BIJSLUITER: IFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Doxazosine retard CF 4 mg, tabletten met verlengde afgifte

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat zijn Doxazosine retard CF 4 mg, tabletten met verlengde afgifte en waarvoor worden ze gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Doxazosine retard CF 4 mg, tabletten reet verlengde afgifte inneemt
3. Hoe worden Doxazosine retard CF 4 mg, tabletten met verlengde afgifte ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe warden Doxazosine retard CF 4 mg, tabletten met verlengde afgifte bewaard
6. Aanvullende informatie

1 WAT ZIT ER IN DOXAZOSINE RETARD CF 4 MG, TABLETTEN MET VERLENGDE AFGIFTE EN WAARVOOR WORDEN ZE GEBRUIKT

Uw arts heeft u Doxazosine retard CF 4 mg, tabletten met verlengde afgifte voorgeschreven omdat uw bloeddruk hoog is, waardoor als dit niet wordt gereguleerd het risico van een hartziekte of beroerte kan toenemen. Het actieve bestanddeel in uw tabletten, doxazosine, behoort tot een groep geneesmiddelen die bekend zijn onder de naam alfa-1-antagonisten. De werking van deze geneesmiddelen is het verwijden van uw bloedvaten waardoor het voor uw hart makkelijker wordt om het bloed erdoorheen te pompen. Dit draagt bij aan het verlagen van uw bloeddruk en het vermindert het risico van een hartziekte.

Of Doxazosine retard CF 4 mg, tabletten met verlengde afgifte is aan u voorgeschreven om de symptomen van benigne prostaathyperplasie (BPH) te behandelen. Deze aandoening veroorzaakt een vergroting van de prostaatklier, die bij mannen vlak onder de blaas ligt. Dit maakt het urineren moeilijk. Doxazosine retard CF 4 mg, tabletten met verlengde afgifte werkt door het ontspannen van de spieren rondom de blaasuitgang en prostaatklier, waardoor het makkelijker wordt om te urineren.

2 WAT U MOET WETEN VOORDAT U DOXAZSINE RETARD CF 4 MG, TABLETTEN MET VERLENGDE AFGIFTE INNEEMT

Neem Doxazosine retard CF 4 mg, tabletten met verlengde afgifte niet in
* als u ooit een allergische reactie hebt doorgemaakt {bv. jeuk, roodheid van de huid of ademhalingsproblemen) als gevolg van het werkzame bestanddeel, doxazosine, of van een van de hierboven vermelde andere bestanddelen
* als u weet dat u gevoelig bent voor quinazolinen (bv. prazosine, terazosine), de chemische serie geneesmiddelen waar doxazosine toe behoort
* als u een darmobstructie hebt of hebt gehad
* ais u benigne (goedaardige) prostaathyperplasie hebt en tegelijkertijd ook een verstopping van de urinewegen, een chronische urineweginfectie of blaasstenen
* als u een overloopblaas hebt, last hebt van anurie (geen urine kunt produceren) of lijdt aan een progressieve nierinsufficiëntie (uw nieren in toenemende mate niet goed meer functioneren)
Wees extra voorzichtig met Doxazosine retard CF 4 mg, tabletten met verlengde afgifte
* als u aan een leverziekte lijdt
* als u een acute hartziekte zoals hartfalen hebt doorgemaakt
* als u gedialyseerd wordt
* als u jonger bent dan 18 jaar
Vertel uw arts (ook de tandarts) voordat u een operatie of anesthesie (verdoving) ondergaat dat u Doxazosine retard CF 4 mg, tabletten met verlengde afgifte gebruikt.

Als u niet zeker weet dat u moet doen, vraag het dan aan uw arts of apotheker.

Inname met andere geneesmiddelen
Vertel het uw arts als u al een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:
• niet-steroïdale anti-inflammatoire preparaten (NSAID's)
* andere geneesmiddelen die voor de behandeling van een hoge bloeddruk worden gebruikt
* oestrogenen
* dopamine, efedrine, adrenaline, metaraminol, methoxamine, fenylefrine (geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van hartproblemen)
* Geneesmiddelen die zijn bedoeld voor de behandeling van erectieproblemen (PDE-5-remmer, bv. sildenafil, tadalafil, vardenafil)

Vertel uw arts of apotheker waroneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Inname van Doxazosine retard CF 4 mg, tabletten met verlengde afgifte met voedsel en drank Doxazosine retard CF 4 mg, tabletten met verlengde afgifte mogen zowel bij als na de maaltijd worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik Doxazosine retard CF 4 mg, tabletten met verlengde afgifte niet in ais u zwanger bent of borstvoeding geeft, Praat hier eerst met uw arts over.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Doxazosine retard CF 4 mg, tabletten met verlengde afgifte kunnen sufheid veroorzaken. Wees met name voorzichtig als u uw eerste dosis inneemt, als uw dosis wordt verhoogd of als u uw geneesmiddel weer gaat gebruiken na er een tijdje mee te zijn gestopt. Als u zich duizelig of licht in het hoofd voelt, rijd dan niet en gebruik geen machines.

3 HOE WORDEN DOXAZOSINE RETARD CF 4 MG, TABLETTEN MET VERLENGDE AFGIFTE INGENOMEN

U moet uw Doxazosine retard CF 4 mg, tabletten met verlengde afgifte blijven innemen zoals door uw arts is aangegeven. De voorschriften behoren op het etiket vermeld te staan. Als u niet zeker weet hoe u de tabletten in moet nemen, kan uw apotheker u hierbij helpen.

De dosis Doxazosine retard CF 4 mg, tabletten met verlengde afgifte is zowel bij gebruik voor de behandeling van een hoge bloeddruk als bij gebruik voor de behandeling van de symptomen van BPH hetzelfde. De gebruikelijke dosis is elke dag één tablet (4 mg). Indien nodig kan uw arts deze dosis verhogen naar de maximaal aanbevolen dosis van eens per dag twee tabletten.
Doxazosine retard CF 4 mg, tabletten met verlengde afgifte zijn specifiek zo ontwikkeld dat de werkzame stof door de dag heen langzaam wordt afgegeven. De tabletten Innen op elke tijdstip van de dag worden ingenomen, voor. tijdens of na de maaltijd. Kies een tijdstip dat voor u makkelijk is en neem uw tabletten elke dag op dit tijdstip in. De tabletten moeten in zijn geheel met voldoende water worden ingenomen. Kauw niet op de tabletten. breek ze niet door en maak ze niet fijn.

Wat u moet doen als u meer van Doxazosine retard CF 4 rog, tabletten met verlengde afgifte heft ingenomen dan zou mogen

Als u te vee] tabletten gebruikt, dan zijn de meest waarschijnlijke symptomen van een overdosis een licht gevoel in het hoofd of duizeligheid als gevolg van een daling van de bloeddruk. U moet op uw rug gaan liggen met uw voeten hoger dan uw hoofd. U moet uw arts meteen inlichten en deze zo snel mogelijk bezoeken.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Doxazosine retard CF 4 mg, tabletten met verlengde afgifte in te nemen

Maak u niet ongerust als u een dosis hebt overgeslagen. Neem het tablet van de volgende dag gewoon op het moment in waarop dat zou moeten. Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Als u stopt met het innemen van Doxazosine retard CF 4 mg, tabletten met verlengde afgifte

Blijf uw tabletten gebruiken totdat uw arts u vertelt dat u ermee kunt stoppen.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.

4 MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kunnen Doxazosine retard CF 4 mg. tabletten met verlengde afgifte bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Vaak voorkomende bijwerkingen (die bij meer dan 1 op de 100 patiënten optreden) zijn onder meer: duizeligheid, posturale duizeligheid (duizeligheid als gevolg van omhoog komen uit een zittende of liggende positie), rinitis (verstopte neus en/of loopneus), diarree, misselijkheid, overgeven, gastritis (ontsteking van de bekleding van de maag), hoofdpijn, vermoeidheid, oedeem (zwelling), slaperigheid, asthenie (zwakte), droge mond.

Soms voorkomende bijwerkingen (die hij minder dan 1 op de 100 patiënten optreden) zijn onder meer: trombocytopenie (laag aantal bloedplaatjes, waardoor snel bloedingen kunnen ontstaan). leukopenie (laag aantal witte bloedcellen). jicht, nervositeit, tremor (trillen), wazig zien, tinritus (oorsuizen of ruis in de oren), vertigo (een gevoel van duizeligheid of 'draaierigheid'), aritmie (het gevoel van een onregelmatige hartslag), tachycardie (snelle hartslag), hartkloppingen, angina pectoris, myocardinfarct (hartaanval), cerebrovasculair accident (CVA, beroerte), dyspneu (kortademigheid), hoesten, bronchiaalspasmen, epistaxis (bloedneus), anorexia (verlies van eetlust), obstipatie (constipatie), grotere eetlust, icterus (geelzucht), hogere leverenzyrnwaarden, huiduitslag, prurus (jeuk), purpura (uitslag veroorzaakt door een bloeding onder de huid), myalgie (pijnlijke spieren), ariralgie (pijnlijke gewrichten), spierpijn. verhoogde diurese (grotere hoeveelheid uitgeplaste urine), hematurie (bloed in de urine), urine-incontinentie, priapisme (pijnlijke blijvende erectie van de penis), impotentie, pijn op de borst, agitatie, roodheid in het gezicht.

In zeldzame gevallen is syncope (flauwvallen) samenhangend met orthostatische hypotensie (lage bloeddruk als gevolg van omhoog komen vanuit een zittende of liggende positie) waargenomen.

Wanneer n van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5 HOE WORDEN DOXAZOSINE RETARD CF 4 MG, TABLETTEN MET VERLENGDE AFGIFTE BEWAARD

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Doxazosine retard CF 4 mg, tabletten met verlengde afgifte niet ziteer na de vervaldatum die op de doos vermeld staat.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Breng nadat u is verteld dat u met het gebruik van de tabletten kunt stoppen ongebruikte tabletten terug naar uw apotheek voor een veilige vernietiging. Houd de tabletten alleen als uw arts u dit vraagt. Deze maatregelen dragen bij aan bescherming van het milieu.

6 AANVULLENDE INFORMATIE

Wat Doxazosine retard CF 4 mg, tabletten met verlengde afgifte bevat
Het werkzame bestanddeel is doxazosine (als mesilaat).

De andere bestanddelen zijn polyethyleenoxide. microkristallijne cellulose, povidon, butylhydroxytolueen (E321), all rac a tocoferol, watervrije colloïdale kiezelaarde, natriumstearylfumaraat, methacrylzuurcopolymeer (1:1) dispersie 30%, macrogel en titaniumdioxide (E171).

Hoe zien Doxazasine retard CF 4 mg, tabletten met verlengde afgifte er uit en de inhoud van de verpakking
Witte, ronde, biconvex tabletten met aan één kant de opdruk DL'.
Uw geneesmiddel is beschikbaar in blisterverpakkingen van PVC/PVDC/ aluminium met 28 tabletten [10, 20, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 14X], 140 (10x14) tabletten].

Registratiehouder en fabrikant
Centrafarm Services B.V.,
Nieuwe Donk 9.
4879 AC Etten-Leur

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen RVG 33102

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in maart 2007.