Patiëntenbijsluiter
Diarreeremmer Loperamide HCl 2 mg, capsules

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder recept verkrijgbaar. Desondanks moet u Diarreeremmer Loperamide HCl 2 mg zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
* ~Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* ~Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren niet verbeteren na 14 dagen.
* Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Diarreeremmer Loperamide HCl 2 mg en waarvoor wordt het gebruikt? 2 Wat u moet weten voordat u Diarreeremmer Loperamide HCl 2 mg gebruikt
3. Hoe wordt Diarreeremmer Loperamide HCl 2 mg gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Diarreeremmer Loperamide HCl 2 mg?
6. Aanvullende informatie

1. Wat is Diarreeremmer Loperamide HCl 2 mg en waarvoor wordt het gebruikt?

Geneesmiddelengroep
Loperamide is een alleen op de darmwand werkend anti-diarreemiddel.
Loperamide stopt doorgaans binnen enkele uren de diarree. Het vermindert de te sterk voortstuwende bewegingen van de darm.

Toepassing van het geneesmiddel
Het wordt gebruikt voor de behandeling van de verschijnselen van een acute (snel opkomende en meestal binnen enkele dagen voorbije) of chronische (langdurige) diarree.

2. Wat u moet weten voordat u Diarreeremmer Loperamide HCl 2 mg gebruikt
Gebruik Diarreeremmer Loperamide HCl 2 mg niet:

• als verstopping beslist moet worden vermeden zoals bij een onvolledige darmafsluiting en bij diarree als gevolg van bepaalde vergiftigingen. De behandeling met loperamide moet onmiddellijk worden onderbroken wanneer zich verstopping, een opgezette buik of een onvolledige darm afsluiting voordoet;
* als eerste behandeling bij een plotselinge diarree, welke wordt gekenmerkt door bloed in de ontlasting en hoge koorts (acute dysenterie);
* bij plotseling optredende zwerende ontstekingen van de dikke darm en tevens niet bij ontstekingen van de dikke darm die in verband staan met het gebruik van antibiotica;
* bij kinderen jonger dan 2 jaar;
* bij bekende overgevoeligheid voor loperamide of één van de andere bestanddelen.

Wees extra voorzichtig met Diarreeremmer Loperamide HCl 2 mg:
* bij patiënten met diarree, speciaal bij jonge kinderen en bejaarden, kunnen tekorten aan vocht en zouten voorkomen. Toediening van geschikte vocht- en zouten vervangingsmiddelen (ORS) wordt dan in de eerste plaats aanbevolen;
* een droge mond kan ook een teken van uitdroging zijn. In geval van uitdroging kan een kind duizelig worden en gaan braken. Ook dan is een behandeling bestaande uit toediening van vocht en zouten (ORS) de meest belangrijke maatregel;
* loperamide moet aan kinderen tussen 2 en 6 jaar uitsluitend worden gegeven op medisch voorschrift of onder medisch toezicht. Hierbij dient men terughoudend te zijn en voorzichtig te doseren. Overigens zijn de capsules van 2 mg niet geschikt voor kinderen van 2 tot 8 jaar. Deze dienen een alternatieve toedieningsvorm te krijgen waarmee een lagere dosering kan worden bereikt, bijvoorbeeld een drank;
* het middel dient voorzichtig en terughoudend te worden gebruikt. Wanneer er bij acute diarree binnen 48 uur geen duidelijke verbetering optreedt, moet het gebruik van loperamide worden gestopt en wordt geadviseerd de arts te raadplegen;
* zodra de ontlasting vaster wordt of zodra er langer dan 12 uur geen ontlasting meer heeft plaatsgevonden, dient men het innemen van loperamide te stoppen. Loperamide mag nooit langer dan 14 dagen worden gebruikt zonder een arts te raadplegen;
* bij patiënten met een gestoorde leverfunctie moet loperamide voorzichtig worden toegediend in ver-band met de kans op bijwerkingen van het centrale zenuwstelsel;
* bij chronische diarree kan het wenselijk zijn na enige tijd na te gaan of de dosering van loperamide kan worden verlaagd of dat de behandeling kan worden gestopt.

De behandeling met loperamide moet onmiddellijk worden onderbroken wanneer zich verstopping, een opgezette buik of een onvolledige darm afsluiting voordoet;
* bij mensen met AIDS en een ernstige darminfectie (infectieuze colitis) die loperamide gebruikten, zijn enkele gevallen gemeld van toxisch megacolon. Dat is een sterk verwijde dikke darm, te herkennen aan een zeer pijnlijke opgezette buik, koorts en een versnelde hartslag. Stop met Diarreeremmer Loperamide HCl 2 mg als u last krijgt van een opgezette buik. Neem in dat geval contact op met uw arts.
* bij patiënten met nierfunctiestoornissen is dosisaanpassing niet noodzakelijk, omdat loperamide niet via de nieren wordt uitgescheiden;
* Indien meer loperamide gebruikt wordt dan de aanbevolen hoeveelheid neemt de kans op het optreden van een belemmering van de darmpassage toe.

Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen
Behalve voor geneesmiddelen met gelijksoortige werking is er geen wisselwerking met andere geneesmiddelen gemeld.
Informeer uw arts of apotheker wanneer u ander geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Raadpleeg uw arts indien één van bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap en borstvoeding

Er is nog weinig bekend of gebruik van Diarreeremmer Loperamide HCl 2 mg tijdens de zwangerschap schadelijk is. Uit proeven met dieren is niet gebleken dat Diarreeremmer Loperamide HCl 2 mg schadelijk is. Bent u zwanger of wilt u in verwachting raken? Overleg dan eerst met uw arts of u Diarreeremmer Loperamide HCl 2 mg mag gebruiken.

Diarreeremmer Loperamide HCl 2 mg komt in hele kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht. Daar-om kunt u beter geen Diarreeremmer Loperamide HCl 2 mg gebruiken als u borstvoeding geeft. Als u Diarreeremmer Loperamide HCl 2 mg toch gaat gebruiken, stop dan met de borstvoeding. Overleg hierover zo nodig met uw arts.
Loperamide gaat in kleine hoeveelheden over in de moedermelk. Het gebruik van loperamide tijdens de periode van borstvoeding wordt afgeraden.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bij het besturen van voertuigen en machines dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheid van duizeligheid die zich in zeldzame gevallen kan voordoen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Diarreeremmer Loperamide HCl 2 mg

De capsules bevatten kleurstoffen, die een overgevoeligheidsreactie kunnen veroorzaken. De kans hier-op is groter als u overgevoelig bent voor acetylsalicylzuur.
Daarnaast bevatten de capsules 107 mg lactose per capsule. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

2. Hoe wordt Diarreeremmer Loperamide HCl 2 mg gebruikt

Dosering
Voor volwassenen en kinderen boven 8 jaar.

Acute diarree
Volwassenen:
Begindosis: 2 capsules ineens.
Bij aanhouden van dunne ontlasting iedere 2 uur één capsule bijnemen (maximaal 8 capsules per dag = 24 uur).

Kinderen boven 8 jaar:
Begindosis: 1 capsule.
Bij aanhouden van dunne ontlasting iedere 2 uur één capsule bijnemen (maximaal 3 capsules per 20 kg lichaamsgewicht per dag = 24 uur).

Chronische diarree
Volwassenen: 2 capsules ineens als begindosis. Kinderen boven 8 jaar: 1 capsule als begindosis.

Onderhoudsdosis
De onderhoudsdosis wordt individueel vastgesteld door uw arts en varieert gewoonlijk tussen 1-6 capsules per dag (= 24 uur) voor volwassenen.

De maximale dosering bij chronische diarree bedraagt voor volwassenen en kinderen boven de 8 jaar respectievelijk 8 capsules per dag en 3 capsules per 20 kg lichaamsgewicht per dag (= 24 uur).

De onderhoudsdosis kan het best om de twee uur worden ingenomen tot de voorgeschreven dosis per 24 uur is bereikt.
De onderhoudsdosis wordt aangepast totdat een zo normaal mogelijke ontlasting wordt verkregen.

U mag dit product niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen. De arts zal nagaan of de dosis kan worden verlaagd en, eventueel, of de behandeling kan worden gestopt.

In geval u bemerkt dat Diarreeremmer Loperamide HCl 2 mg te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van innemen

De capsules heel inslikken met wat water.

Wat u moet doen wanneer u meer van Diarreeremmer Loperamide HCl 2 mg heeft ingenomen dan u zou mogen

De belangrijkste verschijnselen die bij overdosering kunnen optreden zijn: misselijkheid, overgeven, buikpijn, buikkrampen, verstopping, moeite met plassen, droge mond, verminderd bewustzijn, slaperigheid, kleine oogpupillen, stijve spieren en een langzame of zwakke ademhaling. Kinderen zijn gevoeliger voor grote hoeveelheden loperamide dan volwassenen. Neem daarom onmiddellijk contact op met een arts als u kind te veel loperamide heeft ingenomen.
Wanneer u teveel van loperamide heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Diarreeremmer Loperamide HCl 2 mg in te nemen

Indien u bemerkt of vermoed dat u een vergeten bent uw dosis Diarreeremmer Loperamide HCl 2 mg in te nemen en het tijdstip van inname is niet al te lange tijd voorbij, neem dan alsnog uw dosis in. Mocht het bijna tijd zijn voor de volgende dosering, sla de vergeten dosis dan over en wacht tot het tijd is voor de volgende dosering.

Neem nooit een dubbele dosis van loperamide om zo de vergeten dosis in te halen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Een geneesmiddel heeft naast het beoogde effect soms ook de ongewenste effecten: de zogenaamde bijwerkingen. Van Diarreeremmer Loperamide HCl 2 mg zijn de onderstaande bijwerkingen bekend.

De volgende bijwerkingen komen vaak voor (bij 1 op de 10 tot 100 patiënten): Zenuwstelsel: duizeligheid
Maag en darmen: verstopping, misselijkheid, (hevige) buikkrampen

De volgende bijwerkingen komen zelden voor (bij 1 op de 1000 tot 10.000 patiënten): Zenuwstelsel: sufheid
Maag en darmen: buikpijn, winderigheid, smaakstoornissen, darmobstructie, opgezette buik, braken Huid: jeuk, huiduitslag, roodheid
Algemeen: allergische reacties

De volgende bijwerkingen komen zeer zelden voor (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)
Maag en darmen: verwijde dikke darm, gestoorde spijsvertering met als verschijnselen vol gevoel in de bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden
Huid: zwelling en huiduitslag met blaarvorming, huiduitslag met rode onregelmatige vlekken (erythema multiforme), ernstige, plotselinge (overgevoeligheids)reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid of vervelling van de huid (toxisch epidermale necrolyse)
Urineweg en nieren: achterblijven van urine in de blaas als gevolg van een gestoorde blaaslediging Algemeen: shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn door een plotselinge sterke vaatverwijding)
Neem contact op met uw arts als u de bijwerkingen hinderlijk vindt. Vertel het uw arts of apotheker ook als er bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze gebruiksaanwijzing.

5. Hoe bewaart u Diarreeremmer Loperamide HCl 2 mg?

Bewaar Diarreeremmer Loperamide HCl 2 mg in de originele verpakking. Niet bewaren boven 30 °C. De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking achter "Niet te gebruiken na" of na "Exp." .

Diarreeremmer Loperamide HCl 2 mg buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. Aanvullende informatie

Het werkzame bestanddeel is loperamidehydrochloride.
Andere bestanddelen (de hulpstoffen) zijn: lactose monohydraat, maïszetmeel, talk, magnesiumstearaat, gelatine, titaandioxide (E 171), chinolinegeel (E104), indigotine (E132), ijzeroxide geel (E172) en ijzeroxide zwart (E172).
Hoe ziet Loperamide eruit en wat is de inhoud van de verpakking
Diarreeremmer Loperamide HCl 2 mg is een geneesmiddel in de vorm van capsules en wordt verpakt in doordrukstrips van 10 capsules in een doosje van 20 capsules of in een flacon met 500 capsules.

Registratiehouder

Het Apothekers Merk B.V.,
Business Park Stein 192,
6181 MA Elsloo.

In het register ingeschreven onder RVG 35307

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in augustus 2007.