Deze productinformatie is alleen bedoeld voor inwoners van Nederland.

Depronal® , capsules met gereguleerde afgifte

December 2002

Bijsluitertekst
Informatie voor de patiënt

Lees deze bijsluiter zorgvuldig, ook als u dit geneesmiddel al langer gebruikt. De tekst kan in de loop der tijd namelijk zijn aangepast. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat is Depronal en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Depronal inneemt ?
3. Hoe wordt Depronal ingenomen ?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Depronal ?

Depronal® , capsules met gereguleerde afgifte

* Het werkzame bestanddeel is dextropropoxyfeenhydrochloride, 150 mg per capsule.

* Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn saccharose, maiszetmeel, talk, shellac, polyvidon, gelatine, erytrosine(E127) en chinolinegeel(E104).

Registratiehouder
Pfizer bv
Postbus 37,
2900 AA Capelle aan den IJssel.

Ingeschreven in het register onder RVG 05531.

Voor vragen over dit geneesmiddel heeft Pfizer het volgende telefoon-nummer 0800-MEDINFO(6334636).

1. Wat is Depronal en waarvoor wordt het gebruikt?

Een capsule Depronal bevat 150 mg dextropropoxyfeenhydrochloride. Dextropropoxyfeenhydrochloride is een pijnstiller, die zijn werking uitoefent in hersenen en ruggemerg (centraal zenuwstelsel). Het pijnstillende effect kan 8-12 uur aanhouden.

Depronal wordt geleverd in verpakkingen met 30 capsules in strips. Iedere strip bevat 10 capsules. De capsules bevatten korrels met gereguleerde afgifte.

Depronal is geschikt voor kortdurende behandeling van lichte en matige pijnen zoals: pijnen bij botbreuken en verstuikingen alsmede bij verbrandingen; pijnen voor en na kaakbehandeling; pijnen na operaties.

Depronal kan ook worden toegepast als pijnbestrijding bij de behandeling van sommige vormen van kanker.

2. Wat u moet weten voordat u Depronal inneemt?

Gebruik Depronal niet:

* wanneer u overgevoelig bent voor dextropropoxyfeen of andere bestanddelen van het product,
* wanneer u ernstige lever- en/of nieraandoeningen hebt,
* door kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar.

Wees extra voorzichtig met Depronal
* Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met verminderde lever- en/of nierfunctie. Bij ernstige stoornissen ervan dient u Depronal niet te gebruiken.
* Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met aandoeningen waarbij ademhalingsonderdrukking dient te worden voorkomen zoals bij CARA patiënten en bij patiënten met een verminderde waakzaamheid.
* Terughoudendheid is geboden bij neerslachtige mensen en/of mensen met zelfmoordneigingen.
* Chronisch gebruik kan leiden tot lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid.
* Overdosering, eventueel in combinatie met andere centraal werkende pijnstillers of alcohol, kan leiden tot ademhalingsonderdrukking en ademhalingsstilstand.

Zwangerschap

Bij zwangerschap wordt het gebruik afgeraden.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel neemt.

Borstvoeding

Bij het geven van borstvoeding wordt het gebruik afgeraden. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel neemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het reactievermogen kan nadelig beïnvloed worden; op grond hiervan worden autorijden en andere bezigheden die een mogelijk gevaar inhouden ontraden.

Gebruik van Depronal in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Gedurende de behandeling met Depronal mag geen alcohol worden gebruikt. Het gebruik van Depronal in combinatie met andere middelen die het centrale zenuwstelsel beïnvloeden (kalmeringsmiddelen, slaapmiddelen, narcosemiddelen, de middelen carbamazepine en fenytoïne, gebruikt bij epilepsie) wordt ontraden. Een wisselwerking met het antistollingsmiddel warfarine en cumarine-achtige antistollingsmiddelen, met het kalmeringsmiddel alprazolam, met de middelen tegen hoge bloeddruk metoprolol en propranolol en met de maagpreparaten cimetidine en geaktiveerde kool (o.a.Norit) is beschreven. Bij rokers kan de werking van Depronal minder zijn. Aangezien eenn combinatie van verschillende geneesmiddelen schadelijke gevolgen kan hebben dient u ervoor te zorgen dat uw arts ervan op de hoogte is als u andere geneesmiddelen gebruikt. Niet langdurig gebruiken zonder uw arts te raadplegen.

3. Hoe wordt Depronal ingenomen ?

Depronal capsules zonder kauwen doorslikken met een glas water.

Dosering/kuurduur

Uw arts zal adviseren over de juiste dosering en duur van de behandeling
In het algemeen dient 1 capsule voor het slapen gaan en 1 capsule na het ontwaken te worden ingenomen. Indien nodig kan overdag nog 1 capsule worden toegediend. De dosering dient niet overschreden te worden.
In geval u bemerkt dat Depronal te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Patiënten met niet-ernstige nier- of leveraandoeningen mogen maximaal 2 capsules per dag gebruiken.

Wat moet u doen wanneer u te veel Depronal heeft ingenomen?

Verschijnselen bij overdosering kunnen zijn braken, bewustzijnsstoornissen en ademhalingsproblemen. Waarschuw bij overdosering altijd direct uw arts die de juiste maatregelen kan nemen.

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten Depronal in te nemen?

Als u een dosering bent vergeten in te nemen doe dit dan zo spoedig mogelijk behalve als het moment van herinneren ongeveer 4 uur voor het gebruikelijke innamentijdstip ligt. Dan moet u niets in nemen, doch wachten om vervolgens verder te gaan met het voorgeschreven doseringsschema. Neem nooit een dubbele dosis van Depronal om zo de vergeten dosis in te halen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Informeer uw arts wanneer u de volgende bijwerkingen opmerkt:

De meest voorkomende bijwerkingen zijn: slaperigheid, duizeligheid, misselijkheid en braken.

Andere voorkomende bijwerkingen zijn: vertraagde hartslag, verstopping, buikpijn, transpireren, zuurbranden, coördinatiestoornissen, algemene spierzwakte, vermoeidheid, hoofdpijn, gevoel van welbehagen, gevoel van onbehagen, slapeloosheid, storingen van het gezichtsvermogen en huiduitslag.
Langdurig gebruik kan aanleiding geven tot lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid. Te hoge doses kunnen levensgevaarlijk zijn, houdt u daarom altijd strikt aan de door de arts voorgeschreven hoeveelheid.

Informeer uw arts of apotheker wanneer bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart.

5. Hoe bewaart u Depronal ?

De capsules dienen bewaard te worden beneden 25°C in een droge omgeving. Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Depronal niet meer na de datum aangegeven op de doos na "Niet te gebruiken na" en op de strip na "exp".

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in Augustus 1999.