INFORMATIE BESTEMD VOOR DE GEBRUIKER

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel

* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Dexagenta-POS®en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Dexagenta-POS®gebruikt?
3. Hoe word Dexagenta-POS® gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Dexagenta-POS® ?

Dexagenta-POS®, oogdruppels

* De werkzame bestanddelen zijn per ml 1 mg dexamethasondinatriumfosfaat en 5 mg gentamicinesulfaat overeenkomend met 3 mg gentamicine.

* Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn benzalkoniumchloride 0,05 mg/ml, kaliumdiwaterstoffosfaat (E 450a), dikaliumwaterstoffosfaat, natriumchloride en water voor injecties.

Registratiehouder en fabrikant:

URSAPHARM Arzneimittel GmbH & Co. KG,
Industriestrasse,
D-66129 Saarbrucken

Voor inlichtingen en correspondentie:

URSAPHARM Benelux B.V.,
Postbus 172,
5700 AD Helmond
Tel: 0492-472 473,
Fax: 0492-472 673,
e-mail: info@ursapharm.nl

Dexagenta-POS® is in het register ingeschreven onder RVG 16759.

1. Wat is Dexagenta-POS® en waarvoor wordt het gebruikt?

Dexagenta-POS®is een preparaat met een tweevoudige werking, nl. anti-infectieus (tegen infecties), door het antibioticum gentamicine met een brede werking tegen verschillende soorten ziekte verwekkende bacteriën. Het sterk werkzame corticosteroïd dexamethason ter bestrijding van de ontstekingsverschijnselen. Gentamicine is niet werkzaam tegen virussen, schimmels en gisten.

Verpakking met 1 druppelflesje met 5 ml oplossing voor gebruik in het oog.
Dexagenta-POS® bestrijdt ontstekingsverschijnselen in het oog en ter voorkoming van infecties na operaties, onder strikt medisch toezicht.

2. Wat u moet weten voordat u Dexagenta-POS® gebruikt?

Gebruik Dexagenta-POS® niet,

* wanneer u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen,
* bij acute etterige ontstekingen van het voorste oogdeel,
* bij beschadigingen veroorzaakt door schimmels, virussen, infectie met het koepok virus, waterpokken,
* tuberculeuze aandoeningen van het oog,
* verhoogde druk binnen het oog,
* oogaandoeningen ten gevolge van de geslachtsziekte syfilis.

Wees extra voorzichtig met Dexagenta-POS®,

* wanneer men zachte contactlenzen draagt, gedurende de behandeling met Dexagenta-POS® kan men geen zachte contactlenzen dragen. Tenzij uw arts andere instructies heeft gegeven.

* Verder kan bij langdurig lokaal gebruik van corticosteroïden bij sommige patiënten een verhoogde oogdruk veroorzaken. Het is aan te bevelen de oogdruk regelmatig te laten controleren.

* Langdurig gebruik kan ook tot een toename van niet gevoelige micro-organismen met zich meebrengen, waaronder schimmels. Wanneer er tijdens de behandeling opnieuw een infectie optreedt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw behandelend arts.

* Het ontstaan van overgevoeligheid voor alle antibiotica binnen de groep van aminoglycosiden (o.a. neomycine, framycetine, kanamycine en tobramycine) waartoe gentamicine behoort, kunnen voorkomen. De kans op het ontstaan van overgevoeligheid neemt toe bij herhaald gebruik van geneesmiddelen behorende tot de groep van aminoglycosiden antibiotica. U dient de behandeling te staken, wanneer er een overgevoeligheidsreactie optreedt.

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.
Over het gebruik van dit product in de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Bij dierproeven zijn corticosteroïden teratogeen (= het ontstaan van misvormingen bij de foetus) gebleken.

Borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.
Het is niet bekend of deze geneesmiddelen met de moedermelk worden uitgescheiden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van de oogdruppels op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken. Vanuit theoretisch oogpunt is een effect echter niet waarschijnlijk.

Gebruik van Dexagenta-POS® in combinatie met andere geneesmiddelen
Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe wordt Dexagenta-POS® gebruikt?

Gebruik Dexagenta-POS® volgens de baanwijzigingen van uw arts. De gebruikelijke dosering is 4 tot 6 maal daags één druppel in het aangedane oog druppelen.

De duur van de behandeling dient niet langer te zijn dan 14 dagen. Controle op het resultaat van de behandeling door uw arts is gewenst.

Draai het beschermkapje los, draai het flesje ondersteboven, houd het hoofd licht achterovergebogen en druk in het flesje zodat het benodigde aantal druppels in de ruimte tussen het oog en het onderste ooglid terecht komt. Sluit na gebruik het flesje zorgvuldig. Vermijdt contact tussen het uiteinde van het flesje en het oog of de huid.

In het geval u bemerkt dat Dexagenta-POS® te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Dexagenta-POS heeft gebruikt:

Wanneer u te veel van Dexagenta-POS® heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Dexagenta-POS® te gebruiken:

Neem nooit een dubbele dosis van Dexagenta-POS® om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Dexagenta-POS® wordt gestopt:

Niet op eigen initiatief stoppen, overleg altijd met uw arts.
Bij het gebruik van antibiotica is het belangrijk om de behandeling af te maken, indien niet alle bacteriën gedood zijn kunnen de verschijnselen weer terugkomen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Dexagenta-POS® bijwerkingen veroorzaken.

* Bij langdurig gebruik kan bij sommige patiënten glaucoom (= groene staar ten gevolge van de verhoogde oogboldruk) of staar (= vertroebeling van de lens) ontstaan.

* Soms kan direct na het indruppelen een branderig gevoel in het oog ontstaan. Dit verdwijnt vanzelf en hoeft geen reden te zijn om de behandeling te staken.
* Perforatie van het hoornvlies
* Optreden van een herinfectie door niet voor gentamicine gevoelige micro-organismen,
* Overgevoeligheidsreacties en allergische contactovergevoeligheid kunnen optreden.
In het geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Dexagenta-POS°?

Dexagenta-POS® buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Niet bewaren boven 25°C.
Niet in koelkast of vriezer bewaren.

Bewaar in de omverpakking.
Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Dexagenta-POS® oogdruppels niet meer na de datum op de verpakking achter "Exp. " . Na openen van het flesje, is het flesje 1 maand houdbaar.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in februari 2004.