DIORALYTE ORANGE INFORMATIE VOOR DE PATIËNT

Lees deze bijsluiter zorgvuldig. Het is een samenvatting van de informatie over Dioralyte® Orange, die voor u van belang kan zijn. Indien u vragen heeft of niet zeker bent over uw behandeling, vraag dan uw arts of apotheker om meer informatie. Bewaar deze bijsluiter goed zodat u hem later weer kunt raadplegen.


WAT ZIJN DE ALGEMENE KENMERKEN VAN HET GENEESMIDDEL?
WAT IS DIORALYTE ORANGE?
Dioralyte Orange is een poeder in sachets dat de volgende werkzame bestanddelen bevat:
Natriumchloride 0,470 g
Kaliumchloride 0,300 g
Natriumwaterstofcitraat 0.530 g Glucose 3,560 g
Elk sachet bevat tevens 8 mg aspartaam, overeenkomend met 4,4 mg fenylalanine.
Dioralyte Orange is bestemd voor orale toediening (=via de mond). Dioralyte Orange is verkrijgbaar in verpakkingen met 10 sachets.


WAT DOET DIORALYTE ORANGE?
Tijdens diarree gaan enorme hoeveelheden vocht en zouten verloren, waardoor u kunt uitdrogen. Verschijnselen van uitdroging zijn: dorst.
droge mond en tong, verminderde urineproductie en sufheid.
Dioralyte Orange. een zogenaamde Orale Rehydratie Oplossing (O.R.S.), kan dit verlies voorkomen en corrigeren.


WIE BRENGT DIORALYTE ORANGE IN DE HANDEL?
Dioralyte Orange wordt in de handel gebracht door
Sanofi-aventis Netherlands B.V. te Gouda.

Voor informatie: Novum Phauna B.V., Postbus 253, 2200 AG Noordwijk (Tel: 071-3643740)

Dioralyte Orange is in het register ingeschreven onder RVG 14730.


WAARVOOR WORDT DIORALYTE ORANGE GEBRUIKT?
Dit geneesmiddel kan gebruikt worden voor de behandeling van verlies aan vocht en zouten (electrolyten) bij zuigelingen, kinderen en volwassenen bijvoorbeeld als gevolg van diarree.


WAAROP MOET U LETTEN VOORDAT U DIORALYTE ORANGE GEBRUIKT?

WANNEER MAG U DIORALYTE ORANGE NIET GEBRUIKEN?
In de volgende gevallen mag Dioralyte Orange niet worden gebruikt:
• een volledige verstopping van de ingewanden;
• ernstige uitdroging of ernstige diarree bij zuigelingen en bij onbehandelbaar braken; hierbij moet de hulp van een arts worden gezocht.

WAAROP MOET U VERDER LETTEN?
Elk sachet moet opgelost worden in 200 ml water. Een meer verdunde oplossing dan aanbevolen zal onvoldoende toevoer van suiker en zouten (electrolyten) geven, terwijl een sterkere oplossing aanleiding kan geven tot het ontstaan van hypernatriëmie (= verhoogde natrium-spiegel).
Kinderen jonger dan 2 jaar mogen Dioralyte Orange alleen gebruiken op advies en onder controle van een arts. indien de diarree langer dan 36 uur aanhoudt, dient u contact met uw arts op te nemen.

Bepaalde personen met de zeldzame stofwisselingsziekte fenylketonurie moeten de hoeveelheid fenylalanine die uit aspartaam wordt gevormd, doorberekenen in hun voedingsvoorschrift.


KUNT U DIORALYTE ORANGE GEBRUIKEN TIJDENS ZWANGERSCHAP EN HET GEVEN VAN BORSTVOEDING?
Dit geneesmiddel kan voor zover bekend, zonder gevaar voor het kind overeenkomstig het voorschrift in de zwangerschap en tijdens borstvoeding gebruikt worden.


KUNT U VOERTUIGEN BESTUREN OF MACHINES BEDIENEN ALS U DIORALYTE ORANGE GEBRUIKT?
Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit product op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken. Een effect op de rijvaardigheid of het bedienen van machines is niet te verwachten.


HOE MOET U DIORALYTE ORANGE GEBRUIKEN?
WAT IS DE DOSERING VAN DIORALYTE ORANGE?
De hoeveelheid Dioralyte Orange -oplossing per dag moet bepaald worden door de behandelend arts op grond van het lichaamsgewicht van de patiënt en de ernst van de toestand.
Een basisregel bij de behandeling van acute diarree is de verloren hoeveelheid vocht en zouten te herstellen en/of voldoende vocht en zouten in te nemen om de vocht- en zoutbalans in stand te houden bij diarree.
Een algemene richtlijn is:
a. Voor acute behandeling van uitdroging: 10-20 ml/kg lichaamsgewicht per uur totdat de hoeveelheid vocht in het lichaam hersteld is. In de regel gebeurt dit na 4 tot 6 uur; de arts dient het te controleren.
Als de patiënt ernstig is uitgedroogd of als de hoeveelheid vocht in het lichaam op deze manier niet voldoende wordt hersteld, dan moet de patiënt opgenomen worden in het ziekenhuis.
Nadat de hoeveelheid vocht in het lichaam is hersteld, moet de behandeling voortgezet worden met: 10 ml/kg lichaamsgewicht na iedere waterdunne ontlasting.
b. Voor het instand houden van de vocht- en zoutbalans bij diarree zonder uitdroging: 10 ml/kg lichaamsgewicht na iedere waterdunne ontlasting.
Voorbeeld:
Gewicht Aantal ml na iedere Bij 3 keer waterdunne
v/d patiënt waterdunne ontlasting ontlasting per dag (totaal)
5 kg 50 ml 150 ml
7,5 kg 75 ml 225 ml
10 kg 100 ml 300 ml
30 kg 300 ml 900 ml
70 kg 700 ml 2100 ml
Naast deze behandeling van de diarree met Dioralyte Orange-oplossing kunt u normaal blijven eten Bij borstvoeding dient u uw kind eerst de voorgeschreven hoeveelheid Dioralyte Orange -oplossing te geven en daarna aan de borst te leggen totdat uw kind voldoende heeft gedronken. Bij flesvoeding kan eventueel gedurende 1-2 dagen de flesvoeding worden verdund met een gelijke hoeveelheid water (1/2 melk, 1/2 water). Ook bij braken kunt u Dioralyte Orange -oplossing gebruiken. Wel kan het wenselijk zijn om vaak kleine hoeveelheden te geven tot de voorgeschreven hoeveelheid.


HOE MOET U DE DIORALYTE ORANGE-OPLOSSING BEREIDEN?
De inhoud van een sachet moet in 200 ml (2 dl) water worden opgelost. Gebruik hiervoor uitsluitend vers drinkwater van goede kwaliteit of water dat eerst gekookt en daarna weer is afgekoeld. Zo nodig roeren of schudden.
Wordt Dioralyte Orange gebruikt voor een zuigeling of een jong kind, dan kan de oplossing ook heel goed in een schone en uitgekookte zuigfles worden bereid.
Na bereiding van de oplossing moet deze omniddellijk worden toegediend. Overblijvende resten weggooien, of meteen in de koelkast zetten. De oplossing is niet langer dan 1 uur houdbaar. In de koelkast kan de oplossing maximaal 24 uur worden bewaard.
De gerede oplossing beslist niet nog eens koken. Gebruik voor het oplossen altijd 200 ml water en nooit iets anders dan water. Gebruikt men meer water dan mist het product zijn uitwerking; gebruikt men minder water dan kunnen ongewenste effecten zich voordoen.


WAT TE DOEN ALS U TEVEEL DIORALYTEOPLOSSING HEEFT GEBRUIKT?
Overdosering met Dioralyte Orange is bij juiste bereiding van de oplossing niet waarschijnlijk. In geval van een overdosis, of het vermoeden daarvan, onmiddellijk een arts raadplegen.


HEEFT DIORALYTE ORANGE BIJWERKINGEN?
Met de aanbevolen dosering werden geen ongewenste effecten waargenomen.


HOE MOET DIORALYTE ORANGE WORDEN BEWAARD?
De houdbaarheidstermijn van Dioralyte Orange is 2 jaar indien bij kamertemperatuur (15-25 'C) en droog bewaard. De uiterste gebruiksdatum is vernield op de buitenverpakking na "Niet te gebruiken na" en de sachet na de aanduiding EXP(maand. jaar).
De oplossing moet binnen één uur na bereiding worden gebruikt. In de koelkast kan de oplossing maximaal 24 uur worden bewaard.
Houd dit product buiten bereik van kinderen.


WANNEER IS DEZE BIJSLUITER OPGESTELD?
Deze bijsluiter is opgesteld in september 2002.


REGISTRATIEHOUDER:
sanofi-aventis Netherlands B.V.
Gouda (Tel: 071-3643740)

VOOR INFORMATIE:
Novum Pharma B.V.,
Postbus 253,
2200 AG Noordwijk