Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.

• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter.
1. Wat is Dexa-POS en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Dexa-POS gebruikt?
3. Hoe wordt Dexa-POS gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Dexa-POS?

Dexa-POS®, oogdruppels 1 mg/ml

* Het werkzame bestanddeel is dexamethason-21-diwaterstoffosfaat, dinatriumzout 1 mg/ml.

* Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn benzalkoniumchloride, natriumedetaat, polysorbaat 80, natriumdiwaterstoffosfaat-dihydraat, na triumwaterstoffosfaat-Bihydraat, natriumchloride en water voor injecties.

Registratiehouder en fabrikant:

URSAPHARM Arzneimittel GmbH & Co. KG,
lndustriestrasse, D-66129
Saarbruken

Voor inlichtingen en correspondentie:

URSAPHARM Benelux B.V.,
Postbus 172,
5700 AD Helmond
Tel.: 0492 472 473,
Fax: 0492 472 673,
e-mail: infot ersapharm.nl

Dexa-POS® is in het register ingeschreven onder RVG 22679.

Wat is Dexa-POS® en waarvoor wordt het gebruikt?
Verpakking met 1 flesje met 10 ml oplossing voor gebruik in het oog. Dexa-POS® werkt tegen ontstekingen en allergieën in het oog.

Dexa-POS® bevat het corticosteroïd dexamethason-21-diwaterstoffosfaat als werkzaam bestanddeel en is bestemd voor lokale toepassing in het oog. bit corticosteroïd heeft een ontstekingsremmende en antiallergische werking, echter zonder de daaraan ten grondslag liggende aandoeningen te genezen.

2. Wat u moet weten voordat u Dexa-POS gebruikt?

Gebruik Dexa-POS® niet
* wanneer u oppervlakkige herpes simplex infecties van het hoornvlies (Herpes corneae superficialis),
* bacteriële en schimmelinfecties van het oog,
* aandoeningen veroorzaakt door een virus, gist of parasiet,
* verwondingen of ulceraties van de cornea,
* verhoging van de oogboldruk (nauwe- en openkamerhoek glaucoom),
* tuberculose van het oog,
* overgevoeligheid voor één van de bestanddelen heeft of heeft gehad.

Wees extra voorzichtig met Dexa-POS®

Wanneer u contactlenzen draagt. Indien er ondanks de oogirritatie geen bezwaar bestaat bij uw arts tegen het dragen van contactlenzen dienen de contactlenzen verwijderd te worden alvorens de oogdruppels te gebruiken. Tijdens en gedurende 30 minuten na het inbrengen van Dexa-POS® dienen geen contactlenzen gedragen te worden. Benzalkoniumchloride kan zachte contactlenzen verkleuren.

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.
Over het gebruik van Dexa-POS® in de zwangerschap bestaan onvoldoende gegevens om de schadelijkheid te beoordelen.

Borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.
Over het gebruik van Dexa-POS bij borstvoeding bestaan onvoldoende gegevens om de schadelijkheid te beoordelen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Onmiddellijk na toediening kan het gezichtsvermogen kortstondig worden beïnvloed. U dient hiermee rekening te houden bij verkeersdeelname en het bedienen van machines.

Gebruik van Dexa-POS® in combinatie met andere geneesmiddelen

Gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen die de pupillen verwijden (atropine, antichollnergica en mydriatica) kunnen aanleiding geven tot verhoging van de oogboldruk.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Dexa-POS

Dexa-POS® bevat Benzalkoniumohloride, dit kan oogirritaties veroorzaken. Vermijd elk contact met zacht contactlenzen. Verwijder de contactlenzen voor de behandeling en wacht tenminste 30 minuten voordat u ze indoet. Het is bekend dat Benzalkoniumchforide zachte contactlenzen kan verkleuren.

3. Hoe wordt Dexa-POS gebruikt?

Draai het beschermkapje los, draai het flesje ondersteboven, houdt het hoofd licht achterovergebogen en druk in het flesje zodat het benodigde aantal druppels in de ruimte tussen het oog en het onderste ooglid terecht komt. Sluit na gebruik het flesje zorgvuldig. Vermijdt contact tussen het uiteinde van het flesje en het oog of de huid.

indien niet anders voorgeschreven, 3 - 5 maal daags 1 druppel in de ruimte tussen het oog en het onderste ooglid indruppelen. Bij ernstige gevallen kan Dexa-POS® tot éénmaal) per 2 uur worden toegepast.

De duur van de behandeling dient niet langer te zijn dan 14 dagen. Door tijdens of direct na toediening de traanbuis even dicht te drukken wordt de kans op bijwerkingen elders in het lichaam verminderd. Voorkomen wordt dat de druppeloplossing snel afvloeit naar de neus- en keelholte.

In geval u bemerkt dat Dexa-POS te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Dexa-POS heeft gebruikt:

Wanneer u te veel van Dexa-POS heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Dexa-POS te gebruiken:

Neem nooit een dubbele dosis van Dexa-POSE om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Dexa-POS wordt gestopt: Overleg altijd met uw arts, indien u overweegt om te stoppen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Dexa-POS bijwerkingen veroorzaken.

Oogaandoening
* Langdurig gebruik van corticosteroïden zoals dexamethason-21-diwaterstoffosfaat kan bij sommige patiënten tot een verhoogde druk van de oogbol aanleiding geven (glaucoom ). Dit verdwijnt bij stopzetting van de therapie.
* Langdurig gebruik kan ook tot vertroebeling van de ooglens leiden.
* Toediening van dexamethason-21-diwatersoffosfaat veroorzaakt vertraging van wondgenezing.
* Soms kan direct na toepassing een branderig gevoel in het oog ontstaan. Dit verdwijnt vanzelf en hoeft geen reden te zijn om de behandeling te staken.
* Bij aandoeningen met een verdund hoornvlies kan perforatie optreden.
* Tijdens behandeling met corticosteroïden kunnen zich schimmelinfecties van het hoornvlies ontwikkelen,
* Toediening van dexamethason-21-diwater-stoffosfaat kan aanleiding geven tot verergering van virale en bacteriële infecties van het hoornvlies,

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Dexa-POS?

Dexa-POS® buiten bereik en zicht van kinderen houden,

Niet bewaren boven 25° C. Niet in koelkast of vriezer bewaren. Bewaar in de omverpakking. Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Dexa-POS niet meer na de datum op de verpakking achter "Exp.: ".
Na openen van het flesje 1 maand houdbaar.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd januari 2005.