Samenstelling

Werkzame stof

Een pleister Deponit T 5 bevat 18,7 mg nitroglycerine per 9 cm2.
Een pleister Deponit T 10 bevat 37,4 mg nitroglycerine per 18 cm2.
Een pleister Deponit T 15 bevat 56,2 mg nitroglycerine per 27 cm2.

Hulpstoffen
Acrylaat-vinylacetaatcopolymeer.

Hoe wordt Deponit T afgeleverd?

Deponit T is een doorzichtige pleister voor gebruik op de huid. Elke pleister is apart verpakt in een zakje. Elke doos bevat 30 pleisters.

Hoe werkt Deponit T?

Deponit T behoort tot de groep van bloedvatverwijders, die worden gebruikt voor de behandeling van hart- en vaatziekten.

Deponit T zijn pleisters waaruit het nitroglycerine zeer gelijkmatig wordt afgegeven en aldus door de intacte huid heen in het bloed komt.

Wie brengt Deponit T in de handel?

ALTANA Pharma bv
Postbus 31
2130 AA Hoofddorp
Tel (023) 5668777

Inschrijving in het register

Deponit T 5 is ingeschreven onder RVG 17464. Deponit T 10 is ingeschreven onder RVG 17465. Deponit T 15 is ingeschreven onder RVG 17466.

Aan wie wordt Deponit T voorgeschreven?

Deponit T pleisters worden toegepast om aanvallen van hartkramp (angina pectoris) te voorkomen.

Wanneer mag u Deponit T niet gebruiken?

In de volgende gevallen mag u Deponit T niet gebruiken:

- bij overgevoeligheid voor nitraatverbindingen, zoals nitroglycerine of andere bestanddelen van Deponit T
- bij acute bloedsomloopstoornissen (bijvoorbeeld shock)
- bij lage bloeddruk
- bij shocktoestand ten gevolge van b.v. een hartinfarct
- bij ziekten waarbij de druk in de hersenen of in het oog verhoogd is
- ontsteking van het hartzakje (constrictieve pericarditis)
* bij ernstige bloedarmoede - wanneer u bepaalde geneesmiddelen tegen erectiestoornissen gebruikt, de zogenaamde fosfodiësteraseremmers
(b.v. sildenafil (Viagra)).

Waar moet u op letten bij het gebruik van Deponit T?

De pleisters zijn niet geschikt voor de behandeling van een plotseling optredende aanval van hartkramp. Indien tijdens het gebruik van Deponit T pleisters een aanval optreedt, moet deze onderdrukt worden met een snel werkend middel, bijvoorbeeld een tablet onder de tong.
U mag niet plotseling stoppen met de behandeling.

Voorzichtigheid is geboden wanneer u lijdt aan één van de volgende aandoeningen:

* Een hartspierziekte die gepaard gaat met vergroting van het hart (hypertrofische cardiomyopathie) - Vochtophoping in het hart
Lage vullingsdruk van het hart

* Vernauwing van de hartslagader of hartklepafsluiting

* Plotselinge bloeddrukdalingen bij het opstaan
Gewenning, d.w.z. vermindering of verlies van werkzaamheid, kan optreden wanneer Deponit T pleisters, gedurende een lange periode, 24 uur per dag wordt gedragen. Om dit te voorkomen, dient u de pleisters alleen overdag te dragen en 's avonds voor het slapen gaan te verwijderen. Zie verder onder 'Aanwijzingen voor het gebruik'.

U mag geen zogenaamde fosfodiësterase remmers (zoals bijv. sildenafil) gebruiken als u onder behandeling staat met Deponit T. Het bloeddrukverlagend effect wordt namelijk versterkt door fosfodiësterase remmers, wat kan leiden tot ernstige aandoeningen zoals hartaanvallen. U mag ook niet kortdurend stoppen met Depont T, om dergelijke geneesmiddelen te gebruiken.

Kunt u Deponit T samen met andere geneesmiddelen of alcohol gebruiken?

Vertel altijd aan uw arts welke andere geneesmiddelen u gebruikt. De bloeddruk kan versterkt dalen, wanneer u de pleisters tegelijk gebruikt met: - andere bloedvatverwijdende stoffen
bloeddrukverlagende middelen
- middelen tegen depressies
- alcohol.
De werking van Deponit T kan verminderen bij gelijktijdig gebruik van middelen tegen reuma (b.v. indometacine). Deponit kan de bloeddrukverhogende werking van bepaalde middelen tegen migraine versterken.
U mag geen fosfodiësterase remmers (zoals sildenafil) gebruiken.

Kunt u Deponit T gebruiken tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding?

Tijdens de zwangerschap slechts gebruiken na overleg met uw arts.
Het geven van borstvoeding tijdens het gebruik van Deponit T wordt afgeraden.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen

Bij sommige patiënten kan duizeligheid optreden. Dit geldt vooral in het begin van de behandeling en bij gelijktijdig gebruik van alcohol. Als dit het geval is, moet u geen auto rijden of machines gebruiken.

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK

De arts of de apotheker heeft u verteld hoe u Deponit T moet gebruiken. Dit staat ook op het etiket van de apotheek. Houdt u zich strikt aan deze aanwijzingen.

Hoe moet u Deponit T gebruiken?

De pleister moet 's morgens direct na het opstaan worden opgeplakt en in de loop van de avond worden verwijderd. Soms schrijft de arts het omgekeerde voor: 's avonds voor het slapen gaan een pleister opplakken, die dan in de loop van de ochtend moet worden afgenomen. Elke pleister moet op hetzelfde tijdstip van de dag worden aangebracht.
Praktische aanwijzingen
De pleisters moeten pas vlak voor het opplakken uit het zakje worden gehaald. Het zakje bij één der inkepingen openscheuren (figuur 1).

figuur 1
De pleister uit het zakje nemen, met de harde afdekfolie naar u toegekeerd tussen duim en wijsvinger van beide handen vastpakken en langs de gegolfde lijn naar achteren ombuigen (figuur 2).

figuur 2
Eén helft van het afdekfolie van de pleister lostrekken en de pleister met de kleefkant op de huid plakken. Verwijder vervolgens het overgebleven afdekfolie van de pleister. Probeer daarbij de kleeflaag niet met de vingers aan te raken (figuur 3)

figuur 3
Druk de pleister met een vlakke hand goed aan. (figuur 4)

figuur 4
Plak de pleister op een schone en droge plaats aan de linker- of rechterzijde van de borstkas. Eventueel kunnen de pleisters ook aan de binnenkant van de bovenarm of dij worden geplakt (figuur 5).

figuur 5
De huid ter plaatse moet gaaf zijn en niet teveel behaard. Bij een behaarde huid moeten de haren eerst worden weggeknipt. Vervolgens de pleister goed aandrukken.
Om huidreacties te voorkomen is het belangrijk dagelijks een andere plaats op de huid te kiezen, bijvoorbeeld afwisselend op de linker- en rechterzijde van de borst, of op de binnenkant van de linker of rechter bovenarm. Wanneer u een plek heeft gekozen, mag deze plek de eerstvolgende 2 tot 3 dagen niet opnieuw gebruikt worden.

De pleisters hechten goed aan de huid. Douchen, zwemmen en sportbeoefening zijn mogelijk zonder dat de werkzaamheid van de pleisters verloren gaat. De kleefstoffen van de pleisters zijn niet irriterend. Eventueel op de huid achterblijvende resten van de kleeflaag kunnen gemakkelijk met wasbenzine worden verwijderd. Gebruikte pleisters dienen buiten bereik van kinderen te worden weggegooid en mogen niet opnieuw worden gebruikt.

Welke sterkte Deponit T moet u gebruiken?

In het algemeen wordt begonnen met 1 pleister Deponit T 5 per dag. Eventueel kan uw arts besluiten de dosering te verhogen tot 1 pleister Deponit T 10 (of 2 pleisters Deponit T 5) of 1 pleister Deponit T 15 (of 1 pleister Deponit 5 en 1 pleister Deponit T 10).

Hoelang moet u Deponit T gebruiken?

Uw arts zal u vertellen hoelang u Deponit T zult moeten gebruiken. De behandeling met Deponit T pleisters mag niet plotseling worden gestopt. Bij overgang op een therapie met een ander geneesmiddel kan het nodig zijn de behandeling met Deponit T nog enige tijd voort te zetten.

Wat moet u doen wanneer er teveel is gebruikt?

Bij overdosering zal de bloeddruk te sterk dalen, waardoor de patiënt kan flauwvallen.
De kans op overdosering is heel klein. Bij een vermoeden van (al dan niet opzettelijke) overdosering dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts. Verwijder de pleister(s), reinig de huid en leg de patiënt eventueel neer met de benen omhoog.

Wat moet u doen wanneer u een dosis bent vergeten?

Wanneer u uw pleister vergeet op te plakken, kunt u dit in de loop van de dag alsnog doen. 's Avonds dient u de pleister dan voor het slapen gaan te verwijderen.

In die gevallen waarbij de arts heeft aanbevolen om de pleister voor het slapen gaan op te plakken, geldt het omgekeerde. Eventueel kan tijdens de nacht alsnog een pleister worden geplakt, die dan 's morgens moet worden verwijderd.

Wanneer te laat wordt ontdekt dat een pleister vergeten is (na het tijdstip waarop de pleister normaal verwijderd wordt), dient de pleister de volgende dag op het normale tijdstip te worden aangebracht.

Welke bijwerkingen kunnen optreden bij gebruik van Deponit T?

Bijwerkingen kunnen:

zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten);
vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten); soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten); zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten); zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten).

In het begin van de behandeling komt vaak hoofdpijn voor. Dit verdwijnt over het algemeen vanzelf bij voortzetting van de therapie.

Overige bijwerkingen:

Bijwerkingen op het hart:
zeer zelden ernstige bloeddrukverlaging die gepaard gaat met misselijkheid, braken, rusteloosheid, bleekheid, en overmatig zweten; flauwvallen (soms samengaand met hartritmestoornissen) verergerde symptomen van hartkramp.

Bijwerkingen op de bloedvaten:
vaak: lage bloeddruk, licht gevoel in het hoofd bij het opstaan, ook wel gepaard gaande met duizeligheid, slaperigheid, versnelde hartslag en een gevoel van zwakte
soms: rood worden van de huid,
zeer zelden: zuurstof tekort in het hart

Bijwerkingen op de maag en darmen:
soms: misselijkheid, braken, duizeligheid,
zeer zelden: zuurbranden

Bijwerkingen op de huid:
soms: allergische huidreacties (uitslag)
zeer zelden: zeer ernstige allergische reactie waarbij grote blaren ontstaan

Bijwerkingen op de plaats waar de pleister geplakt is:
vaak: jeuk of branderig gevoel. Rood worden van de huid op die plaats. Dit verdwijnt wanneer de pleister verwijderd is.
Raadpleeg uw arts bij ernstige klachten of wanneer de klachten langere tijd aanhouden.

Informeer uw arts of apotheker wanneer bijwerkingen optreden die niet in deze bijsluiter zijn genoemd.

Aanwijzingen voor bewaring en houdbaarheid

Deponit T moet worden bewaard in de originele verpakking niet boven de 25°C. De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking en het zakje vermeld achter de aanduiding 'niet te gebruiken na'. De eerste twee cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaartal.

De verpakking buiten het bereik van kinderen houden.

Datum laatste herziening van de patiënteninformatie November 2004

Voor nadere informatie over Deponit T kunt u contact opnemen met uw arts of apotheker. Gelieve bij klachten het op de verpakking vermelde chargenummer op te geven.
© ALTANA Pharma bv