BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Cutivate zalf 0,05 mg/g
fluticasonpropionaat

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Cutivate zalf en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Cutivate zalf gebruikt
3. Hoe wordt Cutivate zalf gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Cutivate zalf
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS CUTIVATE ZALF EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

De werkzame stof in Cutivate zalf is fluticasonpropionaat. Dit is een corticosteroïd (bijnierschorshormoon) dat ervoor zorgt dat de klachten, die veroorzaakt worden door huidaandoeningen, verminderen. Cutivate trekt na opbrengen snel in de huid. Hierdoor nemen klachten zoals jeuk, roodheid en schilfering af. Cutivate zalf pakt de gevolgen en niet de oorzaak van de huidproblemen aan.

Uw arts heeft u Cutivate zalf voorgeschreven om de huidaandoening, waarvan u last heeft, te behandelen. Het gaat hierbij om oppervlakkige aandoeningen die alleen maar goed reageren op sterk werkende corticosteroïden zoals Cutivate.

Voorbeelden van deze huidziektes zijn:
- schubziekte: een schilferende, droge, niet besmettelijke huiduitslag (psoriasis)
- bepaalde vormen van eczeem
- schijf- of vlindervormige huiduitslag (lupus erythematosus discoïdes)
- kleine glanzende, hevig jeukende, roze tot blauwachtige knobbeltjes (lichen planus)
- ivoorkleurige, veelhoekige huiduitslag, zo groot als een erwt, waarbij de huid wat verschrompeld lijkt (lichen sclerosus et atrophicus)
- puisten op de handpalmen en op de voetzolen (pustulosis palmaris et plantaris)
- ringvormige korrelige huidknobbeltjes (granuloma annulare)

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U CUTIVATE ZALF GEBRUIKT
Gebruik Cutivate zalf niet

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor het werkzame bestanddeel of voor één van de andere bestanddelen van Cutivate zalf
- als uw huiduitslag wordt veroorzaakt door een infectie met bacteriën, schimmels, virussen, of parasieten (zoals schurftmijt)
- bij roodheid, soms met puistjes, in het gezicht (rosacea)
- voor de behandeling van jeuk aan de anus of aan de geslachtsorganen (perianale en genitale pruritus)
- bij huidaandoeningen met schubachtige schilfers (ichthyosis), huidaandoeningen die bij de jeugd voorkomen (juveniele dermatose) of fragiliteit van de huidvaten
- op huidaandoeningen die door het gebruik van corticosteroïden zijn ontstaan, bijvoorbeeld streepvormige littekens (striae) en roodachtige uitslag rond de mond (dermatitis perioralis) - bij huidafwijkingen als jeugdpuistjes (acne), chronische huidontsteking tijdens de jeugd,
dunne bloedvaatjes in de huid of een zeer dun geworden huid (huidatrofie)
- bij baby’s jonger dan 3 maanden, bijvoorbeeld voor de behandeling van luieruitslag en eczeem
- met zweervorming (ulcus) gepaard gaande huidaandoeningen, wonden

Wees extra voorzichtig met Cutivate zalf
- als u psoriasis heeft. Er bestaat de mogelijkheid dat u na verloop van tijd slechter gaat reageren op Cutivate. Dit noemt men tolerantie en het risico bestaat dan dat over het hele lichaam psoriasis met puistvorming (gegeneraliseerde pustuleuze psoriasis) gaat optreden.
- als u Cutivate aanbrengt op een beschadigde huid. De kans bestaat dan dat Cutivate in het lichaam wordt opgenomen, zodat er in het hele lichaam (systemisch) bijwerkingen kunnen optreden. Alle bij het gebruik van Cutivate mogelijke bijwerkingen staan vermeld in hoofdstuk 4 van deze bijsluiter (zie verderop).
- als u Cutivate toepast op de oogleden. Dit moet met voorzichtigheid gebeuren. Als u Cutivate in de ogen krijgt, bestaat er een risico op het ontstaan van irritatie en van groene staar (glaucoom).
- bij het aanbrengen van Cutivate op het gezicht of op de geslachtsdelen. Slechts op uitdrukkelijk voorschrift van uw arts mag Cutivate op deze plaatsen worden toegepast; in het algemeen is het beter gezicht en huidplooien niet met Cutivate te behandelen.
- wanneer uw arts langdurig Cutivate aan een baby of een jong kind voorschrijft is regelmatig bloedonderzoek en controle van de lengte en het gewicht noodzakelijk. Gebruik bij jonge kinderen is alleen toegestaan op advies van de arts.
- indien Cutivate onder een afsluitend verband wordt toegepast (onder occlusie). De huid moet gereinigd worden voordat nieuw verband wordt aangebracht om bacteriële infecties te voorkomen.
- bij langdurig dagelijks gebruik van Cutivate. Indien na vier weken dagelijks gebruik geen verbetering optreedt, neem dan contact op met uw arts.
- wanneer u ooit problemen heeft gehad met een geneesmiddel voor de behandeling van huidklachten. Het is verstandig dit aan uw arts te vertellen. Wanneer u overgevoelig wordt voor Cutivate (herkenbaar aan verschijnselen als jeukende uitslag op de handen of voeten, zwelling van de oogleden en het gezicht en problemen met ademhalen of slikken), dient u de toediening onmiddellijk te staken en direct uw arts te raadplegen.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Er komt maar weinig van de werkzame stof uit Cutivate zalf in het bloed. Het is dus, na gebruik zoals voorgeschreven, niet waarschijnlijk dat de werking van Cutivate beïnvloed wordt door andere geneesmiddelen of dat Cutivate de werking van andere geneesmiddelen zal beïnvloeden. Het is overigens wel beter geen middelen voor toepassing op de huid tegelijkertijd op dezelfde plaats aan te brengen (tenzij uw arts anders voorschrijft).

Vertel uw arts als u het volgende geneesmiddel gebruikt:
- ritonavir (antiviraal geneesmiddel). De combinatie van ritonavir en glucocorticosteroïden
bijvoorbeeld Cutivate wordt ontraden. Sommige van deze geneesmiddelen kunnen de hoeveelheid corticosteroïd in uw lichaam verhogen. Dit kan het risico op het optreden van bijwerkingen verhogen.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Sterk werkzame corticosteroïden als fluticasonpropionaat mogen alleen op nadrukkelijk voorschrift van de arts worden gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van Cutivate zalf op de rijvaardigheid. Een effect is echter niet te verwachten.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Cutivate zalf
Wanneer u daar gevoelig voor bent, kan de volgende hulpstof een probleem geven (voor een complete lijst van de hulpstoffen in de zalf zie hoofdstuk 6 van deze bijsluiter):
- propyleenglycol (E1 520) kan huidirritatie veroorzaken

3. HOE WORDT CUTIVATE ZALF GEBRUIKT

Volg bij het gebruik van Cutivate zalf nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Uw arts heeft u verteld hoe vaak u de zalf aan moet brengen en op welke plaatsen. Dit is afhankelijk van de aard en ernst van uw klachten. Voor een goede behandeling is het van groot belang, dat u zich aan het voorschrift van uw arts houdt. Normaal gesproken wordt een dun laagje zalf tweemaal per dag aangebracht op de aangedane huid. U kunt de zalf het beste aanbrengen door deze rustig en gelijkmatig in de huid te wrijven. Als u wilt douchen, breng de zalf dan pas hierna aan op de huid. Was na het aanbrengen uw handen om eventuele resten zalf te verwijderen.

Wat u moet doen als u meer Cutivate zalf heeft gebruikt dan u zou mogen

Wanneer u eens een keer teveel Cutivate heeft aangebracht hoeft u zich geen zorgen te maken. Het optreden van een acute overdosering is zeer onwaarschijnlijk. Wanneer u gedurende langere tijd meer of vaker Cutivate heeft gesmeerd dan uw arts heeft voorgeschreven, neem dan contact met uw arts of apotheker op. Er bestaat dan een kans op een te hoge concentratie van corticosteroïden in uw lichaam (hypercorticisme, zie hoofdstuk bijwerkingen).
In dat geval moet de behandeling, onder medisch toezicht, geleidelijk worden verminderd of worden gestaakt vanwege het risico op bijnierschorsonderdrukking.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Cutivate zalf te gebruiken

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen, maar gebruik de normale hoeveelheid wanneer u tot de ontdekking komt dat u vergeten bent een keer Cutivate te smeren. Als het bijna tijd is voor de volgende behandeling, kunt u ook met smeren wachten tot het moment van de volgende behandeling.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Cutivate zalf bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld bij het gebruik van Cutivate crème:
- vaak (bij meer dan 1 op 100, maar minder dan 1 op 10 patiënten die het geneesmiddel gebruiken)
- soms (bij minder dan 1 op de 100 patiënten die het geneesmiddel gebruiken)
- zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten die het geneesmiddel gebruiken)


Systeem/orgaanklasse: Infecties en parasitaire aandoeningen
Bijwerkingen: bijkomende infecties (secundaire infecties)*
Frequentie: zeer zelden

Systeem/orgaanklasse: Immuunsysteemaandoeningen
Bijwerkingen: overgevoeligheid**
Frequentie: zeer zelden

Systeem/orgaanklasse: Endocriene aandoeningen
Bijwerkingen: een te hoge concentratie van corticosteroïden in het lichaam (hypercorticisme) ***
Frequentie: zeer zeldenSysteem/orgaanklasse: Bloedvataandoeningen
Bijwerkingen: kleine onderhuidse bloedingen (teleangiëctasiën) ****
Frequentie: zeer zelden

Systeem/orgaanklasse: Huid-en onderhuidaandoeningen
Bijwerkingen:vaak: jeuk (pruritus)*****
Bijwerkingen:soms: lokaal branderig gevoel*****
Bijwerkingen: zeer zelden: dunner worden van de huid#, ontstaan van streepvormige littekens (striae)#, overmatige haargroei (hypertrichose)#, ontkleuring van de huid (hypopigmentatie)#, huidontsteking (allergische contactdermatitis), verergering van de huidaandoening die behandeld wordt (exacerbaties van dermatosen), met puistjes gepaard gaande psoriasis (psoriasis pustularis)##

* In het bijzonder wanneer afdekkende verbanden (occlusie) worden aangelegd op de behandelende plek, of wanneer de crème wordt aangebracht in de huidplooien

** Het roder en actiever worden van de behandelende plek na gebruik van de crème. Wanneer dit optreedt, dient u de behandeling direct te staken.

*** Dit kan o.a. leiden tot vochtophoping, vetzucht of een verhoogde bloeddruk. Dit kan optreden wanneer de crème langdurig en in grote hoeveelheden wordt gebruikt. Het ligt meer in de verwachting dat dit zal optreden bij baby’s en jonge kinderen en/of wanneer afdekkende verbanden worden gebruikt. Bij baby’s kan de luier hetzelfde effect geven.

**** Langdurige en intensieve behandeling met sterk werkende corticosteroïden kan verwijding (dilatie) van de oppervlakkige bloedvaten veroorzaken, met name wanneer occlusieve materialen worden gebruikt of wanneer corticosteroïden worden aangebracht in de huidplooien

***** Deze klachten komen echter ook voor bij mensen, die neutrale (geen steroïd) crème gebruikten

# Lokale atrofische bijwerkingen zoals het dunner worden van de huid, striae, hypertrichose en hypopigmentatie kunnen alleen optreden na langdurige en intensieve behandeling

## De behandeling van psoriasis met corticosteroïden (of het stoppen ermee) wordt zeer zelden in verband gebracht met het ontstaan van de pustulaire vorm van psoriasis

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U CUTIVATE ZALF

Bewaren beneden 30°C. Niet in de vriezer bewaren.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Cutivate zalf niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en de tube na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat Cutivate zalf

- het werkzame bestanddeel is fluticasonpropionaat

- de andere bestanddelen zijn: propyleenglycol (E1 520), sorbitansesquioleaat, microkristallijne was USNF, vloeibare paraffine

Hoe ziet Cutivate zalf er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Cutivate zalf wordt geleverd in een tube van 30 gram of van 100 gram, de inhoud van de tube bestaat uit een homogene grijze doorschijnende zalf.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
GlaxoSmithKline BV
Huis ter Heideweg 62
3705 LZ Zeist
030-6938100
nlinfo@gsk.com

Cutivate zalf 0,05 mg/g RVG 16648 Fabrikant

Glaxo Operations UK Limited
(trading as Glaxo Wellcome Operations) Harmire Road, Barnard Castle
Co. Durkham DL 12 8DT
Engeland

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in maart 2009

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen: www.cbg-meb.nl