BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

Eleonore 30/150 microgram filmomhulde tabletten
ethinylestradiol en levonorgestrel

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.


Inhoud van deze bijsluiter:
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Aanvullende informatie

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Eleonore is een gecombineerd oraal voorbehoedmiddel. Dit wordt verder in deze bij sluiter 'de pil' genoemd. Gecombineerde orale voorbehoedmiddelen bevatten twee typen vrouwelijke hormonen: oestrogeen en progestageen. Als u dit middel volgens deze bijsluiter gebruikt, is de kans heel klein dat u zwanger wordt.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Algemene opmerkingen
Voordat u kunt beginnen met het gebruik van dit middel, stelt uw arts u een aantal vragen over uw persoonlijke gezondheid en die van uw naaste familieleden. De arts zal ook uw bloeddruk meten en, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, mogelijk ook nog andere onderzoeken doen.

In deze bijsluiter worden verschillende situaties beschreven waarin u moet stoppen met het gebruik van dit middel of waarin de betrouwbaarheid van dit middel verminderd kan zijn. In dergelijke situaties mag u geen gemeenschap hebben of moet u een aanvullend, niet-hormonaal voorbehoedmiddel gebruiken, bijvoorbeeld een condoom, of een ander barrièremiddel. Maak geen gebruik van periodieke onthouding of de temperatuurmethode. Deze methoden kunnen onbetrouwbaar zijn omdat Eleonore de maandelijkse veranderingen van het baarmoederhalsslijmvlies beïnvloedt.

Net als andere hormonale voorbehoedmiddelen beschermt dit middel niet tegen infectie met het hiv-virus (aids) of tegen andere seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s).

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

* u bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6
* als u een bloedstolsel (trombose) in een bloedvat van een been, long (longembolie) of ander orgaan hebt (of dit in het verleden hebt gehad)
* als u onlangs (of in het verleden) een hartaanval of beroerte hebt gehad
* als u een aandoening hebt die een voorspeller kan zijn voor een hartaanval (bijvoorbeeld angina pectoris, waarbij hevige pijn op de borst optreedt) of voor een beroerte (bijvoorbeeld een lichte beroerte van voorbijgaande aard zonder restverschijnselen), of als u in het verleden een dergelijke aandoening hebt gehad
* als u een aandoening hebt waardoor het risico van trombose (een stolsel) in de slagaderen toeneemt. Dit geldt voor de volgende aandoeningen:
* diabetes mellitus (suikerziekte) met beschadigde bloedvaten
* een zeer hoge bloeddruk
* een zeer hoog vetgehalte in het bloed (cholesterol of triglyceriden)
* als u een bloedstollingsstoornis hebt (bijvoorbeeld proteïne-C-deficiëntie)
* als u een bepaalde vorm van migraine (met zogenaamde focale neurologische symptomen) hebt (of deze in het verleden hebt gehad)
* als u een ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis) hebt (of die in het verleden hebt gehad)
* als u een leveraandoening hebt (of in het verleden hebt gehad) en de werking van uw lever nog niet normaal is
* als u een gezwel (tumor) in de lever hebt of die in het verleden hebt gehad
* als u borstkanker of kanker van de geslachtsorganen hebt (of in het verleden hebt gehad), of als wordt vermoed dat u daaraan lijdt
* als u onverklaarbaar vaginaal bloedverlies hebt
* als uw menstruatie uitblijft en de oorzaak hiervan onbekend is.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

In sommige situaties moet u extra voorzichtig zijn als u dit middel of enig ander gecombineerd hormonaal voorbehoedmiddel gebruikt. Het kan ook nodig zijn dat u regelmatig door uw arts wordt gecontroleerd. Als een van de volgende situaties op u van toepassing is, moet u uw arts hiervan op de hoogte stellen vóór u dit middel gaat gebruiken. Als tijdens het gebruik van dit middel één van de onderstaande aandoeningen ontstaat of verslechtert, moet u ook uw arts raadplegen:
* iemand uit uw naaste familie heeft borstkanker of heeft dat gehad
* u hebt een lever- of galblaasziekte
* u hebt suikerziekte (diabetes)
* u hebt een depressie
* u hebt de ziekte van Crohn of een bepaalde ontstekingsziekte van de darmen (colitis ulcerosa)
* u hebt HUS (hemolytisch uremisch syndroom, een bloedaandoening die nierbeschadiging veroorzaakt)
* u hebt epilepsie (zie onder 'Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?')
* u hebt SLE (systemische lupus erythematodes, een ziekte van het afweersysteem)
* u hebt een aandoening die voor het eerst optrad tijdens de zwangerschap of tijdens eerder gebruik van geslachtshormonen (bijvoorbeeld gehoorverlies, porfyrie (een bloedziekte), herpes gestationis (huiduitslag met blaasjes tijdens de zwangerschap), sydenham-chorea (ziekte van de zenuwen waarbij plotselinge bewegingen van het lichaam optreden)
* u hebt chloasma (geelbruine pigmentvlekken, zogenaamde 'zwangerschapsvlekken', vooral in het gezicht), of hebt dit ooit gehad. Als dit het geval is, is het verstandig om rechtstreekse blootstelling aan zonlicht of ultraviolet licht te vermijden
• u hebt erfelijk angio-oedeem. Producten die oestrogenen bevatten, kunnen symptomen van angio-oedeem teweegbrengen of verergeren. U moet onmiddellijk contact met uw arts opnemen als u symptomen van angio-oedeem krijgt, zoals een gezwollen gezicht, tong en/of keel(holte), en/of problemen met slikken, of galbulten, in combinatie met ademhalingsproblemen
* uw bestaande hoge bloeddruk verergert
* uw bestaande hoge vetgehalte in uw bloed verergert.
Leonore en trombose Veneuze trombose

Vrouwen die een combinatiepil, bijvoorbeeld Eleonore, gebruiken, hebben een verhoogd risico van het krijgen van veneuze trombose (vorming van een bloedstolsel in een bloedvat) in vergelijking met vrouwen die geen (anticonceptie)pil gebruiken.

Het risico van veneuze trombose bij gebruiksters van combinatiepillen neemt toe
* naarmate uw leeftijd hoger is
* als u overgewicht hebt
* als een van uw naaste familieleden op jonge leeftijd een bloedstolsel (trombose) in een been, long of ander orgaan heeft gehad
* als u een operatie (chirurgie) moet ondergaan, als u langere tijd niet mag bewegen (geïmmobiliseerd bent), of als u een ernstig ongeluk hebt gehad. Het is belangrijk dat u uw arts van tevoren vertelt dat u Eleonore gebruikt, omdat het mogelijk is dat de behandeling moet worden gestopt. Uw arts vertelt u wanneer u het middel weer mag gebruiken. Dit is gewoonlijk ongeveer twee weken nadat u weer helemaal op de been bent.

Arteriële trombose
Het gebruik van combinatiepillen is in verband gebracht met een verhoogd risico van arteriële trombose (verstopping van een slagader), bijvoorbeeld in de bloedvaten van het hart (hartaanval) of de hersenen (beroerte).

Het risico van arteriële trombose bij gebruiksters van combinatiepillen neemt toe
* naarmate uw leeftijd hoger is
* als u rookt: als u rookt en u gebruikt Eleonore dan wordt u dringend aangeraden om met roken te stoppen, vooral als u ouder bent dan 35 jaar
* als u een verhoogd vetgehalte in uw bloed hebt (cholesterol of triglyceriden)
* als u een hoge bloeddruk hebt
* als u migraine hebt
* als u hartproblemen hebt (aandoening van de hartklep, hartritmestoornis).

Stop met het innemen van dit middel en neem onmiddellijk contact op met uw arts als u na het innemen van dit middel mogelijke tekenen van trombose (een bloedstolsel) opmerkt, zoals
* elke ongewone, ernstige of langdurige hoofdpijn, of verergering van migraine
* gedeeltelijke of volledige blindheid, of dubbelzien
* plotselinge pijn en/of zwelling in een van uw benen
* plotselinge ademnood
* plotseling hoesten zonder duidelijke oorzaak
* plotselinge, ernstige pijn in de borst die mogelijk uitstraalt naar de linkerarm
* moeite hebben met spreken of niet meer kunnen praten
• zwakte, vreemd gevoel of gevoelloosheid in een deel van het lichaam
* een duizelig of draaierig gevoel
* flauwvallen met of zonder focale toevallen
* verstoring van de motoriek
* plotselinge ernstige buikpijn.

Eleonore en kanker

Bij vrouwen die een combinatiepil gebruiken, wordt iets vaker borstkanker geconstateerd, maar het is niet bekend of dit wordt veroorzaakt door het pilgebruik. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat er meer borstkanker wordt ontdekt bij vrouwen die een combinatiepil gebruiken omdat zij vaker door hun arts worden onderzocht. Bij vrouwen die met het gebruik van de combinatiepil stoppen, komt borstkanker geleidelijk aan minder vaak voor. Het is belangrijk dat u uw borsten regelmatig controleert, en dat u contact opneemt met uw arts als u een knobbeltje voelt.
In zeldzame gevallen zijn bij pilgebruiksters goedaardige levertumoren gevonden en in nog zeldzamere gevallen kwaadaardige levertumoren. Neem contact op met uw arts als u ongewoon hevige buikpijn krijgt.

Tussentijds bloedverlies
Tijdens de eerste paar maanden dat u dit middel gebruikt, kunt u onverwachts een bloeding krijgen (bloedverlies die niet in de stopweek plaatsvindt). Als dit onregelmatige bloedverlies langer dan een paar maanden duurt, of als het pas na enkele maanden voor het eerst optreedt, moet uw arts onderzoeken wat de oorzaak daarvan is.

Wat moet u doen als u geen bloeding krijgt in de stopweek?

Als u alle tabletten op de juiste manier hebt ingenomen, als u niet hebt overgegeven, geen ernstige diarree hebt gehad en als u geen andere geneesmiddelen hebt gebruikt, is het hoogst onwaarschijnlijk dat u zwanger bent.
Als de verwachte bloeding twee keer achter elkaar niet komt, is het mogelijk dat u zwanger bent. Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Begin pas met de volgende strip als u zeker weet dat u niet zwanger bent.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Vertel de arts die u dit middel voorschrijft altijd welke medicijnen of kruidenmiddelen u verder gebruikt. Vertel ook elke andere arts of tandarts die u een ander geneesmiddel voorschrijft (of de leverende apotheker) dat u Eleonore gebruikt. Zij kunnen u vertellen of het nodig is om extra voorzorgsmaatregelen te nemen (bijvoorbeeld condooms gebruiken) en, als dat inderdaad nodig is, hoe lang u die moet nemen.
* Sommige geneesmiddelen kunnen dit middel minder effectief maken bij het voorkomen van zwangerschap, of kunnen onverwacht bloedverlies veroorzaken. Het gaat hierbij om geneesmiddelen voor de behandeling van epilepsie (bijv. primidon, fenytoïne, barbituraten, carbamazepine, oxcarbamazepine, topiramaat, felbamaat) en tuberculose (bijv. rifampicine) of hiv-infecties (ritonavir, nevirapine) of andere infectieziekten (griseofulvine, penicilline, tetracycline), geneesmiddelen die de beweeglijkheid van uw ingewanden bevorderen (metoclopramide) en het kruidenmiddel sintjanskruid.
* Eleonore kan het effect van andere geneesmiddelen beïnvloeden, bijv. van geneesmiddelen die ciclosporine of
het anti-epilepsiemiddel lamotrigine bevatten (dit zou ertoe kunnen leiden dat er vaker aanvallen optreden).

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Effecten op laboratoriumonderzoek

Als er bloedonderzoek bij u moet worden gedaan, vertel dan uw arts of het laboratoriumpersoneel dat u de pil gebruikt. Orale anticonceptiepillen kunnen namelijk de uitslagen van sommige onderzoeken beïnvloeden.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Als u zwanger wordt terwijl u dit middel gebruikt, moet u direct stoppen met het innemen van dit middel en contact opnemen met uw arts.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Het gebruik van Eleonore wordt over het algemeen niet aangeraden als een vrouw borstvoeding geeft. Als u de pil wilt gebruiken terwijl u borstvoeding geeft, moet u contact opnemen met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Voor zover bekend heeft dit middel geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u met het innemen van dit geneesmiddel begint.

3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?

Gebruik dit middel altijd precies zo als uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Neem elke dag één tablet Eleonore in, zo nodig met een beetje water. U kunt de tabletten met of zonder voedsel innemen, maar u moet de tabletten wel elke dag rond hetzelfde tijdstip innemen.

Een strip bevat 21 tabletten. Naast elke tablet staat de dag van de week afgedrukt waarop de tablet moet worden ingenomen. Als u bijvoorbeeld op woensdag begint, neem dan de tablet in waar 'WOE' bij staat. Volg de richting van de pijl op de strip totdat u alle 21 tabletten hebt ingenomen.
Neem daarna gedurende 7 dagen geen tablet in. In de loop van deze tabletvrije periode van 7 dagen (ook wel een stopweek of pauzeweek genoemd) hoort de bloeding te beginnen. Deze zogenaamde 'onttrekkingsbloeding' begint gewoonlijk op de 2e of 3e dag van de stopweek.
Op de 8e dag na de laatste Eleonore-tablet (dus na de stopweek van 7 dagen) begint u met de volgende strip, ook als de bloeding nog niet is gestopt. Dit betekent dat u altijd op dezelfde dag van de week met een volgende strip begint en dat de onttrekkingsbloeding elke maand op dezelfde dagen zal vallen.

Als u dit middel op deze manier gebruikt, bent u ook beschermd tegen zwangerschap tijdens de 7 dagen dat u geen tablet inneemt.

Beginnen met de eerste verpakking Eleonore

* Als u in de vorige maand geen hormonaal voorbehoedmiddel hebt gebruikt
Begin met dit middel op de eerste dag van de cyclus (dat is de eerste dag van uw menstruatie). Als u op de eerste dag van uw menstruatie met dit middel begint, bent u onmiddellijk beschermd tegen zwangerschap. U mag ook op dag 2, 3, 4 of 5 van de cyclus beginnen, maar dan moet u de eerste 7 dagen wel een aanvullend voorbehoedmiddel (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken.

* Overstappen van een ander gecombineerd hormonaal voorbehoedmiddel, een vaginale ring of anticonceptiepleister
Begin bij voorkeur met dit middel op de dag na de laatste (werkzame) tablet van uw vorige pil, maar op zijn laatst op de dag na de tabletvrije periode van uw vorige pil (of na de laatste niet-werkzame tablet van uw vorige pil). Als u overstapt van een gecombineerde vaginale ring of anticonceptiepleister, moet u het advies van uw arts opvolgen.

* Overstappen van een anticonceptiemethode met alleen progestageen (pil met alleen progestageen (ook wel minipil genoemd), prikpil, implantaat of een progestageen-afgevend spiraaltje)
Overstappen van een pil met alleen progestageen kan op elke dag (overstappen van een implantaat of spiraaltje kan op de dag dat dit wordt verwijderd, overstappen van de prikpil kan op de dag dat u de volgende injectie zou moeten krijgen), maar in alle gevallen moet u de eerste 7 dagen van het pilgebruik wél een aanvullend voorbehoedmiddel (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken.

* Na een miskraam Volg het advies van uw arts op.

* Na een bevalling
Als u bent bevallen, kunt u tussen 21 en 28 dagen daarna met dit middel beginnen. Als u later dan dag 28 begint, moet u in de eerste 7 dagen dat u dit middel gebruikt een zogenaamd barrièremiddel (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken.
Als u, nadat u bent bevallen, gemeenschap hebt gehad voordat u (weer) met dit middel begon, moet het eerst zeker zijn dat u niet zwanger bent of moet u wachten tot uw volgende menstruatie.
Laat u door uw arts adviseren als u niet zeker weet wanneer u kunt beginnen.

* Als u borstvoeding geeft en na een bevalling met dit middel wilt beginnen Lees het gedeelte hierboven over ‘Borstvoeding’.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Er is geen melding van gemaakt dat het gebruik van te veel Eleonore-tabletten ernstige schadelijke gevolgen heeft. Als u een aantal tabletten tegelijk inneemt, dan kunt u wel last krijgen van symptomen van misselijkheid of overgeven. Bij jonge meisjes kan er bloedverlies uit de vagina optreden.
Als u te veel Eleonore-tabletten hebt ingenomen, of als u ontdekt dat een kind er een paar heeft ingenomen, vraag dan uw arts of apotheker wat u moet doen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u korter dan 12 uur te laat bent met het innemen van uw pil is de bescherming tegen zwangerschap niet verminderd. Neem de tablet in zodra u zich realiseert dat u die bent vergeten en neem de volgende tabletten weer op het gebruikelijke tijdstip in.
Als u langer dan 12 uur te laat bent met het innemen van een tablet, kan de bescherming tegen zwangerschap verminderd zijn. Hoe meer tabletten u vergeten bent, hoe groter het risico dat u minder goed beschermd bent tegen zwangerschap.

Het risico van onvolledige bescherming tegen zwangerschap is het grootst als u aan het begin of aan het einde van de strip een tablet vergeet. Daarom moet u de volgende regels in acht nemen:

* Meer dan één tablet in deze strip vergeten: Neem contact op met uw arts.

* Eén tablet vergeten in week 1:
Neem de vergeten tablet in zodra u zich realiseert dat u die vergeten bent, ook al betekent dat dat u twee tabletten tegelijkertijd moet innemen. Neem de tabletten vervolgens weer op het gebruikelijke tijdstip in, en gebruik de volgende 7 dagen een aanvullend voorbehoedmiddel, bijvoorbeeld een condoom. Als u in de week vóór de vergeten tablet gemeenschap hebt gehad, of wanneer u na een tabletvrije periode bent vergeten met een nieuwe strip te beginnen, dan moet u zich realiseren dat het risico bestaat dat u zwanger bent. Neem in dat geval contact op met uw arts.

* Eén tablet vergeten in week 2:
Neem de vergeten tablet in zodra u zich realiseert dat u die vergeten bent, ook al betekent dat dat u twee tabletten tegelijkertijd moet innemen. Neem de tabletten vervolgens weer in op het gebruikelijke tijdstip. De bescherming tegen zwangerschap is niet verminderd als u de tabletten in de voorafgaande 7 dagen op de juiste wijze hebt ingenomen. Zo niet dan moet u gedurende de volgende 7 dagen een aanvullend voorbehoedmiddel gebruiken.

* Eén tablet vergeten in week 3:
U kunt kiezen tussen twee mogelijkheden:

1. Neem de vergeten tablet in zodra u zich realiseert dat u die vergeten bent, ook al betekent dat dat u twee tabletten tegelijkertijd moet innemen. Neem de tabletten vervolgens weer in op het gebruikelijke tijdstip. Sla de tabletvrije periode over en begin meteen met de volgende strip.
U krijgt hoogstwaarschijnlijk aan het eind van de tweede strip een menstruatie (een onttrekkingsbloeding), maar tijdens de tweede strip kunt u ook al spotting (bloeddruppels of -vlekjes) of een doorbraakbloeding krij gen.

2. U kunt ook stoppen met de strip en direct verder gaan met de tabletvrije periode van 7 dagen (reken de dag mee waarop u uw tablet bent vergeten). Als u op uw vaste startdag met een nieuwe strip wilt beginnen, maakt u de tabletvrije periode korter dan 7 dagen.

Als u één van deze twee aanbevelingen opvolgt, blijft u beschermd tegen zwangerschap.

Als u een tablet in een strip bent vergeten en u krijgt geen bloeding in de eerstvolgende tabletvrije periode, kan dat betekenen dat u zwanger bent. U moet contact opnemen met uw arts voordat u verder gaat met de volgende strip.


Wat moet u doen als u moet overgeven of ernstige diarree hebt?

Als u binnen 3 - 4 uur na het innemen van een tablet moet overgeven of ernstige diarree krijgt, bestaat het risico dat de werkzame stof in de pil niet volledig in uw lichaam wordt opgenomen. Deze situatie is vergelijkbaar met die waarin u een tablet bent vergeten. Als u hebt overgegeven of diarree hebt, moet u zo snel mogelijk een andere tablet uit een reservestrip innemen. Als het mogelijk is, moet u deze innemen binnen 12 uur na het tijdstip waarop u normaal uw pil inneemt. Als dit niet mogelijk is of als er al 12 uur zijn verstreken, moet u het advies opvolgen dat wordt gegeven onder 'Bent u vergeten dit middel in te nemen?'.

Uitstellen van de menstruatie: wat u moet weten
Ook al wordt dit niet aanbevolen, het uitstellen van uw menstruatie (onttrekkingsbloeding) is mogelijk door meteen verder te gaan met een nieuwe strip Eleonore in plaats van een tabletvrije periode in te lassen, en verder te gaan tot aan het einde van de tweede strip. Tijdens het gebruik van de tweede strip kunt u spotting (bloeddruppels of - vlekjes) of een doorbraakbloeding krijgen. Na de gebruikelijke tabletvrije periode van 7 dagen gaat u weer verder met de volgende strip.

U zou uw arts om advies kunnen vragen voordat u besluit om uw menstruatie uit te stellen.

De eerste dag van uw menstruatie veranderen: wat u moet weten
Als u de tabletten volgens de aanwijzingen inneemt, zal uw menstruatie/onttrekkingsbloeding in de tabletvrije week beginnen. Als u deze dag wilt veranderen, kunt u dit doen door de tabletvrije periode korter te maken (maar nooit langer!). Als uw tabletvrije periode bijvoorbeeld op vrijdag begint, en u wilt dit veranderen naar dinsdag (3 dagen eerder) dan begint u 3 dagen eerder dan gebruikelijk met een nieuwe strip. Als u de tabletvrije periode erg kort maakt (bijvoorbeeld drie dagen of korter), dan kan het zijn dat u tijdens deze tabletvrije periode geen bloeding krijgt. Wel kan dan spotting (bloeddruppels of -vlekjes) of een doorbraakbloeding optreden.
Als u niet zeker weet wat u moet doen, neem dan contact op met uw arts.

Als u stopt met het innemen van dit middel

U kunt stoppen met het innemen van dit middel wanneer u maar wilt. Als u niet zwanger wilt worden, kunt u uw arts om advies vragen over andere betrouwbare voorbehoedsmiddelen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan Eleonore bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (komen bij meer dan 1 op de 10 vrouwen voor): hoofdpijn

Vaak voorkomende bijwerkingen (komen bij meer dan 1 op de 100, maar minder dan 1 op de 10 vrouwen voor): Stemmingswisselingen, depressie, buikpijn (maagpijn), pijnlijke borsten, gevoelige borsten, gewichtstoename, misselijkheid, huiduitslag.

Soms voorkomende bijwerkingen (komen bij meer dan 1 op de 1.000, maar minder dan 1 op de 100 vrouwen voor):
Braken, diarree, vocht vasthouden, migraine, lager libido (minder zin in seks), grotere borsten, jeukende rode uitslag van de huid (urticaria).

Zelden voorkomende bijwerkingen (komen bij minder dan 1 op de 1.000 vrouwen voor):
Niet meer verdragen van contactlenzen, allergische reacties, gewichtsverlies, hoger libido (meer zin in seks), afscheiding uit de borsten, vaginale afscheiding, allergische reacties die soms ernstig kunnen zijn met zwelling van de huid en/of slijmvliezen (erythema nodosum en erythema multiforme).
Andere ernstige bijwerkingen waarvan u zich bewust moet zijn dat u die kunt krijgen, worden ook vermeld in rubriek 2 van deze bij sluiter ‘Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?’ en ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?’).
Daartoe behoren onder meer:
- bloedstollingsstoornissen
- hoge bloeddruk
- levertumoren
- zwelling van de huid (angio-oedeem)
- optreden of verergering van aandoeningen als: ziekte van Crohn, epilepsie, migraine, enz.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Eleonore niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en het doosje na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stoffen in dit middel zijn: ethinylestradiol en levonorgestrel.
Elke filmomhulde tablet bevat 30 microgram ethinylestradiol en 150 microgram levonorgestrel.

De andere stoffen in dit middel zijn:
Tabletkern:
Lactosemonohydraat, maiszetmeel, maltodextrine, natriumzetmeelglycolaat (type A), magnesiumstearaat.
Tabletomhulling:
Hypromellose, titaniumdioxide (E171), macrogol 400, rood ijzeroxide (E 172), chinolinegeel, (E104).

Hoe ziet Eleonore eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Eleonore zijn ronde, gele, filmomhulde tabletten.
Eleonore is verkrijgbaar in verpakkingen met
1 strip met 21 filmomhulde tabletten
3 strips met in elke strip 21 filmomhulde tabletten en 6 strips met in elke strip 21 filmomhulde tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
mibe GmbH Arzneimittel
Münchener Straße 15
06796 Brehna
Duitsland
Tel.: +49/34954/247-0 Fax: +49/34954/247-100

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Belgique: Levomin
Duitsland: Levomin
UK: Mibelle
Pays-Bas: Eleonore 30/150 microgram filmomhulde tabletten
Oostenrijk: Levostrol 30 Mikrogramm/150 Mikrogramm Filmtabletten
Polen: Levomine
Slowakije: Levomin
Tsjechië: Ethinylestradiol/Levonorgestrel mibe 30 mikrogramu/150 mikrogramu potahované tablety

In het register ingeschreven onder RVG 105543

Deze bijsluiter is goedgekeurd in januari 2011.