelen altijd buiten het bereik van kinderen. Bewaar de capsules in de originele verpakking. Bewaar Creon ® in het donker en droog bij kamertemperatuur (15-25°C). De uiterste gebruiksdatum staat op het doosje.
Op de strips staat deze datum achter de aanduiding EXP.

Heeft u nog meer vragen?

Raadpleeg uw arts of apotheker als u meer vragen hebt over het gebruik van dit geneesmiddel. Zij beschikken over uitgebreide medische informatie van Creon ® .

De bijsluiter is voor het laatst herzien in:

maart 1999