BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Eryacne 20 mg/g gel
erytromycine

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Eryacne en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Eryacne gebruikt
3. Hoe wordt Eryacne gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Eryacne
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS ERYACNE EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Eryacne is een gel die als werkzaam bestanddeel erytromycine bevat. Erytromycine is een antibacteriële stof die behoort tot de groep van de macroliden, en die kan verhinderen dat sommige bacteriën zich vermenigvuldigen.
Eryacne kan worden gebruikt bij de behandeling van matige tot ernstige vormen van acne (jeugdpuistjes), waarbij andere behandelingen op de huid geen of onvoldoende resultaat hebben opgeleverd of niet verdragen worden.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U ERYACNE GEBRUIKT
Gebruik Eryacne niet

als u allergisch (overgevoelig) bent voor erytromycine of andere macrolide antibacteriële middelen (zoals claritromycine, roxitromycine en azitromycine), of voor één van de andere bestanddelen van Eryacne (zie rubriek 6: “Wat bevat Eryacne”).

Wees extra voorzichtig met Eryacne

- als u Eryacne in de buurt van de ogen, de neus of de mond aanbrengt. Vermijd elk contact van het geneesmiddel met de ogen, met het slijmvlies van de neus of van de mond of met open wonden. Indien dit onverhoopt toch gebeurt dan direct spoelen met veel water. Was altijd de handen na het aanbrengen van Eryacne.

- als u tijdens de behandeling een sterke roodheid van uw huid constateert. Stop dan tijdelijk het gebruik van Eryacne en raadpleeg uw arts.
Door het vaker aanbrengen van Eryacne dan voorgeschreven zal geen sneller resultaat optreden. Integendeel, sterke roodheid en afschilfering kunnen optreden.

De behandeling met Eryacne duurt tenminste 8 weken. Indien u na deze periode geen of onvoldoende verbetering, of zelfs een verslechtering vaststelt, raadpleeg dan uw arts. Mogelijk is bacteriële resistentie (ongevoeligheid van bacteriën voor erytromycine) opgetreden en dient de behandeling gedurende 2 maanden te worden onderbroken.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Gelijktijdige toepassing van andere anti-acne behandeling op de huid moet voorzichtig geschieden omdat meer irritatie kan optreden, met name bij gebruik van middelen die afschilfering van de huid bevorderen.

Vermijd gelijktijdig gebruik van alcoholbevattende cosmetica omdat deze een extra irriterend of uitdrogend effect veroorzaken.

Als u overgevoelig bent voor andere antibacteriële middelen van de macrolidengroep (zoals claritromycine, roxitromycine en azitromycine) is het mogelijk dat u ook overgevoelig bent voor erytromycine.

Bacteriën die ongevoelig zijn voor andere antibiotica van de macrolidengroep of lincomycine en clindamycine kunnen ook ongevoelig zijn voor erytromycine.

Zwangerschap en borstvoeding

Voor zover bekend kunt u Eryacne zonder gevaar volgens het voorschrift van uw arts gebruiken tijdens zwangerschap en bij het geven van borstvoeding.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit product op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Eryacne

Eryacne bevat butylhydroxytolueen. Deze stof kan plaatselijke huidreacties veroorzaken (bijv. contactdermatitis), of irritatie aan de ogen en slijmvliezen.

3. HOE WORDT ERYACNE GEBRUIKT

Volg bij het gebruik van Eryacne nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosering is als volgt:

Breng Eryacne ‘s morgens en ‘s avonds aan op de te behandelen huid met puistjes. De huid dient eerst te worden gereinigd en gedroogd.
De behandeling met Eryacne duurt tenminste 8 weken. Indien u na deze periode geen of onvoldoende verbetering, of zelfs een verslechtering vaststelt, raadpleeg dan uw arts. Mogelijk is bacteriële resistentie (ongevoeligheid van bacteriën voor erytromycine) opgetreden en dient de behandeling gedurende 2 maanden te worden onderbroken.

Het gebruiksklaar maken van de tube
Draai de schroefdop in zijn geheel los en verwijder de plastic ring. Plaats de schroefdop terug op de tube en draai deze volledig aan. De tube is nu klaar voor gebruik. Om te openen het bovenste deel van de schroefdop losdraaien. Na elk gebruik goed sluiten.

Wat u moet doen als u meer van Eryacne heeft gebruikt dan u zou mogen

Neem contact met uw arts of apotheker bij (vermoeden van) gebruik van te grote hoeveelheden of bij een abnormaal gebruik.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Eryacne te gebruiken

Als u Eryacne vergeten bent aan te brengen, hoeft u dit niet een extra keer aan te brengen, maar gaat u gewoon verder zoals u gewend bent. Neem dan geen dubbele hoeveelheid om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Eryacne

U hoeft geen bijzondere maatregelen te nemen indien u plotseling met het gebruik van Eryacne stopt.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Eryacne bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen kunnen optreden:

Na het aanbrengen van Eryacne kunt u last hebben van een brandend of prikkelend gevoel, roodheid, afschilfering, jeuk of een droge huid. Dit is meestal niet ernstig en trekt vanzelf weg.

In dergelijke gevallen wordt aangeraden om Eryacne minder vaak te gebruiken.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U ERYACNE Bewaren beneden 25 °C.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Eryacne niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en de tube na “Exp”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat ERYACNE

- Het werkzame bestanddeel is erytromycine. Eén gram gel bevat 20 mg erytromycine.

- De andere bestanddelen zijn: butylhydroxytolueen (E321), hydroxypropylcellulose (E463) en alcohol.

Hoe ziet Eryacne er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Eryacne is een visceuze, doorschijnende gel, en wordt geleverd in aluminium tubes met een inhoud van 30 gram. De tube is voorzien van een applicator die voor toediening aangebracht moet worden.Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
n.v. Galderma Belgilux s.a.
Rijksweg 14
2870 Puurs
België

Fabrikant
Laboratoires GALDERMA Zone Industrielle Montdésir F- 74540 Alby Sur Cheran
Frankrijk

Voor informatie in Nederland Galderma Nederland.
Avelingen-West 3
4202 MS Gorinchem
telefoon: 0183 - 691919

Inschrijving in het Register
Eryacne is in het Register ingeschreven onder RVG 19000.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in september 2008