BIJSLUITER

Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.
- Raadpleeg uw arts, verpleegkundige of apotheker, als u aanvullende vragen heeft.
- Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven. Geef het dus niet door aan iemand anders.
Het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als ze dezelfde verschijnselen hebben als u.

In deze bijsluiter:

Faslodex bestanddelen en fabrikant
Wat is Faslodex en waarvoor wordt het gebruikt
Voordat u Faslodex gebruikt
Allergieën
Andere aandoeningen
Zwangerschap en borstvoeding
Autorijden en machines gebruiken
Inname van andere geneesmiddelen
Hoe Faslodex toegediend wordt
Mogelijke bijwerkingen
Bewaren van Faslodex
Aanvullende informatie
Faslodex bestanddelen en fabrikant

FASLODEX 250 mg/5ml oplossing voor injectie.

Fulvestrant

De werkzame stof is fulvestrant. Elke voorgevulde spuit (5 ml) bevat 250 mg fulvestrant.

De andere bestanddelen zijn ethanol 96%, benzylalcohol, benzylbenzoaat en ricinusolie.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
AstraZeneca UK Limited
Alderley Park
Macclesfield
Cheshire
SK10 4TG
Verenigd Koninkrijk

Naam van de fabrikant
AstraZeneca UK Limited
Silk Road Business Park
Macclesfield
Cheshire
SK10 2NA
Verenigd Koninkrijk

Wat is Faslodex en waarvoor wordt het gebruikt

Faslodex wordt gebruikt voor de behandeling van borstkanker enkel bij vrouwen die de menopauze gepasseerd zijn.

Faslodex is een geneesmiddel dat een aantal activiteiten van het vrouwelijk geslachtshormoon, oestrogeen, in het lichaam blokkeert. Oestrogeen is betrokken bij het onderhouden van de groei van organen zoals de borsten, de baarmoeder en het bot. Oestrogeen wordt geassocieerd met de groei van borstkanker.

Faslodex zit in een verpakking met een spuit die reeds gevuld is en klaar is voor injectie in de bilspier.

Elke verpakking bevat een injectienaald.

Voordat u Faslodex gebruikt

Gebruik Faslodex niet:

- Indien u weet dat u allergisch bent voor fulvestrant of voor één van de andere bestanddelen van Faslodex
- Indien u zwanger bent of borstvoeding geeft
- Indien u ernstige leverproblemen heeft

Pas goed op met Faslodex:

Vertel uw arts indien u één van deze aandoeningen heeft:

- Indien u enig probleem heeft met uw nieren of lever
- Indien u een lage hoeveelheid bloedplaatjes heeft, een bloedingsstoornis of indien u anticoagulantia gebruikt (geneesmiddel om bloedstolsels te voorkomen)
- Indien u enig probleem met bloedstolsels gehad heeft
- Indien u enig probleem met het verlies van mineralen uit de botten (osteoporose) gehad heeft

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik Faslodex niet indien u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Autorijden en machines gebruiken

Het is niet te verwachten dat Faslodex invloed zal hebben op de rijvaardigheid of het gebruik van machines. U kunt zich moe voelen na behandeling met Faslodex. Als dit bij u voorkomt, bestuur dan geen voertuig en bedien geen machines.

Inname van andere geneesmiddelen

Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft die u gekocht heeft zonder doktersvoorschrift. Dit is belangrijk omdat het gebruik van meerdere geneesmiddelen tegelijkertijd het effect van de geneesmiddelen kan versterken
of verzwakken. Uw arts kan zonodig extra maatregelen nemen of de dosis aanpassen.

Hoe Faslodex toegediend wordt

Uw arts of een verpleegkundige zal aan u de Faslodex injectie toedienen. De injectie zal langzaam in de bilspier worden toegediend.

De gebruikelijke dosis is:
- één injectie per maand.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Faslodex bijwerkingen hebben. Wees niet ongerust door deze opsomming van mogelijke bijwerkingen.

Het is goed mogelijk dat deze niet bij u optreden, maar licht uw arts zo snel mogelijk in, indien één van de volgende bijwerkingen u hindert of blijft voortduren:

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (meer dan 10 op iedere 100 patiënten ervaart deze):
*Warmteopwellingen (opvliegers)

Vaak voorkomende bijwerkingen (1 tot 10 op honderd patiënten ervaart deze):
*Reacties op de plaats van injectie, zoals pijn en/of ontsteking
*Hoofdpijn
*Gevoel van zwakte en moeheid
*Gastrointestinale symptomen (symptomen van de maag of de darmen), zoals misselijkheid, braken, diarree of verlies van eetlust
*Uitslag
*Infectie van de urinewegen
*Rugpijn
*Toegenomen risico op bloedstolsels
*Wijzigingen in de gehaltes aan leverenzymen (vastgesteld bij afname van een bloedtest)

Soms voorkomend (minder dan 1 op honderd patiënten ervaart deze):
*Vaginale bloeding
*Vaginale schimmel
*Vaginale afscheiding
*Allergische reacties, inclusief zwelling van de lippen

Andere bijwerkingen
Als u bijwerkingen constateert die niet in deze bijsluiter worden vermeld, licht dan zo snel mogelijk uw arts, verpleegkundige of apotheker in.

Bewaren van Faslodex
Houd het geneesmiddel buiten het bereik en het zicht van kinderen.

Bewaren bij 2 °C . 8 °C (in de koelkast).
Bewaar Faslodex in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum op de doos of op het etiket op de spuit.
Faslodex zal normaal gesproken voor u bewaard worden door uw arts of het ziekenhuis. Het ziekenhuispersoneel is verantwoordelijk voor het correcte bewaren, gebruik en wegwerpen van Faslodex.

Aanvullende informatie

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.