BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

FERROFUMARAAT 200 mg KATWIJK
Filmomhulde tabletten

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Ferrofumaraat 200 mg Katwijk en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Ferrofumaraat 200 mg Katwijk gebruikt
3. Hoe wordt Ferrofumaraat 200 mg Katwijk gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Ferrofumaraat 200 mg Katwijk
6. Aanvullende informatie

1. Wat is Ferrofumaraat 200 mg Katwijk en waarvoor wordt het gebruikt

Geneesmiddelengroep

Ferrofumaraat behoort tot de groep van de ijzerpreparaten. Deze middelen worden gebruikt bij bloedarmoede (anemie) die wordt veroorzaakt door een tekort aan ijzer in het lichaam
Toepassing van het geneesmiddel
Bij bloedarmoede door ijzertekort (ferriprieve anemie).

2. Wat u moet weten voordat u Ferrofumaraat 200 mg Katwijk gebruikt
Gebruik Ferrofumaraat 200 mg Katwijk niet

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor ferrofumaraat of voor één van de andere bestanddelen van Ferrofumaraat 200 mg Katwijk.
- bij verhoogde ijzeropname en stapeling van ijzer in het lichaam (hemochromatose, hemosiderose).

Wees extra voorzichtig met Ferrofumaraat 200 mg Katwijk

Bij gebruik bij jonge kinderen. Jonge kinderen zijn erg gevoelig voor de schadelijke bijwerkingen van ijzerpreparaten. Dit geneesmiddel moet daarom buiten bereik van kinderen worden gehouden.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Sommige medicijnen kunnen namelijk elkaars werking versterken of verzwakken of mogen om andere redenen niet gelijktijdig gebruikt worden.

Medicijnen waarvan bekend is dat zij de werking van ferrofumaraat kunnen beïnvloeden of waarvan ferrofumaraat de werking kan beïnvloeden, zijn:

- bepaalde middelen tegen ontstekingen (de zogenaamde tetracycline antibiotica, zoals tetracycline, doxycycline, minocycline). Deze middelen verminderen de werking van ferrofumaraat en gaan zelf minder goed werken door ferrofumaraat en kunnen daarom beter niet gelijktijdig met ferrofumaraat worden gebruikt. Indien dit toch echt nodig is, moet er minstens 3 uur tussen de inname van het tetracycline en ferrofumaraat zitten.

- bepaalde middelen tegen ontstekingen (de zogenaamde chinolonen, zoals ciprofloxacine, norfloxacine, ofloxacine). Deze middelen kunnen minder goed werken als ze worden gecombineerd met ferrofumaraat. Als deze middelen toch gelijk met ferrofumaraat gebruikt moeten worden, moet er minimaal 2 uur zitten tussen de inname van de verschillende middelen.

- bepaalde middelen die worden gebruikt bij botontkalking (de zogenaamde bifosfonaten, zoals etidroninezuur, alendroninezuur). Deze middelen kunnen minder goed werken als ze worden gecombineerd met ferrofumaraat. Er moet minstens 2 uur tussen de inname van beide middelen zitten.

- penicillamine (geneesmiddel bij reuma). Penicillamine kan minder goed werken in combinatie met ferrofumaraat. Neem penicillamine minstens 2 uur voor ferrofumaraat in.

- levodopa (middel bij de ziekte van Parkinson). Levodopa kan minder goed werken in combinatie
met ferrofumaraat. Neem levodopa een uur voor het eten en ferrofumaraat een uur na het eten in.

- methyldopa (middel bij verhoogde bloeddruk). Methyldopa kan minder goed werken in combinatie met ferrofumaraat.

- maagzuurbindende middelen (antacida, zoals magnesiumhydroxide, algeldraat, calciumcarbonaat). De opname van ferrofumaraat kan verminderd worden.

- calciumzouten (kalktabletten). De opname van ferrofumaraat kan verminderd worden.

- fosfaten en plantenzuren (fytinezuren). De opname van ferrofumaraat kan verminderd worden.

Zwangerschap en borstvoeding

In overleg met de arts kan dit geneesmiddel, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht/zuigeling overeenkomstig het voorschrift tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding gebruikt worden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Een nadelig effect van ferrofumaraat op deelname aan het verkeer en het bedienen van (gevaarlijke) machines is niet waarschijnlijk.

3. Hoe wordt Ferrofumaraat 200 mg Katwijk gebruikt

Volg bij het innemen van Ferrofumaraat 200 mg Katwijk nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
In het algemeen wordt met een lage dosis begonnen. Indien nodig wordt deze daarna geleidelijk verhoogd.

In het begin kunnen de tabletten beter tijdens de maaltijd ingenomen worden om de kans op maagklachten te verminderen. Later moeten de tabletten zo mogelijk tussen de maaltijden worden ingenomen zodat het ijzer beter in het lichaam opgenomen kan worden.

Het gebruik moet worden voortgezet tot het ijzergehalte van het bloed weer normaal is. Daarna moet u de tabletten als regel nog gedurende twee tot drie maanden blijven gebruiken.

De tabletten moeten met een ruime hoeveelheid water (half glas) ingenomen worden.

Dosering

Uw arts heeft een dosering vastgesteld. In het algemeen geven de onderstaande doseringen voldoende resultaat:
Volwassenen:
600 mg (= 3 tabletten) per dag, overeenkomend met 195 mg ijzer, verdeeld over 3 giften.

Kinderen:
9 mg/kg lichaamsgewicht per dag, overeenkomend met 3 mg ijzer/kg lichaamsgewicht, verdeeld over 3 giften.

Hiervoor zijn tabletten met 100 mg ferrofumaraat of een ijzerdrank aangewezen.

Wat u moet doen als u meer van Ferrofumaraat 200 mg Katwijk heeft ingenomen dan u zou mogen

Als er teveel is ingenomen kunnen in eerste instantie de volgende symptomen optreden: misselijkheid, braken, diarree (zwart en bloederig), buikpijn en slaapzucht. In ernstige gevallen kunnen een verhoogd suikergehalte in het bloed, verlaagde bloeddruk, hartkloppingen, toevallen (convulsies) en mogelijk coma ontstaan.
Als u een overdosering vermoedt, moet u onmiddellijk een arts waarschuwen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Ferrofumaraat 200 mg Katwijk in te nemen

Als u vergeten bent een dosis in te nemen, moet u dit zo snel mogelijk alsnog doen.
Wanneer de tijd tot de volgende dosis korter is dan de tijd tot aan de vergeten dosis, hoeft u niets te doen. U kunt dan beter 1 dosering overslaan.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Ferrofumaraat 200 mg Katwijk

Wijzig nooit zelf de dosering en stop nooit zelf de behandeling, ook niet als u klachten heeft. Overleg eerst met uw arts. Hij/zij kan u vertellen of u kunt stoppen en hoe u dat het beste kunt doen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Ferrofumaraat 200 mg Katwijk bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Het gebruik van ferrofumaraat kan aanleiding geven tot de volgende bijwerkingen:

- maagdarmstoornissen: misselijkheid, maagpijn, diarree of verstopping

- de ontlasting wordt zwart gekleurd

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Ferrofumaraat 200 mg Katwijk

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht. Bewaren beneden 25°C.
Gebruik ferrofumaraat 200 mg Katwijk niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na “Exp”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval.
Vraag uw apotheek wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. Aanvullende informatie

Wat bevat Ferrofumaraat 200 mg Katwijk

- Het werkzame bestanddeel is ijzer (Fe++). Iedere tablet bevat 200 mg ferrofumaraat overeenkomend met 65 mg ijzer.

- De andere bestanddelen zijn natriumdioctylsulfosuccinaat, maïszetmeel, gelatine, basisch polymethacrylaat, natriumzetmeelglycolaat en magnesiumstearaat.

Hoe ziet Ferrofumaraat 200 mg Katwijk er uit en wat is de inhoud van de
verpakking

De tabletten zijn bruin en rond.
De tabletten worden verpakt in stripverpakkingen van 30, 50, 60, 90, 250 en 500 tabletten en in flaconverpakkingen.
Niet alle verpakkingsgrootten zijn in de handel.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Registratiehouder en fabrikant
Katwijk Farma BV
Bio Science Park, Archimedesweg 2
2333 CN Leiden.

Het geneesmiddel is ingeschreven in het register onder:
RVG 52216 Ferrofumaraat 200 mg Katwijk, filmomhulde tabletten

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in Februari 2008