Femapirin - Bijsluiter

PRODUKTNAAM EN WERKZAME BESTANDDEEL FEMAPIRIN Ibuprofen.

SAMENSTELLING PER DRAGEE

200 mg ibuprofen als werkzaam bestanddeel en maïszetmeel, cellulose, alginezuur, siliciumdioxide, magnésiumstereaat povidonsvinylacetaat saccharose (=suiker), gelatine, talk, titaandioxide en carnaubawas als hulpstoffen.

Chefaro International B.V.
Postbus 6014
3002 AA Rotterdam
Telefoon: 010 – 4764566

TE GEBRUIKEN BIJ

* Menstruatiepijn (pijn in de onderbuik, vaak uitstralend naar de rug en de bovenbenen)
* Hoofdpijn
* Kiespijn
* Koorts en pijn bij griep en verkoudheid of na vaccinatie
* Spier- en gewrichtspijn
* Reumatische pijn

NIET TE GEBRUIKEN BIJ

Overgevoeligheid voor ibuprofen of het product als zodanig; eerder opgetreden aanvallen van benauwdheid of overgevoeligheid bij het gebruik van soortgelijke geneesmiddelen; bestaande of herhaaldelijk terugkerende maagdarmzweer; maagdarmbloeding of zwerende darmontsteking; ernstige stoornis in lever- en /of nierfunctie; versterkte bloedingsneiging of behandeling met bloedverdunnende middelen.

SPECIALE WAARSCHUWINGEN EN BIJZONDERE VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

Patiënten die onder medische behandeling staan of op voorschrift medicijnen gebruiken wordt aanbevolen om over het gebruik van zelfzorggeneesmiddelen hun (huis)arts te raadplegen. Ook bejaarden en patiënten met een infectie doen er goed aan over het gebruik van ibuprofenbevattende geneesmiddelen hun (huis)arts te raadplegen.

WISSELWERKING MET ANDERE GENEESMIDDELEN EN ANDERE WISSELWERKINGEN

Op basis van het werkingsprincipe kan ibuprofen het effect van bloeddrukverlagende middelen zoals 'plaspillen' en de zgn. bètablokkers enigszins verminderen. Gebruikt u al medicijnen en wilt u zekerheid over de betekenis van een mogelijke wisselwerking, win dan advies in bij uw (huis)arts, uw apotheker of uw drogist

GEBRUIK IN DE ZWANGERSCHAP EN BIJ HET GEVEN VAN BORSTVOEDING

De veiligheid van het gebruik van Femapirin tijdens de zwangerschap is niet vastgesteld. In het algemeen geldt het advies dat zeker gedurende de eerste 3 maanden van de zwangerschap bij voorkeur geen andere medicijnen dan de strikt noodzakelijke dienen te worden ingenomen. Wilt u echter toch een pijnstiller innemen gedurende de zwangerschap dan kunt u dit het beste doen in overleg met uw arts. Het is gebleken dat ibuprofen in geringe hoeveelheid wordt uitgeschieden in de moedermelk. Het is niet waarschijnlijk dat deze hoeveelheid enig effect veroorzaakt in de zuigeling. Ook in dit geval kunt u het beste samen met uw (huis) arts beslissen over eventuele maatregelen.

INVLOED OP DE RIJVAARDIGHEID EN DE BEKWAAMHEID OM MACHINES TE GEBRUIKEN

Mocht u last hebben van enige duizeligheid na het gebruik van Femapirin dan is het niet raadzaam om een motorrijtuig te besturen of mogelijk gevaarlijke of oplettendheid vereisende werkzaamheden te verrichten.

DOSERING EN WIJZE VAN INNEMEN

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar maximaal 6 dragees (1200 mg) per etmaal. De eerste dosis 2 dragees (400 mg), zo nodig gevolgd door 1-2 dragees (200- 400 mg) per keer. Verdeel het innemen van de diverse doses zo gelijkmatig mogelijk over de dag. Femapirin dragees dienen met een ruime hoeveelheid water te worden ingenomen, bij voorkeur tijdens of na de maaltijd.

MAATREGELEN IN GEVAL VAN OVERDOSERING

Na overdosering kunnen de volgende symptomen optreden: misselijkheid, maagpijn, braken, diarree, duizeligheid, gestoorde beweeglijkheid

van de oogbol en dubbelzien, hoofdpijn en oorsuizen. Indien mogelijk dient men de betreffende persoon te laten braken en een arts te waarschuwen.

BIJWERKINGEN

In het algemeen is het raadzaam alert te zijn op verschijnselen waarvan het optreden samenhangt met medicijngebruik. De volgende verschijnselen kunne veroorzaakt zijn door Femapirin:
* Huiduitslag van uiteenlopende aard, zoals blaasjes, bobbeltjes of rode vlekken, al dan niet jeukend;
* Maagdarmklachten, zoals zuurbranden, misselijkheid, opgeblazen gevoel, darmkramp en diarree. Incidenteel is ook melding gemaakt van bloeding: van een zwarte kleur van de ontlasting kan hierop wijzen.
* Duizeligheid en oorsuizen;
* Plotseling optredende vochtophopingen aan bijv. polsen en enkels; dit kan duiden op een remming van de nierfunctie;
* Zeer incidenteel kan het optreden van een combinatie van verschijnselen, zoals acuut hoge koorts, buikpijn en huiduitslag een teken zijn van een algemene overgevoeligheidsreactie.
Indien u meent last te hebben van:
* Een andere bijwerking dan in deze rubriek is vermeld gelieve deze dan te melden aan uw arts of apotheker.
* Één van de vermelde bijwerkingen dan is het raadzaam het gebruik van Femapirin te staken en eventueel uw huisarts, uw apotheker of uw drogist te raadplegen.

UITERSTE GEBRUIIKSDATUM

De uiterste gebruiksdatum staat vermeld op de kartonnen verpakking achter 'Niet te gebruiken na' en op de doordrukstrips achter'EXP' wat hetzelfde betekent als niet te gebruiken na.

Retourneer niet gebruikte dragees waarvan de uiterste gebruiksdatum is verstreken aan uw apotheker of uw drogist.

AANWIJZINGEN VOOR BEWAREN
Femapirin dient in gesloten verpakking buiten bereik van kinderen te worden bewaard in een droge en niet te warme omgeving (15-25 C)

INSCHRIJVINGSNUMMER
Femapirin is in het register ingeschreven onder RVG 09302

DATUM VAN RECENTSTE HERZIENING VAN DE BIJSLUITER
Juni 1994

ATTENTIE
Vermeld bij correspondentie het chargenummer.