BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

ETHYMAL 125 mg, capsules, zacht ETHYMAL 250 mg, capsules, zacht
Ethosuximide

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Ethymal en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Ethymal gebruikt
3. Hoe wordt Ethymal gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Ethymal
6. Aanvullende informatie

1. Wat is Ethymal en waarvoor wordt het gebruikt

Ethymal behoort tot de groep van de zogenaamde anti-epileptica. Het wordt gebruikt bij een bepaalde vorm van epilepsie (vallende ziekte): absences. Dit is een vorm van vallende ziekte met korte momenten van afwezigheid.
Hoe ethosuximide precies werkt is onduidelijk. Het kan worden gecombineerd met andere middelen tegen epilepsie.

2. Wat u moet weten voordat u Ethymal gebruikt
Gebruik Ethymal niet

- als u overgevoelig bent voor ethosuximide of voor één van de andere bestanddelen van Ethymal.
- als u overgevoelig bent voor andere succinimiden.


Wees extra voorzichtig met Ethymal
- als u een lever- of nierfunctiestoornis heeft.
- wanneer u lijdt aan verschillende vormen van epilepsie. Ethosuximide kan in dat geval gegeneraliseerde aanvallen (aanvallen die over het hele lichaam zijn verspreid) uitlokken.
- wanneer u een verminderde werking van het beenmerg of een verlaagd aantal bloedplaatjes in het bloed heeft.
Een klein aantal mensen, dat behandeld werd met anti-epileptica zoals Ethymal, heeft ook gedachten gehad over zelfbeschadiging of zelfmoord. Als u op enig moment dergelijke gedachten heeft, neem dan direct contact op met uw arts.


Laat uw arts altijd weten voor welke problemen of ziekten u nog meer onder behandeling bent.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Sommige medicijnen kunnen namelijk elkaars werking versterken of verzwakken of mogen om andere redenen niet gelijktijdig gebruikt worden.

Medicijnen waarvan bekend is dat zij de werking van ethosuximide kunnen beïnvloeden of waarvan ethosuximide de werking kan beïnvloeden, zijn:
- andere middelen tegen vallende ziekte (fenytoine, valproinezuur);
- isoniazide (middel bij tuberculose). De hoeveelheid ethosuximide in het bloed kan verhoogd worden;
- kalmerende middelen die invloed hebben op het zenuwstelsel.

Gebruik in combinatie met voedsel en drank
Gelijktijdig gebruik van alcohol kan een nadelige invloed hebben op het zenuwstelsel. Het gebruik van alcohol wordt daarom afgeraden.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Zwangerschap

Het is niet duidelijk of het gebruik van ethosuximide tijdens de zwangerschap schadelijk kan zijn. In dierproeven is ethosuximide schadelijk gebleken. Bij gebruik van andere geneesmiddelen om epileptische aanvallen te behandelen is een toegenomen risico gemeld van schadelijkheid bij de foetus. Vooral wanneer tegelijkertijd meer dan een geneesmiddel tegen epileptische aanvallen wordt gebruikt. Daarom dient u indien mogelijk en alleen na overleg met uw arts tijdens de zwangerschap maar één geneesmiddel tegen epileptische aanvallen te gebruiken.
Stop niet plotseling met het gebruik van dit geneesmiddel. Dit kan leiden tot doorbraakaanvallen die ernstige gevolgen kunnen hebben voor u en uw kind. Waarschuw direct uw arts wanneer u zwanger bent, vermoedt dat u zwanger bent of wanneer u zwanger probeert te worden. Het risico van het gebruik van ethosuximide moet afgewogen worden tegen het risico van aanvallen tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Ethosuximide gaat over in de moedermelk.
Er kunnen bijwerkingen optreden bij de zuigeling zoals prikkelbaarheid, moeite met drinken en slaperigheid. Het geven van borstvoeding tijdens behandeling met ethosuximide wordt daarom afgeraden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Ethosuximide kan als bijwerkingen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Hiermee moet u rekening houden bij deelname aan het verkeer of het bedienen van (gevaarlijke) machines.

3. Hoe wordt Ethymal gebruikt

Volg bij het gebruik van Ethymal nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:
Volwassenen en kinderen boven 6 jaar: beginnen met 2 maal per dag 250 mg.


Kinderen van 3 tot 6 jaar:
beginnen met 1 maal per dag 250 mg.

Kinderen onder de 3 jaar:
beginnen met 10 mg/kg lichaamsgewicht per dag in 1-2 doses. Daarna 20-40 mg/kg lichaamsgewicht per dag in 1-2 doses.

De dosering kan iedere 4-7 dagen worden verhoogd met 125 mg tot de juiste dosering is bereikt; de maximale dosering voor volwassenen en kinderen boven de 6 jaar bedraagt 1,5-2 gram. Voor kinderen beneden de 6 jaar is de maximale dosering 1 gram.

Voor afwijkende doseringen is Ethymal siroop beschikbaar.

De capsules moeten in hun geheel worden ingenomen met een ruime hoeveelheid (half glas) water.

Wat u moet doen als u meer van Ethymal heeft ingenomen dan u zou mogen

Als er teveel is ingenomen kunnen misselijkheid, braken, hoofdpijn, duizeligheid, verminderde eetlust, coördinatiestoornissen, bevingen, onrust (van spieren), onwillekeurige bewegingen, demping van het centraal zenuwstelsel (leidend tot coma), verlaagde bloeddruk (gekenmerkt door een licht gevoel in het hoofd), moeilijkheden met ademhalen, overgevoeligheidsreacties zoals huidreacties, gedragsveranderingen en waanbeelden, optreden.
Als u een overdosering vermoedt, moet u onmiddellijk een arts waarschuwen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Ethymal in te nemen

Als u vergeten bent een dosis in te nemen, moet u dit zo snel mogelijk alsnog doen, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. Neem nooit een dubbele dosis om de vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Ethymal

Stop nooit zelf de behandeling. Stoppen met het gebruik van Ethymal moet geleidelijk en onder controle van uw arts plaatsvinden.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Ethymal bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Het gebruik van ethosuximide kan aanleiding geven tot de volgende bijwerkingen:
maagdarmklachten, hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid, gedragsstoornissen, geestelijke stoornissen (soms in de vorm van waanbeelden) en (zelden) veranderingen in de samenstelling van het bloed;

In zeldzame gevallen kunnen afwijkingen in het bloed (afwijking in de hoeveelheid rode of witte bloedcellen) en ernstige huidreacties voorkomen.
Als ethosuximide wordt gecombineerd met andere middelen tegen epilepsie treden sommige bijwerkingen wat vaker op.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Ethymal

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.Bewaar de capsules in de originele verpakking op een droge plaats, beneden 25°C.
Op de verpakking staat aangegeven tot wanneer de geneesmiddelen gebruikt kunnen worden (maand en jaar). Op de doordrukstrips staat de vervaldatum na de afkorting "Exp" (= niet te gebruiken na).
Gebruik Ethymal niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het doosje en de doordrukstrip. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. Aanvullende informatie

Wat bevat Ethymal

- Het werkzame bestanddeel is ethosuximide.

- De andere bestanddelen zijn macrogol 300, gelatine, glycerol (E422), gedeeltelijk gedehydrateerd sorbitol en zoutzuur (E507). Bovendien zit in de 250 mg capsule ook ijzeroxide rood (E172) en titaandioxide (E171).

Hoe ziet Ethymal er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Ethymal 125 mg, capsules, zacht, zijn kleurloze, zachte, oblong capsules.
Ethymal 250 mg, capsules, zacht, zijn rood/bruine, zachte, oblong capsules.
De capsules zijn verkrijgbaar in doordrukstripverpakkingen van 50 stuks en een flaconverpakking van 100 stuks.

De capsules van 125 mg worden niet in Nederland in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Apotex Europe BV
Darwinweg 20
2333 CR Leiden
Nederland

Fabrikant:
Apotex Nederland BV
Archimedesweg 2
2333 CN Leiden
Nederland

Voor informatie:
Apotex Nederland BV
Postbus 408
2300 AK Leiden
Nederland
Tel.nr.: 071 524 3100

Het geneesmiddel is ingeschreven in het register onder:
RVG 05634 Ethymal 125 mg, capsules
RVG 02982 Ethymal 250 mg, capsulesDeze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in maart 2009Epilepsie Vereniging Nederland
In Nederland worden de belangen van mensen met epilepsie landelijk behartigd door:
Epilepsie Vereniging Nederland Postbus 8105
6710 AC Ede
Tel: 0318-672772
Epilepsie advieslijn: 0318-672777