Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Dexamethason PCH en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Dexamethason PCH inneemt
3. Hoe wordt Dexamethason PCH ingenomen?
4. Mogelijke: bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Dexamethason PCH?

Dexamethason 0,5 PCH, tabletten 0,5 mg Dexamethason 1,5 PCH, tabletten 1,5 mg
* Het werkzame bestanddeel is dexamethason, respectievelijk 0,5 mg en 1,5 mg per tablet.

* Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn cellulose, natriumzetmeelglycollaat, magnesiumstearaat, lactose, tarwezetmeel, voorverstijfseld zetmeel

Registratiehouder
Pharmachemie B.V.
Swensweg 5 Postbus 552
2003 RN Haarlem

In het register ingeschreven onder RVG 56079, tabletten 0,5 mg. RVG 56080, tabletten 1,5 mg.

1. WAT IS DEXAMETHASON PCH EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Farmaceutische vorm en inhoud

De tabletten zijn verpakt in potten van 250 stuks.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Geneesmiddelengroep

Dexamethason behoort tot de groep van de bijnierschorshormonen met een ontstekingsremmende werking (corticosteroïden). Het werkt ontstekingsremmend en vermindert overgevoeligheidsreacties en afweerreacties.

Gebruiken

bij bepaalde reumatische aandoeningen
bij bepaalde longaandoeningen zoals CARA
bij bepaalde afwijkingen van het bloed
bij bepaalde maag- en darmaandoeningen (bijvoorbeeld colitis ulcerosa, ziekte van Crohn) bij een bepaalde aandoening waarbij de nieren minder goed werken (nefrotisch syndroom) bij bepaalde hormonale afwijkingen, zoals een aangeboren vergroting van de bijnier

bij bepaalde vormen van kanker

bij bepaalde aandoeningen van het zenuwstelsel, bijvoorbeeld bij multiple sclerose of bij vochtophoping in de hersenen als gevolg van uitzaaiingen van kanker in de hersenen
bij bepaalde oogaandoeningen
bij bepaalde ernstige huidaandoeningen
bij het testen van de werking van de bijnierschors
bij heftige overgevoeligheidsreacties
om de afweerreacties bij orgaantransplantaties te onderdrukken
ter voorkoming van misselijkheid en braken bij de behandeling van kanker met bepaalde geneesmiddelen.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U DEXAMETHASON PCH INNEEMT

Gebruik Dexamethason PCH niet

- wanneer u overgevoelig bent voor dexamethason of voor andere bestanddelen van de tablet - wanneer u last heeft een acute virusinfectie en/of schimmelinfectie
- wanneer u last heeft van een tropische worminfectie
- wanneer u lijdt aan maag- en/of darmzweren
- wanneer u ingeënt moet worden of pas bent ingeënt met een levend-virus vaccin. Vertel uw arts dat u Dexamethason PCH gebruikt als u ingeënt moet worden.

Wees extra voorzichtig met Dexamethason PCH

wanneer u last heeft van tuberculose, infecties, onvoldoende hartwerking, maagdarmzweren (ook als deze al genezen zijn), psychische stoornissen (ook als deze al genezen zijn), hoge bloeddruk, suikerziekte, verminderde werking van de nieren, verhoogde oogboldruk, staar, bijwerkingen bij gebruik van soortgelijke stoffen, botontkalking (osteoporose), darmafwijkingen of een bepaalde vorm van spierzwakte (myastenia gravis).

Wanneer uw klachten toenemen tijdens het gebruik van deze tabletten, moet u contact opnemen met de arts

wanneer u lijdt aan een algemene schimmelinfectie, omdat deze door het gebruik van dexamethason kan verergeren. Dexamethason PCH mag in dit geval alleen worden gebruikt als het nodig is om de reactie op een bepaald middel tegen schimmels (amfotericine B) te onderdrukken
wanneer u pas geleden een hartinfarct hebt gehad
wanneer u geopereerd wordt, een ongeval krijgt of een lichamelijk zware periode doormaakt. In deze gevallen kan een tijdelijke verhoging van de dosering noodzakelijk zijn
wanneer u gevaccineerd moet worden; vaccinaties kunnen minder effectief zijn. In sommige gevallen mogen bepaalde vaccins niet worden toegediend als u dexamethason gebruikt. Vertel uw arts daarom dat u Dexamethason PCH gebruikt als u ingeënt moet worden
wanneer uw schildklier minder goed werkt (hypothyreodie) of wanneer u lijdt aan een bepaalde aandoening van de lever (cirrose). In deze gevallen kan de werking van Dexamethason PCH versterkt zijn
bijnierschorshormonen zoals dexamethason kunnen de beweeglijkheid van zaadcellen van sommige mannen verminderen. Ook kan het aantal zaadcellen verminderen of juist toenemen wanneer u een infectie heeft. De verschijnselen van infecties kunnen onderdrukt worden, terwijl er tijdens het gebruik van dexamethason ook nieuwe infecties kunnen ontstaan. Raadpleeg uw arts indien u denkt dat u mogelijk een infectie heeft
wanneer u hersenmalaria heeft, omdat Dexamethason PCH de symptomen van ziekte kan verergeren
wanneer u lijdt aan een infectie met bepaalde parasieten (amoebiasis of strongyloidasis), of in het verleden een dergelijke infectie heeft gehad. Dexamethason kan de ziekte verergeren of weer laten terugkomen. Overleg met uw arts als u denkt dat u mogelijk een dergelijke infectie heeft
bij langdurig gebruik van dit middel, omdat Dexamethason PCH in dat geval staar (cataract) of verhoogde oogboldruk (glaucoom) kan veroorzaken, waarbij mogelijk de oogzenuw kan beschadigen. Ook kan Dexamethason PCH bij langdurig gebruik het ontstaan van ooginfecties door schimmels en virussen bevorderen. Raadpleeg uw arts indien u last krijgt van uw ogen of minder goed ziet
wanneer u Dexamethason PCH langdurig moet gebruiken, de arts zal waarschijnlijk ook regelmatig uw bloed, urine, gewicht en bloeddruk controleren. Ook kunnen er longfoto"s worden gemaakt wanneer u lijdt aan een bepaalde infectie van de ogen (herpes simplex oculi), omdat er in dit geval kans is op beschadiging van het hoornvlies van het oog. Waarschijnlijk zal de arts uw ogen in dit geval regelmatig controleren
bij gebruik van dit middel door kinderen, omdat bij hen de groei kan worden geremd. De groei en ontwikkeling van zuigelingen en kinderen zal daarom meestal nauwkeurig worden gevolgd door de arts. Om remming van de groei te voorkomen is het bij kinderen nog belangrijker dan bij volwassenen om, in overleg met de arts, te proberen of het mogelijk is om de dag een dosering te geven
wanneer u in contact komt met mensen die lijden aan waterpokken of mazelen en deze ziekten niet in het verleden hebt gehad. Deze ziekten kunnen veel ernstiger verlopen en soms zelfs dodelijk zijn bij personen bij wie de afweer verminderd is door het gebruik van bijnierschorshormonen zoals dexamethason. Wanneer u geen mazelen en/of waterpokken hebt gehad, moet u voorkomen dat u in contact komt met mensen die er aan lijden. Als u toch denkt in contact geweest te zijn met mensen die deze ziekten hebben, waarschuw dan zo snel mogelijk uw arts.. Deze kan u behandelen met medicijnen, zodat het risico dat u ziek wordt, wordt verminderd.
Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het
verleden is geweest.

Zwangerschap

Over het gebruik van werkzame stof tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. In dierproeven is dit geneesmiddel schadelijk gebleken. Bijnierschorshormonen passeren de placenta en kunnen de werking van de bijnieren van het kind verminderen. Daarom moeten pasgeborenen waarvan de moeder tijdens de zwangerschap dexamethason heeft gebruikt na de geboorte zorgvuldig worden gecontroleerd.
Tijdens de zwangerschap dit middel alleen gebruiken na overleg met uw arts.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Dexamethason kan terecht komen in de moedermelk en kan bijwerkingen bij het kind veroorzaken (bijvoorbeeld verminderde groei en een verminderde werking van de bijnieren). Het geven van borstvoeding tijdens het gebruik van Dexamethason PCH wordt daarom ontraden
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit product op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen.
Het gebruik van Dexamethason PCH kan echter soms spierzwakte of stemmingsveranderingen (opgewektheid en neerslachtigheid) tot gevolg hebben (zie "Mogelijke bijwerkingen"). Als u last heeft van deze bijwerkingen, bestuur dan geen voertuigen en/of bedien geen machines die oplettendheid vereisen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Dexamethason PCH

Dit geneesmiddel bevat lactose. Hierdoor is dit product niet geschikt voor gebruik bij patiënten met bepaalde stofwisselingsziekten (zogenaamde lactase insufficiëntie, galactosemie, en glucose/galactose malabsorptie syndroom).
Dit product bevat tarwezetmeel. Dit kan schadelijk zijn bij patiënten met een overgevoeligheid voor gluten (coeliakie).
Gebruik van Dexamethason PCH in combinatie met andere geneesmiddelen
Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.
De in deze rubriek genoemde geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de naam van de werkzame stof of van de groep van werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking of in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.
Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met: - stoffen die mogelijk als bijwerking maagzweren kunnen veroorzaken (bijvoorbeeld de zogenaamde
prostaglandineremmers, zoals ibuprofen, naproxen en diclofenac); dexamethason kan de
bijwerkingen op de maag van deze middelen versterken

* acetylsalicylzuur en verwante middelen; dexamethason zou in sommige gevallen de bloedverdunnende werking van acetylsalicylzuur kunnen versterken

* fenytoïne en fenobarbital (middelen tegen epilepsie); de afbraak van dexamethason kan door deze stoffen versneld worden
efedrine (een middel dat gebruikt wordt bij benauwdheid); de afbraak van dexamethason kan door deze stof versneld worden
nfampicine (een middel tegen infecties, zoals bijvoorbeeld tuberculose of lepra); de afbraak van dexamethason kan door deze stof versneld worden
antistollingsmiddelen zoals bijvoorbeeld acenocoumarol en fenprocoumon;t dexamethason kan de werking van deze middelen veranderen. In de meeste gevallen werd de werking van deze stoffen verminderd, maar er zijn ook enkele gevallen gemeld waarbij de werking van deze middelen werd versterkt
bloedsuikerverlagende tabletten, zoals bijvoorbeeld metformine, tolbutamide, glibenclamide en gliclazide; dexamethason kan de werking van deze middelen verminderen

* plastabletten, zoals bijvoorbeeld hydrochloorthiazide, chloortalidon, furosemide; wanneer deze middelen samen met dexamethason worden gebruikt kan de hoeveelheid kalium in het bloed verminderen (hypokaliëmie). In emstige vorm is dit te herkennen aan spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid.
Informeer uw arts of apotheker wanneer u deze of andere (genees)middelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. HOE WORDT DEXAMETHASON PCH INGENOMEN?

Dosering en wijze van gebruik

Dosering

De dosering hangt af van het ziektebeeld en de ernst ervan. De gebruikelijke begindosering is, indien uw arts niet anders voorschrijft, 0,75 tot 15 mg per dag. In het algemeen is de onderhoudsdosering 1 tot 2 mg per dag, in ernstige gevallen kan 8 mg per dag of soms meer worden voorgeschreven. Deze dosering wordt aangehouden of eventueel verhoogd tot er voldoende effect is bereikt.
Wanneer de symptomen onderdrukt zijn, zal de dosering verlaagd kunnen worden tot een zo laag mogelijke onderhoudsdosering. Ook zal vaak worden geprobeerd om het aantal doseringen per dag te verminderen, tot bijvoorbeeld een enkele dosering in de ochtend of om de dag 1 dosering (48 uur). Het gebruik nooit plotseling staken, maar in overleg met de arts langzaam afbouwen.
Bij het testen van de werking van de bijnierschors worden doseringen van 0,5-2 mg per keer gebruikt.

Als u merkt dat Dexamethason PCH te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik

Neem de tablet in door deze met voldoende vloeistof (bijv. water) door te slikken. Bij hoge doseringen kan men dexamethason innemen tijdens de maaltijden en eventueel, aangevuld met een maagzuurbindend middel, tussen de maaltijden om maagdarmbezwaren te voorkomen.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Dexamethason PCH heeft ingenomen

Wanneer u teveel van Dexamethason PCH heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Dexamethason PCH in te nemen

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem nooit een dubbele dosis van Dexamethason PCH om zo de vergeten dosis in te halen. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Dexamethason PCH wordt gestopt

Wanneer u zonder advies van uw arts plotseling stopt met het gebruik van Dexamethason PCH kunnen de verschijnselen die voor het begin van de behandeling bestonden weer optreden. Ook kunnen complicaties sneller ontstaan en heeft het regelsysteem van de hormonen van de bijnier minder de gelegenheid zich te herstellen. Dit geldt voornamelijk bij een langdurige therapie. Het gebruik moet langzaam worden afgebouwd om de "lui geworden" bijnier de kans te geven zelf weer hormonen te gaan maken.. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Dexamethason PCH bijwerkingen veroorzaken. Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

Afweersysteem
Verlaging van de weerstand. Hierdoor is er een grotere kans op het krijgen van infecties en kunnen al bestaande infecties verergeren. Infecties die u in het verleden hebt gehad en waar u nu geen last meer van hebt, zoals bijvoorbeeld tuberculose of infecties met bepaalde parasieten (amoebiasis en strongyloidiasis), kunnen weer opvlammen. Tekenen van infecties kunnen worden onderdrukt. Indien u vermoedt dat u een infectie heeft of dat een oude infectie weer is verergerd raadpleeg dan uw arts. Overgevoeligheid, benauwdheid.

Bloed
Een vermeerdering van het aantal rode bloedcellen (erythrocytose) of een vermeerdering van het aantal witte bloedcellen in het bloed (granulocytose), een vermindering van de hoeveelheid van bepaalde witte bloedcellen (lymfopenie) of een vermindering van de hoeveelheid rode bloedcellen (eosinopenie).

Hormoonhuishouding
Groeiremming bij kinderen, menstruatiestoornissen, verminderde werking van de bijnier; hierdoor kan het zo zijn dat uw lichaam minder goed op stress situaties (bijvoorbeeld een operatie, een ongeluk of
een infectie) kan reageren. Vertel uw arts daarom in zulke situaties dat u dexamethason gebruikt.
Ontstaan of verergeren van suikerziekte (diabetes), verhoogde behoefte aan insuline of bloedsuikerverlagende tabletten, ontstaan van het zgn. Cushing-syndroom (veranderde vetverdeling,
vollemaansgezicht, hormonale afwijkingen).

Zenuwstelsel
Stemmingsveranderingen (bijvoorbeeld angst of euforie), ernstige neerslachtigheid (depressie), ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (psychose), verhoging
van de druk in de hersenen, verschijnselen die hierbij optreden zijn hoofdpijn en minder goed kunnen zien. Dit kan vooral voorkomen bij kinderen tijdens of kort nadat de behandeling snel is gestopt.

Toevallen/stuipen (convulsies), duizeligheid (vertigo), hoofdpijn, slapeloosheid.

Ogen
Oogafwijkingen, zoals bijvoorbeeld verhoogde oogboldruk, staar (glaucoom) of uitpuilende ogen (exophthalmus).

Hart
Beschadiging van de hartspier bij patiënten die kortgeleden een hartinfarct hebben gehad (zie ook "Wees extra voorzichtig met Dexamethason PCH"), verminderde werking van de hartspier bij zuigelingen met een laag geboortegewicht, onvoldoende hartwerking (decompensatio cordis) bij daarvoor gevoelige patiënten.

Bloedvaten
Verhoogde bloeddruk (hypertensie), verstopping van een ader of slagader door een afgebroken stuk van een bloedstolsel (trombo-embolie).

Maag- en darmstelsel
Maagzweren, ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis), opgezette buik, ontstekingen van de slokdarm (ulceratieve oesofagitis), misselijkheid.

Huid
Dunne huid, met grote kans op blauwe plekken, roodheid van de huid van het gezicht (erytheem),(jeugd)puistjes (acne), overmatige beharing (hirsutisme), trage genezing van wonden, versterkte transpiratie, huiduitslag, galbulten, onderdrukking van huidreacties bij huidtests, allergische reactie; roodheid en jeuk van de huid, plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem).

Spieren en botten
Spierzwakte en verschrompeling van de spieren (spieratrofie), botontkalking (osteoporose), eventueel botbreuken, afsterven van het bot (aseptische botnecrose), vooral van de kop van het dijbeen, scheuren van pezen.

Overig
Verandering van de vetverdeling op het lichaam (dikker worden van het gezicht (vollemaansgezicht), vetophoping in de nek), versterkt door toename van de eetlust, vasthouden van vocht en zout, vermindering van de hoeveelheid kalium in het bloed, in ernstige gevallen te herkennen aan spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid, hik.
Na langdurig gebruik kan het staken van dexamethason aanleiding geven tot het ontstaan van koorts, spier- en gewrichtspijn en malaise.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.


5. HOE BEWAART U DEXAMETHASON PCH?

Dexamethason PCH buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

Droog en bij kamertemperatuur (15-25°C) bewaren in de goed gesloten verpakking.
Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Dexamethason PCH niet meer na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na" of "exp.". De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in april 2003.