ERYTHROCINE 250

Erythrocine 250 bevat per tablet erytromycine stearaat overéénkomend met 250 mg erytromycine.

De tabletten bevatten onder andere maïszetmeel en benzalkoniumchloride.

WERKING

Erythrocine is een antibioticum, dat wil zeggen een geneesmiddel voor de behandeling van infecties door bacteriën die gevoelig zijn voor erytromycine.

RVG NUMMER
Erythrocine 250 tablet is in het register voor geneesmiddelen ingeschreven onder nummer RVG 01799.

REGISTRATIEHOUDER:
Abbott B.V.,
Hoofddorp.

TE GEBRUIKEN BIJ:

* luchtweginfecties
* infecties van het maag-darmstelsel (inclusief galwegen) - infecties van de huid en weke delen

NIET TE GEBRUIKEN BIJ:

Gebleken overgevoeligheid voor erytromycine of één van de niet werkzame bestanddelen van Erythrocine-ES. Gelijktijdig gebruik met vaatvernauwende middelen (met name ergotamine en dihydroergotamine), astemizol of terfenadine.

Ernstige leverfunctiestoornis.

WISSELWERKING MET ANDERE GENEESMIDDELEN:

Gelijktijdig gebruik met andere geneesmiddelen kan de werking beïnvloeden. Denk hierbij
ook aan geneesmiddelen die u zonder recept heeft verkregen. Als u samen met Erythrocine één van de volgende middelen gebruikt, dient u uw arts te raadplegen:

* bepaalde middelen tegen slapeloosheid (triazolam), epilepsie (carbamazepine, phenytoïne), astma (theophylline), migraine (ergotamine) of allergie (astemizol, terfenadine),
* bepaalde middelen die de bloedstolling vertragen (warfarine), - bepaalde hartkrachtversterkende middelen (digoxine, disopyramide),
* bepaalde middelen om de narcose in te leiden (alfentanil, midazolam), - bepaalde middelen tegen afstotingsreacties bij transplantaties (ciclosporine),
* bepaalde hormoonpreparaten (corticosteroïden),
* bromocriptine.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN:

Aangezien erytromycine hoofdzakelijk door de lever wordt uitgescheiden dienen patiënten met een verminderde leverfunctie met voorzichtigheid te worden behandeld met Erythrocine 250.

Ook patiënten met myasthenia gravis (spierzwakte) dienen met voorzichtigheid behandeld te worden met Erythrocine 250.

GEBRUIK IN DE ZWANGERSCHAP EN TIJDENS HET GEVEN VAN BORSTVOEDING:

Erythrocine kan, voor zover bekend, zonder bezwaar volgens het voorschrift worden gebruikt tijdens zwangerschap en het geven van borstvoeding.

BEINVLOEDING VAN DE RIJVAARDIGHEID EN HET VERMOGEN OM MACHINES TE GEBRUIKEN:

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit product op de rijvaardigheid. In verband met het mogelijk optreden van de bijwerkingen duizeligheid, verwarring, waanbeelden en toevallen dient rekening te worden gehouden met een nadelige invloed op de rijvaardigheid.

AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK:

Voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:
Tweemaal per dag 2-4 tabletten, in te nemen 1 uur voor een maaltijd.

Voor kinderen jonger dan 12 jaar:
De gebruikelijke dosering is 30 tot 50 mg/kg lichaamsgewicht per dag verdeeld over 3 of 4 doses. Wanneer een 2 maal daagse dosering is gewenst, kan de helft van de dagdosis om de 12 uur gegeven worden.

Voor de behandeling van ernstige infecties kan de totale dagdosis worden verdubbeld.

De tabletten moeten, zonder stukbijten, geheel worden doorgeslikt met bijvoorbeeld een glas water.

Houdt u precies aan het voorschrift van uw arts en maak altijd de voorgeschreven kuur af!

BIJWERKINGEN:

Misselijkheid, braken, buikpijn, diarree, verminderde eetlust en overgevoeligheidsreacties kunnen voorkomen. Ook kunnen stoornissen in de leverfunctie optreden, zoals geelzucht, veroorzaakt door galstuwing en verhogingen van bepaalde enzymen.

Vooral bij patiënten die een hoge dosis erytromycine krijgen, kan een voorbijgaande doofheid voorkomen. In enkele gevallen zijn hartritmestoornissen zoals versnelde hartwerking, duizeligheid, verwarring, waanbeelden en toevallen waargenomen. Als u iets anders merkt waarvan u denkt dat het in verband staat met het gebruik van Erythrocine, neem dan contact op met uw arts.

AANWIJZINGEN VOOR HET BEWAREN:

Erythrocine tabletten moeten op een droge plaats bij kamertemperatuur worden bewaard. Op deze wijze bewaard zijn de tabletten houdbaar tot de datum die op de verpakking staat.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Abbott B.V., december 1997