BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

CYKLOKAPRON, oplossing voor injectie 100 mg/ml
Tranexaminezuur

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is CYKLOKAPRON en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u CYKLOKAPRON gebruikt
3. Hoe wordt CYKLOKAPRON gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u CYKLOKAPRON
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS CYKLOKAPRON EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Tranexaminezuur behoort tot de groep van antifibrinolytica oftewel stoffen die de bloedstolling bevorderen.

Het werkzame bestanddeel van CYKLOKAPRON is tranexaminezuur. Tranexaminezuur heeft een sterk remmende werking op de ontstolling van het bloed. Het kan per injectie worden toegediend.

CYKLOKAPRON kan worden gebruikt bij bloedingen of gevaar voor bloedingen. Met name wanneer deze het gevolg zijn van stoornissen in het ontstollingssysteem. Bijvoorbeeld bij bepaalde operaties of het trekken van kiezen bij patiënten met hemofilie (bloederziekte). CYKLOKAPRON kan verder worden gebruikt bij ziekten die stoornissen van het ontstollingssysteem veroorzaken.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U CYKLOKAPRON GEBRUIKT
Gebruik CYKLOKAPRON niet

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor tranexaminezuur of een van de andere bestanddelen van CYKLOKAPRON
- als u actieve vorming van bloedstolsels in de bloedvaten (trombose) heeft
- als u een hersenvliesbloeding (subarachnoïdale bloeding) heeft

Wees extra voorzichtig met CYKLOKAPRON
- wanneer u nierfunctiestoornissen heeft
- wanneer u veel bloed in de urine heeft
- wanneer u eerder last heeft gehad van trombose of wanneer een van uw directe
familieleden (broers/zusters of ouders) ook trombose heeft gehad
- wanneer bij u de stollingen verspreid over het lichaam optreden (diffuse intravasale stolling)
- wanneer u onregelmatige menstruatiebloedingen (bloeding komt niet iedere 21 tot 35 dagen) heeft, dient u niet met CYKLOKAPRON te worden behandeld totdat de oorzaak van deze onregelmatige bloedingen is vastgesteld

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

CYKLOKAPRON kan de werking van geneesmiddelen, die worden gebruikt om bloedstolsels te behandelen of tegen te gaan, verminderen. Raadpleeg uw arts wanneer u geneesmiddelen gebruikt die de bloedstolling tegengaan (anticoagulantia).

Zwangerschap en borstvoeding

Er is nog onvoldoende bekend over het gebruik van CYKLOKAPRON tijdens de zwangerschap of gedurende de periode van borstvoeding. Als u zwanger bent of borstvoeding geeft mag dit product alleen aan u toegediend worden als dit absoluut noodzakelijk is. Raadpleeg daarom uw arts als u zwanger bent of wilt worden.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Voor zover bekend heeft CYKLOKAPRON geen invloed op het reactievermogen.

3. HOE WORDT CYKLOKAPRON GEBRUIKT

Volg bij het gebruik van CYKLOKAPRON nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Vaak wordt CYKLOKAPRON volgens onderstaand schema toegediend. Afhankelijk van uw ziekte kan hiervan afgeweken worden. Ook is het mogelijk dat uw arts een afwijkende dosering toedient wanneer u een nierfunctiestoornis heeft.
- 2-3 maal per dag 5-10 ml (500 mg - 1 g) als injectie.

De duur van de behandeling is afhankelijk van de aandoening.

Wat u moet doen als u meer van CYKLOKAPRON heeft gebruikt dan u zou mogen

Als u meer van CYKLOKAPRON heeft gebruikt dan zou mogen kunt u de volgende symptomen van overdosering krijgen: misselijkheid, diarree, duizeligheid, hoofdpijn. Er kan ook een bloeddrukdaling optreden. Neem in dat geval contact op met uw arts of apotheker voor advies.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten CYKLOKAPRON te gebruiken

Vanwege de wijze van toediening is het niet waarschijnlijk dat een toediening wordt overgeslagen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan CYKLOKAPRON bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

De bijwerkingen zijn meestal mild en tijdelijk van aard. Vaak voorkomende bijwerkingen zijn misselijkheid, braken en diarree. Soms werden allergische huidreacties gemeld (< 1%). In enkele gevallen is na een injectie duizeligheid en een tijdelijke verlaging van de bloeddruk gemeld.

Bij een klein aantal gebruikers van tranexaminezuur werd melding gedaan van ontwikkeling van bloedstolsels in benen en longen, kleurenblindheid en andere zichtstoornissen of duizeligheid. Het verband tussen het optreden van deze bijwerkingen met het gebruik van tranexaminezuur is echter niet vastgesteld.

Neem contact op met uw arts als één van deze symptomen bij u optreedt.

5. HOE BEWAART U CYKLOKAPRON

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

CYKLOKAPRON
Geen speciale bewaartemperatuur.
Gebruik CYKLOKAPRON niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na “Niet te gebruiken na of op de ampul na “Exp.”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat CYKLOKAPRON

- Het werkzame bestanddeel is tranexaminezuur. Eén ampul oplossing voor injectie bevat 500 mg tranexaminezuur.

- Het andere bestanddeel is water voor injecties.

Hoe ziet CYKLOKAPRON er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Een ampul bevat een heldere, kleurloze vloeistof. CYKLOKAPRON wordt geleverd in doosjes met 10 ampullen van 5 ml (100 mg/ml).

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Pfizer bv,
Rivium Westlaan 142,
2909 LD Capelle aan den IJssel

Voor vragen over dit geneesmiddel, bel 0800-MEDINFO (63 34 636)

CYKLOKAPRON oplossing voor injectie is in het register ingeschreven onder RVG 05573.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in maart 2009