25 JAN 2005

DESURIC: tabletten 100 mg

INHOUD VAN DEZE BIJSLUITER

1.Wat is Desuric en waarvoor wordt het gebruikt?
2.Wat u meet weten voordat u Desuric inneemt
3.Hoe wordt Desuric ingenomen?
4.Mogelijke bijwerkingen
5.Hoe bewaart u Desuric?
6.Aanvullende informatie

Het werkzame bestanddeel van Desuric is benzbromaron: 100 mg.

Andere bestanddelen {hulpstallen} zijn:

Lactose, maïszetmeel, polyvinylpyrrolidon, natriumcarboxymethylzetmeel en magnesiumstearaat.

Dit geneesmiddel wordt in de handel gebracht door:
OTL Pharma
15, rue de Turbigo
F - 75002 Parijs

Voer inlichtingen:

OTL Pharma B.V., Amersfoort Telefoon: 033-4659925

In het register ingeschreven ander RVG 06334.

1. WAT I5 DESURIC EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Hoe ziet Desuric eruit en wat is de inhoud van de verpakking?

Desuric is een geneesmiddel in de vorm van een tablet dat moet worden ingenomen via de mond. Desuric tabletten zijn wit en rand met een breukgleuf. Desuric is verkrijgbaar in verpakkingen van 30 tabletten in doordrukstrips.

Tot welke geneesmiddelengroep behoort Desuric?

Desuric behoort tot een groep van geneesmiddelen die bij jicht worden gebruikt.

Waarvoor wordt Desuric gebruikt?

Desuric is bestemd voor de behandeling van jicht alleen bij patiënten die allergisch zijn voor allopurinol (een ander anti-jichtmiddel) of die allopurinol niet mogen gebruiken.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U DESURIC INNEEMT

Gebruik Desuric niet:

* Als u een ernstige nierfunctiestoornis heeft,
* Als u een acute jichtaanval doormaakt of die kort tevoren heeft doorgemaakt.
* Als het urinezuurgehalte in uw urine te hoog is en u een niersteen of nierkoliek (plotseling optredende, hevige pijn in de onderbuik veroorzaakt door nierstenen) heeft gehad.
• Als u overgevoelig bent voor benzbromaron of één van de andere bestanddelen van dit produkt.
• Als u lijdt aan een leverziekte.
•Als u gelijktijdig geneesmiddelen gebruikt die schadelijk kunnen zijn voor de lever, in het bijzonder anti-tuberculosemiddelen zoals pyrazinamide.

Wees extra voorzichtig met Desuric

Er zijn enkele gevallen van ernstige leverbeschadiging tijdens behandeling met Desuric gemeld, soms met fatale afloop. Deze leverbeschadiging treedt meestal gedurende de eerste maanden van de behandeling op.
Daarom zal de arts uw leverfunctie voor de start van de behandeling testen. Daarna zulten deze testen gedurende tenminste de eerste zes maanden herhaaldelijk worden uitgevoerd.
U dient onmiddellijk uw arts te waarschuwen indien u misselijk bent, moet overgeven, buikpijn, algemene spierzwakte of geelzucht heeft.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Er is nog weinig bekend over de mogelijke schadelijkheid van Desuric tijdens de zwangerschap.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Desuric dient niet te worden ingenomen tijdens het geven van borstvoeding.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Desuric heeft, voer zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te gebruiken.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Desuric

Desuric tabletten bevatten 925 mg lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Gebruik van Desuric in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. Sommige geneesmiddelen kunnen namelijk elkaars werking beïnvloeden of mogen om andere redenen niet gelijktijdig warden gebruikt.
Desuric mag niet in combinatie worden gebruikt met pyrazinamide (een anti-tuberculosemiddel) aangezien het de werking van Desuric vermindert. Bovendien verhoogt het de kans op leverbeschadiging, net zoals bij gelijktijdige toediening van Desuric met andere middelen die de leverfunctie kunnen verslechteren (zie "Gebruik Desuric nier).
De werking van Desuric vermindert ook bij gelijktijdig gebruik van salicylaten (o.a. acetylsaiicylzuur), sulfinpyrazon (een ander middel tegen jicht) of thiazidediuretica (plasmiddelen).
Desuric kan de werking van orale anticoagulantia (stoffen die de stolling van het bloed vertragen) versterken.

3. HOE WORDT DESURIC INGENOMEN?

Hoeveel Desuric moet u gebruiken?

Uw arts heeft u verteld hoeveel Desuric u moet innemen en op welk tijdstip. Houdt u altijd aan dit voorschrift. De gebruikelijke dosering is 100 mg (1 tablet) per dag.
Afhankelijk van het resultaat kan de dosis verminderd worden tot 50 mg (1/2 tablet) of juist verhoogd worden tot 150 à 200 mg (1 4 à 2 tabletten) per dag.
Neem uw tablet in tijdens de hoofdmaaltijd of uw tabletten, verdeeld over de dag, tijdens de hoofdmaaltijden. Slik ze geheel in met voldoende vloeistof (bijvoorbeeld een glas water).

Hoe lang duurt de behandeling met Desuric?

Desuric wordt vaak gedurende langere tijd voorgeschreven.
Bij langdurig gebruik kan uw arts besluiten dat de toediening gedurende 2 a 3 weken onderbroken moet worden. Aangezien Desuric een lange werkingsduur heeft, zal er waarschijnlijk geen jichtaanval optreden gedurende de eerste paar weken na het tijdelijk staken van de behandeling.

In geval u bemerkt dat Cesuric te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Desuric heeft ingenomen:

Wanneer u te veel van Desuric heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Bij een overdosis kunnen de volgende verschijnselen optreden: misselijkheid, braken, diarree en nierfunctiestoornissen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Desuric in te nemen:

Het kan voorkomen dat u vergeet de tablet in te nemen. In dat geval is het niet nodig de vergeten tablet alsnog in te nemen. U kunt de door uw arts voorgeschreven dosering op de gebruikelijke tijd innemen.
Neem nooit een dubbele dosis van Desuric om zo de vergeten dosis in te halen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Desuric bijwerkingen veroorzaken.

Leverfunctiestoornissen kunnen optreden, meestal gedurende de eerste maanden van de behandeling, gepaard gaand met misselijkheid, braken, buikpijn, algemene spierzwakte of geelzucht (zie "Gebruik Desuric niet" en wees extra voorzichtig met Desuric").

Sommige patiënten kunnen last krijgen van maag en/of darmklachten (met name diarree). In de eerste weken van de behandeling kan soms een acute jichtaanval optreden. Dit is te voorkomen door op voorschrift van de arts, de dosering geleidelijk te verhogen en/of de eerste weken een ander middel tegen acute jicht te gebruiken naast Desuric. Allergische reacties (huiduitslag, allergische oogbindvliesontsteking), hoofdpijn en pijn aan de nieren (nierkolieken en nierstenen) kunnen voorkomen.
Het kan zijn dat men vaker moet plassen.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U DESURIC?

Desuric buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Desuric tabletten dienen beneden 25'C bewaard te worden in de originele verpakking.

Uiterste gebruiksdatum. Gebruik Desuric niet meer na de datum op de verpakking achter de woorden "niet te gebruiken na" en op de doordrukstrips na "Exp." (Exp. = vervaldatum = niet te gebruiken na).
Wanneer de uiterste gebruiksdatum is verstreken, lever dan de verpakking ter vernietiging in bij uw apotheek.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd op 17 januari 2005.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Jicht
Jicht is een gewrichtsaandoening die zich kenmerkt door de aanwezigheid van urinezuurkristallen in gewrichten. Door deze kristallen kan er een pijnlijke ontsteking in het gewricht ontstaan.

Wat is het effect van Desuric?

Desuric is een geneesmiddel dat het teveel aan urinezuur met de urine loost. Hierdoor wordt de hoeveelheid aanwezige urinezuur in de gewrichten verminderd. Dit leidt tot een afname van de pijnlijke ontstekingsreacties.