WAT U MOET WETEN OVER DI-ADRESON-F AOUOSUM 25 MG(POEDER VOOR INJECTIEVLOEISTOF)

Lees deze bladzijde zorgvuldig voordat u dit geneesmiddel krijgt toegediend. Op de achterkant vindt u aanvullende informatie over Di-Adreson-F aquosum 25 mg en algemene adviezen over het gebruik van geneesmiddelen. Als iets niet duidelijk is, vraag het dan aan uw arts of apotheker.

Wat zit er in dit geneesmiddel

Werkzame stof: prednisolonnatriumsuccinaat, 25 mg (milligram) per ampul.

Hoe werkt dit geneesmiddel

Werkt ontstekingremmend en vermindert afweer- en overgevoeligheidsreacties. Het kan worden gebruikt bij allerlei aandoeningen zoals astma, reuma, allergieën en ontstekingen. Op de achterkant van deze bijsluiter vindt u meer over werking en toepassing van Di-Adreson-F aquosum.

Wanneer mag Di-Adreson-F aquosum niet worden toegediend

Niet toedienen: - bij maag- of darmzweer;
* bij uitgebreide schimmel- of virusinfecties;
* bij overgevoeligheid voor bijnierschorshormonen (corticosteroïden);
* tropische-worminfecties.

Mag niet worden ingespoten op de plaats van de aandoening (bijvoorbeeld in een
gewricht): - bij infectie op de plaats van de aandoening;
* bij aanwezigheid van bacteriën in het bloed of schimmelinfecties elders in het lichaam;
* bij instabiliteit van het te behandelen gewricht;
* als in het verleden al meer dan 4 injecties in hetzelfde
gewricht zijn gegeven.
* bij overgevoeligheid voor bijnierschorshormonen (corticosteroïden);

Bijwerkingen

Tijdens behandeling met dit geneesmiddel
Korte behandeling:
soms: - maag- of darmklachten.
Langdurige behandeling:
regelmatig: - zwelling of voller worden van het gezicht, de nek en de romp;
* trage wondgenezing;
* verhoogde gevoeligheid voor infecties;
* snel ontstaan van blauwe plekken, huidafwijkingen;
* vochtophoping in de weefsels;
* spierzwakte;
* maagpijn;
* menstruatiestoornissen;
* stemmingsveranderingen;
* bij suikerpatiënten: toename van de behoefte aan insuline of
bloedsuikerverlagende tabletten;

soms: - wazig zien;
* bij kinderen: achterblijven in de groei;
* bij bejaarden: lichte verschijnselen van suikerziekte
(abnormaal veel dorst, vaak plassen), botontkalking (osteoporose) met verschijnselen zoals rug- en botpijn en met verhoogde kans op botbreuken.
Bij injectie op de plaats van de aandoening (bijvoorbeeld in een gewricht):
kunnen bovengenoemde bijwerkingen ook voorkomen, maar minder vaak. Bovendien
kunnen de volgende plaatselijke effecten optreden:
* roodheid op de plaats van injectie;
* pijnloze vernietiging van het gewricht, vooral na herhaalde
injecties in hetzelfde gewricht.
Na te plotseling stoppen van een langdurige behandeling
* vaak of aanhoudend hoofdpijn;
* abnormale vermoeidheid of zwaktegevoel;
* maagklachten.

Raadpleeg uw arts, als u last krijgt van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als andere ongewone verschijnselen optreden tijdens de behandeling of direct na het stoppen van de behandeling.

Waarschuwingen en eventuele problemen

Extra controle door uw arts kan in sommige gevallen nodig zijn.
Voordat u dit geneesmiddel krijgt toegediend, moet u daarom de arts inlichten
als u één van de volgende aandoeningen heeft of heeft gehad:
* psychische stoornissen;
* suikerziekte;
* latente (niet merkbare) tuberculose;
* hoge bloeddruk;
* botontkalking (osteoporose);
* maag- of darmzweer;
* infectieziekten. Tijdens behandeling met dit geneesmiddel moet u de arts of verpleegkundige vertellen dat u Di-Adreson-F aquosum krijgt toegediend: . voordat u wordt ingeënt of een huidtest ondergaat;
. voordat u een operatie moet ondergaan;
. als u een ernstige infectie of verwonding heeft.

Ogen. Tijdens behandeling met dit geneesmiddel is regelmatige controle van de ogen gewenst.

Bij zwangerschap, het vermoeden van zwangerschap of als u borstvoeding wilt gaan geven, moet u de arts raadplegen.

Rijvaardigheid. Di-Adreson-F aquosum heeft voor zover bekend geen invloed op het reactie- en concentratievermogen.

Andere geneesmiddelen kunnen de werking van Di-Adreson-F aquosum beïnvloeden (of omgekeerd). Vertel de arts daarom of u andere geneesmiddelen gebruikt of
gaat gebruiken, zoals:

* fenytoïne (middel tegen epilepsie);
* barbituraten (middelen tegen epilepsie en slaapstoornissen);
* rifampicine (middel tegen bacterie-infecties);
* bloedverdunnende middelen;
* plaspillen;
* bloedsuikerverlagende tabletten;
* aspirine en middelen tegen reuma.

Aanwijzingen voor het gebruik

De injecties moeten worden toegediend door een arts of verpleegkundige.
Hoeveel. De dosering hangt af van de ernst van de aandoening, uw reactie op
de behandeling en de plaats van injectie. De juiste dosering wordt vastgesteld
door de behandelende arts.
Hoe toedienen. Het poeder in de flacon moet eerst worden opgelost in de vloeistof uit de ampul. De manier waarop de injecties moeten worden toegediend, hangt af van de aard en de plaats van de aandoening. De injecties kunnen bijvoorbeeld worden ingespoten in het bloed, het spierweefsel, het onderhuidse weefsel of een gewricht. De injectievloeistof kan ook aan een infuus warden toegevoegd of via de anus worden gegeven (klysma).

Aanwijzingen voor het bewaren

Houd de flacons buiten bereik van kinderen. Bewaar ze in de oorspronkelijke verpakking op de daarop aangegeven manier. De achter "exp." vermelde datum op de flacon- en ampuletiketten is de expiratiedatum, dat wil zeggen de datum tot
wanneer het product gebruikt mag worden.

Na injectie van Di-Adreson-F aquosum valt prednisolonnatriumsuccinaat snel uiteen in prednisolon en natriumsuccinaat. Prednisolon is een hormoon dat veel lijkt op de natuurlijke glucocorticosteroïden. Deze hormonen (die ook wel glucocorticoïden of corticosteroïden worden genoemd) worden gemaakt in de bijnieren. Ze spelen een rol bij het regelen van de stofwisseling in ons lichaam. Daarnaast werken ze ontstekingremmend en onderdrukken ze afweer- en overgevoeligheidsreacties. Glucocorticoïden kunnen worden toegepast wanneer de bijnieren te weinig van deze hormonen maken. Ook kunnen ze bij een groot aantal andere aandoeningen worden toegepast, zoals astma, reuma, ernstige allergieën en ontstekingen van bijvoorbeeld darmen, huid, ogen of gewrichten. Ze onderdrukken het gevoel van ziek zijn en ziekteverschijnselen als zwelling,
koorts en pijn.
Omdat glucocorticoïden vele processen in ons lichaam kunnen beïnvloeden, zijn bijwerkingen vaak onvermijdelijk wanneer Di-Adreson-F aquosum gedurende een lange periode wordt gebruikt. In dit geval kan ook de eigen produktie van glucocorticoïden door de bijnieren worden onderdrukt. Daarom mag na langdurig gebruik de behandeling nooit plotseling worden gestaakt, maar moet de dosering geleidelijk worden verminderd. Hierdoor kan de eigen produktie van glucocorticoïden door de bijnieren zich weer herstellen.

ALGEMENE ADVIEZEN

1. Vertel elke arts bij wie u onder behandeling komt welke geneesmiddelen u
gebruikt. Zorg er bovendien voor dat u altijd informatie hierover bij u
heeft. Dit kan, bijvoorbeeld bij ongevallen, van groot belang zijn.

2. Lever geneesmiddelen die u niet meer gebruikt in bij de apotheker.

3. Laat deze informatie ook door uw partner of verzorger lezen.

Deze bijsluiter is voor het laatst bijgewerkt in januari 1990.

In het register ingeschreven onder nummer RVG 00093

Eventuele correspondentie richt men onder vermelding van het verpakkingsnummer aan Organon Nederland B V., Postbus 20, 5340 BH Oss.

(De tekst op deze pagina dient zodanig op de bijsluiter te worden gedrukt, dat hij duidelijk kan worden onderscheiden van het gedeelte dat voor de patiënt is bestemd.)

INFORMATIE VOOR DE ARTS

Voor de volledige productinformatie wordt verwezen naar het Repertorium. Het onderstaande is daaraan ontleend.

Dosering en wijze van gebruik:

Na toevoeging van het oplosmiddel aan de gevriesdroogde stof kan de oplossing worden toegediend via intraveneuze, subcutane, intramusculaire, intra-articulaire of peri-articulaire injectie als ook na verdunning via een klysma. De injectievloeistof dient direct na het openen van een flacon te worden gebruikt, omdat een aangebroken flacon niet steriel kan worden afgesloten.
Intraveneuze injecties van hoge doses moeten langzaam worden gegeven over een periode van 3-5 minuten. Voor toediening via een intraveneus infuus: zie paragraaf over verenigbaarheid met infusievloeistoffen.
Intra- en peri-articulaire injecties moeten onder strikt aseptische condities worden gegeven, omdat glucocorticoïden de weerstand tegen infecties verminderen.
Subcutaan of intramusculair:
In het algemeen hangt de dosering van glucocorticoïden af van de ernst van de toestand en de respons van de patiënt. Onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld bij stress en veranderd klinisch beeld, kan een verhoging van de dosering nodig zijn.
Als aanvangsdosering is in het algemeen een dagelijkse injectie van 25 mg voldoende. Deze dosering wordt aangehouden of eventueel verhoogd tot een bevredigende reactie wordt bereikt. Indien binnen een paar dagen geen gunstige respons wordt verkregen is voortzetting van de therapie ongewenst. Zodra de symptomen zijn onderdrukt moet worden geprobeerd om, met behoud van therapeutisch resultaat, de dosering geleidelijk te verminderen en indien mogelijk over te schakelen op een orale glucocorticoïdtherapie, bij voorkeur één gift in de ochtend of één gift per 48 uur (alternerende therapie).
Bij voortduring moet worden geprobeerd of de dagdosis nog wat lager kan worden gesteld of volledig kan worden afgebouwd. Na een langdurige behandeling dient het staken van de therapie zeer geleidelijk te gebeuren. Dit verkleint immers de kans op een recidief van het behandelde ziekteproces, beperkt de complicaties en geeft het onderdrukte hypothalamus-hypofyse-bijnierschorssysteem de gelegenheid zich te herstellen (waardoor minder kans op bij nierschorsinsufficiëntie).

Intraveneus:
Voor acute, levensbedreigende situaties (bijv. heftige anafylactische reacties, acute ernstige astma) kunnen hogere intraveneuze doseringen, tot 125 mg nodig zijn.

Intra-of Qeri-articulair:

De dosering hangt af van de grootte van het gewricht of the peri-articulaire ruimte en van de ernst van de symptomen. In het algemeen is één injectie van 25 mg voldoende. Indien nodig kan de injectie worden herhaald. Soms kunnen één of meer injecties van 10-15 mg effectief zijn.
In_een_klysma bid colitis ulcerosa:
25 mg verdund in 120 ml fysiologische zoutoplossing.

(De tekst op deze pagina dient zodanig op de bijsluiter te worden gedrukt, dat hij duidelijk kan worden onderscheiden van het gedeelte dat voor de patiënt is bestemd.)
Verenigbaarheid met infusievloeistoffen
Di-Adreson-F aquosum behoudt zijn werking gedurende minstens 24 uur (bij kamertemperatuur en daglicht) na verdunning met een van de volgende infusievloeistoffen
* 0,9% NaCl;
* 5% watervrije glucose;
* 10% invertsuiker;
* 5% sorbitol;
* Ringer-oplossing;
* Hartmann-oplossing (Ringer-lactaat);
Bij het gebruik van bovengenoemde infusievloeistoffen kan Di-Adreson-F aquosum ook direct worden geïnjecteerd in het infusiesysteem zonder dat er een neerslag ontstaat.
Directe injectie in het infusiesysteem is ook mogelijk met de volgende infusievloeistoffen (de 24-uurs stabiliteit is met deze infusievloeistoffen echter niet bepaald):
* Rheomacrodex;
* 10% manpi tol ;