Patiënteninformatie
EUPHYLONG® i.v. 200 Theofylline

Leest u deze informatie regelmatig door, ook wanneer u Euphylong® i.v. 200 al vaker heeft gebruikt. Soms is er namelijk reden om deze informatie aan te passen aan nieuwe inzichten.

Samenstelling
Werkzame stof
Euphylong i.v. 200 bevat per ampul van 10 ml: 200 mg theofylline

Hulpstoffen
Natriumacetaat, natriumhydroxide, water voor injecties.

Hoe wordt Euphylong i.v. 200 afgeleverd?

Euphylong i.v. 200 is een kleurloze oplossing voor intraveneuze injectie. Het wordt afgeleverd in kleurloze ampullen van 10 ml. Deze ampullen zijn verpakt in dozen à 5 ampullen.

Hoe werkt Euphylong i.v. 200?

Euphylong i.v. 200 ontspant de spieren in de wand van de longen. Het ademhalen gaat hierdoor eenvoudiger.

Wie brengt Euphylong i.v. 200 in de handel?

Nycomed bv
Postbus 31, 2130 AA Hoofddorp
Tel. (023) 5668777

Inschrijving in het register
Euphylong i.v. 200 is in het register ingeschreven onder RVG 00535.

Aan wie wordt Euphylong i.v. 200 voorgeschreven?

Euphylong i.v. 200 kan worden voorgeschreven aan patiënten met aanvallen van benauwdheid bij astma, chronische bronchitis en longemfyseem.

Alleen in uitzonderlijke gevallen mag Euphylong i.v. 200 worden voorgeschreven aan kinderen onder 1 jaar.

Wanneer mag u Euphylong i.v. 200 niet gebruiken?

In de volgende gevallen mag u Euphylong i.v. 200 niet gebruiken:

- Overgevoeligheid voor theofylline of andere bestanddelen van Euphylong i.v. 200.
- Recent hartinfarct
- Acute tachyaritmie (hartritmestoornissen met een versnelde hartslag)

Waar moet u op letten bij het gebruik van Euphylong i.v. 200?

Hieronder wordt een aantal situaties beschreven, waarin Euphylong i.v. 200 alleen in uitzonderlijke gevallen en met grote voorzichtigheid gebruikt mag worden. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met uw behandelend arts.

Dit geldt ook als u in het verleden één van onderstaande aandoeningen heeft gehad.
Euphylong i.v. 200 mag alleen met grote voorzichtigheid en onder toezicht van een arts gebruikt worden in geval van:
- Instabiele angina pectoris
- Neiging tot tachyaritmie (hartsritmestoornissen)
- Ernstige hypertensie
- Hypertrofische obstructieve cardiomyopatie (chronische ziekte van de hartspier)
- Hyperthyreoïdie (verhoogde werkzaamheid van de schildklier)
- Epilepsie
- Maagzweer of zweer in de twaalfvingerige darm
- Porfyrie (specifieke stofwisselingsziekte)
- Lever- en nierfunctiestoornissen

Bij gebruik van Euphylong i.v. 200 bij zuigelingen, ouderen en/of ernstig zieke patiënten bestaat een verhoogde kans op overdosering. Deze patiënten moeten daarom controle van de bloedspiegel ondergaan.

Kunt u Euphylong i.v. 200 samen met andere geneesmiddelen of alcohol gebruiken?

Vertel altijd aan uw arts welke andere geneesmiddelen u gebruikt. Euphylong i.v. 200 kan namelijk een wisselwerking hebben met een groot aantal geneesmiddelen. Uw arts kan dan eventueel de dosering van Euphylong i.v. 200 of die van de andere geneesmiddelen aanpassen.

Hieronder staan geneesmiddelen, die een wisselwerking kunnen hebben met Euphylong i.v. 200:

Euphylong i.v. 200 in combinatie met andere xanthine-bevatttende geneesmiddelen, beta-sympatomimetica, cafeïne en vergelijkbare stoffen versterken elkaars werking.

De afbraak van Euphylong i.v. 200 kan versneld worden, en de biologische beschikbaarheid en effectiviteit van theofylline kunnen verminderd zijn in rokers en bij gelijktijdig gebruik van: barbituraten, met name feno- of pentobarbital, carbamazepine, fenytoïne, rifampicine, primidon, sulfinpyrazon en hypericum preparaten (Sint Janskruid). In sommige gevallen kan het nodig zijn om de theofylline dosering te verhogen.

Afbraak van Euphylong i.v. 200 kan vertraagd worden en/of de plasmaspiegel kan verhoogd zijn (met verhoogd risico op overdosering en bijwerkingen) bij gelijktijdig gebruik van de volgende geneesmiddelen: orale anticonceptiemiddelen, bepaalde antibiotica (bijvoorbeeld erythromycine, clarithromycine, josamycin en spiramycine), chinolonen (gyrase remmers) (zie onder), imipenium, isoniazide, tiabendazol, calciumantagonisten (bijv. verapamil en diltiazem), propranolol, mexiletine, propafenon, ticlopidine, cimetidine, allopurinol, fluvoxamine, alfa-interferon, zafirlukast en influenzavaccin. In dergelijke gevallen kan het dan ook noodzakelijk zijn om de theofylline dosering te verlagen.

Er zijn enkele gevallen gemeld aangaande symptomen van overdosering bij gelijktijdig gebruik van ranitidine. Aangezien een interactie niet met voldoende zekerheid kan worden uitgesloten, moet de Euphylong i.v. 200 dosering individueel worden bepaald bij gelijktijdig gebruik van ranitidine.

Bij gelijktijdige toediening van ciprofloxacine, moet de Euphylong i.v. 200 dosering verlaagd worden tot maximaal 60% van de aanbevolen dosering, en bij enoxacine tot maximaal 30% van de aanbevolen dosering. Ook andere chilonen (bijv. pefloxacine en pipemidinezuur) kunnen de werking versterken van Euphylong i.v. 200 bevattende geneesmiddelen. Bij gelijktijdig behandeling met chilonen wordt regelmatige controle van de theofylline concentratie dan ook sterk aanbevolen.
De werking van lithiumcarbonaat en beta-blokkers kan verminderd zijn bij gelijktijdig gebruik van theofylline. Theofylline versterkt de effecten van diuretica.

Toediening van halothaan in patiënten die theofylline krijgen kan leiden tot ernstige hartritmestoornissen.

Let wel: bovenstaande informatie geldt ook voor geneesmiddelen die kort geleden gebruikt zijn.

Kunt u Euphylong i.v. 200 gebruiken tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding

Tijdens de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding Euphylong i.v. 200 slechts gebruiken na overleg met uw arts.
Aangezien er nog steeds onvoldoende ervaring is met gebruik van Euphylong i.v. 200 gedurende het eerste trimester van de zwangerschap, dient gebruik van Euphylong i.v. 200 gedurende deze periode vermeden te worden.
Gedurende het tweede en derde trimester, dient theofylline alleen gebruikt te worden na zorgvuldige afweging van de risico’s ten opzichte van de voordelen door de behandelend arts, aangezien Euphylong i.v. 200 overgaat in de bloedcirculatie van de foetus en daardoor therapeutische effecten kan hebben. Wanneer een patiënt aan het einde van de zwangerschap behandeld wordt met Euphylong i.v. 200 kunnen weeën geremd worden. Prenataal blootgestelde neonaten moeten nauwkeurig vervolgd worden op de effecten van Euphylong i.v. 200.

Euphylong i.v. 200 gaat over in de moedermelk. Als gevolg hiervan, dient bij een patiënt die borstvoeding geeft de therapeutische theofylline dosering zo laag mogelijk te worden gehouden. Indien mogelijk, moet de borstvoeding vlak voor een dosering gegeven worden.
De baby die de borstvoeding krijgt, moet zorgvuldig geobserveerd worden in verband met de mogelijke effecten van Euphylong i.v. 200. Indien hogere therapeutische doseringen nodig zijn, dient de borstvoeding gestaakt te worden.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken

Zelfs wanneer Euphylong i.v. 200 volgens de voorschriften worden ingenomen, kan Euphylong i.v. 200 het reactievermogen dermate beïnvloeden zodat de rijvaardigheid, het vermogen om machines te besturen, of werken zonder vaste ondergrond beïnvloed wordt. Dit is in het bijzonder het geval in combinatie met alcohol, of andere geneesmiddelen die het reactievermogen beïnvloeden.

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK

De arts of de apotheker heeft u verteld hoe u Euphylong i.v. 200 moet gebruiken. Dit staat ook op het etiket van de apotheek. Houdt u zich strikt aan deze aanwijzingen.

Hoe moet u Euphylong i.v. 200 gebruiken?

De injectie dient zeer langzaam (in ongeveer 5 minuten) intraveneus in de liggende patiënt te worden ingespoten.

Na injectie of infusie moet de patiënt onder toezicht gedurende een korte tijd rusten.

Indien eerder behandeling met methylxanthine bevattende geneesmiddelen niet bekend is of niet is uit te sluiten, moet de injectie/infusie onder nauwkeurig toezicht worden gegeven en worden gestaakt als symptomen van intolerantie optreden.

Bij toediening in een infuus, kan de inhoud van de ampul gemengd worden met een geschikt oplosmiddel (bijv. fysiologische zout, electrolyten oplossing of glucose oplossing). Om mogelijke onverenigbaarheden te voorkomen, dient Euphylong i.v. 200 bij voorkeur toegediend te worden in een isotonische natriumchloride oplossing (fysiologisch zout) en niet worden gemengd met andere middelen.
De inlooptijd is gebaseerd op bovenstaande doseervoorschriften, maar dient individueel aangepast te worden. Bij de behandeling van zuigelingen en kinderen dient het volume van de infusievloeistof beperkt te worden.
In een noodsituatie, en op instructie van de behandelend arts, kan de patiënt de inhoud van 1-2 ampullen verdund in een vloeistof oraal innemen. Er moet een interval van tenminste 8 uur worden aangehouden tussen twee opeenvolgende doseringen.

Hoeveel Euphylong i.v. 200 moet u gebruiken?

De dosering wordt individueel bepaald. Indien mogelijk, wordt de dosering bepaald na meten van de theofylline plasmaspiegel (therapeutische breedte 8-20 mg/l). De theofylline serumconcentratie dient te worden gecontroleerd in geval van verminderde effectiviteit of als bijwerkingen optreden.

Bij bepaling van de initiële dosering (zie onder), moet met betrekking tot een dosis verlaging rekening gehouden worden met elke eerdere behandeling met theofylline of haar bestanddelen. Om de kans op bijwerkingen te verkleinen, mag bij intraveneuze toediening van Euphylong i.v. 200 de dosering niet hoger zijn dan 16.5 mg per minuut.

Bij het bepalen van de dosering wordt als lichaamsgewicht het ideale gewicht van de patiënt gebruikt, aangezien Euphylong i.v. 200 niet door vetweefsel geabsorbeerd wordt.

Vanwege een hogere Euphylong i.v. 200 eliminatiesnelheid, hebben kinderen ouder dan 6 maanden en rokers een hogere dosering Euphylong i.v. 200 per kilogram lichaamsgewicht nodig dan niet-rokende volwassenen. Echter, in baby’s jonger dan 6 maanden en ouderen (boven de 60 jaar) is de Euphylong i.v. 200 uitscheiding verlengd. De dosering voor patiënten die stoppen met roken moet zorgvuldig worden gekozen vanwege een toename in de Euphylong i.v. 200 concentratie.
Excretie van Euphylong i.v. 200 is vaak vertraagd in patiënten met hartfalen, ernstig zuurstof tekort, verminderde leverfunctie, pneumonie, virale infecties (met name influenza), in ouderen en bij gelijktijdig gebruik van andere geneesmiddelen. Bij ernstige nierfunctiestoornissen, kunnen theofylline metabolieten zich opstapelen. Daarom zijn lagere doseringen nodig bij deze patiënten, en dient de dosering zeer zorgvuldig te worden opgehoogd. Tevens is een verminderde theofylline excretie gemeld na vaccinatie tegen tuberculose en influenza, wat een dosis reductie noodzakelijk kan maken bij gelijktijdige behandeling.

Aanbevolen dosering

Afhankelijk van leeftijd en andere ziekten, worden de volgende doseringen aanbevolen:

Initiële dosering:

Geen eerdere behandeling met theofylline
Dosering/kg lichaamsgewicht i.v. 4-5 mg in 20-30 minuten i.v.

Eerdere behandeling met theofylline is bekend of kan niet worden uitgesloten
Dosering/kg lichaamsgewicht i.v. 2.0-2.5 mg in 20-30 minuten i.v.

Onderhoudsdosering:
Kinderen:
6 maanden- 9 jaar
Dosering per uur in mg/kg lichaamsgewicht theofylline i.v: 1e –12e uur:1.00
Dosering per uur in mg/kg lichaamsgewicht theofylline i.v:Vanaf 13e uur:0.80
Dagelijkse onderhoudsdosering in mg/kg lichaamsgewicht theofylline i.v:19

Kinderen:
9 jaar- 16 jaar
Dosering per uur in mg/kg lichaamsgewicht theofylline i.v: 1e –12e uur:0.80
Dosering per uur in mg/kg lichaamsgewicht theofylline i.v:Vanaf 13e uur:0.65
Dagelijkse onderhoudsdosering in mg/kg lichaamsgewicht theofylline i.v:15

Volwassenen:
Rokers
Dosering per uur in mg/kg lichaamsgewicht theofylline i.v: 1e –12e uur:0.8
Dosering per uur in mg/kg lichaamsgewicht theofylline i.v:Vanaf 13e uur: 0.65
Dagelijkse onderhoudsdosering in mg/kg lichaamsgewicht theofylline i.v: 15

Niet rokers
Dosering per uur in mg/kg lichaamsgewicht theofylline i.v: 1e –12e uur:0.55
Dosering per uur in mg/kg lichaamsgewicht theofylline i.v:Vanaf 13e uur:0.40
Dagelijkse onderhoudsdosering in mg/kg lichaamsgewicht theofylline i.v:9.5

Ouder dan 60 jaar met/zonder cor pulmonale
Dosering per uur in mg/kg lichaamsgewicht theofylline i.v: 1e –12e uur:0.50
Dosering per uur in mg/kg lichaamsgewicht theofylline i.v:Vanaf 13e uur:0.25
Dagelijkse onderhoudsdosering in mg/kg lichaamsgewicht theofylline i.v:5.5

Met obstuctieve cardiomyopathie of ernstige leverfunctiestoornissen
Dosering per uur in mg/kg lichaamsgewicht theofylline i.v: 1e –12e uur:0.40
Dosering per uur in mg/kg lichaamsgewicht theofylline i.v:Vanaf 13e uur:
0.10-0.15
Dagelijkse onderhoudsdosering in mg/kg lichaamsgewicht theofylline i.v: 2.4


In het algemeen wordt de inhoud van 1 ampul (10 ml) 1 tot 3 maal daags intraveneus ingespoten.

Euphylong i.v. 200 kan in bepaalde gevallen ook worden toegediend in de vorm van een intraveneus infuus of, in speciale gevallen, oraal worden toegediend.

Bij acute dyspneu wordt de inhoud van 1-2 ampullen Euphylong i.v. 200 gegeven.

Hoelang moet u Euphylong i.v. 200 gebruiken?

De duur van het gebruik van Euphylong i.v. 200 is afhankelijk van de oorzaak, ernst en het verloop van de aandoening en wordt bepaald door de behandelend arts.

Wat moet u doen wanneer er teveel is ingenomen?

Bij overdosering van Euphylong i.v. 200 met therapeutische theofylline plasmaspiegels tot 20 mg/l, kunnen bijwerkingen zoals gastro-intestinale aandoeningen (misselijkheid, buikpijn, braken en diarree), prikkelbaarheid van het centraal zenuwstelsel (rusteloosheid, hoofdpijn, slapeloosheid, duizeligheid) en hartstoornissen (hartritmestoornissen) optreden, die afhankelijk van de individuele gevoeligheid meestal mild tot matig van aard zijn.

Bij therapeutische theofylline plasmaspiegels boven 20 mg/l worden in het algemeen dezelfde symptomen, maar met grotere intensiteit, ervaren. Boven 25 mg/l kunnen neurologische en hartproblemen ontstaan, zoals toevallen, ernstige hartritmestoornissen en cardiovasculair falen. Dergelijke reacties worden niet altijd voorafgegaan door lichtere bijwerkingen.

Bij patiënten met een verhoogde individuele gevoeligheid voor theofylline zijn ernstigere symptomen van overdosering mogelijk, zelfs bij plasmaspiegels lager dan hier genoemd.

Bij vermoeden van overdosering dient u contact op te nemen met uw arts. Afhankelijk van het tijdstip waarop het geneesmiddel voor het laatst is ingenomen, zal uw dokter dan de volgende maatregelen treffen:

In geval van milde symptomen van overdosering:
Behandeling met Euphylong i.v. 200 dient gestaakt en de theofylline plasmaspiegel dient bepaald te worden. Indien de behandeling hervat gaat worden, dient de dosering overeenkomstig verlaagd te worden.

In geval van neurologische reacties (bijv. rusteloosheid en toevallen): Diazepam i.v. 0.1-0.3 mg/kg lichaamsgewicht, tot en met 15 mg.

Indien potentieel levensbedreigend:
* Monitoren van vitale functies
* Luchtwegen vrijhouden van obstructies (intubatie)
* Zuurstof toedienen
* Indien nodig, i.v. volume substitutie met plasma expanders
* Controle, en indien nodig correctie, van de vloeistof- en electrolytenbalans
* Hemoperfusie (zie beneden)

Ingeval van potentiële levensbedreigende hartritmestoornissen:
* I.v. toediening van propanolol in niet-astmatici (1 mg bij volwassenen, 0.02 mg/kg lichaamsgewicht bij kinderen); deze dosering kan elke 5-10 minuten herhaald worden totdat het hartritme genormaliseerd is, tot een maximale dosering van 0.1 mg/kg.

Waarschuwing:
Propanolol kan bij patiënten met astma ernstige bronchospasmen uitlokken, waardoor deze patiënten behandeld dienen te worden met verapamil.

In bepaalde gevallen van ernstige overdosering die niet afdoende reageren op bovenstaande maatregelen, en in patiënten met zeer hoge theofylline plasmaconcentraties, kan snelle en volledige ontgifting worden bewerkstelligd door hemoperfusie of door hemodialyse. In de meeste gevallen is dit niet nodig, aangezien theofylline afdoende snel wordt gemetaboliseerd.

Andere mogelijkheden voor behandeling van overdosering met Euphylong i.v. 200 zijn afhankelijk van de ernst, het klinisch verloop en de symptomen van de patiënt.

Wat gebeurt er als u plotseling stopt met de toediening van Euphylong i.v. 200?

Wanneer u wilt stoppen met de behandeling moet u dit doen in overleg met uw arts.

Welke bijwerkingen kunnen optreden bij gebruik van Euphylong i.v. 200?

Bijwerkingen kunnen zijn: hoofdpijn, een sterk opgewonden gevoel, trillingen in armen en benen, rusteloosheid, slapeloosheid, snelle of onregelmatige hartslag, palpitaties (hartkloppingen), verlaagde bloeddruk, maagdarmproblemen, misselijkheid, braken, diarree, verhoogde urinevorming door de nieren, veranderingen in serumlectrolyten, voornamelijk hypokalemie, verhoogd serumcalcium en serumcreatinine, hyperglykemie (verhoogde bloedsuikerspiegel) en hyperurikemie (verhoogde urinezuur waarden).
Overgevoeligheidsreacties op Euphylong i.v. 200 komen zelden voor.
Een verlaagde spiertonus in de onderste oesofagale kringspier kan bestaande nachtelijke gastro-oesofagale reflux (terugvloeien van de maaginhoud naar de slokdarm) verergeren.

Bijwerkingen kunnen intenser zijn bij overgevoeligheid voor Euphylong i.v. 200 of overdosering (theofylline plasmaspiegel hoger dan 20 mg/l).

Met name bij theofylline plasmaspiegels hoger dan 25 mg/l kunnen toxische effecten optreden, zoals toevallen, een plotselinge bloeddrukdaling, ventriculaire aritmieën (hartritmestoornissen) en ernstige gastro-intestinale aandoeningen (bijv. gastro-intestinale bloeding).

Raadpleeg uw arts bij ernstige klachten of overgevoeligheid, of wanneer de klachten langere tijd aanhouden.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u ernstige bijwerkingen ervaart of bijwerkingen optreden die hierboven niet zijn genoemd.

Aanwijzingen voor bewaring en houdbaarheid
De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking vermeld achter de aanduiding "niet te gebruiken na/Verwendbar bis". Op de ampul staat de uiterste gebruiksdatum vermeld achter de afkorting "EXP". De eerste twee cijfers geven de maand aan; de laatste cijfers het jaartal.

De verpakking buiten het bereik van kinderen houden.

Datum laatste herziening van de patiënteninformatie September 2007

Voor nadere informatie over Euphylong i.v. 200 kunt u contact opnemen met uw arts of apotheker. Gelieve bij klachten het op de verpakking vermelde chargenummer op te geven.
© Nycomed bv