BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Doxazosine CF 1 mg, tabletten.
Doxazosine CF 2 mg, tabletten.
Doxazosine CF 4 mg, tabletten.

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
• Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Doxazosine CF en waarvoor wordt het gebruikt
2 Wat u moet weten voordat u Doxazosine CF gebruikt
3. Hoe wordt Doxazosine CF gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Doxazosine CF
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS DOXAZOSINE CF EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Geneesmiddelengroep

Doxazosine behoort tot de groep van geneesmiddelen die alfablokkers wordt genoemd. Doxazosine blokkeert zogenaamde alfa-receptoren, dit zijn bepaalde structuren van sommige spiercellen. Hierdoor kunnen deze spiercellen minder goed samentrekken. Deze spiercellen komen onder andere voor in bloedvaten, de prostaat en de hals van de urineblaas. Doordat de spiercellen in bloedvaten minder goed kunnen samentrekken staan deze vaten verder open en daalt dus de bloeddruk. Omdat de spiercellen in de prostaat en in de hals van de urineblaas ook minder sterk samentrekken vermindert de vernauwing van de plasbuis en verloopt het urineren dus makkelijker.

Toepassing van het geneesmiddel

Doxazosine wordt gebruikt bij de behandeling van:
• Hoge bloeddruk (hypertensie)

• Verschijnselen van prostaatvergroting (benigne prostaathyperplasie)


2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U DOXAZOSINE CF GEBRUIKT
Gebruik Doxazosine CF niet:

• Als u overgevoelig bent voor doxazosine of andere quinazolinen (b.v. prazosine en terazosine), of voor één van de andere bestanddelen van Doxazosine CF

• Indien u een prostaatvergroting heeft en tevens een lage bloeddruk (hypotensie) of ooit last van
duizeligheid bij het opstaan uit een zittende of liggende houding (orthostatische hypotensie)

• Indien u een prostaatvergroting heeft en tevens verstopping in de bovenste urinewegen, een langdurige urineweginfectie of blaasstenen

• Indien u last heeft van druppelsgewijs urineverlies door een overvolle blaas (overloopincontinentie), geen urine produceert (anurie) of uw nierwerking steeds minder wordt

Wees extra voorzichtig met Doxazosine CF:

• Indien u net begint met de behandeling. U zou dan last kunnen krijgen van duizeligheid bij het opstaan uit een zittende of liggende houding (orthostatische hypotensie). U kunt hier vlugger last van krijgen indien u een zoutarm dieet of plasmiddelen (diuretica) gebruikt.

• Indien u last heeft van bepaalde hartaandoeningen

• Indien u tevens bepaalde geneesmiddelen gebruikt die de stofwisseling van de lever kunnen beïnvloeden (b.v. cimetidine, een middel tegen maagzweren)

• Indien uw lever minder goed werkt. Het gebruik van doxazosine wordt afgeraden indien u een ernstige leverfunctiestoornis heeft.

• Indien u tevens een fosfodiësterase type 5 remmer (PDE-5 remmer ofwel erectiepil) gebruikt (b.v. sildenafil, tadalafil of vardenafil). U zou last kunnen krijgen van een te lage bloeddruk.

• Wanneer u een oogoperatie ondergaat wegens troebeling van de lens (cataract, staar), vertel dan vóór de operatie aan uw oogarts dat u Doxazosine CF gebruikt of voorheen heeft gebruikt. De reden hiervoor is dat Doxazosine CF tijdens de operatie complicaties kan veroorzaken, die beheerst kunnen worden als uw oogarts hierop is voorbereid.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen

Sommige geneesmiddelen kunnen een wisselwerking met elkaar aangaan, dat wil zeggen elkaars werking en bijwerkingen versterken of verzwakken. Wanneer u, naast doxazosine, ook nog andere geneesmiddelen gebruikt, moet u uw arts of apotheker waarschuwen. Dit geldt tevens voor geneesmiddelen die u maar af en toe gebruikt, voor geneesmiddelen die u kort geleden heeft gebruikt en voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt kopen.

Bij gelijktijdig gebruik van doxazosine kunnen de volgende geneesmiddelen een wisselwerking met doxazosine aangaan:

• Andere bloeddrukverlagende middelen; de bloeddrukverlagende werking hiervan wordt versterkt door doxazosine

• Bloedvatverwijdende middelen zoals nitraten (ter voorkoming of verlichting van pijn op de borst); de bloeddrukverlagende werking kan worden versterkt

• Bepaalde middelen tegen reuma (niet-steroïde antireumatica) en vrouwelijke geslachtshormonen (oestrogenen); het bloeddrukverlagende effect van doxazosine kan verminderd worden

• Middelen met een stimulerende werking op een bepaald deel van het zenuwstelsel (sympathicomimetica, zoals dopamine, efedrine, adrenaline, metaraminol, methoxamine en fenylefrine); doxazosine en deze middelen kunnen elkaars werking verminderen

• Fosfodiësterase type 5 remmers (PDE-5 remmers ofwel erectiepillen, b.v. sildenafil, tadalafil of vardafil); gelijktijdig gebruik kan leiden tot een te lage bloeddruk


Zwangerschap en borstvoeding

Het veilig gebruik van doxazosine is tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding niet vastgesteld. Doxazosine mag daarom alleen door zwangere vrouwen gebruikt worden nadat de arts de te verwachten voordelen zorgvuldig heeft afgewogen tegen de potentiële risico’s, en dient niet gebruikt te worden tijdens het geven van borstvoeding. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Doxazosine, in het bijzonder aan het begin van de behandeling, bij dosisverhogingen, bij wisseling van medicatie of bij gelijktijdig gebruik van alcohol, kan uw oplettendheid verminderen. Hierdoor kan uw vermogen om actief deel te nemen aan het verkeer, machines te bedienen of stabiel te staan, verminderd zijn. Houd hier rekening mee.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Doxazosine CF

Dit geneesmiddel bevat lactose: patiënten met zeldzame erfelijke afwijkingen van de suikerstofwisseling (galactose-intolerantie, Lapp lactasedeficiëntie of glucose-galactose malabsorptiesyndroom) dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken.

3. HOE WORDT DOXAZOSINE CF GEBRUIKT

Volg bij gebruik van Doxazosine CF nauwgezet het advies van uw arts. De duur van de behandeling zal worden bepaald door uw arts. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

Dosering

Volwassenen

Hoge bloeddruk (hypertensie)
De aanvangsdosering bedraagt 1 mg doxazosine éénmaal daags. Afhankelijk van uw bloeddruk kan de dosering, na 1-2 weken, verhoogd worden tot 2 mg doxazosine éénmaal daags. Indien nodig kan de dosering vervolgens tot 4 mg doxazosine éénmaal daags, en eventueel tot 8 mg doxazosine éénmaal daags verhoogd worden. De gemiddelde dagelijkse dosis voor onderhoudsbehandeling is 2-4 mg doxazosine éénmaal daags. De maximale dagelijkse dosis is 16 mg doxazosine.

Verschijnselen van prostaatvergroting (benigne prostaathyperplasie)

De aanvangsdosering bedraagt 1 mg doxazosine éénmaal daags. Afhankelijk van hoe u hierop reageert kan de dosering verhoogd worden tot 2 mg doxazosine éénmaal daags, en indien nodig vervolgens tot 4 mg doxazosine éénmaal daags. De aanbevolen periode waarbinnen de juiste dosering wordt ingesteld bedraagt 1-2 weken. De aanbevolen dagelijkse dosis voor onderhoudsbehandeling is 2-4 mg doxazosine per dag. De aanbevolen maximale dagelijkse dosis is 8 mg doxazosine.

Ouderen
Dosisaanpassing is niet nodig. Wel dient de dosering zo laag mogelijk gehouden te worden en dienen verhogingen van de dosering onder strikt toezicht uitgevoerd te worden.

Kinderen
Daar er onvoldoende gegevens zijn over het gebruik van doxazosine bij kinderen wordt het gebruik bij kinderen niet aangeraden.

Als uw nieren niet goed meer werken
Dosisaanpassing is niet nodig. Wel dient de dosering zo laag mogelijk gehouden te worden en dienen verhogingen van de dosering onder strikt toezicht uitgevoerd te worden.


Als uw lever niet goed meer werkt
Doxazosine dient met extra voorzichtigheid gebruikt te worden.

Toediening
De tabletten dienen ‘s ochtends met voldoende water te worden ingenomen.

In geval u bemerkt dat doxazosine te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u meer van Doxazosine CF heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u teveel doxazosine heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Laat uw arts of apotheker altijd de verpakking of patiëntenbijsluiter zien, die zal u dan op de juiste manier behandelen. Na overdosering kan een te lage bloeddruk optreden, wat kan leiden tot flauwvallen. Bij overdosering kan de patiënt op de rug gelegd worden met het hoofd naar beneden om de bloeddruk en het hartritme te normaliseren.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Doxazosine CF in te nemen

Indien u een dosis vergeten bent in te nemen , sla de dosis dan over en neem de volgende tablet op het gebruikelijke innametijdstip.
Neem nooit een dubbele dosis om zo de vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met gebruik van Doxazosine CF

Uw arts heeft aangegeven hoe lang u doxazosine moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig zonder met uw arts te overleggen.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Doxazosine CF bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt. De meeste bijwerkingen zijn van voorbijgaande aard of worden verdragen wanneer de behandeling wordt voortgezet. Hieronder volgt een lijst van mogelijke bijwerkingen.

Bijwerkingen kunnen:
• Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 patiënten) voorkomen;
• Vaak (bij meer dan 1 op de 100 maar minder dan 1 op de 10 patiënten) voorkomen;
• Soms (bij meer dan 1 op de 1.000 maar minder dan 1 op 100 patiënten) voorkomen;
• Zelden (bij meer dan 1 op 10.000 maar minder dan 1 op 1.000 patiënten) voorkomen;
• Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten) voorkomen.

Bloed- en lymfestelselaandoeningen
• Zeer zelden: afname van het aantal rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes eventueel gepaard gaande met bloedarmoede, verhoogde gevoeligheid voor infecties en het ontstaan van blauwe plekken en bloedingsneiging

Immuunsysteemaandoeningen
• Zeer zelden: overgevoeligheidsreacties

Voedings- en stofwisselingsstoornissen
• Soms: dorst; een verlaagde hoeveelheid kalium in het bloed, eventueel gepaard gaande met spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid (hypokaliëmie); jicht (reumatische aandoening)• Zelden: te laag suikergehalte in het bloed (hypoglykemie), gepaard gaande met hongergevoel, zweten, duizeligheid en hartkloppingen

Psychische stoornissen
• Soms: nachtmerries; geheugenverlies; emotionele instabiliteit
• Zelden: neerslachtigheid (depressie); gevoel van opwinding en onrust (agitatie)

Zenuwstelselaandoeningen
• Vaak: hoofdpijn; slaperigheid; vermoeidheid; duizeligheid; onverschilligheid/lusteloosheid (apathie); zenuwachtigheid (nervositeit)
• Soms: trillen; stijve spieren; veranderd smaakvermogen
• Zelden: waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie)

Oogaandoeningen
• Vaak: problemen met scherp zien (accommodatiestoornissen)
• Soms: tranende ogen (abnormale tranenvloed); lichtschuwheid (fotofobie)
• Zelden: wazig zien

Evenwichts- en ooraandoeningen
• Soms: oorsuizen (tinnitus)

Hartaandoeningen
• Vaak: hartkloppingen (palpitaties)
• Soms: onregelmatige hartslag (aritmie); pijn op de borst (angina pectoris); versnelde hartslag (tachycardie); hartaanval (myocardinfarct)

Bloedvataandoeningen
• Vaak: bloeddrukdaling door snel opstaan uit een zittende of liggende houding soms gepaard gaande met duizeligheid (orthostatische hypotensie); duizeligheid; vochtophoping (oedeem)
• Soms: verminderde doorbloeding van de bloedvaten van handen, armen, voeten en benen (perifere ischemie); flauwvallen (syncope)
• Zelden: doorbloedingsstoornissen in de hersenen (cerebrovasculaire stoornissen)

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
• Vaak: ademnood (dyspnoe); verstopte neus
• Soms: neusbloeding (epistaxis); benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen); hoest; keelontsteking (faryngitis)
• Zelden: vochtophoping in het strottenhoofd (laryngaal oedeem)
• Zeer zelden: ontsteking van het neusslijmvlies gekenmerkt door een verstopte neus, niezen en afscheiding (rhinitis)

Maagdarmstelselaandoeningen
• Vaak: misselijkheid; verstopping (constipatie); gestoorde spijsvertering met als verschijnselen vol gevoel in de bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden (dyspepsie)
• Soms: gebrek aan eetlust (anorexie); toegenomen eetlust; droge mond
• Zelden: buikpijn; diarree; braken


Lever- en galaandoeningen
• Soms: geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen) (icterus)• Zelden: onderbreking van de galafvoer (cholestase); leverontsteking (hepatitis) Huid- en onderhuidaandoeningen
• Soms: haaruitval (alopecia)
• Zelden: uitslag; jeuk; bloeduitstortingen in de huid of slijmvliezen (purpura)
Skeletspierstelsel-, bindweefsel- en botaandoeningen
• Vaak: spierkramp
• Soms: spierpijn; gewrichtspijn (artralgie); spierzwakte

Nier- en urinewegaandoeningen
• Vaak: frequente urinelozing; verhoogde urineproductie; stoornissen in de zaadlozing
• Soms: niet kunnen ophouden van urine en/of ontlasting (incontinentie); moeilijkheden bij het urineren (mictiestoornissen); moeilijk of pijnlijk urineren (dysurie)
• Zelden: impotentie; aanhoudende pijnlijke erectie van de penis (priapisme)
• Zeer zelden: aanwezigheid van bloed in de urine (hematurie)

Algemene aandoeningen
• Vaak: krachteloosheid (asthenie)
• Soms: algehele vochtophoping of vochtophoping in het gezicht (gegeneraliseerd of gezichtsoedeem); koorts/rillerigheid; bleekheid; roodheid in het gezicht; pijn op de borst
• Zelden: afgenomen lichaamstemperatuur bij ouderen

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U DOXAZOSINE CF

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Doxazosine CF niet bewaren boven 30° C.

Gebruik Doxazosine CF niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking achter Niet te gebruiken na of Exp..
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat Doxazosine CF

Doxazosine CF 1 mg, tabletten

- Het werkzame bestanddeel is doxazosine; één tablet bevat 1 mg doxazosine (in de vorm van doxazosinemesilaat)

- De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: microkristallijne cellulose, lactose watervrij, magnesiumstearaat, natriumlaurylsulfaat, natriumzetmeelglycollaat (type A), colloïdaal watervrij silica

Doxazosine CF 2 mg, tabletten


- Het werkzame bestanddeel is doxazosine; één tablet bevat 2 mg doxazosine (in de vorm van doxazosinemesilaat)

- De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: microkristallijne cellulose, lactose watervrij, magnesiumstearaat, natriumlaurylsulfaat, natriumzetmeelglycollaat (type A), colloïdaal watervrij silica

Doxazosine CF 4 mg, tabletten

- Het werkzame bestanddeel is doxazosine; één tablet bevat 4 mg doxazosine (in de vorm van doxazosinemesilaat)

- De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: microkristallijne cellulose, lactose watervrij, magnesiumstearaat, natriumlaurylsulfaat, natriumzetmeelglycollaat (type A), colloïdaal watervrij silica

Hoe ziet Doxazosine CF er uit en de inhoud van de verpakking

Doxazosine CF is een geneesmiddel in de vorm van tabletten. De tabletten zien er als volgt uit:

- Doxazosine CF 1 mg, tabletten: witte, ronde, bolvormige tabletten met aan één kant de inscriptie “D1”

- Doxazosine CF 2 mg, tabletten: witte, langwerpige tabletten met aan één kant een breukgleuf en aan de andere kant de inscriptie “D2”

- Doxazosine CF 4 mg, tabletten: witte, langwerpige tabletten met aan één kant een breukgleuf en aan de andere kant de inscriptie “D4”.

Doxazosine CF is verkrijgbaar in doordrukstrips met 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 98, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 en 1000 tabletten in een kartonnen doosje. Niet alle verpakkingsgroottes hoeven op de markt te worden gebracht.

Registratienummer
Doxazosine CF 1 mg, tabletten is in het register ingeschreven onder RVG 26257. Doxazosine CF 2 mg, tabletten is in het register ingeschreven onder RVG 26258. Doxazosine CF 4 mg, tabletten is in het register ingeschreven onder RVG 26259.

Registratiehouder en fabrikant
Centrafarm Services B.V.
Nieuwe Donk 9
4879 AC Etten-Leur

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker. Desgewenst kunt u ook contact opnemen met de registratiehouder.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien/goedgekeurd in mei 2008.