Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het geneesmiddel.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat is Euthyrox en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Euthyrox inneemt.
3. Hoe wordt Euthyrox ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Euthyrox?

Euthyrox® 25/50/75/100/125/150/175/200,
tabletten 25/50/75/100/125/150/175/200 microgram
Het werkzame bestanddeel is natriumlevothyroxine, respectievelijk 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 en 200 microgram.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn maïszetmeel, croscarmellose natrium,
gelatine, lactose monohydraat en magnesiumstearaat.

Registratiehouder:
Merck BV Postbus 8198
1005 AD Amsterdam

In het register ingeschreven onder

Euthyrox 25: RVG 11718, Euthyrox 50: RVG 11344, Euthyrox 75: RVG 21494,
Euthyrox 100: RVG 09009, Euthyrox 125: RVG 15468, Euthyrox 150: RVG 11345, Euthyrox 175: RVG 26173 En Euthyrox 200: RVG 26174.

1. Wat is Euthyrox en waarvoor wordt het gebruikt?

Euthyrox is een witte, ronde, aan beide zijden vlakke, in vieren deelbare tablet met afgeronde rand. Aan de bovenkant staat per sterkte een inscriptie:

Euthyrox 25
: EM 25
Euthyrox 50
: EM 50
Euthyrox 75
: EM 75
Euthyrox 100: EM 100 Euthyrox 125: EM 125 Euthyrox 150: EM 150 Euthyrox 175: EM 175 Euthyrox 200: EM 200 Euthyrox is verpakt in een kalenderverpakking. Elk doosje bevat 3 kalenderverpakkingen à 30 tabletten.

Het werkzame bestanddeel van Euthyrox is levothyroxine.

Levothyroxine lijkt sterk op het natuurlijke hormoon dat door de schildklier geproduceerd wordt.

De schildklier is een klein orgaan onder het strottenhoofd aan beide kanten van de luchtpijp, dat levothyroxine (schildklierhormoon) produceert. Dat schildklierhormoon zorgt ervoor dat bepaalde chemische reacties in het lichaam (stofwisseling) goed verlopen. Als de schildklier te weinig schildklierhormonen aanmaakt, vult het werkzame bestanddeel in Euthyrox de hormoonbehoefte van het lichaam aan.

Euthyrox wordt gebruikt bij mensen die lijden aan bepaalde ziekten van de schildklier, zoals:

Struma
Struma is een ziekte waarbij de schildklier vergroot is. De patiënt kan dan een
knobbel vooraan in de hals zien en/of voelen. De vergroting van de schildklier ontstaat doordat de schildklier door bepaalde oorzaken (bijvoorbeeld door te weinig jodium in het voedsel) gestimuleerd wordt om schildklierhormonen te gaan produceren.

Hypothyroïdie
Bij hypothyroïdie (bijvoorbeeld na een schildklieroperatie) maakt de schildklier te weinig hormonen aan. Als de schildklier te weinig hormonen aanmaakt, verlopen de verschillende reacties in het lichaam langzamer. Euthyrox vult de hormoonbehoefte van het lichaam aan.

Hyperthyroïdie
Bij hyperthyroïdie maakt de schildklier teveel hormonen aan. Als uw schildklier teveel hormonen aanmaakt, dan mag u Euthyrox alleen gebruiken als u daarnaast een geneesmiddel gebruikt dat de werking van de schildklier onderdrukt (thyreostaticum). Euthyrox zorgt dan voor voldoende schildklierhormoon in het lichaam.

Verder wordt Euthyrox gebruikt bij bepaalde tumoren aan de schildklier en bij onderzoek naar de werking van de schildklier en de aanmaak van schildklierhormonen voor het stellen van een diagnose.

2. Wat u moet weten voordat u Euthyrox inneemt.

Gebruik Euthyrox niet:

* Als u overgevoelig bent voor natriumlevothyroxine of één van de hulpstoffen
* Als bepaalde aandoeningen niet behandeld worden, namelijk: een onvoldoende werking van de bijnier, onvoldoende werking van de hypofyse (hersenaanhangsel dat verband houdt met de hormoonhuishouding) en een aandoening die veroorzaakt wordt door teveel schildklierhormonen

(thyrotoxicose).
* Bij een acuut hartinfarct, een acute ontsteking van de hartspier (myocarditis)
en een bepaalde acute aandoening waarbij zowel de hartspier als het weefsel eromheen ontstoken is (pancarditis).

Wees extra voorzichtig met Euthyrox:

* Als u aan bepaalde hartaandoeningen lijdt (hartkramp, hartzwakte en
hartritmestoornissen). Uw arts zal in deze gevallen de werking van de
schildklier regelmatig controleren.

* Als u na de overgang bent en uw schildklier onvoldoende hormonen
aanmaakt, dan zal uw arts de werking van de schildklier regelmatig
controleren.
* Als u diabetes heeft of antistollingstherapie ondergaat (zie hiervoor ook "Gebruik Euthyrox in combinatie met andere geneesmiddelen").
* Het is niet zonder risico een ander levothyroxine product te gebruiken; overleg dan eerst met uw arts.

In het begin van de behandeling is het belangrijk dat u regelmatig contact heeft met de voorschrijvend arts.

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Voor het goede verloop van een zwangerschap is een voldoende hoeveelheid schildklierhormoon noodzakelijk. Daarom moet u Euthyrox blijven gebruiken als u zwanger bent. Tijdens de zwangerschap moet u Euthyrox niet gebruiken als u ook zogenaamde thyrostatica (geneesmiddelen voor de behandeling van een teveel aan schildklierhormoon) gebruikt. Uw arts kan, indien nodig, de dosering aanpassen: Als u zwanger wordt, dient u contact met uw arts op te nemen.

Borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Er zijn geen aanwijzingen dat het gebruik van Euthyrox door vrouwen die borstvoeding geven, schadelijk is voor de zuigeling met een normaal werkende schildklier. Indien u borstvoeding geeft, moet u Euthyrox niet gebruiken als u ook zogenaamde thyrostatica (geneesmiddelen voor de behandeling van een teveel aan schildklierhormoon) gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Euthyrox heeft geen invloed op de rijvaardigheid en het gebruik van machines.
Gebruik van Euthyrox in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Combinatie van de volgende geneesmiddelen met Euthyrox kan een ongewenste wisselwerking veroorzaken. Overleg in al deze gevallen met uw arts alvorens Euthyrox in te nemen.

* Bepaalde bloedsuikerverlagende geneesmiddelen die gebruikt worden bij suikerziekte (diabetes). Euthyrox kan het effect van deze middelen verminderen. Indien nodig, zal uw arts de dosering van deze geneesmiddelen aanpassen.

* Bepaalde bloedverdunnende middelen (coumarinederivaten). Euthyrox kan het effect van deze middelen versterken. Bij de start van de behandeling met Euthyrox zal uw arts de bloedstolling regelmatig controleren. Indien nodig, zal uw arts de dosering van de bloedverdunnende middelen aanpassen.
* Bepaalde cholesterolverlagende middelen (colestyramine, colestipol) hebben invloed op de opname van levothyroxine in het bloed. Daarom moet u Euthyrox 4-5 uur voor het gebruik van deze middelen innemen.
* Bepaalde aluminium- en ijzerbevattende geneesmiddelen (zuurbindende middelen, sucralfaat) en calciumcarbonaat kunnen de werking van levothyroxine verminderen. Daarom moet u Euthyrox tenminste 2 uur voor het gebruik van deze middelen innemen.
* Bepaalde geneesmiddelen (salicylaten, dicoumarol, furosemide in hoge dosissen en clofibraat en fenytoïne) kunnen de werking van levothyroxine
versterken.
* Bepaalde geneesmiddelen hebben invloed op de werking van de schildklier (propylthiouracil, glucocarticoïden, betablokkers, amiodarone en jodiumhoudende contrastmiddelen). Dit kan van invloed zijn op de dosering
van levothyroxine.
* Bepaalde geneesmiddelen verminderen de werking van levothyroxine (sertraline, chloroquine/proguanil).
* Barbituraten kunnen de afbraak van levothyroxine in het lichaam versnellen.

3. Hoe wordt Euthvrox ingenomen?

Uw arts zal u de dosering voorschrijven. U dient zich hieraan nauwgezet te houden. Over het algemeen zal uw arts u eerst een lage dosering voorschrijven en deze zonodig verhogen.
Bij oudere patiënten, bij patiënten met aandoeningen aan de kransslagader van het hart en bij patiënten met ernstige of langbestaande hypothyroïdie moet een lage startdosis worden gegeven.

Bij patiënten met een laag gewicht en bij patiënten met een sterk vergrote schildklier kan meestal met een lagere onderhoudsdosis worden volstaan.

U moet Euthyrox één keer per dag innemen, een half uur voor het ontbijt. U kunt Euthyrox het beste met wat vloeistof (bijvoorbeeld een half glas water) innemen.
Kinderen moeten Euthyrox tenminste 30 minuten voor de eerste maaltijd van de dag innemen. U moet de tabletten oplossen in wat water. De suspensie moet met nog meer vloeistof ingenomen worden. U mag de suspensie pas vlak voor u het aan uw kind geeft, maken.

In geval u bemerkt dat Euthyrox te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Euthyrox moet meestal langdurig gebruikt worden.

Wat u moet doen wanneer u teveel van Euthyrox heeft ingenomen

Wanneer u teveel van Euthyrox heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.
De volgende symptomen kunnen wijzen op overdosering: een versnelde stofwisseling, hartkloppingen, angst, geprikkeldheid en overdreven beweeglijkheid.

Wat u moet doen wanneer u heeft vergeten Euthyrox in te nemen

Neem nooit een dubbele dosis van Euthyrox om zo de vergeten dosis in te halen, maar neem de volgende dosis bij het volgende ontbijt.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Euthyrox wordt gestopt
Als de behandeling met Euthyrox wordt gestopt, dan kunnen de klachten die samenhangen met een te trage werking van de schildklier, weer terugkomen.

4. Mogelijke bijwerkingen.

Zoals alle geneesmiddelen kan Euthyrox bijwerkingen veroorzaken. Hierbij vindt u een overzicht van mogelijke bijwerkingen.

Als u Euthyrox gebruikt volgens voorschrift van uw arts, dan heeft Euthyrox meestal geen bijwerkingen.

Als u teveel Euthyrox inneemt of als uw arts de dosering te snel verhoogt, dan kunt u last krijgen van de volgende symptomen: versnelde hartslag, hartkloppingen, een onregelmatige hartslag, beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris), hoofdpijn, spierzwakte en krampen, blozen, koorts, overgeven, ontregelde menstruatie, verschijnselen van een verhoogde druk in de hersenen (pseudo-tumor cerebri), beven, rusteloosheid, slapeloosheid, verhoogde zweetafscheiding, gewichtsverlies en diarree.

Als u overgevoelig bent voor levothyroxine of één van de hulpstoffen, dan kunt u last krijgen van allergische reacties.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in de bijsluiter is vermeld, of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Euthyrox?

Euthyrox buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C in de originele verpakking.
Gebruik Euthyrox niet meer na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na" of "exp."
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in september 2002.