Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er Dihydral®


LEES DEZE BIJSLUITER ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U START MET HET GEBRUIK VAN DIT GENEESMIDDEL.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan voor iemand anders schadelijk zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
• Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Dihydral en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Dihydral gebruikt.
3. Hoe wordt Dihydral gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Dihydral?
6. Aanvullende informatie


1. Wat is Dihydral® en waarvoor wordt het gebruikt?
Dihydral hoort tot de groep vitamine D producten.
Als gevolg van afwijkingen aan bijvoorbeeld de bijschildklier of de nieren, kan in uw bloed een tekort aan calcium ontstaan. Calcium is onder andere nodig voor een goede botvorming in het skelet. Dihydral verhoogt het calciumgehalte in het bloed en houdt het op peil.
Dihydral wordt gebruikt bij postoperatieve hypoparathyreoidie, ideopathische hypoparathyreoidie, primaire resistente rachitis en renale osteodystrofie. Behalve de primaire resistente rachitis (Engelse ziekte) zijn dit aandoeningen van de bijschildklier
en/of de nieren, waarbij de normale omzetting van vitamine D niet meer optreedt en een te laag calciumgehalte in het bloed ontstaat.


2. Wat u moet weten voordat u Dihydral® gebruikt
Dihydral mag niet gebruikt worden als u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van Dihydral. Ook mag Dihydral niet gebruikt worden wanneer uit bloedonderzoek blijkt
dat het calciumgehalte te hoog is.

Wees extra voorzichtig met Dihydral
Als u teveel Dihydral gebruikt kunnen verschijnselen ontstaan die duiden op een te hoog calciumgehalte in het bloed. Dan kunnen klachten ontstaan zoals misselijkheid, braken, buikpijn, veel plassen en dorst (zie ook 4. Mogelijke bijwerkingen). Daarom moet de behandeling met Dihydral altijd vergezeld gaan met regelmatige bepalingen van het calciumgehalte in het bloed.
Als u behandeld wordt voor renale osteodystrofie moet het fosfaatgehalte in het bloed binnen normale grenzen worden gebracht om weke delen verkalking te voorkomen.
Als u nierstenen heeft moet u voorzichtig behandeld worden.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.


Zwangerschap
Er bestaan onvoldoende gegevens over het gebruik van Dihydral
tijdens de zwangerschap. Wel is bekend dat een overmaat aan vitamine D aanleiding kan zijn tot afwijkingen bij de ongeborene. Dihydral heeft
ook invloed op de functie van de bijschildklier bij de pasgeborene.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.


Borstvoeding
Evenals andere vitamine D-achtige stoffen wordt dihydrotachysterol via de moedermelk uitgescheiden. Het is beter bij borstvoeding te stoppen met het gebruik van Dihydral of om geen borstvoeding te geven.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.


Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Dihydral heeft, voor zover bekend, geen invloed op het (auto) rijden of het bedienen van machines.


Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Dihydral
De tabletten Dihydral bevatten als hulpstoffen lactose en sucrose. Indien uw arts u heeft medegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.


Gebruik van Dihydral in combinatie met andere geneesmiddelen
Gebruik van thiazide diuretica (plaspillen) door patiënten met een verminderde functie van de bijschildklier , die ook met Dihydral worden behandeld, kan een verhoging van het calciumgehalte van het bloed (hypercalcemie) veroorzaken.
Gebruik van middelen tegen vallende ziekte (anti-epileptica, zoals bijvoorbeeld fenytoïne en fenobarbital) kan de behoefte aan vitamine doen toenemen.


3. Hoe wordt Dihydral gebruikt
De hoeveelheid die u moet gebruiken hangt af van de aard en de ernst van uw klachten.
Meestal is 1 tablet per dag voldoende.
Inname van uw tablet(ten) elke dag op hetzelfde tijdstip geeft het beste effect. Het helpt u bovendien te herinneren wanneer u de tabletten moet innemen.
Uw arts zal het calciumgehalte in uw bloed regelmatig laten onderzoeken. U moet zich nauwkeurig aan de door uw arts voorgeschreven dosering te houden.

Bij kinderen onder de 2 jaar is onvoldoende ervaring opgedaan met Dihydral. Bij kinderen ouder dan 2 jaar moet Dihydral zeer voorzichtig worden gebruikt.
In geval u merkt dat Dihydral te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


Wat u moet doen wanneer u teveel van Dihydral heeft ingenomen:
Wanneer u teveel van Dihydral heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat moet u doen wanneer u vergeten bent Dihydral in te nemen: Wacht tot u de volgende dosis zou nemen.
Neem nooit een dubbele dosis van Dihydral om zo de vergeten dosis in te halen.


4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan Dihydral bijwerkingen veroorzaken.
De bijwerkingen van Dihydral zullen meestal te wijten zijn aan een te hoge dosering die tot een verhoogd calciumgehalte in het bloed leidt.
De eerste bijwerkingen zijn dan gebrek aan eetlust (anorexia) en misselijkheid. Meer ernstige bijwerkingen zijn braken, veel plassen (polyurie), dorst en buikpijn. In een later stadium kunnen gevaarlijke bijwerkingen optreden, zoals slechte nierfunctie, neerslag van kalk in weefsels en organen (o.a. nefrocalcinose) en botontkalking (demineralisatie).
In geval er bij u een bijwerking optreedt, die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.


5. Hoe bewaart u Dihydral?
Dihydral buiten bereik en zicht van kinderen houden
Bewaren beneden 30ºC.
Niet invriezen.
Bewaren in originele verpakking.
Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Dihydral niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na ”of “exp ”.


6. Aanvullende informatie
Wat bevatten Dihydral tabletten 0,2 mg
Het werkzame bestanddeel is dihydrotachysterol2 200 microgram = 0,2 mg.
Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn lactose, sucrose, aardappelzetmeel, talk, magnesiumstearaat, octylgallaat en butylhydroxyanisool (E 320).

Hoe ziet Dihydral er uit en de inhoud van de verpakking Dihydral tabletten 0,2 mg zijn wit van kleur en rond. Elk glazen potje bevat 75 tabletten, aan de ene kant bedrukt met DHT en met een deelstreep aan de andere kant

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen in Nederland:
Solvay Pharma B.V.
C.J. van Houtenlaan 36,
1381 CP Weesp.


Voor inlichtingen en correspondentie:
Solvay Pharma B.V.,
Postbus 501,
1380 AM Weesp.
Telefoon: 0294 - 465909 (of gratis: 0800 - 0233800).
E-mail: nlpharma@solvay.com

Dihydral® is in het register ingeschreven onder RVG 05394

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in juni 2008.