Dantrium® - capsules 25 & 50 mg

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van Dantrium.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u dit geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Dantrium en waarvoor wordt het gebruikt ?
2. Wat u moet weten voordat u Dantrium inneemt
3. Hoe wordt Dantrium gebruikt ?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Dantrium

Dantrium, capsules van 25 of 50 mg

• Het werkzame bestanddeel van Dantrium is dantroleennatrium. Onthoud deze benaming, dit kan u van pas komen in het buitenland. Elke Dantrium 25 mg capsule bevat 25 mg dantroleennatrium. Elke Dantrium 50 mg capsule bevat 50 mg dantroleennatrium.

• Andere bestanddelen (hulpstoffen) van Dantrium capsules 25 of 50 mg zijn : maïszetmeel – talk – magnesiumstearaat – lactose en in de capsulewand : oranjegeel-S (E1 10) – ijzeroxides (E172) – titaandioxide (E1 71)
– natriumlaurylsulfaat en gelatine.

Registratiehouder
Spepharm Holding B.V
Kingsfordweg 151
1043 GR Amsterdam

Dantrium, capsules 25 mg zijn in het register ingeschreven onder RVG 06978 Dantrium, capsules 50 mg zijn in het register ingeschreven onder RVG 07580
1. Wat is Dantrium en waarvoor wordt het gebruikt ?

• Capsules van 25 mg zijn oranje/beige van kleur en rondom bedrukt met Dantrium 25 mg, 0149-0030 en 1 streep.

Capsules van 50 mg zijn oranje/beige van kleur en rondom bedrukt met Dantrium 50 mg, 0149-0031 en 2 strepen.

Dantrium 25 mg capsules zijn beschikbaar in plastic potjes met 50 en 100 stuks. Dantrium 50 mg capsules zijn beschikbaar in plastic potjes met 100 stuks.

Dantrium behoort tot de groep van de direct werkende spierontspannende geneesmiddelen. Deze groep geneesmiddelen wordt gebruikt om bepaalde vormen van spasticiteit (spierspasmen) te behandelen.

• Dantrium wordt gebruikt bij langdurige spasticiteit ontstaan door aantasting van de zenuwbanen en die niet reageert op andere medicatie tegen spierspasmen.

Dantrium biedt voordelen tijdens de revalidatie die door spasticiteit vertraagd of verstoord is. Wanneer de behandeling met Dantrium vermindering van pijn of handicap geeft, de verpleging verlicht of u ontlast van onprettige uitingen van spasticiteit, kan langdurige toediening gerechtvaardigd zijn.

. Dantrium wordt preventief gebruikt in het ziekenhuis bij patiënten die risico lopen tijdens een volledige verdoving een zeer ernstige verhoging van de lichaamstemperatuur (maligne hyperthermie) te ontwikkelen.

. Dantrium wordt ook als nabehandeling gebruikt bij patiënten die tijdens een operatie maligne hyperthermie hebben ontwikkeld en behandeld werden met de inspuitbare vorm van Dantrium.

2. Wat u moet weten, voordat u Dantrium gebruikt
Gebruik Dantrium NIET wanneer :

• uw lever sinds langere tijd niet goed werkt of bij u recent een leverprobleem zoals gestoorde leverfunctie, leverontsteking of aantasting van de levercellen (cirrhose) is geconstateerd
• de spasticiteit onmisbaar is voor het handhaven van of het verrichten van bepaalde lichaamsfuncties
• u een hartaandoening heeft

Wees extra voorzichtig met Dantrium

. want het product kan de lever ernstig aantasten. Soms worden alleen in het bloed aanwijzigingen gevonden voor leverproblemen, bij anderen kan ontsteking van de lever (hepatitis) ontstaan. Vrouwen, patiënten boven de 35 jaar, vrouwen die ook geslachtshormonen (oestrogenen) gebruiken en patiënten die ook andere geneesmiddelen gebruiken (vooral als die ook veel kans op leverproblemen kunnen geven) lopen meer kans om last van de lever te krijgen. Ook hoge doseringen Dantrium kunnen de kans op leverproblemen verhogen. Leveraantasting kan lang na het gebruik van Dantrium optreden, soms pas jaren later.

. en waarschuw uw arts wanneer een van de volgende tekenen of symptomen op u van toepassing wordt : niet te verklaren vermoeidheid, ontkleurde ontlasting, gebrek aan eetlust, misselijkheid, braken, jeuk of geelzucht. Uw arts zal regelmatig uw bloed laten onderzoeken. Als uit bloedonderzoek blijkt dat uw lever aangetast is, moet de behandeling worden onderbroken. Herstarten kan pas worden overwogen indien u duidelijk baat heeft van Dantrium. Als de leverfunctie opnieuw slechter wordt, dan dient onmiddellijk en definitief te worden gestopt met Dantrium.
. wanneer uw longen niet goed werken.
. wanneer u ook kalmeringsmiddelen gebruikt.
. en ga tijdens een behandeling met Dantrium niet zonnebaden omdat het product u lichtgevoelig zou kunnen maken.
. wanneer kleine kinderen het product moeten gebruiken. Er is niet genoeg ervaring bij kinderen onder de 2 jaar.

Zwangerschap

De actieve stof van Dantrium passeert de placenta. De veiligheid tijdens de zwangerschap is niet vastgesteld. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Er zijn aanwijzingen dat Dantrium in de moedermelk terecht komt. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Omdat Dantrium op de spieren werkt, zijn effecten op de rijvaardigheid of op het vermogen om machines te bedienen mogelijk. Indien u, vooral in het begin van de behandeling, last heeft van duizeligheid, sufheid of grote vermoeidheid, bestuur dan geen voertuigen en bedien geen machines die oplettendheid vereisen. Volg steeds precies de instructies van uw arts.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Dantrium

Dit product bevat oranjegeel-S (E110). Oranjegeel kan allergische reacties waaronder astma veroorzaken. Overgevoeligheidsreacties komen vaker voor bij patiënten die overgevoelig zijn voor acetylsalicylzuur.

Gebruik van Dantrium in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op : de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Meld altijd aan uw arts welke andere geneesmiddelen u gebruikt, óók als voor die middelen geen recept nodig is.

De werking van Dantrium zou kunnen worden beïnvloed indien u warfarine (een middel dat het stollen van bloed tegengaat), clofibraat (een middel dat de vetstoffen in het bloed doet dalen) of tolbutamide (een middel dat het bloedglucose verlaagt) gebruikt.

Als u naast Dantrium ook nog andere spierontspannende middelen gebruikt, zou verhoogde vermoeidheid en zwakte kunnen ontstaan.

Als u naast Dantrium ook een kalmerend middel gebruikt, dan kan slaperigheid ontstaan. Uw dokter zal in dit geval de dosis van een of beide middelen aanpassen.

Dantrium en calciumantagonisten zoals verapamil (een middel tegen hoge bloeddruk en hartritmestoornissen) mogen niet samen gebruikt worden bij personen die gevoelig zijn voor maligne hyperthermie (een complicatie van de narcose) omdat deze combinaties ernstige hartproblemen kunnen geven.


3. Hoe wordt Dantrium gebruikt ?

Het effect van Dantrium bij spasticiteit kan per persoon sterk verschillen; volg daarom precies de richtlijnen van uw arts.

Meestal wordt met een lage dosis Dantrium begonnen : bij volwassenen met 25 mg, 1 of 2 capsules per dag.

Bij kinderen is de startdosis 0.5 mg/kg/dag.

De hoeveelheid wordt dan stap voor stap verhoogd, meestal met 25 mg of 50 mg per keer bij volwassenen, met 0.5 tot 1.0 mg/kg/dag bij kinderen, tot het gewenste effect bereikt is. Na elke verandering moet gedurende 4 tot 7 dagen bekeken worden wat het resultaat is. Zo bepaalt de dokter met u wat voor u de juiste hoeveelheid is. Na het zoeken van de optimale dosis, is de onderhoudshoeveelheid veelal 200 mg tot 300 mg per dag. Indien na 6-8 weken behandeling geen resultaat is verkregen, dan is voortzetten van de behandeling niet zinvol.

Na een aantal weken of maanden behandeling met de voor u meest geschikte dosis, kan uw arts overwegen om uw dosis wat te verlagen om na te gaan of met wat minder middel toch niet hetzelfde gunstige effect wordt bekomen.

Het is dus van belang dat u altijd overlegt met uw dokter vóór uw dosis te veranderen.

De maximale hoeveelheid Dantrium is 400 mg per dag voor volwassenen of 12 mg/kg/dag voor kinderen met eveneens een maximum van 400 mg daags

Het is belangrijk uw hoeveelheid Dantrium gelijk te verdelen over meerdere innamen per dag : liefst 3 of 4 naargelang het aantal capsules dat u nodig heeft. Als uw daghoeveelheid 2 capsules is, dan 2 x per dag 1 capsule innemen.

Uw arts zal u vertellen hoe lang u Dantrium moet gebruiken.

Wanneer u een operatie moet ondergaan en geweten is of vermoed wordt dat u gevoelig bent voor maligne hyperthermie, dan wordt vóór en na de ingreep Dantrium voorgeschreven aan een dosering van 4-8 mg/kg/dag gedurende meestal 1 of 2 dagen vóór de operatie en 1 tot 3 dagen na de operatie.

In geval u bemerkt dat Dantrium te sterk of te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u teveel Dantrium heeft ingenomen

Als u per ongeluk een groot aantal capsules ineens heeft ingenomen, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts of apotheker. Het is mogelijk dat u spierzwakte krijgt of moet braken, dat kristallen in de urine ontstaan of dat u diarree ontwikkelt. Ook zou het bewustzijn kunnen verminderen of wegvallen.

Wat u moet doen wanneer u vergeten bent Dantrium in te nemen

Neem nooit een dubbele hoeveelheid Dantrium in. Wacht gewoon tot het tijdstip waarop u de volgende capsule(s) moet innemen, inhalen hoeft dus niet.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Dantrium wordt gestopt
Overleg altijd met uw arts indien u overweegt te stoppen. U neemt Dantrium om de uitingen van spasticiteit te verminderen, bij plots stoppen kunnen de spierspasmen weer erger worden. Overleg met uw arts om de hoeveelheid langzaam af te bouwen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Dantrium bijwerkingen veroorzaken. Een deel van de bijwerkingen hangt samen met het effect van Dantrium op de spieren.

De meest voorkomende bijwerkingen zijn : duizeligheid, sufheid, malaise, vermoeidheid, spierzwakte en diarree.
Meestal treden deze bijwerkingen op bij het begin van de behandeling en verdwijnen daarna vanzelf. Mogelijk moet, als deze bijwerkingen optreden, in overleg met uw arts, de hoeveelheid Dantrium verlaagd worden.

Er is tevens een effect mogelijk op de centrale zenuwbanen met sufheid, duizeligheid en algemene zwakte als verschijnselen. Dantrium kan ook de lever ernstig aantasten, zie eveneens “Wees extra voorzichtig met Dantrium”.

Daarnaast kunnen er andere bijwerkingen optreden die zeer zelden gemeld worden :
. maagdarmkanaal : verstopping (obstipatie), bloeding, maagpijn, buikkrampen, gebrek aan eetlust (anorexie), slikmoeilijkheden, misselijkheid, braken.
. zenuwstelstel : spreekmoeilijkheden, hoofdpijn, toeval, gewijzigd zicht, dubbelzien (diplopie), veranderde smaak, slapeloosheid, kwijlen. Depressie, verwardheid en verhoogde zenuwachtigheid.
. hart- en vaten : snelle hartwerking (tachycardie), wisselende bloeddruk, vaatontsteking (flebitis), hartfalen.
. bloed : bloedarmoede (anemie), tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leucopenie), te weinig bloedplaatjes gepaard gaande met blauwe plekken en neiging tot bloeden (thrombocytopenie).
. geslachts- en urinewegen : veranderd patroon van urinelozing, kristallen of bloed in de urine, onwillekkeurige urinelozing (nicturie), erectiestoornissen en incontinentie.
. huid : abnormale haargroei, acné, jeuk, zweten, huiduitslag (urticaria/eczematoïde).
. skeletspierstelstel : rugpijn, spierpijn.
. luchtwegen : verstikkingsgevoel, verminderde ademhaling.
. overgevoeligheid : ter hoogte van de longen en het hart (pleurale effusie met pericarditis) of gegeneraliseerd (anafylaxie).
. koorts, rillingen, overmatige traanvorming.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Dantrium ?

Bewaar Dantrium buiten bereik en zicht van kinderen.

De capsules moeten in de originele verpakking (plastic potje) worden bewaard bij een temperatuur tussen 15 en 25° C.
Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Dantrium niet meer na de datum op de verpakking vermeld achter “Exp.: eerste dag van de opgegeven maand/jaar. Als deze datum is verstreken brengt u het geneesmiddel best in zijn verpakking naar de arts of apotheker terug.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in september 2001.

Spasticiteit – wat is dat ?
De zenuwbanen die betrekking hebben op de beweging, kunnen aangetast raken wanneer door een ongeluk een letsel van het ruggenmerg ontstaat, bij een beroerte of hersenbloeding (CVA), bij hersenverlamming en bij multipele sclerose. Als gevolg hiervan kunnen spierspasmen
ontstaan. Dit zijn krampachtige, onwillekeurige spiersamentrekkingen die als hinderlijk worden ervaren. Ook het weer herstellen na verwonding of ziekte kan vertraagd worden door spasticiteit. In al deze gevallen kunnen spierontspannende middelen van nut zijn.