BIJSLUITER

DUODOPA Intestinale gel

Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te nemen.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.
- Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen heeft.
- Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven. Geef het dus niet door aan iemand anders. Het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als ze dezelfde verschijnselen hebben als u.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Duodopa en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat Duodopa gebruikt
3. Hoe wordt Duodopa gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Duodopa?
6. Aanvullende informatie

Duodopa intestinale gel Levodopa, carbidopa

- De werkzame stoffen zijn Levodopa 20 mg/ml en carbidopa 5 mg/ml.

- De andere bestanddelen zijn carmellose natrium en gezuiverd water.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen/ Fabrikant
Solvay Pharmaceuticals GmbH
Hans-Boeckler-Allee 20
D-30173 Hannover
Duitsland

Voor inlichtingen en correspondentie:
Solvay Pharma BV
Postbus 501
1380 AM Weesp

Fabrikant
Solvay Pharmaceuticals GmbH Justus-von-Liebig-Str. 33
D-31535 Neustadt a. Rbge Duitsland

In het register ingeschreven onder RVG 30589

1. WAT IS DUODOPA EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Duodopa cassette met gel bevat een combinatie van levodopa en carbidopa voor de behandeling van de ziekte van Parkinson.

Levodopa wordt in het lichaam omgezet in dopamine, een substantie aanwezig in de hersenen en in het ruggenmerg waar het helpt in de overdracht van impulsen tussen de zenuwcellen. Te weinig dopamine kan symptomen geven zoals deze van de ziekte van Parkinson, bv. beven, starheid, trage bewegingen, moeilijk evenwicht kunnen houden. De behandeling met levodopa verhoogt het dopaminegehalte en vermindert daarom deze symptomen.
Carbidopa werd toegevoegd om het effect te verbeteren en de bijverschijnselen van levodopa te verminderen.
Duodopa is een gel die met een pomp via een sonde rechtstreeks in het twaalfvingerige darm wordt toegediend. Dit betekent dat de twee actieve ingrediënten continu in kleine doses worden aangevoerd. Daarom, wordt de hoeveelheid in het bloed constanter en vermindert het risico op symptomen zoals bewegingsstoringen.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U DUODOPA INNEEMT
Gebruik Duodopa niet:

- Als u allergisch bent voor levodopa, carbidopa of voor één van de hulpstoffen van Duodopa.
- als u een nauwe-hoek glaucoom heeft
- als u lijdt aan ernstige lever- en/of nierinsufficiëntie
- als u lijdt aan ernstige hartziekten
- als u lijdt aan ernstige hartritmestoornissen
- als u een hersenbloeding heeft gehad
- als u tijdens de twee afgelopen weken behandeld werd voor depressie met een zogenaamde, niet-selectieve MAO-inhibitor of selectieve MAO type A
- als u een tumor in het bijniermerg heeft
- als u hormonale problemen heeft (overproductie van het bijnierhormoon of thyroxine)

Pas goed op met Duodopa:
- Alvorens een DUODOPA behandeling te starten, is het belangrijk Uw dokter te vertellen over de medische problemen die U hebt of gehad heeft. In het bijzonder in geval van een hartaanval, ernstige hart- en longproblemen, astmatische bronchitis, nier, lever- of hormonale stoornissen, depressie, psychose of andere mentale stoornissen, eenvoudig chronische (open kamerhoek) glaucoom, geschiedenis van maagzweer of stuipen.

- Wanneer U zich depressief voelt, zelfmoordgedachte hebt, of veranderingen in Uw gedrag vaststelt, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts.

- Indien u eenvoudig chronische (open kamerhoek) glaucoom heeft. U mag behandeld worden met Duodopa, maar de oogboldruk dient regelmatig te worden gecontroleerd.

- Duodopa kan duizeligheid bij het opstaan veroorzaken.

- Spierstijfheid, bevingen, rusteloosheid, verwardheid, of koorts werden gerapporteerd na plotseling stoppen met medische antiparkinson produkten. Wanneer één van deze zich voordoet, neem dan (onmiddellijk) contact op met uw arts.

- Wanneer U de behoefte voelt te stoppen met DUODOPA, neem dan (onmiddellijk) contact op met uw arts. Het kan nodig zijn de dosis DUODOPA geleidelijk af te bouwen.

- Indien U andere geneesmiddelen neemt die de bloeddruk kunnen verlagen, dient U ervan op de hoogte te zijn dat DUOPOPA de werking ervan kan versterken.

- Periodische evaluatie van lever, bloed, hart-long en nier functies is aan te bevelen bij langdurig gebruik van DUOPOPA.

- Een geleidelijke of plotse verergering van traagheid in bewegingen kan een storing in het toestel of sonde aanduiden, en dient onderzocht te worden.
Een symptoomcomplex dat lijkt op het Neuroleptisch Malignant Syndroom (NMS), met inbegrip van spierstijfheid, verhoogde lichaamstemperatuur, mentale veranderingen (bv. onrust, verwarring, coma) en een verhoging van het serumcreatine-fosfokinase gehalte, werd waargenomen wanneer antiparkinson-geneesmiddelen plots verwijderd werden. Rhabdomyolyse (spierweefsel afbraak) als gevolg van Neuroleptisch Malignant Syndroom of ernstige dyskinesie werden zelden gezien bij patiënten met de ziekte van Parkinson. Daarom moet u nauwkeurig geobserveerd worden wanneer de dosis van de levodopa/carbidopa combinatie plots verminderd of stopgezet wordt, in het bijzonder wanneer u antipsychotica neemt. Noch NMS, noch rhabdomyolysis werd vastgesteld in combinatie met Duodopa.


Zwangerschap

Als u zwanger bent of denkt te zijn, vraag uw arts of apotheker om advies voordat u Duodopa inneemt. Er zijn onvoldoende gegevens omtrent het gebruik van Duodopa in de zwangerschap. Duodopa mag niet tijdens de zwangerschap gebruikt worden, tenzij de voordelen voor de moeder opwegen tegen de risico’s voor de foetus.

Borstvoeding

U mag geen borstvoeding geven als u behandeld wordt met Duodopa.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel neemt.

Rijvaardigheid en bediening van machines

Duodopa kan slaperigheid (duizeligheid) en/of plotse slaapperiodes veroorzaken. Het is daarom belangrijk dat u niet autorijdt of dat u afziet van activiteiten waarbij een verminderde alertheid u of andere personen aanleiding kan geven tot ernstige verwondingen of dood (bv. bedienen van machines) totdat deze periodieke episodes van slaperigheid verholpen zijn.

Gebruik van Duodopa samen met andere geneesmiddelen
- Breng Uw arts of apotheker op de hoogte indien U andere geneesmiddelen neemt of recent genomen hebt, zelfs geneesmiddelen zonder voorschrift.
- In het bijzonder is het belangrijk Uw dokter te informeren indien U reeds ijzertabletten neemt of bepaalde geneesmiddelen voor de behandeling van depressie (zogenaamde niet-selective MAOinhibitoren), geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk, anti psychotica (bijv. Phenotiazines, buryrophenonen en risperidone), middelen tegen misselijkheid/braken (bijv. Metoclopramide), benzodiazepines, isoniazide, phenytoine en papaverine, of andere antiparkinson geneesmiddelen (GOMT-inhibitoren).

3. HOE WORDT DUODOPA INGENOMEN

Volg bij inname van Duodopa nauwgezet de instructies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker.
Doorgaans, wordt in de ochtend een hogere dosis met de pomp (bolus dosis) toegediend om snel het juiste niveau in het bloed te bereiken. Daarna wordt een lagere dosis toegediend, de onderhoudsdosis. Indien nodig kunnen extra doses gegeven worden.

Wijzig nooit de dosering of onderbreek de behandeling niet zonder uw dokter te raadplegen. Een plotse onderbreking van de behandeling kan complicaties met zich meebrengen.

Wat u moet doen als u meer van Duodopa heeft ingenomen dan u zou mogen
Als u een te grote dosis van het geneesmiddel genomen heeft, neem dan onmiddellijk contact op met uw dokter of met het ziekenhuis.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Duodopa bijwerkingen hebben.
Neem zo snel mogelijk contact op met uw arts als u één van deze bijwerkingen ervaart. Een groot aantal van deze bijwerkingen kunnen verholpen worden door de dosering aan te passen.

Vaak (doet zich voor bij meer dan 1 patiënt op 100 en minder dan 10 op de 100):
- verlies van eetlust
- hallucinaties, verwarring, nachtmerries, slaperigheid, vermoeidheid, slapeloosheid, depressie met zeer zelden zelfmoordneigingen, dementie, euforie, waanideeën
- onvrijwillige bewegingen (dyskinesie) en spierkrampen
- “ON-OFF episodes”
- hartkloppingen, onregelmatige hartslag, duizeligheid bij opstaan, flauwvallen (syncope)
- duizeligheid
- misselijkheid, braken, droge mond, bittere smaak

Soms (doet zich voor bij meer dan 1 patiënt op de 1000 en minder dan 1 patiënt op de 100):
- gewicht verlies, gewichttoename
- stoornissen bij het bewegen, trillen van de handen
- hoge bloeddruk
- heesheid, pijn op de borst
- constipatie, diarree, verhoogde speekselvloed, moeilijk slikken, winderigheid
- vochtophoping
- spierspasmen
- donkerkleurige urine
- zwakheid, malaise, ontstekingen

Zelden/uiterst zelden (doet zich voor bij meer dan 1 patiënt op 10000 en minder dan 1 patiënt op de 1000):
- bloedarmoede, tekort aan witte bloedlichaampjes, tekort aan bloedplaatjes
- onrust, angst, verminderd denkvermogen, desoriëntatie, ziekelijke gokverslaving, verhoogd libido, hyperseksualiteit, gevoelloosheid
- neuroleptisch kwaadaardig syndroom, tintelingen, vallen, wandelstoornissen, kaakkrampen,hoofdpijn, stuiptrekkingen
- troebel zicht, hangend ooglid, activering van een latent syndroom van Horner, dubbel zicht,verwijdde pupillen, fixatie van het oog in een ooghoek
- aderontsteking, abnormaal ademhalingspatroon, slikproblemen , pijn in maag-darm,donkerkleurig speeksel, tandenknarsen, hikken, maag-darm bloedingen, branderig gevoel van de tong, zweren in de dunne darm
- allergische reacties (zoals vochtophoping in de tong, lippen of het gelaat, galbulten, jeuk),gelaatroodheid, haaruitval, huiduitslag, verhoogd zweten, donkerkleurig zweet, kwaadaardig melanoom (huidkanker), bloeduitstortingen
- Niet kunnen plassen, urine incontinentie, aanhoudende erectie
levodopa/carbidopa-gebruik gaat gepaard met slaperigheid en werd in zeer zeldzame gevallen in verband gebracht met excessieve slaperigheid overdag en plotse slaapperiodes

De volgende vaak voorkomende bijwerkingen werden genoteerd voor het sondesysteem: verplaatsing van de sonde naar de maag (hetgeen leidt tot een minder goede behandelingrespons), ontsteking rond de PEG-sonde, maagpijn.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, of die u als ernstig ervaart , informeer dan uw arts of apotheker .

5. HOE BEWAART U DUODOPA

De cassettes met gel moeten buiten het bereik en het zicht van kinderen gehouden worden.

De cassette dient altijd in de kartonnen omdoos bewaard te blijven. Bewaren bij 2ºC-8ºC (in de koelkast). Sluit het karton zorgvuldig. Gevoelig voor licht. De cassette/geneesmiddel is uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik en mag niet langer dan één dag worden gebruikt (tot 16 uren), zelfs als er nog een beetje
suspensie overblijft. Gebruiken vóór de op de verpakking aangegeven vervaldatum. Gebruikte cassettes mogen niet opnieuw gebruikt worden en moeten naar de dichtstbijzijnde apotheek gebracht worden.

Datum goedkeuring bijsluiter: december 2007/10 januari 2008


6. AANVULLENDE INFORMATIE

Neem voor alle informatie contact op met uw dokter of met de dichtstbijzijnde apotheek.