Het is belangrijk dat u eerst deze gebruiksaanwijzing leest, ook als u Dipidolor al eerder toegediend heeft gekregen. Er Mn nieuwe belangrijke informatie in staan. Vraag uw arts of apotheker om uitleg als iets niet duidelijk is.

Dipidolor oplossing voor injectie 10 mg/ml

Wat is Dipidolor-oplossing voor injectie?

Dipidolor-oplossing voor injectie is een steriele, heldere, en kleurloze vloeistof. Dipidolor-injectievloeistof bevat 10 mg piritramide per milliliter vloeistof. Piritramide is de stof die zorgt voor de werking van Dipidolor. De injectievloeistof bevat verder hulpstoffen: wijnsteenzuur (É 334) en water. Dipidolor-injectievloeistof is verpakt in een doosje met 10 ampullen van 2 mi.
Piritramide, de werkzame stof in Dipidolor-injectievloeistof, is een stof die pijn vermindert. Het behoort tot de sterke, verdovende pijnstillers, die ook wel narcotische pijnstillers worden genoemd.

Dipidolor oplossing voor injectie 10 mg/ml is in het Register van Geneesmiddelen ingeschreven onder RVG 09129

Op naam van Janssen-Cilag B.V.,
Postbus 90240,
5000 LT Tilburg,
telefoon:0800-242 42 42.

Wanneer krijgt u Dipidolor-injectievloeistof toegediend?

U krijgt Dipidolor toegediend wanneer u moet worden geopereerd. Dipidolor wordt voor, tijdens en/of na de operatie toegediend om pijn te verminderen.

Wanneer mag u Dipidolor NIET toegediend krijgen?

In de volgende gevallen mag u Dipidolor-injectievloeistof niet toegediend krijgen.

* Wanneer u weet dat u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen in de injectievloeistof. Welke dit zijn, vindt u onder 'Wat is Dipidolor-oplossing voor injectie?'. Overgevoeligheid kunt u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, bultjes en/of jeuk. Als u hiervan last krijgt, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts.
* Wanneer u ademhalingsmoeilijkheden heeft, bijvoorbeeld veroorzaakt door astma of emfyseem (een bepaalde longaandoening).
* Wanneer u een aandoening van de schildklier, de nieren, de bijnieren, of de lever heeft.
* Wanneer u lijdt aan hart- en vaatziekten.
* Wanneer u een vergrote prostaat heeft.
* Wanneer u last heeft van psychosen (dat zijn bepaalde stoornissen in de hersenen die te maken hebben met denken, voelen en/of doen), die worden veroorzaakt door een giftige stof.
* Wanneer u een beschadiging van de hersenen heeft.
* Wanneer u last heeft van samentrekkingen van spieren, of wanneer u een bepaalde spieraandoening (myasthenia gravis) heeft.
* Wanneer u geopereerd bent aan uw gal, wanneer u een stoma heeft, of wanneer u een verstopping heeft waarbij er soms wat waterige ontlasting 'doorlekt'.
* Wanneer u een bepaalde stofwisselingsziekte (acute porfyrie) heeft.
* Wanneer u bepaalde geneesmiddelen tegen een depressieve stemming (de zogenaamde MAO remmers) gebruikt, of minder dan twee weken geleden nog heeft gebruikt.
Wanneer de patiënt in een shocktoestand of in coma is, mag Dipidolor ook niet worden toegediend.

Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts.

Welke voorzorgen moet u nemen voordat u Dipidolor krijgt toegediend?

* Zwangerschap

Er is nog weinig over bekend of gebruik van Dipidolor tijdens de zwangerschap bij de mens schadelijk is. Uit proeven met dieren is ook nog niet gebleken of Dipidolor schadelijk is. Bent u zwanger? Overleg dan eerst met uw arts of u Dipidolor toegediend kunt krijgen.
Toediening van Dipidolor tijdens de bevalling, bijvoorbeeld bij een keizersnede, wordt afgeraden omdat Dipidolor bij het kind een vermindering van de ademhaling kan veroorzaken.

* Borstvoeding

De stof die zorgt voor de werking van Dipidolor zou in de moedermelk terecht kunnen komen. Geeft u borstvoeding? Overleg dan eerst met uw arts of u Dipidolor toegediend kunt krijgen.

* Ouderen en kinderen

Bij ouderen en kinderen is nauwkeurig medisch toezicht noodzakelijk wanneer ze Dipidolor krijgen toegediend. Bovendien moet de dosering worden aangepast.

* Aandoeningen van de longen en/of luchtpijp, aandoeningen van de lever, stoornissen in het hartritme, verminderd functioneren van de nieren
Vertel het uw arts als u lijdt aan een van deze aandoeningen. Nauwkeurig medisch toezicht zou noodzakelijk kunnen zijn wanneer u Dipidolor krijgt toegediend. Bovendien moet de dosering misschien worden aangepast.

* Langdurig gebruik van sterke pijnstillers
Vertel het uw arts als u al een lange tijd sterke (verdovende) pijnstillers gebruikt. Misschien moet de dosering van Dipidolor worden aangepast.
Bij langdurig gebruik kan er gewenning en geestelijke en lichamelijke afhankelijkheid (verslaving) optreden. Gewenning betekent dat er steeds grotere hoeveelheden geneesmiddel nodig zijn om het gewenste effect te bereiken.

* Deelname aan het verkeer, bedienen van machines

Dipidolor kan uw waakzaamheid en rijvaardigheid nadelig beïnvloeden. Daarom mag u de eerste 24 uur nadat u Dipidolor toegediend heeft gekregen niet autorijden of gevaarlijke machines bedienen.

Andere geneesmiddelen, alcohol, en Dipidolor

Stel uw arts of apotheker altijd op de hoogte wanneer u ook andere geneesmiddelen gebruikt of binnenkort gaat gebruiken (ook geneesmiddelen die u zonder recept koopt). Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijkertijd worden gebruikt en soms vereist gelijktijdig gebruik bepaalde aanpassingen (bijvoorbeeld van de dosering).

* Zo kunnen bepaalde middelen tegen psychosen (dat zijn bepaalde stoornissen in de hersenen die te maken hebben met denken, voelen en/of doen) de pijnstillende werking van Dipidolor versterken. Soms echter maakt uw arts gebruik van dit effect.

* Alcohol kan bepaalde bijwerkingen van Dipidolor versterken. Drink daarom geen alcohol als u Dipidolor krijgt toegediend.
* Bepaalde bijwerkingen van Dipidolor kunnen worden versterkt door geneesmiddelen die het reactievermogen verminderen (bijvoorbeeld slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen, middelen tegen epilepsie, middelen tegen psychosen). Neem deze middelen daarom alleen wanneer uw arts ze u voorschrijft.

* Bepaalde bijwerkingen van Dipidolor kunnen optreden als u bepaalde geneesmiddelen tegen een depressieve stemming (de zogenaamde MAO-remmers) gebruikt, of minder dan twee weken voor toediening van Dipidolor nog heeft gebruikt. Daarom zal uw arts de behandeling met deze middelen, minimaal 2 weken voordat u Dipidolor toegediend krijgt, stoppen.

* Bepaalde middelen tegen epilepsie (o.a. middelen die fenytoïne bevatten), en bepaalde slaap- en kalmeringsmiddelen (zogenaamde barbituraten) kunnen de werking van Dipidolor beïnvloeden. Als u deze middelen gebruikt, dan zal uw arts de dosering van Dipidolor misschien aanpassen.

Hoe wordt Dipidolor toegediend?

Dipidolor wordt met een injectie in een spier, in een ader, of onder de huid toegediend.
Hoeveel Dipidolor moet u toegediend krijgen?
Het is belangrijk dat u de juiste hoeveelheid Dipidolor krijgt toegediend. Deze zal van persoon tot persoon verschillen. Uw arts zal bepalen hoeveel u nodig heeft.

De dosering is gewoonlijk als volgt:

* Volwassenen

Voor een operatie
De dosis die wordt toegediend, is afhankelijk van uw lichaamsgewicht. Meestal wordt 0,2 tot 0,3 mg per kg lichaamsgewicht in een spier toegediend.

Vlak voor een operatie
De dosis die wordt toegediend, is afhankelijk van uw lichaamsgewicht. Meestal wordt 0,2 tot 0,3 mg per kg lichaamsgewicht in een ader toegediend.

Tijdens een operatie
De dosis die wordt toegediend, is afhankelijk van uW lichaamsgewicht. Meestal wordt per keer 0,1 tot 0,4 mg per kg lichaamsgewicht in een ader toegediend.

Na een operatie
De dosis die wordt toegediend, is afhankelijk van per kg lichaamsgewicht in een spier toegediend..
De maximale hoeveelheid die op één dag mag worden toegediend, varieert van persoon tot persoon. Meestal ligt deze rond de 80 mg. Deze dosis kan het beste worden verdeeld over 4 toedieningen.

* Ouderen, verzwakte patiënten, patiënten met verminderd functioneren van de lever Ouderen, verzwakte patiënten, en mensen met een:. verminderd functioneren van de lever krijgen minder Dipidolor toegediend dan er wordt voorgeschreven voor andere volwassenen. Maximaal mag 10 mg per keer worden toegediend.

* Kinderen vanaf 5 jaar
De dosis die bij kinderen vanaf 5 jaar wordt toegediend, is afhankelijk van het lichaamsgewicht van het kind. Per kg lichaamsgewicht wordt 0,25 mg toegediend.

* Kinderen jonger dan 5 jaar
Er is nog niet veel ervaring met het gebruik van Dipidolor bij kinderen jonger dan 5 jaar. Daarom wordt Dipidolor bij kinderen jonger dan 5 jaar slechts in zeldzame gevallen gebruikt
.
Wat moet u doen bij overdosering?
Overdosering betekent dat u meer Dipidolor toegediend heeft gekregen dan uw arts heeft bedoeld. Raadpleeg in dat geval onmiddellijk een arts. De verschijnselen die bij overdosering kunnen optreden, zijn: een vernauwing van de oogpupillen en een langzame of zwakke ademhaling die kan leiden tot een ademhalingsstilstand. Het bewustzijn kan verminderd zijn, waardoor iemand zelfs in coma kan raken. Ook kunnen een snelle hartslag en duizeligheid optreden.

Wat kan er gebeuren als de toediening van Dipidolor wordt gestopt?
Heeft u Dipidolor langdurig toegediend gekregen? Als de toediening van Dipidolor dan wordt gestopt, kunt u last krijgen van een geestelijk mindere stabiliteit, beverigheid, angst, overgeven en/of diarree. Neem contact op met uw arts als deze klachten bij u optreden.
Mogelijke bijwerkingen door toediening van Dipidolor
Een geneesmiddel heeft, naast het beoogde effect, soms ook ongewenste effecten: de zogenaamde bijwerkingen. Van Dipidolor zijn de volgende bijwerkingen bekend.

* Sommige mensen kunnen last krijgen van huiduitslag, bultjes op de huid en/of jeuk. Raadpleeg uw arts
als dit bij u optreedt. Het kan namelijk zijn dat u overgevoelig bent voor Dipidolor.

* Als Dipidolor in een spier of onder de huid wordt toegediend, kan het, op de plaats waar het is toegediend, irritatie van de huid veroorzaken.

* Dipidolor kan sufheid, een langzame of zwakke ademhaling, hoestdemping, een gevoel van welbehagen (zich prettig voelen), stemmingsveranderingen, een vernauwing van de oogpupillen, en een daling van de lichaamstemperatuur teweegbrengen. Bij hogere doseringen kunnen een verminderde lichamelijke en geestelijk activiteit en een sombere stemming voorkomen.

* Sommige mensen hebben last van maag-darmklachten, zoals misselijkheid, overgeven, een moeilijke stoelgang, of een droge mond.

* Andere bijwerkingen die kunnen optreden, zijn: minder vaak moeten plassen, benauwdheid, zweten, duizeligheid (ook bij snel opstaan), een snelle hartslag, of juist een langzame hartslag.
Overleg met uw arts als u de bijwerkingen hinderlijk vindt. Vertel het uw arts of apotheker ook als bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze patiënteninformatie.

Hoe moet Dipidolor-injectievloeistof worden bewaard?

Dipidolor-injectievloeistof moet worden bewaard in de verpakking waarin het door de apotheek is afgeleverd, met deze patiënteninformatie erbij. De informatie kan dan nog eens worden nagelezen. De juiste manier om Dipidolor te bewaren is: tussen 15 en 25 °C en buiten het bereik van kinderen.

Hoe lang is Dipidolor-injectievloeistof houdbaar?

Als Dipidolor-injectievloeistof op de juiste manier wordt bewaard, is het houdbaar tot de datum die op het doosje en/of op de ampul staat. Bijvoorbeeld: niet gebruiken na 08-2004 of IXP.: 08-2004 betekent dat het geneesmiddel na augustus 2004 niet meer mag worden gebruikt.

Raadpleeg bij twijfel uw apotheker.

Deze gebruiksaanwijzing is samengesteld in februari 2001.

Wat u over geneesmiddelen in het algemeen moet weten...
Vertel het uw arts of apotheker altijd als u ook andere geneesmiddelen gebruikt of gaat gebruiken. Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijk worden gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept koopt.
Voordat patiënten een geneesmiddel krijgen, is het eerst uitgebreid onderzocht. Als u geneesmiddelen op de juiste wijze gebruikt, is de kans klein dat er iets mis gaat.

Wat houdt een juist gebruik in?

* Gebruik het middel alleen voor het doel waarvoor u het heeft gekregen.
* Gebruik het alleen in de door uw arts voorgeschreven hoeveelheid.
* Gebruik het niet langer dan is aangegeven door uw arts.
Houd alle geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen.
Laat anderen nooit uw geneesmiddelen gebruiken. Gebruik zelf ook geen middelen van anderen.
Raadpleeg onmiddellijk een arts of de eerstehulpafdeling van een ziekenhuis als iemand een overdosis van een geneesmiddel heeft ingenomen.

Bewaar alle geneesmiddelen in de verpakking die u van de apotheek kreeg, met de gebruiksaanwijzing erbij. U kunt de informatie dan nog eens nalezen.
Bewaar geneesmiddelen op een droge plaats, dus bijvoorbeeld niet in de badkamer; die is meestal te vochtig.

Breng overgebleven en oude geneesmiddelen terug naar de apotheek of stop ze in de chemobox: uit veiligheid en voor bescherming van het milieu.