Bijsluiter
DOXY DISP 100 PCH
Tabletten

ALGEMENE KENMERKEN

Naam van het geneesmiddel Doxy disp 100 PCH.

Samenstelling

Werkzame stof: doxycyclinemonohydraat overeenkomend met 100 mg doxycycline
per tablet.

Hulpstoffen: microkristallijne cellulose, carboxymethylzetmeel, silicium
dioxide, magnesiumstearaat.

Farmaceutische vorm en inhoud

Doordrukstrips PVC/Alu a 8 tabletten, EAV doordrukstrips a 50 tabletten en
containers PP of PE à 100 of 1000 tabletten.

Geneesmiddelengroep

Doxycycline behoort tot de groep van de antibiotica. Dit middel is in staat om de groei van bacteriën die gevoelig zijn voor doxycycline te remmen

Naam van degene die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen
Pharmachemie B.V.
Postbus 552
2003 RN Haarlem.

In het register ingeschreven onder RVG 15344.

GEBRUIKEN BIJ

Doxycycline wordt gebruikt bij de behandeling van infecties veroorzaakt door voor doxycycline gevoelige bacteriën. Voorbeelden:

* infecties van de ademhalingswegen infecties van keel, neus of oren infecties van de urinewegen
geslachtsziekten (gonorroe, syfilis) infecties van de huid en weke delen
ziekte van Lyme (infectie na een beet van een teek)
* infecties van de ogen
infecties van het maagdarmkanaal.

VOORDAT U HET GENEESMIDDEL GEBRUIKT

Niet gebruiken bij

* overgevoeligheid voor doxycycline en andere tetracyclines (vergelijkbare antibiotica) of één van de andere bestanddelen van de tablet
pasgeborenen en kinderen jonger dan 8 jaar (doxycycline kan het gebit van jonge kinderen beschadigen en de botten kunnen brozer worden)
* zwangerschap en het geven van borstvoeding.

Nodige voorzorgen bij gebruik

Gebruik tijdens zwangerschap en het geven van borstvoeding

Tijdens de zwangerschap dit geneesmiddel niet gebruiken. Het gebruik van doxycycline tijdens de zwangerschap kan schadelijk zijn voor de ongeboren vrucht. Tijdens het gebruik van dit geneesmiddel moet u voldoende contraceptieve maatregelen nemen om zwangerschap te voorkomen (zie ook onder wisselwerking).
Doxycycline gaat over in de moedermelk, daarom mag tijdens het gebruik van doxycycline geen borstvoeding gegeven worden.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken
Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit product op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken. Soms kan dit geneesmiddel echter duizeligheid, wazig zien en/of dubbelzien veroorzaken. Pas in dat geval op bij activiteiten die oplettendheid vereisen, zoals deelname aan het verkeer, het bedienen van machines en het werken op hoogte.

Houd kinderen die dit geneesmiddel gebruiken goed in de gaten, met name wanneer zij op straat spelen.

Speciale voorzorgen bij gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen en patiënten met een stoornis in de bloedstolling

Dit geneesmiddel mag niet gebruikt worden bij kinderen jonger dan 8 jaar.

Patiënten met een stoornis in de bloedstolling moeten erop bedacht zijn dat doxycycline de stolling van het bloed kan beïnvloeden. Het is belangrijk dat de arts, die dit geneesmiddel heeft voorgeschreven, op de hoogte is van de stoornis in de bloedstolling. Als u onder behandeling bent bij de trombosedienst moet u ook de trombosearts inlichten over het gebruik van doxycycline.

Wisselwerking

Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking kunnen beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met:

* penicillines (bepaalde antibiotica)
* middelen die de bloedstolling remmen, zoals acenocoumarol en fenprocoumon
* ijzerpreparaten en maagzuurbindende middelen (middelen die aluminium, calcium, magnesium of bismuth bevatten) (zie "Waarschuwingen en voorzorgen")
* middelen tegen epilepsie (carbamazepine, fenytoïne, barbituraten)
* de werking van de pil kan worden verminderd door gelijktijdig gebruik
met doxycycline. Aangeraden wordt om aanvullende maatregelen te nemen om
zwangerschap te voorkomen tot na de eerste menstruatie na het stoppen
van de kuur met doxycycline.
* het narcosemiddel methoxyfluraan. Het gelijktijdig gebruik van doxycycline en methoxyfl uraan kan leiden tot een dodelijke niervergiftiging.

Let op, bovenstaande geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de werkzame stof van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam. Kijk daarom altijd goed op de verpakking en in de bijsluiter van de geneesmiddelen die u al gebruikt, wat de werkzame stof is van dat middel.
Wanneer u deze of andere (genees)middelen gebruikt, moet u hiermee rekening houden en advies vragen aan uw arts of apotheker.

Waarschuwingen en voorzorgen

IJzerpreparaten en antacida (zuurbindende middelen) kunnen de opname van doxycycline verminderen.

Patiënten die overgevoelig of resistent zijn voor antibiotica van de tetracycline-groep dienen voorzichtig te zijn in het gebruik van dit middel in verband met verhoogde kans op overgevoeligheid of resistentie voor doxycycline.
Het is belangrijk dat u de door de arts voorgeschreven kuur afmaakt, dus ook indien de verschijnselen van de infectie al zijn verdwenen. Dit voorkomt dat de infectie terugkeert. De kuur afmaken wil zeggen: doorgaan tot alle door de arts voorgeschreven tabletten op zijn.
Het is mogelijk dat tijdens gebruik van doxycycline andere infecties optreden. De verwekkers die deze infecties veroorzaken, zijn dan niet gevoelig voor doxycycline.
Indien tijdens de behandeling met dit middel nieuwe infecties ontstaan, dient u uw arts te waarschuwen, dient het gebruik van dit middel te worden gestaakt en dient een andere behandeling te worden gestart.

Wanneer tijdens de behandeling met dit middel ernstige diarree optreedt die gepaard gaat met koorts, dient u onmiddellijk uw arts te waarschuwen en dient het gebruik van dit middel gestaakt te worden.

Onder invloed van (zon)licht kan ontsteking van de huid optreden (overdreven zonnebrandreactie). De behandeling met dit middel dient te worden gestaakt bij de eerste tekenen van roodheid van de huid bij blootstelling aan direct zonlicht of ultraviolet licht.

Patiënten die worden behandeld met geneesmiddelen die de stolling van het bloed remmen, dienen regelmatig door hun arts gecontroleerd te worden, daar bij gelijktijdig gebruik met doxycycline de stollingstijd van het bloed verlengd kan worden.

Als u langdurig doxycycline gebruikt kan uw arts uw bloed laten controleren om bijwerkingen op de nieren, de lever en de aanmaak van nieuwe bloedcellen uit te sluiten. Indien uw arts bepaalde afwijkingen vaststelt, zal de behandeling met doxycycline worden beëindigd.

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK

Dosering en wijze van gebruik
Wanneer uw arts niet anders voorschrijft, is het gebruik als volgt: Volwassenen en kinderen zwaarder dan 50 kg:

Begindosering: 2 tabletten (200 mg) in één keer op de eerste dag (=24 uur). De volgende dagen is 1 tablet (100 mg) per dag de gebruikelijke dosering.

Doxycycline dient tot 1 a 2 dagen na het verdwijnen van de symptomen van de infectie te worden ingenomen. Bij de behandeling van ernstigere infecties en chronische infecties van de urinewegen kan de dosis worden verhoogd tot 2 tabletten (200 mg) per dag (=24 uur).

Kinderen vanaf 8 jaar en lichter dan 50 kg:

Deze tabletten zijn niet geschikt voor kinderen lichter dan 25 kg en kinderen jonger dan 8 jaar.

Op de eerste dag van de behandeling 4 mg per kg lichaamsgewicht in één enkele gift toedienen. De volgende dagen een dosis van 2 mg per kg lichaamsgewicht, één keer per dag toedienen.

GEBRUIK BIJ GESLACHTSZIEKTEN:

Gonorroe
Bij mannen:
Een 2 tot 4 daagse kuur van 2 tabletten (200 mg) per dag (=24 uur) Of
een enkele dosis van 3 tabletten (300 mg) en 1 uur later een tweede dosis van 3 tabletten (300 mg).

Bij vrouwen:
2 tabletten (200 mg) per dag (=24 uur) tot de infectie is genezen.

Svfilis
3 tabletten (300 mg) per dag (=24 uur), gedurende ten minste 10 dagen.

Dosering bij andere specifieke infecties

Bepaalde infecties van de urinewegen, de geslachtsorganen of het gebied rond de anus: 2 tabletten (200 mg) per dag gedurende 7 dagen.

Vlektyfus: afhankelijk van de ernst 1 a 2 tabletten in één gift.
Borrelia burgdorferi infecties: 2 tabletten (200 mg) per dag gedurende 10 tot 21 dagen. In ernstigere gevallen kan de behandeling worden voortgezet tot één maand.

Wijze van gebruik

De tabletten kunnen heel worden doorgeslikt. Om bijwerkingen te voorkomen is aan te raden de tabletten tijdens de maaltijd in te nemen, hetzij met voedsel dan wel met een ruime hoeveelheid vloeistof. Van de tabletten kan ook een mengsel in water worden gemaakt. Het juiste aantal tabletten moet in een beetje water helemaal uit elkaar vallen. (Naar smaak kan eventueel een limonadesiroop worden toegevoegd.) Goed omroeren. Daarna het gehele mengsel opdrinken. Vervolgens het glas met minstens een zelfde hoeveelheid vocht vullen en leegdrinken om eventueel achtergebleven restanten alsnog in te nemen.

Om te voorkomen dat de infectie weer terugkomt is het belangrijk dat de kuur helemaal afgemaakt wordt.

Overdosering

Verschijnselen bij inname van te grote hoeveelheden doxycycline zijn braken, koortsaanvallen, geelzucht, bloeduitstortingen, zwarte, dunne ontlasting, en afwijkingen in de samenstelling van het bloed.
Indien u meer dan de voorgeschreven dosering heeft ingenomen, dient u uw arts te raadplegen. In ernstige gevallen zal uw arts u veel water laten innemen, laten braken, laxeren en (bij zeer grote hoeveelheden) eventueel een maagspoeling uitvoeren.

Wat te doen bij het vergeten van een dosis

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele doseringen.
Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

Gevolgen bij het plotseling stoppen met dit geneesmiddel

Wanneer u stopt met het gebruik van dit geneesmiddel voordat alle tabletten op zijn, kan de infectie terugkomen. Het is belangrijk de kuur helemaal af te maken.

BIJWERKINGEN

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

MAAG DARMKLACHTEN
* gebrek aan eetlust
* misselijkheid
* braken
* diarree
* ontsteking van de tong
* moeilijk slikken
* irritatie, jeuk en ontsteking van het gebied rond de anus en de vagina,
de slokdarm en het mondslijmvlies, soms met een bijkomende schimmel
infectie,
* zwarte tong,
* darmontsteking.

HUID
* huiduitslag en rode bulten,
* overgevoeligheid voor zonlicht,
* huidontstekingen zijn zeldzaam.

OVERGEVOELIGHEIDSREACTIES
* jeuk,
* roodheid van de huid,
* galbulten,
* acute plaatselijke vochtophoping in de keel, huid en/of gewrichten,
* benauwdheid.

In zeer zeldzame gevallen kunnen zeer ernstige, levensbedreigende allergische reacties optreden.

ZENUWSTELSEL
* hoofdpijn, gepaard gaand met misselijkheid,
* duizeligheid,
* wazig of dubbelzien.

BOT EN TANDEN
- broze botten in de groeifase,
* blijvende verkleuring van de tanden.

Zelden komen ernstige afwijkingen van de lever, de nieren of veranderingen in de samenstelling van het bloed voor. Als u langdurig doxycycline gebruikt kan uw arts uw bloed laten controleren om deze ernstige bijwerkingen op de nieren, de lever en de aanmaak van nieuwe bloedcellen uit te sluiten. Indien uw arts bepaalde afwijkingen vaststelt, zal de behandeling met doxycycline worden beëindigd.

Bij het optreden van ernstige diarree met koorts en bij overgevoeligheidsreacties dient U direct te stoppen met het innemen van de tabletten en dient de arts gewaarschuwd te worden.

Waarschuw ook uw arts of apotheker wanneer u één van bovengenoemde bijwerkingen als ernstig ervaart of indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter.

BEWARING EN HOUDBAARHEID

Droog en in de goed gesloten verpakking bewaren. Niet bewaren boven 25°C. Op deze wijze bewaard, kunt u dit geneesmiddel gebruiken tot de op de verpakking vermelde datum. De aanduiding "Exp." op de stripverpakking betekent: "niet te gebruiken na". De eerste twee cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

Geneesmiddelen altijd buiten bereik van kinderen bewaren.

juli 1999