PATIENTENBIJSLUITER

Benaming

ERYACNE® 20 mg/g Samenstelling

ERYACNE 20 mg/g bevat per g gel 20 mg erytromycine als werkzame stof.

Hulpstoffen : butylhydroxytolueen, hydroxypropylcellulose en alcohol.

Toedieningsvorm en handelsverpakkingen

ERYACNE 20 mg/g : Gel voor lokale toepassing op de huid. Tube van 30 g.

Eigenschappen

Eryacne is een antibioticum met een smal spectrum. Dit wil zeggen dat het sommige bacteriën kan verhinderen zich te vermenigvuldigen.

De werkzame stof, met name erytromycine, behoort tot de groep van de macroliden. Tot de voor dit antibioticum gevoelige micro-organismen behoren de vaak bij acne aantoonbare bacteriën Staph. epidermidis en Propionibacterium acnes. Bij lokale toepassing kan erytromycine een gunstig effect hebben op acne.

Registratiehouder

n.v. Galderma Belgilux s.a.
Rijksweg 14
B-2870 PUURS (België)

Ingeschreven in het register

Eryacne 20 mg/g is in het register ingeschreven onder RVG 19000

Te gebruiken bij (Indicaties)
Eryacne kan gebruikt worden bij de behandeling van matige tot ernstige vormen van acne (jeugdpuistjes), waarbij andere lokale behandelingen geen of onvoldoende resultaat hebben opgeleverd of niet verdragen worden.
Niet te gebruiken bij (Contra-indicaties)

U mag Eryacne niet gebruiken wanneer u overgevoelig bent voor erytromycine of voor één van de hulpstoffen in Eryacne.

Waarschuwingen

Eryacne mag niet in aanraking komen met de ogen, met het slijmvlies van de neus of van de mond of met open wonden. Als dit toch gebeurt, dan dient u direct te spoelen met water. Indien u tijdens de behandeling een sterke roodheid van uw huid constateert, stop dan tijdelijk het gebruik van Eryacne en verwittig uw arts.

Bij verhogen van het aantal applicaties zal geen sneller resultaat optreden ; integendeel, sterke roodheid en afschilfering kunnen optreden.
De behandeling met Eryacne duurt tenminste 8 weken. Indien u na deze periode geen of onvoldoende verbetering, of zelfs een verslechtering, vaststelt, raadpleeg dan uw arts. Mogelijk is bacteriële resistentie opgetreden en dient de behandeling gedurende 2 maanden te worden onderbroken.

Wisselwerking met andere geneesmiddelen

Gelijktijdige toepassing van andere lokale anti-acne therapie moet voorzichtig geschieden aangezien irritatie verhoogd kan worden, in het bijzonder bij het gebruik van middelen die afschilfering bevorderen.
Vermijd gelijktijdig gebruik van alcoholbevattende cosmetica vermits deze een bijkomend irriterend of uitdrogend effect veroorzaken.
Kruisovergevoeligheid tussen antibiotica van de macrolidengroep komt voor.

Kruisresistentie met andere antibiotica van de macrolidengroep en met lincomycine en clindamycine kan voorkomen. Zorg ervoor dat uw arts ervan op de hoogte is als u andere geneesmiddelen gebruikt.

Gebruik tijdens zwangerschap en bij het geven van borstvoeding

Voor zover bekend kunt u Eryacne zonder gevaar volgens de voorschriften gebruiken tijdens zwangerschap en bij het geven van borstvoeding.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit product op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Dosering en wijze van gebruik

Eryacne wordt 's morgens en 's avonds toegepast op de te behandelen huid met puistjes. De huid dient eerst te worden gereinigd en gedroogd.
De behandeling met Eryacne duurt tenminste 8 weken. Indien u na deze periode geen of onvoldoende verbetering, of zelfs een verslechtering, vaststelt, raadpleeg dan uw arts. Mogelijk is bacteriële resistentie opgetreden en dient de behandeling gedurende 2 maanden te worden onderbroken.

Voor het openen van de tube
Schroefdop in zijn geheel losdraaien en plastic ring verwijderen. Schroefdop terugplaatsen op de tube en volledig aandraaien. De tube is nu klaar voor gebruik.

Wat te doen als een toepassing vergeten is

Als u Eryacne een keer vergeten bent aan te brengen, hoeft u dit niet een extra keer aan te brengen, maar u gaat gewoon verder zoals u het gewend bent.
Wat gebeurt er als er plotseling gestopt wordt met toepassing van het geneesmiddel

U hoeft geen bijzondere maatregelen te nemen indien u plots de toepassing van Eryacne stopt.

Overdosering

Eryacne is uitsluitend bestemd voor lokale toepassing op de huid.

Bijwerkingen

Na toediening van Eryacne kunt u last hebben van een brandend of prikkelend gevoel, roodheid, afschilfering, jeuk of een droge huid.
Dit is meestal niet ernstig en trekt vanzelf weg.
In dergelijke gevallen is het aangeraden het product minder vaak te gebruiken.

Elke bijwerking die niet in deze patiëntenbijsluiter wordt genoemd, dient u aan uw arts of apotheker te melden.

Bewaring en houdbaarheid

Bewaren bij of beneden kamertemperatuur (15°C-25°C) en buiten het bereik van kinderen.

Het product is in de gesloten verpakking houdbaar tot de vervaldatum die aangegeven is na de vermelding "EXP" of "Niet te gebruiken na". De eerste twee cijfers duiden de maand aan, de laatste twee cijfers het jaar. Deze datum mag niet worden overschreden.
Datum van de laatste herziening van de bijsluiter December 1997