Dormonoct l mg
loprazolam

Informatie voor arts en apotheker

Samenstelling Dormonoct bevat als werkzame stof loprazolammesilaat-monohydraat, overeenkomend met 1 mg loprazolam, in breuk-gleuf tabletten è 1 mg.

Eigenschappen
Dormonoct is een slaapmiddel. Het verkort de inslaaptijd, het vermindert de frequentie van nachtelijke onderbrekingen van de slaap, het verlengt de totale slaapduur. Dormonoct induceert een nagenoeg fysiologische slaap. Door de korte werkingsduur heeft Dormonoct ten opzichte van benzodiazepinen met een lange halfwaardetijd het voordeel dat de kans op nawerkingen de volgende morgen verminderd is.
De plasma-eliminatie halfwaardetijd van loprazolam is 6 tot 8 uur. Het wordt voor ca. 20% gemetaboliseerd in een matig actieve metaboliet, die dezelfde farmacokinetische eigenschappen heeft als loprazolam. Het gebruik van Dormonoct gedurende langere tijd geeft geen cumulatie.

Indicaties
Dormonoct kan bij verschillende vormen van slaapstoornissen worden gebruikt. Dormonoct is ook geschikt als premedicatie op de avond voorafgaande aan operatieve ingrepen.

Contra-indicaties
Dormonoct dient niet te worden gebruikt door patiënten met een gebleken overgevoeligheid voor benzodiazepinen en door patiënten lijdende aan mvasthenia gravis.


Gebruik tijdens zwangerschap en lactatie
Over het gebruik van Dormonoct tijdens de zwangerschap bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen.

Bij dierproeven is tot dusver niet gebleken dat het middel schadelijk is.
Dierstudies hebben echter aangetoond dat Dormonoct de placenta barrière passeert.
Daarom dient Dormonoct niet tijdens de zwangerschap te worden gebruikt, tenzij anders door de arts wordt geadviseerd.
Tot op heden kan niet worden uitgesloten dat Dormonoct wordt uitgescheiden in de moedermelk. Het is daarom aan te bevelen de borstvoeding te staken als regelmatige inname noodzakelijk is.


Waarschuwingen en voorzorgen
Zoals geldt voor alle hypnotica, dient men met het oog op deelname aan het verkeer of het bedienen van machines rekening te houden met een eventuele slaperigheid op de dag na gebruik van Dormonoct.

Afgeraden wordt Dormonoct toe te passen bij kinderen.
Bij bejaarde en verzwakte patiënten moet voorzichtig worden gedoseerd, zoals voor alle hypnotica, vanwege een mogelijk verhoogde gevoeligheid voor de medicamenten.
Zoals voor ieder hypnoticum geldt, is Dormonoct slechts bestemd voor kortdurend gebruik daar zich bij langdurig gebruik van vooral hoge doseringen bij daartoe gepredisponeerde patiënten de neiging tot farmacologische afhankelijkheid kan ontwikkelen.
Interacties

Het is mogelijk dat de werking van Dormonoct wordt versterkt door de gelijktijdige toediening van stoffen die een dempende invloed uitoefenen op het centrale zenuwstelsel zoals neuroleptica, tranquilizers, antidepressiva, hypnotica, analgetica en narcotica.
Deze werkingsversterking kan in bepaalde gevallen therapeutisch worden benut. Dormonoct dient niet gelijktijdig met alcohol te worden gebruikt.


Dosering
De dosis dient individueel te worden aangepast. De als regel aanbevolen dosering bedraagt
0,5 mg tot 1 mg.

Bij volwassenen is de gebruikelijke dosis 1 mg voor het slapen gaan. Bij bejaarde of verzwakte patiënten dient de dosering na een begindosis van 0,5 mg aan de individuele reactie te worden aangepast. Bij ernstige slaapstoornissen en bij psychiatrische patiënten kan een dosering van 2 mg nodig zijn.

Bijwerkingen
De beschreven bijwerkingen hebben voornamelijk betrekking op doses hoger dan 1 mg. Sufheid, moeheid, hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid, gewoonlijk van lichte en voorbijgaande aard, kunnen zich soms voordoen. In een enkel geval zijn pruritus en eosinofilie waargenomen.
Men dient er rekening mee te houden dat zich mogelijk ook andere bijwerkingen, die van andere benzodiazepine-derivaten bekend zijn, kunnen voordoen.
Paradoxale reacties, zoals acute hyperexcitatietoestanden, angst, hallucinaties, depersonalisatieverschijnselen zijn niet waargenomen, maar kunnen zoals met andere benzodiazepine-derivaten voorkomen.
Indien deze optreden dient de toediening te worden gestaakt.

Verpakking
30 tabletten à 1 mg in doordrukstrip.

Registratiehouder
sanofi-aventis Netherlands B.V.
Kampenringweg 45 D-E
2803 PE Gouda
Tel : 0182 55 77 55


Ingeschreven in het register onder RVG 09882 U.R.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in augustus 2006.


Dormonoct 1 mg loprazolam

Enige informatie voor de patiënt

Uw arts heeft u Dormonoct voorgeschreven, een middel dat geschikt is voor de behandeling van verschillende vormen van slaapstoornissen.
Ongetwijfeld heeft hij met u over uw klachten gesproken en u verteld wat Dormonoct voor u kan doen. Als u dat nuttig vindt, kunt u die informatie hieronder nog eens doorlezen.
Informatie over Dormonoct

Dormonoct is een slaapmiddel. Het kan bij verschillende vormen van slaapstoornissen worden gebruikt. Het verkort de inslaaptijd, het vermindert het aantal malen wakker worden tijdens de nacht, het verlengt de totale slaapduur. Dormonoct veroorzaakt een nagenoeg natuurlijke slaap.

In Nederland is Dormonoct officieel toegelaten door het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (in het register ingeschreven onder nr. RVG 09882 U.R.)


Hoe kunt u Dormonoct gebruiken?
Uw arts heeft u een bepaalde dosering voorgeschreven. Als regel zal deze dosering een half of een hele tablet van 1 mg bedragen. De tablet is voorzien van een breukgleuf. Deze tablet dient vlak voor het slapen gaan in zijn geheel te worden ingenomen, desgewenst met wat water.
Waar moet u op letten?

Dormonoct wordt over het algemeen goed verdragen. Naast de gewenste werking kunnen geneesmiddelen bij sommige mensen bijwerkingen veroorzaken.
Af en toe zou een van de volgende bijwerkingen op kunnen treden: sufheid, moeheid, hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid; gewoonlijk van lichte en voorbijgaande aard. Deze verschijnselen komen vaker voor bij doses hoger dan 1 mg.
Zoals geldt voor alle slaapmiddelen kan afhankelijk van de dosering en de individuele gevoeligheid, het reactievermogen (deelname aan het verkeer, het bedienen van machines) de volgende dag nadelig worden beïnvloed.

Wanneer u naast Dormonoct nog een ander geneesmiddel gebruikt, waarvan uw arts niet op de hoogte is, moet u hem daarvan op de hoogte stellen. Het is mogelijk dat de werking van Dormonoct wordt versterkt door andere slaap- of kalmeringsmiddelen. Gelijktijdig gebruik met alcohol wordt ontraden.


Enige algemene adviezen, die voor alle geneesmiddelen gelden:
Mocht u iets niet geheel duidelijk zijn, raadpleeg dan uw arts of de apotheker die u dit geneesmiddel verstrekt heeft. Neem vooral kennis van alle hieronder volgende aanwijzingen.

Het gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap is in het algemeen af te raden, tenzij dit gebeurt in overleg met of op voorschrift van de arts. Mocht u zwanger worden in de periode waarin u Dormonoct gebruikt, dan dient u uw arts te vragen of u het gebruik kunt voortzetten.

Laat uw geneesmiddel nooit door anderen gebruiken en gebruik zelf ook nooit het geneesmiddel van een ander.
Zorg dat, indien nodig, aan anderen bekend is welk(e) geneesmiddel(en) u gebruikt. Het kan, bijvoorbeeld bij ongevallen, van vitaal belang zijn dat u deze informatie bij u draagt.
Verzeker u vóór het gebruik van een geneesmiddel ervan, dat u geen
verpakkingen hebt verwisseld. Neem daarom nooit een geneesmiddel in het donker uit de verpakking.

Bewaar geneesmiddelen in de verpakking waarin de apotheker ze heeft afgeleverd. Bewaar geneesmiddelen op een donkere, koele en droge plaats.

Houd Dormonoct buiten het bereik van kinderen.