DEXAL
dextromethorfan 3 mg/ml met menthol , drank

Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u DEXAL DEXTROMETHORFAN 3 MG/ML MET MENTHOL zorgvuldig te gebruiken om er de beste resultaten mee te bereiken.
• Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.
• Raadpleeg uw apotheker, als u meer informatie of advies nodig hebt.
• Ga naar uw arts indien, als uw verschijnselen verergeren of na 7 dagen niet verbeteren.

In deze bijsluiter
1. Wat is DEXAL DEXTROMETHORFAN 3 MG/ML MET MENTHOL en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u DEXAL DEXTROMETHORFAN 3 MG/ML MET MENTHOL inneemt.
3. Hoe wordt DEXAL DEXTROMETHORFAN 3 MG/ML MET MENTHOL ingenomen ?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u DEXAL DEXTROMETHORFAN 3 MG/ML MET MENTHOL ?

DEXAL DEXTROMETHORFAN 3 MG/ML MET MENTHOL, DRANK

• De werkzame stof is dextromethorfan.

• De andere bestanddelen zijn hydroxyethylcellulose, methylparahydroxybenzoaat (E 218), propylparahydroxybenzoaat (E 217), levomenthol, natriumsaccharinaat (0,7 mg/1ml), propyleenglycol (E 1520), ethanol 96 % V/V (0,01 g/1ml), glycerol (E 471), water.

Registratiehouder:
NYCOMED CHRISTIAENS
Gentsesteenweg 615
B-1080 Brussel
BELGIE

Fabrikant:
NYCOMED CHRISTIAENS
Gentsesteenweg 615
B-1080 Brussel
BELGIE

In het register ingeschreven onder RVG 28946.

1. WAT IS DEXAL DEXTROMETHORFAN 3 MG/ML MET MENTHOL EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT ?

Farmaceutische vorm en verpakkingsgrootte

Drank.

Elke verpakking DEXAL DEXTROMETHORFAN 3 MG/ML MET MENTHOL bevat een glazen flacon met 80 ml drank en een maatdop gegradueerd van 2,5 ml tot en met 20 ml.
Geneesmiddelengroep
Het product hoort tot de groep van hoestprikkeldempende middelen.
Waarvoor wordt DEXAL DEXTROMETHORFAN 3 MG/ML MET MENTHOL gebruikt ?
DEXAL DEXTROMETHORFAN 3 MG/ML MET MENTHOL is een drank die wordt toegepast bij droge hoest en prikkelhoest.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U DEXAL DEXTROMETHORFAN 3 MG/ML MET MENTHOL INNEEMT
Neem DEXAL DEXTROMETHORFAN 3 MG/ML MET MENTHOL niet in:

• als u overgevoelig bent voor de werkzame stof of voor één van de andere bestanddelen.
• als u ernstige ademhalingsproblemen heeft.
• als u lijdt aan leverstoornissen.
• als u antidepressiva gebruikt die behoren tot de groep van de MAO-remmers.
• bij kinderen jonger dan 2 jaar.
• als u een hoest heeft met slijmvorming (productieve hoest).

Wees extra voorzichtig met DEXAL DEXTROMETHORFAN 3 MG/ML MET MENTHOL
wanneer u een nier-, lever-, of ademhalingsaandoening heeft. Raadpleeg dan uw arts, aangezien de dosering misschien verlaagd dient te worden.
Een productieve hoest dient niet te worden onderdrukt. De aangegeven dosering niet overschrijden.

Indien het middel geen verbetering geeft, het hoesten aanhoudt of terugkeert, is het raadzaam een arts te raadplegen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.


Zwangerschap

DEXAL DEXTROMETHORFAN 3 MG/ML MET MENTHOL kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht overeenkomstig de dosering tijdens de zwangerschap worden gebruikt.
Echter vlak voor de geboorte wordt het gebruik van dextromethorfan afgeraden, omdat er kans op ademhalingsdepressie van de pasgeborene bestaat.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Dextromethorfan wordt uitgescheiden in de moedermelk. Het gebruik van dextromethorfan tijdens de borstvoeding wordt ontraden.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en bediening van machines:

Als u last heeft van duizeligheid of slaperigheid, bestuur dan geen voertuigen en/of bedien geen machines die oplettendheid vereisen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van DEXAL DEXTROMETHORFAN 3 MG/ML MET MENTHOL:

- Dit preparaat bevat methyl- en propylparahydroxybenzoaat (E 218 en E 217). Parahydroxybenzoaten kunnen allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).

- Dit geneesmiddel bevat kleine hoeveelheden ethanol (alcohol), minder dan 100 mg per dosis.

- Dit geneesmiddel bevat propyleenglycol (E 1520).
Propyleenglycol kan vergelijkbare symptomen als alcohol veroorzaken.

Gebruik van DEXAL DEXTROMETHORFAN 3 MG/ML MET MENTHOL samen met andere geneesmiddelen:

Bij het gebruik van DEXAL DEXTROMETHORFAN 3 MG/ML MET MENTHOL kan slaperigheid optreden wanneer gelijktijdig andere middelen met een centraal dempend effect zoals alcohol (= middelen die versuffend kunnen werken en slaperig kunnen maken) worden gebruikt.

3. HOE WORDT DEXAL DEXTROMETHORFAN 3 MG/ML MET MENTHOL INGENOMEN ?

DEXAL DEXTROMETHORFAN 3 MG/ML MET MENTHOL is niet geschikt voor kinderen jonger dan 2 jaar.

De flacon schudden vóór gebruik.

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:
5 ml elke 4 tot 6 uur, maximaal 40 ml per 24 uur.

Kinderen van 6 tot 12 jaar:
2,5 ml elke 4 tot 6 uur of 5 ml elke 8 tot 12 uur, maximaal 20 ml per 24 uur.

Kinderen van 2 tot 6 jaar:
2,5 ml elke 8 tot 12 uur, maximaal 10 ml per 24 uur.

Gebruik voor een juiste dosering de bijgevoegde maatdop. De drank niet verdund innemen. De voorgeschreven dosis niet overschrijden.

Voor dextromethorfanbevattende producten, zoals DEXAL DEXTROMETHORFAN 3 MG/ML MET MENTHOL, geldt dat u dit niet langer dan 1 week mag gebruiken zonder een arts te raadplegen.

Patiënten met ernstige nieraandoeningen

Indien u een ernstige nieraandoening heeft, dient de dosering te worden verlaagd. Raadpleeg hiervoor uw arts.

In geval u bemerkt dat DEXAL DEXTROMETHORFAN 3 MG/ML MET MENTHOL te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u meer van DEXAL DEXTROMETHORFAN 3 MG/ML MET MENTHOL heeft ingenomen dan u zou mogen:

Na inname van geringe overdosering dextromethorfan kan men verschijnselen als misselijkheid, braken, verstopping, duizeligheid en slaperigheid verwachten.
Bij grote overdoseringen kunnen er zich ernstigere verschijnselen voordoen zoals: oogbevingen, coördinatiestoornissen, pupilverwijding, verhoogde druk of spanning (hypertonie), slaperigheid, slaapzucht, huiduitslag, hyperactief gedrag, toxische geestesstoornissen (psychose), desoriëntatie, euforiën en hallucinaties. Later optredende symptomen kunnen zijn : coma en ademdepressie.
Wanneer u te veel DEXAL DEXTROMETHORFAN 3 MG/ML MET MENTHOL heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u DEXAL DEXTROMETHORFAN 3 MG/ML MET MENTHOL vergeet te gebruiken:

U kunt in dat geval de normale dosering op het volgende tijdstip innemen. Neem nooit een dubbele dosis DEXAL DEXTROMETHORFAN 3 MG/ML MET MENTHOL in om zo de vergeten dosis in te halen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan DEXAL DEXTROMETHORFAN 3 MG/ML MET MENTHOL bijwerkingen veroorzaken.

Na gebruik van DEXAL DEXTROMETHORFAN 3 MG/ML MET MENTHOL kunnen zich incidenteel verstopping, misselijkheid, slaperigheid, duizeligheid en braken voordoen.

Mentale verwardheid, hyperactiviteit en allergische huidreacties komen zelden voor.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U DEXAL DEXTROMETHORFAN 3 MG/ML MET MENTHOL ?

Houd buiten het bereik en het zicht van kinderen.

Geen speciale bewaartemperatuur. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Bewaar in de oorspronkelijke verpakking.
Uiterste gebruiksdatum
Gebruik DEXAL DEXTROMETHORFAN 3 MG/ML MET MENTHOL niet meer na de datum op de verpakking achter “exp” of “niet te gebruiken na”.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd op