Deze bijsluiter bevat belangrijke informatie. Lees hem zorgvuldig en in zijn geheel door voor u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie of advies, raadpleeg dan uw arts of apotheek. Laat anderen nooit uw geneesmiddelen gebruiken. Gebruik zelf ook geen middelen van anderen. Gooi deze bijsluiter niet weg; het kan nodig zijn om hem nogmaals door te lezen.

Dipiperon tabletten 40 mg

Wat zijn Dipiperon-tabletten?

Dipiperon-tabletten zijn witte, ronde tabletten. De ene kant heeft twee breuklijntjes. Aan de andere kant staat: Janssen.

Elke tablet bevat 40 mg pipamperon. Dat is de stof die zorgt voor de werking van Dipiperon. Pipamperon is werkzaam tegen psychosen.

Dat zijn bepaalde stoornissen in de hersenen. Ook wordt Dipiperon gebruikt bij de behandeling van ernstige vormen van onrust en opwinding. De tabletten bevatten verder: lactose, maïszetmeel, saccharose, talk en magnesiumstearaat.

Dipiperon-tabletten zitten in verpakkingen met 20 tabletten. Er is ook een flacon met 1000 tabletten verkrijgbaar en er bestaat een speciale ziekenhuisverpakking met 50 afzonderlijk verpakte tabletten.

Dipiperon tabletten 40 mg zijn in het Register van Geneesmiddelen ingeschreven onder RVG 00183

Op naam van Janssen-Cilag B.V.,
Postbus 90240,
5000 LT Tilburg,
telefoon: 0800-242 42 42.

Wanneer gebruikt u Dipiperon-tabletten?

U heeft Dipiperon gekregen omdat u lijdt aan een psychose. Dat is een stoornis in het functioneren van de hersenen die te maken heeft met denken, voelen en/of doen, zoals verwardheid, hallucinaties, een gestoorde waarneming (zoals het horen van de stem van iemand die er niet is) en achterdochtigheid, vervreemding van de maatschappij en uitzonderlijk in zichzelf gekeerd zijn, maar ook de stemmingsstoornissen, de angst en de spanning die er het gevolg van zijn.
Het is ook mogelijk dat u Dipiperon krijgt omdat u erg onrustig of opgewonden bent.

Wanneer mag u Dipiperon niet gebruiken?

Gebruik Dipiperon-tabletten niet wanneer u weet dat u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen in de tabletten. Welke dit zijn, vindt u onder: 'Wat zijn Dipiperon-tabletten?". Gebruik Dipiperon ook niet wanneer u overgevoelig bent voor soortgelijke geneesmiddelen tegen psychosen. Overgevoeligheid kunt u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag. Als u hiervan last krijgt, stop dan met Dipiperon en raadpleeg uw arts.
Gebruik Dipiperon-tabletten ook niet wanneer u suf of traag bent als gevolg van uw aandoening of door alcohol- of medicijngebruik.
Dipiperon kan een bloeddrukverlagend effect hebben, daarom mag u het niet gebruiken als u een onvoldoende hartwerking heeft.
Gebruik Dipiperon ook niet als u lijdt aan neurologische aandoeningen die gepaard gaan met bewegingsstoornissen, zoals trillen, geringe spierstijfheid en rusteloosheid in de benen. Bij coma mag Dipiperon ook niet worden gebruikt.
Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts.

Welke speciale voorzorgen moet u nemen?

- Zwangerschap

Er is nog weinig over bekend of Dipiperon bij zwangerschap schadelijk is. Uit proeven met dieren is tot nu toe geen schadelijkheid gebleken.
Bent u in verwachting of gedurende de periode van de behandeling van plan in verwachting te raken? Overleg dan eerst met uw arts of u Dipiperon kunt innemen.

Borstvoeding

Het is niet bekend of de werkzame stof in Dipiperon in de moedermelk terechtkomt. Overleg daarom met uw arts of de voordelen van borstvoeding opwegen tegen de mogelijke risico's voor het kind.

- Ouderen
Ouderen moeten meestal minder Dipiperon innemen dan er wordt voorgeschreven voor andere volwassenen (zie "Hoeveel Dipiperon moet u innemen?"). Ouderen kunnen gevoeliger zijn voor de bijwerkingen van Dipiperon, vooral voor bewegingsstoornissen.

- Kinderen

Kinderen krijgen een lagere dosering dan volwassenen voorgeschreven, afhankelijk van de leeftijd (zie "Hoeveel Dipiperon moet u innemen?").

- Hart- en vaatziekten, verminderd functioneren van de lever, depressies, epilepsie

Vertel het uw arts wanneer u lijdt aan een van deze aandoeningen. Nauwkeurig medisch toezicht zou noodzakelijk kunnen zijn wanneer u Dipiperon gebruikt. Bovendien moet de dosering misschien worden bijgesteld.

- Deelname aan het verkeer, bedienen van machines en dergelijke
Dipiperon kan uw waakzaamheid of rijvaardigheid nadelig beïnvloeden. U dient hiermee rekening te houden bij het besturen van voertuigen of bij het bedienen van gevaarlijke machines.

Andere geneesmiddelen, alcohol en Dipiperon

Stel uw arts of apotheker altijd op de hoogte wanneer u ook andere geneesmiddelen gebruikt of binnenkort gaat gebruiken. Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijk worden gebruikt en soms vereist gelijktijdig gebruik bepaalde aanpassingen (van bijvoorbeeld de dosering).

Tijdens de behandeling met Dipiperon mag u niet beginnen met andere medicijnen zonder dat u hiervoor uw arts of apotheker raadpleegt.

* Zo kan Dipiperon het effect versterken van alcohol en geneesmiddelen die het reactievermogen verminderen (bijvoorbeeld slaapmiddelen, kalmerende middelen, verdovende pijnstillers, bepaalde middelen tegen allergische aandoeningen, bepaalde middelen tegen depressieve stemming). Drink daarom geen alcohol en neem de genoemde middelen alleen wanneer uw arts ze voorschrijft.

* Stel uw arts zeker op de hoogte wanneer u geneesmiddelen gebruikt voor behandeling van de ziekte van Parkinson. Sommige van deze middelen werken Dipiperon tegen. Bovendien is dan de kans groter dat er bepaalde bijwerkingen ontstaan: vreemde bewegingen van de tong, het gezicht, de mond of de kaken.
* Vertel het uw arts ook altijd als u begint of stopt met geneesmiddelen die carbamazepine of fenytoine bevatten. Dit zijn bepaalde geneesmiddelen tegen epilepsie of tegen ernstige pijnaanvallen in het gezicht. Hetzelfde geldt als u geneesmiddelen gebruikt die stoffen bevatten waarvan de naam eindigt
op "barbital". Deze middelen worden ook gebruikt bij epilepsie of tegen slaapstoornissen.

* Licht uw arts ook in wanneer u geneesmiddelen gebruikt tegen verhoogde bloeddruk. Dipiperon kan het effect van deze middelen veranderen.

* Overleg ook met uw arts of apotheker als u middelen gebruikt die maagzuur binden. Dipiperon zou dan minder goed kunnen werken.

Waarschuwingen

Dipiperon zou vreemde bewegingen (van de tong, het gezicht, de mond of de kaken) kunnen veroorzaken. Raadpleeg uw arts wanneer dit gebeurt.
Dipiperon zou ook hoge koorts, versnelde ademhaling, transpireren, stijve spieren, verwardheid en verminderd bewustzijn teweeg kunnen brengen. In dit geval dient u onmiddellijk uw arts te raadplegen.

Hoe moet u Dipiperon innemen?

U moet Dipiperon tweemaal per dag innemen: 's ochtends en 's avonds voor het slapengaan. U kunt het bij de maaltijd of tussen de maaltijden door innemen. Doe dit met een paar slokken water of een andere drinkbare vloeistof (echter geen alcoholische drank!).

Hoeveel Dipiperon moet u innemen?

Het is zeer belangrijk dat u de juiste hoeveelheid Dipiperon inneemt; deze zal van persoon tot persoon verschillen. Daarom zal uw arts de dosering bijstellen totdat het gewenste effect wordt verkregen. Volg de aanwijzingen van uw arts dus zorgvuldig op en verander of stop de dosering niet zonder uw arts te raadplegen!

De dosering is gewoonlijk als volgt.

- Volwassenen en jongeren ouder dan 15 jaar

Start de behandeling met 2x per dag 1/2-1 tablet (40-80 mg per dag). Na 1 tot 2 weken zal uw arts bekijken hoe u op de behandeling reageert. Afhankelijk hiervan zal de dosis worden bijgesteld tot het resultaat optimaal is. Meestal is dit na 3 tot 6 weken.
Belangrijke opmerking: neem nooit meer dan 2x per dag 4 1/2 tablet (360 mg per dag).

- Ouderen

Het is het beste de helft te nemen van de dosis die beschreven is voor andere volwassenen. Uw arts of apotheker zal u vertellen hoeveel dit in uw situatie is.

- Kinderen

Start de behandeling met 2x per dag 1/4 tablet (20 mg per dag). Afhankelijk van het resultaat past de arts de dosis aan. De beste resultaten ziet men bij 1/2-1 tablet per dag (20-40 mg).

- Langdurige behandeling

Bij een langdurige behandeling is de dosis afhankelijk van het resultaat en hoe u het middel verdraagt.

Wat moet u doen bij overdosering?

Raadpleeg onmiddellijk een arts wanneer u of iemand in uw omgeving te veel Dipiperon heeft ingenomen. Zeker wanneer een of meer van de volgende verschijnselen optreden: verminderd bewustzijn, sufheid, slaperigheid, snelle of onregelmatige hartslag, hartstilstand, ernstig trillen of ernstige spierstijfheid. Daarnaast mag u geactiveerde kool (verkrijgbaar in de apotheek) innemen. Geactiveerde kool neemt de Dipiperon op die nog in de maag aanwezig is en die nog niet door het lichaam is opgenomen.

Mogelijke bijwerkingen

* Moeheid, slaperigheid of duizeligheid kunnen voorkomen.
Bewegingsstoornissen zoals trillen, geringe spierstijfheid en niet stil kunnen zitten kunnen voorkomen. Raadpleeg uw arts in dit geval. Misschien verlaagt hij de dosis waarna deze verschijnselen verdwijnen. Bij langdurig gebruik (maanden tot jaren) kunnen vreemde bewegingen (van de tong, het gezicht, de mond of de kaken) voorkomen. Raadpleeg uw arts wanneer dit gebeurt.

* Wanneer u behandeld wordt voor epilepsie, kan het zijn dat er toch een aanval optreedt.

* Na langdurig gebruik kunnen vrouwen last krijgen van wat melkafscheiding uit de tepels en menstruatiestoornissen, terwijl er bij mannen in sommige gevallen in zeer lichte mate borstontwikkeling kan plaatsvinden. Impotentie of erectiestoornissen kunnen optreden.

* Hoofdpijn, depressie, slapeloosheid, misselijkheid, braken, verminderde eetlust, verlaagde bloeddruk of snelle pols kunnen voorkomen, maar zijn zeldzaam.

* Wazig zien, moeite met plassen, incontinentie (het niet kunnen ophouden van urine), gezwollen enkels of een duidelijke verandering in lichaamstemperatuur kunnen een enkele keer voorkomen. Leverproblemen, een ernstige huidaandoening of hartproblemen kunnen voorkomen, maar zijn zeer zeldzaam. Neem contact op met uw arts als deze verschijnselen bij u optreden..
Overgevoeligheid voor Dipiperon komt zelden voor. Overgevoeligheid kunt u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag. Als u hiervan last krijgt, stop dan met Dipiperon en raadpleeg uw arts.

Belangrijk

In zeer zeldzame gevallen kan Dipiperon ook hoge koorts, versnelde ademhaling, transpireren, stijve spieren, verwardheid en verminderd bewustzijn teweegbrengen. In deze gevallen dient u onmiddellijk uw arts te raadplegen.

Aarzel niet alle hinderlijke, onverwachte of niet te verklaren verschijnselen te melden aan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u Dipiperon-tabletten?

Bewaar Dipiperon-tabletten steeds in de verpakking die u van de apotheek kreeg, met deze gebruiksaanwijzing erbij. U kunt de informatie dan nog eens nalezen. De juiste bewaarwijze is: beneden 30 °C en buiten het bereik van kinderen.

Hoe lang zijn Dipiperon-tabletten houdbaar?

Dipiperon-tabletten zijn houdbaar tot de datum op de verpakking (mits op de juiste manier bewaard). Voorbeeld: niet te gebruiken na 08 - 2003 of IXP.: 08 - 2003 betekent dat u het geneesmiddel na augustus 2003 niet meer mag gebruiken.
Raadpleeg bij twijfel uw apotheker.

Deze gebruiksaanwijzing is samengesteld in november 2000.

Wat u over geneesmiddelen in het algemeen moet weten...

Verte! het uw arts of apotheker altijd als u ook andere geneesmiddelen gebruikt of gaat gebruiken. Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijk worden gebruikt Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept koopt.
Voordat patiënten een geneesmiddel krijgen, is het eerst uitgebreid onderzocht. Als u geneesmiddelen op de juiste wijze gebruikt, is de kans klein dat er iets mis gaat.

Wat houdt een juist gebruik in?

* Gebruik het middel alleen voor het doel waarvoor u het heeft gekregen.
* Gebruik het alleen in de voorgeschreven hoeveelheid.
Gebruik het niet langer dan is aangegeven.
Houd alle geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen.
Laat anderen nooit uw geneesmiddelen gebruiken. Gebruik zelf ook geen middelen van anderen.

Raadpleeg onmiddellijk een arts of de eerstehulpafdeling van een ziekenhuis als iemand een overdosis van een geneesmiddel heeft ingenomen.

Bewaar alle geneesmiddelen in de verpakking die u van de apotheek kreeg, met de gebruiksaanwijzing erbij. U kunt de informatie dan nog eens nalezen.
Bewaar geneesmiddelen op een droge plaats, dus bijvoorbeeld niet in de badkamer, die is meestal te vochtig.

Breng overgebleven en oude geneesmiddelen terug naar de apotheek of stop ze in de chemobox: uit veiligheid en voor bescherming van het milieu.