DOXAZOSINE DISPHAR 1, tabletten 1 mg

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Doxazosine Disphar 1, tabletten 1 mg
Doxazosinemesilaat overeenkomend met 1 mg doxazosine per tablet.

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
* Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter
1. Wat is Doxazosine en waarvoor wordt het gebruikt.
2. Wat u moet weten voordat u Doxazosine inneemt.
3. Hoe wordt Doxazosine ingenomen.
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Doxazosine.
6. Aanvullende informatie.

1. WAT IS DOXAZOSINE EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Doxazosine behoort tot de groep van de zogenaamde vasodilatoren. Deze middelen zorgen ervoor dat de bloedvaten worden verwijd waardoor de bloeddruk daalt. Doxazosine kan ook de spanning verminderen van het spierweefsel van de prostaat en de urinewegen.

Gebruiken bij:
- verhoogde bloeddruk;
- behandeling van de verschijnselen van prostaatvergroting.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U DOXAZOSINE INNEEMT
Gebruik Doxazosine niet

* als u allergisch (overgevoelig) bent voor Doxazosine, voor andere geneesmiddelen uit dezelfde groep (de zogenaamde quinazolines, zoals bijvoorbeeld prazosine en terazosine) of voor één van de andere bestanddelen van de tabletten (zie ook rubriek "6. Aanvullende informatie”);
* als u een ernstig verminderde werking van de nieren heeft;
* als u geen urine kunt produceren (anurie);
* als u uw urine en/of ontlasting niet kunt ophouden (incontinentie).
Wanneer u Doxazosine voorgeschreven heeft gekregen vanwege een vergrote prostaat, dient u dit middel niet te gebruiken:
* als u last heeft (of last heeft gehad) van een te lage bloeddruk of duizeligheid bij het gaan staan vanuit een liggende of zittende houding;
* als u een bloedophoping heeft in het bovenste deel van de urinewegen;
* als u een chronische ontsteking van de urinewegen heeft;
* als u blaasstenen heeft.

Wees extra voorzichtig met Doxazosine

* in het begin van de behandeling of bij verhoging van de dosis. U heeft dan meer kans op een te snelle bloeddrukverlaging. Dit kunt u merken aan duizeligheid of in zeldzamere gevallen aan flauwvallen bij houdingsveranderingen. Om het risico hierop te verminderen zal uw arts uw bloeddruk in het begin van de behandeling en bij verhoging van de dosis goed controleren. In onderstaande gevallen heeft u meer kans op een te snelle bloeddrukverlaging in het begin van de behandeling:
* als u een streng zoutarm dieet volgt of plaspillen (diuretica) gebruikt;
* wanneer Doxazosine wordt gegeven aan ouderen;
* als u een verminderde werking van uw nieren of een verminderde werking van uw lever heeft. U dient in bovenstaande gevallen daarom in het begin van de behandeling situaties te vermijden waarin door duizeligheid of zwakte letsel zou kunnen optreden.

Verder moet u extra voorzichtig zijn:
* als u lijdt aan bepaalde ernstige hartaandoeningen zoals b.v. een sterk verminderde werking van het hart of bij een beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris). Een te snelle of sterke bloeddrukverlaging kan deze klachten namelijk verergeren;
* als u lijdt aan bepaalde zeldzame erfelijke aandoeningen zoals overgevoeligheid voor galactose, een tekort aan het zogenaamde Lapp lactase of een glucose-galactose opnamestoornis;
* als u een zenuwaandoening heeft als gevolg van suikerziekte;
* als u een oogoperatie ondergaat voor de behandeling van staar (troebeling van de lens), moet u uw oogarts op de hoogte stellen van het feit dat u Doxazosine gebruikt of in het verleden heeft gebruikt. Dit is van belang omdat Doxazosine tijdens de operatie complicaties kan veroorzaken die onder controle kunnen worden gehouden wanneer de chirurg hierop is voorbereid.

Gebruik bij kinderen wordt niet aanbevolen.

Inname in combinatie met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.
De in deze bijsluiter genoemde geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze bijsluiter wordt alleen de werkzame stof van het geneesmiddel genoemd of de geneesmiddelgroep en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking of in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking(en) en/of bijwerking(en) kunnen beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van Doxazosine met:

* andere middelen tegen een verhoogde bloeddruk;
* nitraten (middelen bij hartklachten) zoals nitroglycerine en isosorbidedinitraat; het bloeddrukverlagend effect kan worden versterkt;
* middelen die de vaten verwijden; het bloeddrukverlagend effect kan worden versterkt;
* bepaalde pijnstillers bij reuma (de zogenaamde niet-steroïde anti-inflammatoire middelen) zoals naproxen, ibuprofen of een andere anti-inflammatoire pijnstiller; het bloeddrukverlagend effect kan verminderd zijn;
* de zogenaamde sympathicomimetica (middelen met een stimulerende werking op een bepaald deel van het zenuwstelsel) zoals dopamine, efedrine, metaraminol, epinefrine en fenylefrine;
het bloeddrukverlagend effect kan verminderd zijn;
* geneesmiddelen die mogelijk van invloed zijn op de stofwisseling in de lever zoals cimetidine (middel bij maagklachten);
* bepaalde middelen bij erectiestoornissen zoals sildenafil, tadalafil en vardenafil; het bloeddrukverlagend effect kan worden versterkt.

Zwangerschap en borstvoeding

Over het gebruik tijdens de zwangerschap bij de mens zijn onvoldoende gegevens bekend om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Bij dierproeven zijn geen schadelijke effecten gezien. Dit geneesmiddel dient tijdens de zwangerschap uitsluitend te worden gebruikt indien een arts besluit dat de voordelen voor de moeder zwaarder wegen dan het mogelijke risico voor de foetus.
Doxazosine gaat over in de moedermelk. Doxazosine dient daarom niet gebruikt te worden in de periode van het geven van borstvoeding.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Doxazosine heeft een negatieve invloed op de rijvaardigheid en het gebruik van machines, met name in het begin van de behandeling. Soms kan Doxazosine duizeligheid en/of flauwvallen veroorzaken. Wees in dat geval daarom voorzichtig bij activiteiten die oplettendheid vereisen, zoals deelname aan het verkeer, het omgaan met machines en werken op een hoogte. Indien u twijfelt of Doxazosine uw rijvaardigheid nadelig beïnvloedt, overleg dit dan met uw arts.

3. HOE WORDT DOXAZOSINE INGENOMEN

Volg bij inname van Doxazosine nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosering is:

HOGE BLOEDDRUK
De aanvangsdosering is 1 mg één keer per dag (= 24 uur). Na 1 tot 2 weken wordt de dosering meestal verhoogd naar 2 mg één keer per dag (=24 uur). Deze dosis wordt opnieuw 1 tot 2 weken aangehouden. Zo nodig kan de dosis verder worden verhoogd tot 4, 8 of 16 mg per dag, totdat de gewenste afname van de bloeddruk is bereikt. De maximale dagdosis is 16 mg. Een eerste dosis dient bij voorkeur voor het naar bed gaan ingenomen te worden; u heeft dan minder last van eventuele duizeligheid.

VERGROTE PROSTAAT
De aanvangsdosering is 1 mg één keer per dag (= 24 uur) gedurende de dagen 1 tot 8. Op de dagen 8 tot 14 wordt een 2 mg tablet ingenomen Als het effect na 1 tot 2 weken niet voldoende is kan de dosis worden verhoogd naar 4 mg per dag. In enkele gevallen wordt de dosis verhoogd tot het maximum van 8 mg per dag (=24 uur).

De tabletten dienen als éénmalige dosering per dag (=24 uur) te worden ingenomen. De tabletten moeten met een ruime hoeveelheid water (± een heel glas) ingenomen worden.

Wat u moet doen als u meer van Doxazosine heeft ingenomen dan u zou mogen
Indien u meer dan de voorgeschreven dosering heeft ingenomen, dient u direct uw arts en/of apotheker te raadplegen. In geval van hevige duizeligheid of bij dreigend flauwvallen moet u meteen gaan liggen, met het hoofd naar beneden.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Doxazosine in te nemen

Wanneer u een tablet vergeten bent, sla deze dan over en neem de volgende tablet op het gebruikelijke inname tijdstip. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Als u stopt met inname van Doxazosine

Wanneer u plotseling stopt met het gebruik van Doxazosine kunnen de klachten van voor het begin van de behandeling opnieuw terugkomen. Het is daarom beter niet ineens te stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel. Uw arts zal de dosering geleidelijk aan verminderen. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Doxazosine bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Bijwerkingen kunnen:
* zeer vaak voorkomen: meer dan 10%
* vaak voorkomen: meer dan 1% en minder dan 10%
* soms voorkomen: meer dan 0,1% en minder dan 1%
* zelden voorkomen: meer dan 0,01% en minder dan 0,1%
* zeer zelden voorkomen: minder dan 0,01%

Bij gebruik van Doxazosine kunnen de volgende bijwerkingen optreden:
Bloed
zelden : veranderingen in het bloed (tekort aan witte bloedcellen gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties en onverwachte bloedingen of blauwe plekken)

Voeding en stofwisseling
soms : te weinig kalium in het bloed, in ernstige vormen te herkennen aan spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid (hypokaliëmie), dorst, jicht
zelden : te laag suikergehalte in het bloed gepaard gaande met hongergevoel, zweten, duizeligheid, hartkloppingen

Psychische stoornissen
vaak : vertraagde zaadlozing, lusteloosheid, ziek voelen (malaise) soms : angstige dromen, verminderd geheugen, emotionele labiliteit

Zenuwstelsel
vaak: spierkrampen
zelden: (ernstige) neerslachtigheid, opwinding, onrust, zonder aanleiding prikkeling van de zintuigen

Ogen
vaak: moeite met zien
soms: tranende ogen, problemen met veel licht
zelden: wazig zien, oogbindvliesontsteking (conjunctivitis)

Oren (en evenwichtsorgaan)
soms: oorsuizen

Hart
vaak: hartkloppingen, vochtophoping
soms: versnelde hartslag (tachycardie), onregelmatigheid van de hartslag, beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris), hartinfarct

Bloedvaten
vaak: duizeligheid, draaierigheid
soms: lage bloeddruk bij verandering van houding, tintelingen of kramp in armen of benen (perifere doorbloedingsstoornissen)
zelden: stoornissen in bloedvaten van de hersenen (cerebrovasculaire stoornissen).

Ademhalingswegen
vaak: ademnood, verstopte neus
soms: bloedneus, hoest, keelpijn, benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme)
zelden: benauwdheid door vochtophoping van het strottenhoofd

Maag en darmen
vaak: verstopping, gestoorde spijsvertering met als verschijnselen vol gevoel in de bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, zuurbranden (dyspepsie)
soms: verminderde of vermeerderde eetlust
zelden: maagpijn, diarree, braken

Lever (en gal)
zelden: geelzucht, ontsteking van de lever

Huid
soms: kaalheid
zelden: uitslag, bloeduitstortingen in de huid (purpura), jeuk, zweten

Skeletspierstelsel
soms: beven, stijfheid, pijn, opgezette gewrichten, zwakte

Nieren en urinewegen
vaak: vaak aandrang om te plassen, verhoogde urineproductie
soms: niet kunnen ophouden van urine en/of ontlasting (incontinentie), moeilijk of pijnlijk plassen, klachten tijdens het plassen

Voortplanting
zelden: impotentie, aanhoudende erecties zonder seksuele stimulans

Algemeen
vaak: vermoeidheid, misselijkheid, zwakte, hoofdpijn, pijn op de borst, slaperigheid soms: vochtophopingen in het lichaam, opgezet of rood gezicht, flauwvallen, koorts/rillen, bleekheid, , verstoorde smaak, tijdelijk bewustzijnsverlies
zelden: lagere lichaamstemperatuur bij ouderen, veranderde smaak

In het begin van de behandeling kan een lage bloeddruk optreden (wanneer van houding wordt veranderd) die kan leiden tot duizeligheid en lichtheid in het hoofd. In zeldzame gevallen kan een tijdelijk bewustzijnsverlies optreden, met name bij hoge doseringen.
Dit kan ook optreden indien de behandeling wordt voortgezet na een korte onderbreking. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in de bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U DOXAZOSINE DISPHAR

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 30° C.
Gebruik Doxazosine Disphar niet meer na de datum op de verpakking achter “niet gebruiken na” of “exp.”. De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Doxazosine Disphar
Het werkzame bestanddeel is doxazosinemesilaat.
Eén tablet Doxazosine Disphar 1 bevat doxazosinemesilaat overeenkomend met 1 mg doxazosine.
De andere bestanddelen zijn microkristallijne cellulose, watervrije lactose,
zetmeel natriumglycolaat (type A), magnesiumstearaat, natriumlaurylsulfaat,
colloïdale watervrije silica.

Hoe ziet Doxazosine Disphar er uit en de inhoud van de verpakking Doxazosine Disphar 1: witte, ronde tablet met aan een zijde de inscriptie D1.
De tabletten zijn verpakt in een PVC/PVDC-aluminium doordrukstrip: 2, 3, 5, 10, 20 of 50 doordrukstrips van 10 tabletten of 1, 2 of 7 doordrukstrips van 14 tabletten per kartonnen doos.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratiehouder en fabrikant
Registratiehouder
Disphar International B.V.,
Winkelskamp 6
7255 PZ Hengelo (Gld).

Fabrikant
TEVA Pharmaceutical Works Ltd.
Pallagi ut.13
H-4042 Debrecen HUNGARY

S.I.I.T. S.R.L. Servizio Internazionale Imballaggi
Termosaldanti Via Ariosto
20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)
Italia

Lamp S. Prospero S.p.A.
Via della Pace, 25/A
41030 San Prospero (MO)
Italia

Doxazosine Disphar 1 is in het register ingeschreven onder RVG 31674

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Disphar International B.V.,
Winkelskamp 6
7255 PZ Hengelo (Gld).

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd op 31/10/2007