BIJSLUITER

Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens EXELON in te nemen.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.
- Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven. Geef het dus niet door aan iemand anders of gebruik het niet voor een andere ziekte.
- Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen heeft.

In deze bijsluiter:

1. Wat is EXELON en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u EXELON inneemt
3. Hoe wordt EXELON ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u EXELON
6. Aanvullende informatie

EXELON 1,5 mg harde capsules.

Elke EXELON capsule bevat 1,5 mg rivastigmine.

- De werkzame stof van EXELON is rivastigmine waterstoftartraat, overeenkomend met 1,5 mg rivastigmine.

- De andere bestanddelen zijn hypromellose, magnesiumstearaat, microkristallijne cellulose, watervrij colloïdaal siliciumdioxide, gelatine, geel ijzeroxide (E 172), rood ijzeroxide (E 172) en titaandioxide (E 171).

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Novartis Europharm Limited
Wimblehurst Road
Horsham
West Sussex, RH12 5AB
Verenigd Koninkrijk

Fabrikant:
Novartis Farmacéutica, S.A.
Planta de Producción
Ronda de Santa Maria 158
E-08210 Barberà del Vallès, Barcelona, Spanje

1. WAT IS EXELON EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

EXELON 1,5 mg harde capsules, die een gebroken wit tot lichtgeel poeder bevatten, hebben een geel kapje en een gele romp, met rode opdruk “EXELON 1.5 mg” op de romp. Ze zijn verpakt in blisterverpakkingen, die beschikbaar zijn in verschillende verpakkingsgroottes (28, 56 of 112 capsules) en in plastic flacons met 250 capsules, maar het is mogelijk dat deze niet alle in uw land
verkrijgbaar zijn.

EXELON behoort tot een groep van verbindingen die anticholinesterases wordt genoemd.

EXELON wordt gebruikt voor de symptomatische behandeling van milde tot matig ernstige ziekte van Alzheimer.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U EXELON INNEEMT

Voordat u EXELON inneemt is het van belang dat u het onderstaande gedeelte leest en dat u eventuele vragen met uw arts bespreekt.

Gebruik EXELON niet:

- Wanneer u overgevoelig (allergisch) bent voor rivastigmine of een van de andere bestanddelen van EXELON.
- wanneer u ernstige leverproblemen hebt.

Pas goed op met EXELON:

- Indien u last heeft van of ooit last heeft gehad van een slecht functionerende nier of lever, een onregelmatige hartslag, een actieve maagzweer, astma of een ernstige luchtwegaandoening, moeilijkheden met plassen of epileptische aanvallen (stuipen of convulsie s), is het mogelijk dat uw arts u nauwkeuriger controleert wanneer u dit geneesmiddel gebruikt.

- Als u EXELON een aantal dagen niet hebt gebruikt, neem dan niet de volgende dosering in voordat u hebt overlegd met uw arts.

Zwangerschap

Het verdient de voorkeur om het gebruik van EXELON tijdens de zwangerschap te vermijden, tenzij strikt noodzakelijk.

Informeer uw arts wanneer u zwanger wordt tijdens de behandeling.

Borstvoeding

Vrouwen die EXELON gebruiken mogen geen borstvoeding geven.

Rijvaardigheid en bediening van machines:

Uw ziekte kan uw vermogen om te rijden of om machines te bedienen verstoren en u moet deze activiteiten niet uitvoeren tenzij uw arts u verteld dat het toch veilig is. EXELON kan duizeligheid en slaperigheid veroorzaken, voornamelijk in het begin van de behandeling of bij dosisverhogingen. Als u dergelijke effecten ondervindt, moet u geen auto rijden of machines bedienen.

Inname van EXELON samen met andere geneesmiddelen:

In het algemeen kunt u doorgaan met het gebruik van andere geneesmiddelen. Zorg er echter voor dat uw arts weet of u andere geneesmiddelen gebruikt, of gaat gebruiken. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die niet door een arts zijn voorgeschreven.

Wanneer u geopereerd moet worden terwijl u EXELON gebruikt, moet u dit aan de arts vertellen voordat u een verdovingsmiddel krijgt, omdat EXELON de effecten van sommige spierverslappers gedurende de verdoving kan versterken.
EXELON dient niet gelijktijdig gegeven te worden met geneesmiddelen met een vergelijkbare werking als EXELON.

EXELON kan anticholinergische geneesmiddelen beïnvloeden (geneesmiddelen die worden gebruikt om maagkrampen of maagspasmen te verlichten, om de ziekte
van Parkinson te behandelen of om reisziekte te voorkomen).

3. HOE WORDT EXELON INGENOMEN

Slik de capsules heel door met wat vloeistof, zonder ze te openen of te pletten.
U moet EXELON twee keer per dag innemen, een keer bij uw ontbijt en een keer bij uw avondeten.
Uw arts zal u vertellen welke dosering EXELON u moet nemen, beginnend met een lage dosering die geleidelijk wordt verhoogd, afhankelijk van hoe u reageert op de behandeling. De hoogste dosering die gebruikt kan worden is 6 mg tweemaal daags. Als u EXELON een aantal dagen niet hebt gebruikt, neem dan niet de volgende dosering in voordat u hebt overlegd met uw arts.

Om baat te hebben bij uw geneesmiddel moet u dit iedere dag innemen.
Vertel uw verzorger dat u EXELON gebruikt.

Dit geneesmiddel mag pas worden voorgeschreven nadat er gespecialiseerd advies is ingewonnen en de therapeutische voordelen ervan moeten periodiek worden beoordeeld. Uw arts zal uw gewicht volgen wanneer u dit geneesmiddel gebruikt.

Wat u moet doen als u meer van EXELON heeft ingenomen dan u zou mogen:

Informeer uw arts onmiddellijk indien u per ongeluk meer EXELON heeft ingenomen dan u was verteld. Het is mogelijk dat u medische hulp nodig heeft. Sommige mensen die per ongeluk te veel EXELON hebben ingenomen, hadden last van misselijkheid, braken, diarree, hoge bloeddruk en hallucinaties. Een trage hartslag en flauwvallen kunnen ook voorkomen.

Wat u moet doen als u EXELON vergeet in te nemen:

Wanneer u ontdekt dat u vergeten hebt uw dosis EXELON in te nemen, wacht dan en neem de eerstvolgende dosis op het gebruikelijke tijdstip.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Net als alle geneesmiddelen kan EXELON bijwerkingen hebben.
Bijwerkingen treden waarschijnlijk het meest frequent op, wanneer u uw medicatie start of de dosis verhoogt. Bijwerkingen zullen waarschijnlijk geleidelijk verdwijnen naarmate uw lichaam aan het geneesmiddel went. Reacties van het maagdarmkanaal zoals misselijkheid, braken, diarree, zuurbranden, maagpijn en verlies van eetlust zijn de meest voorkomende bijwerkingen, evenals duizeligheid, hoofdpijn, agitatie, verwardheid, zwakte, vermoeidheid, zweten, een algemeen gevoel van zich niet goed voelen, gewichtsverlies en beven.

Minder frequent (tussen 1 en 10 per 1000 personen) hebben patiënten geklaagd over depressie, problemen bij het slapen, vallen en flauwvallen.

Wanneer deze bijwerkingen echter aanhouden, moet u uw arts om advies vragen.
In zeldzame gevallen (tussen 1 en 10 per 10.000 personen) hadden patiënten last van pijn op de borst, epileptische aanvallen (stuipen of convulsies), huiduitslag, maag- en darmulceraties. Zeer zelden (minder dan 1 op de 10.000 personen) ondervonden patiënten maagdarmbloedingen (bloed in de ontlasting of bij braken), urineweginfectie, ontsteking van de alvleesklier (hevige pijn bovenin de maagstreek, vaak met misselijkheid en braken), problemen met het hartritme (zowel snel als traag), hoge bloeddruk, hallucinaties, veranderingen in de leverfuncties, verergering van de ziekte van Parkinson of ontwikkeling van soortgelijke symptomen (spierstijfheid, beven, moeilijkheden bij het uitvoeren van bewegingen). Indien deze symptomen optreden, neem dan contact op met uw arts, omdat u misschien medische hulp nodig heeft.

Als u een bijwerking opmerkt die niet in deze bijsluiter is genoemd, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U EXELON

– Gebruik EXELON niet na de uiterste gebruiksdatum die op de doos staat.
– Niet bewaren boven 30°C.

– Bewaar buiten het bereik en zicht van kinderen.

6. AANVULLENDE INFORMATIE
Voor verder informatie over EXELON wordt u verzocht contact op te nemen met de plaatselijke vertegenwoordiger van de registratiehouder: