BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Erazaban 100 mg/g crème
Actieve bestanddeel: docosanol

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Erazaban zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te krijgen.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 10 dagen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Erazaban en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Erazaban gebruikt
3. Hoe wordt Erazaban gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Erazaban Docosanol
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS ERAZABAN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Docosanol is een antivirale stof. Erazaban is een witte crème die gebruikt wordt om een vroeg stadium van herpes simplex infectie van de lip te behandelen (koortslip); het versnelt de genezing en verlicht de verschijnselen van een koortslip, zoals jeuk, pijn, tintelen en prikken.
Om effectief te zijn, dient behandeling met Erazaban te starten in een vroeg stadium van een koortslip, dus voordat de blaren verschijnen. Start het gebruik van Erazaban zodra u symptomen van koortslip, zoals roodheid, jeuk, pijn, tintelen of prikken ondervindt. Houd het gebruik aan todat de koortslip is genezen, gewoonlijk 4 tot 6 dagen.
De oorzaak van een koortslip is een infectie met het herpes simplex virus. Een infectie kan uitbreken wanneer het afweersysteem is verzwakt, tijdens stress of gedurende de menstruatie. Het virus veroorzaakt blaren en zweren, meestal op de lippen.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U ERAZABANGEBRUIKT
Gebruik Erazaban niet

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor docosanol of voor één van de andere bestanddelen van Erazaban crème (zie rubriek 6)

Wees extra voorzichtig met Erazaban
- Erazaban is bedoeld voor uitwendig gebruik. Zorg ervoor dat de crème niet in of rondom de ogen komt, aangezien dit irritatie kan geven. Als toch crème in de ogen komt, spoel dan grondig met ruim water.

- Kinderen onder 12 jaar mogen Erazaban niet gebruiken.
Gebruik dit product niet als aan u is verteld dat u een verzwakte immunologische afweer heeft (bv als u een orgaantransplantatie heeft ondergaan, of als u een ernstige ziekte heeft zoals leukemie of AIDS). Als u een verzwakte immunologische afweer heeft en een koortslip krijgt, moet u direct uw arts raadplegen.Gebruik met andere geneesmiddelen
Het is niet waarschijnlijk dat Erazaban een wisselwerking met andere geneesmiddelen heeft, omdat het product uitsluitend voor uitwendig gebruik is bedoeld. Raadpleeg uw arts, als u vragen heeft over wisselwerking van Erazaban met andere geneesmiddelen.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden hebt gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

Erazaban crème kan tijdens de zwangerschap en borstvoeding worden gebruikt.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Erazaban crème heeft geen effect op de rijvaardigheid of het gebruik van machines.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Erazaban crème Erazaban crème bevat propyleenglycol, wat huidirritatie kan veroorzaken.

3. HOE WORDT ERAZABANGEBRUIKT Volwassenen en jongeren boven 12 jaar:

• Begin de behandeling zodra u de eerste symptomen van
een koortslip bemerkt, bijvoorbeeld jeuk, steken, branden of prikken van de plek.

• Was de handen grondig voor en na het aanbrengen, om verspreiding van de infectie te voorkómen.• Breng zorgvuldig een dun laagje aan over de gehele
plek, vijfmaal per dag (dat is ongeveer iedere 3 uur overdag, als u wakker bent).• Gebruik een vingertop, of liever nog een wattenstaafje, en raak de
tubeopening niet meer als u de koortslip heeft aangeraakt.

• Ga door met de behandeling totdat de plek is genezen,
gewoonlijk tussen 4-6 dagen


• Als u na 10 dagen geen verbetering ziet, moet u stoppen
met de behandeling en contact opnemen met uw arts.


• Bedenk dat Erazaban uw geneesmiddel is. Als u de tube
aan iemand anders uitleent, loopt u het risico dat u de ander besmet.Wat u moet doen als meer van Erazaban is gebruikt dan zou mogen

Er worden geen grote problemen verwacht, wanneer u een grote hoeveelheid op de huid heeft aangebracht. Er is geen speciale behandeling nodig.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Erazaban te gebruiken

Wanneer u vergeet de crème te gebruiken, gebruik het dan zodra u eraan denkt.
Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Erazaban bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.
Voor de frequenties van het voorkomen van bijwerkingen wordt de volgende kwalificatie gebruikt:
Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 personen)
Vaak (bij meer dan 1 op de 100 personen en bij minder dan 1 op de 10 personen)
Soms (bij meer dan 1 op de 1.000 personen en bij minder dan 1 op de 100 personen.)
Zelden (bij meer dan 1 op de 10.000 personen en bij minder dan 1 op de 1.000 personen) en Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 personen.)

Zenuwstelselaandoeningen
Zeer vaak: hoofdpijn

Huidaandoeningen
Vaak: huidaandoeningen, zoals droge huid, huiduitslag en een gezwollen gezicht op de plaats van aanbrengen van de crème.

Indien een huidreactie optreedt die ernstiger is, dan moet u de behandeling stoppen. Mocht het probleem niet overgaan, dan moet u contact opnemen met uw arts.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u/ uw kind een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U ERAZABAN

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en het zicht van kinderen.

Gebruik Erazaban niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het doosje of op de tube na de tekst "Niet te gebruiken na" of "Exp.". De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Na opening is de crème maximaal 6 maanden houdbaar. Bewaren beneden 25 °C.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Erazaban:

- Het werkzame bestanddeel is docosanol. Iedere gram crème bevat 100 mg docosanol (10%).

- De andere bestanddelen zijn: sucrosestearaat, lichte minerale olie, propyleenglycol, benzylalcohol en gezuiverd water.

Hoe ziet Erazaban er uit en wat is de inhoud van de verpakking: Erazaban is een witte crème.
Het is verkrijgbaar in tubes van 2, 5 en 15 gram.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Healthcare Brands International Limited
56, Queen Anne Street
Londen W1 G 8LA
Verenigd Koninkrijk

Fabrikanten:
Jenson Pharmaceutical Services Ltd.
Carradine House,
237 Regents Park Road
Londen N3 3LF
Verenigd Koninkrijk

P.N. Gerolymatos S.A. (Plant B’), 4 Asklipiou Str.,
145 68 Kryoneri,
Athens,
Greece

Dit geneesmiddel is in Nederland geregistreerd onder: RVG 34594

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

België Erazaban 10% Crème
Cyprus Healip 10% Kram
Denemarken Healip 10% Creme
Duitsland Erazaban 100 mg/g Crème
Estland Erazaban
Finland Healip 10% Emulsiovoide
Frankrijk Erazaban 100 mg/g crème
Griekenland Healip 10% Kram
Hongarije Erazaban 10% Krém
Ierland Erazaban 10% Cream
Letland Erazaban 10% Krems
Litouwen Erazaban 10% Kremas
Noorwegen Heloc 10 % krem
Oostenrijk Erazaban 10% Creme
Polen Erazaban 10% Krem
Portugal Docosanol Jenson 10% Creme
Slovenië Erazaban 10% krema
Slowakije Erazaban 10% Krém
Spanje Docosanol Jenson 10% Crema
Tsjechië Erazaban 10% Krém
Zweden Healip 10% Kräm

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in januari 2008

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen: www.cbg-meb.nl