BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Depo-Medrol, injectievloeistof 40 mg/ml
Methylprednisolonacetaat

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Depo-Medrol en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Depo-Medrol gebruikt
3. Hoe wordt Depo-Medrol gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Depo-Medrol
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS DEPO-MEDROL EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Depo-Medrol bevat methylprednisolon (onder de vorm van methylprednisolon acetaat). Methylprednisolon behoort tot de groep van de glucocorticoïden (bijnierschorshormonen). Methylprednisolon remt lokale ontstekingsverschijnselen (koorts, zwelling, pijn, roodheid) en overgevoeligheidsreacties.
Depo-Medrol kan in een spier worden gespoten voor een algemene werking op het gehele lichaam (= intramusculaire injectie) of plaatselijk worden toegepast door injectie in of rondom gewrichten, rondom pezen of in de huid.
Injectie in de spier voor algemene werking
Depo-Medrol komt in aanmerking wanneer behandeling met tabletten niet mogelijk is.

Depo-Medrol kan worden gegeven bij een groot aantal aandoeningen waarbij de arts de onderdrukking van de ontstekingsreactie noodzakelijk acht. Dit is onder andere het geval bij:
- het opvlammen van diverse reumatische aandoeningen
- bronchiaal astma
- hooikoorts
- sarcoïdose

Injectie voor plaatselijke werking
- Ontstekingen van onder andere gewrichten, slijmbeurzen of pezen

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U DEPO-MEDROL GEBRUIKT
Gebruik Depo-Medrol niet

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor methylprednisolon of voor één van de andere bestanddelen van Depo-Medrol.
- bij overgevoeligheid voor soortgelijke producten of voor één van de overige bestanddelen van het product;
- bij virus- of schimmelinfecties;
- bij patiënten met een maagzweer;
- bij patiënten met een tropische worminfectie;
- bij toediening van bepaalde vaccins.


Wees extra voorzichtig met Depo-Medrol
De arts zal u nauwlettend observeren. Het is van belang dat u alle effecten die tijdens of na de behandeling optreden met uw arts of verpleegkundige bespreekt.
U dient tijdens de behandeling met dit geneesmiddel onder regelmatig medisch toezicht te staan:

- indien u behoort tot één van de bijzondere risicogroepen (zie rubriek "Mogelijke bijwerkingen").
- indien u leed of lijdt aan tuberculose, een maag-darmkwaal, een hartkwaal of infecties.

- indien een langdurige behandeling met dit geneesmiddel noodzakelijk is.

- indien een inenting tegen bepaalde infecties (vaccinatie) absoluut noodzakelijk is.

Wanneer methylprednisolon wordt gebruikt bij bepaalde oogaandoeningen zal men geregeld uw ogen controleren.
Stel uw arts op de hoogte van het gebruik van dit geneesmiddel alvorens een laboratorium test wordt gedaan.
Ondanks een verbetering van de symptomen na behandeling van een gewricht, dient overdadig gebruik van het betrokken gewricht vermeden te worden. Verwaarlozing van deze voorzorg kan de beschadiging van het gewricht verergeren.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Verschillende geneesmiddelen kunnen namelijk elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden.
Methylprednisolon behoort tot de groep van de glucocorticoïden. Van deze groep zijn o.a. de volgende wisselwerkingen met andere geneesmiddelen bekend:

- bepaalde ontstekingwerende geneesmiddelen. Het risico op bepaalde
Maagdarm aandoeningen is verhoogd.

- insuline of orale bloedsuikerverlagende middelen. De behoefte aan deze middelen bij suikerzieken is verhoogd.

- inentingen.
Glucocorticoïden onderdrukken het afweermechanisme. Bepaalde inentingen kunnen daarom niet worden gegeven.

- antistollingsmiddelen.
Glucocorticoïden kunnen het effect van geneesmiddelen die de bloedstolling remmen beïnvloeden.

Vertel uw arts dat u met methylprednisolon wordt behandeld vooraleer u een vaccinatie dient te krijgen.

Gebruik van Depo-Medrol met voedsel en drank

Raadpleeg uw arts of apotheker over het gebruik van alcohol samen met methylprednisolon.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Het gebruik van deze geneesmiddelen tijdens de zwangerschap en de borstvoedingsperiode is in het algemeen af te raden, tenzij dit gebeurt in overleg met uw arts. Mocht u zwanger worden in de periode waarin u met dit geneesmiddel wordt behandeld, dan dient u uw arts te raadplegen.
Corticoïden komen in de moedermelk terecht. Daarom wordt het geven van borstvoeding tijdens corticosteroïdtherapie ontraden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van methylprednisolon op de rijvaardigheid. Bij het besturen van voertuigen en het bedienen van machines dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheid van spierzwakte, spieratrofie en stemmingsveranderingen.

3. HOE WORDT DEPO-MEDROL GEBRUIKT

Volg bij het gebruik van Depo-Medrol nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
De te gebruiken hoeveelheid en de behandelingsduur zijn afhankelijk van de aandoening. Uw arts zal bepalen hoe vaak en hoelang u methylprednisolon zal moeten gebruiken. Depo-Medrol injectievloeistof zal u worden toegediend via een injectie in de spier, in of rondom het gewricht, in de slijmbeurs of in het huidletsel.

Wat u moet doen als u meer van Depo-Medrol heeft gebruikt dan u zou mogen

Een acute overdosering met dit geneesmiddel geeft geen aanleiding tot onmiddellijk zichtbare verschijnselen. Chronische overdosering geeft daarentegen aanleiding tot typische symptomen zoals een vollemaansgezicht, opzwelling en wateropstapeling. Uw arts zal in geval van overdosering de gepaste maatregelen nemen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Depo-Medrol te gebruiken Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Depo-Medrol

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Depo-Medrol bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De kans op ongewenste effecten is in het algemeen klein indien dit geneesmiddel gedurende een korte periode wordt gebruikt. De kans op ongewenste effecten kan wel toenemen indien gedurende een lange periode hoge doses worden gebruikt. De belangrijkste ongewenste effecten die kunnen optreden zijn: opzwelling van het gezicht en de hals, ontstekingen, toename van het lichaamsgewicht, wateropstapeling, maagdarmklachten, hoofdpijn, psychische veranderingen, spierpijnen en spierzwakte, onregelmatige menstruaties, oogaandoeningen, allergische reacties, veranderingen van de huid en stuipen.

Patiënten die behoren tot de volgende bijzondere risicogroepen moeten, vanwege een verhoogde kans op bepaalde bijwerkingen, onder regelmatig medisch toezicht staan:
. Kinderen: groeiremming is mogelijk bij langdurige behandeling.
. Patiënten met suikerziekte: verhoogde behoefte aan insuline of andere bloedsuikerverlagende geneesmiddelen.
. Patiënten met een verhoogde bloeddruk.
. Patiënten met gemoedsstoornissen.
. Patiënten met botontkalking.
. Patiënten met een onvoldoende werking van de nieren.

Bepaalde ongewenste effecten kunnen optreden, alhoewel deze zich niet noodzakelijk bij u zullen voordoen. Ook andere dan de hierboven vermelde ongewenste effecten kunnen eventueel optreden. Meld deze aan uw arts of verpleegkundige. Sommige bijwerkingen treden pas na enige tijd op.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U DEPO-MEDROL Bewaren bij kamertemperatuur (15-25ºC).

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Depo-Medrol niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na ’Niet te gebruiken na’ of na ‘EXP’. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Depo-Medrol

- Het werkzame bestanddeel is methylprednisolonacetaat.
Eén ml Depo-Medrol bevat 40 mg/ml methylprednisolonacetaat, overeenkomend met 36 mg/ml methylprednisolon.

- De andere bestanddelen zijn macrogol 4000, myristylpicolinechloride, natriumchloride, water voor injectie.

Hoe ziet Depo-Medrol er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Depo-Medrol Injectievloeistof 40 mg/ml is beschikbaar in verpakkingen van
1 x 1 ml flacon
1 x 1 ml wegwerpspuit 1 x 2 ml wegwerpspuit 1 x 5 ml flacon.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder
Pfizer bv,
Rivium Westlaan 142,
2909 LD Capelle aan den IJssel

Fabrikant
Pfizer Manufacturing Belgium N.V.,
België.

Voor vragen over dit geneesmiddel, bel 0800-MEDINFO (63 34 636)

Registratienummer
In het Register ingeschreven onder RVG 00605

In deze bijsluiter vindt u alleen een beknopte informatie, die nooit het oordeel of van de specifieke aanwijzingen van uw arts kan vervangen. Hij/zij is immers de aangewezen persoon met wie u de voor- en nadelen van dit geneesmiddel dient te bespreken. Mocht u daarna nog vragen hebben, dan kan ook uw apotheker of verpleegkundige u helpen.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in augustus 2008