BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
FEXOFENADINE HCL MERCK 120 MG EN 180 MG, filmomhulde tabletten
Fexofenadinehydrochloride

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
• Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
• Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Fexofenadine HCl Merck en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Fexofenadine HCl Merck inneemt
3. Hoe wordt Fexofenadine HCl Merck ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen van Fexofenadine HCl Merck
5. Hoe bewaart u Fexofenadine HCl Merck
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS FEXOFENADINE HCL MERCK EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Fexofenadinehydrochloride, het werkzame bestanddeel van dit geneesmiddel, behoort tot de groep van de antihistaminica.

Fexofenadine HCl Merck 120 mg wordt gebruikt voor het verlichten van symptomen als niezen, loopneus, jeukende neus, jeukende ogen, tranenvloed en roodheid in het gezicht, die kenmerkend zijn voor hooikoorts (allergische rhinitis).

Fexofenadine HCl Merck 180 mg wordt gebruikt voor het verlichten van symptomen als roodheid in het gezicht, zwelling en jeuk, die voorkomen bij een allergische huidaandoening, chronische idiopathische urticaria (CIU) genaamd.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U FEXOFENADINE HCL MERCK INNEEMT
Neem Fexofenadine HCl Merck niet in

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor fexofenadinehydrochloride of voor één van de andere bestanddelen van Fexofenadine HCl Merck.

Wees extra voorzichtig met Fexofenadine HCl Merck - als u op leeftijd bent;
- als u een nier- of leverproblemen heeft.

Vraag uw arts om advies voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Inname in combinatie met andere geneesmiddelen
Als u een geneesmiddel gebruikt tegen maagklachten dat aluminium of magnesium bevat, wordt aanbevolen om ongeveer 2 uur te wachten tussen de inname van dat geneesmiddel en die van Fexofenadine HCl Merck. Het andere geneesmiddel kan de hoeveelheid fexofenadine die wordt opgenomen verminderen en kan daardoor de werking van Fexofenadine HCl Merck verminderen.

Wanneer u Fexofenadine HCl Merck gelijktig gebruikt met erytromycine (een antibioticum) of ketoconazol (een antischimmel middel), kan de hoeveelheid fexofenadine in uw bloed toenemen.

Allergie-testen: wanneer u een allergie-test moet ondergaan mag u dit geneesmiddel vanaf drie dagen voor de test niet meer innemen.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Gebruik van Fexofenadine HCl Merck met voedsel en drank

Fexofenadine HCl Merck moet voor de maaltijd worden ingenomen met wat water.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Zwangerschap: Neem Fexofenadine HCl Merck alleen in als uw arts het strikt noodzakelijk vindt. Borstvoeding: Wanneer u borstvoeding geeft moet u proberen het gebruik van Fexofenadine HCl Merck te vermijden. Overleg met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Uit studies blijkt dat fexofenadinehydrochloride geen slaperigheid veroorzaakt, en uw rijvaardigheid zal daarom ook niet beïnvloed worden wanneer u Fexofenadine HCl Merck gebruikt.
Er zijn echter uitzonderingen. Zorg er dus voor dat u alert bent voor u gaat rijden of andere taken gaat uitvoeren die uw volledige aandacht nodig hebben.

3. HOE WORDT FEXOFENADINE HCL MERCK INGENOMEN

Volg bij inname van Fexofenadine HCl Merck nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Fexofenadine HCl Merck 120 mg, filmomhulde tabletten: Voor de verlichting van de symptomen van hooikoorts (allergische rhinitis).

De gebruikelijke dosis is eenmaal daags één tablet voor volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder.

Fexofenadine HCl Merck 180 mg, filmomhulde tabletten: Voor de verlichting van de symptomen van chronische idiopatische urticaria (allergische huidaandoening).
De gebruikelijke dosis is eenmaal daags één tablet voor volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder.

Neem de tabletten via de mond in met wat water.

Als u vindt dat de werking van de Fexofenadine HCl Merck te sterk of te zwak is, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat moet u doen als u meer van Fexofenadine HCl Merck heeft ingenomen dan u zou mogen

Neem contact op met uw arts, het ziekenhuis of uw apotheker als u meer Fexofenadine HCl Merck heeft ingenomen dan uw arts heeft voorgeschreven of in deze bijsluiter wordt geadviseerd. Mogelijke symptomen van overdosering zijn: duizeligheid, slaperigheid, vermoeidheid en een droge mond.
Wat moet u doen wanneer u vergeten bent Fexofenadine HCl Merck in te nemen

Als u een dosis vergeten bent, neem deze dan zo spoedig mogelijk alsnog in, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN VAN FEXOFENADINE HCL MERCK

Zoals alle geneesmiddelen kan Fexofenadine HCl Merck bijwerkingen veroorzaken. De bijwerkingen die hieronder beschreven staan, zijn gemeld door mensen die Fexofenadine HCl Merck gebruikten en zijn onderverdeeld in klassen vaak, soms of zelden.

Vaak (bij minder dan 1 op 10 patiënten):
hoofdpijn, slaperigheid, misselijkheid en duizeligheid.

Soms (bij minder dan 1 op 100 patiënten): vermoeidheid, inslaapproblemen, nervositeit, slaapstoornissen en nachtmerries.

Zelden (bij minder dan 1 op 1000 patiënten): allergische huidreacties zoals eczeem, netelroos en jeuk, onverwachte zwellingen (oedeem), beklemd gevoel in de borstkas, kortademigheid en roodheid in het gezicht.

Neem contact op met uw arts bij verschijnselen van anafylactische reacties (zoals zwelling of ademhalingsmoeilijkheden) of ernstige huidreacties.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U FEXOFENADINE HCL MERCK

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Fexofenadine HCl Merck niet meer na de vervaldatum die vermeld staat op de verpakking na “Niet te gebruiken na:” of “EXP.:”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Voor dit product zijn geen speciale vereisten voor het bewaren.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Fexofenadine HCl Merck

Het werkzame bestanddeel is fexofenadinehydrochloride.
Elke tablet Fexofenadine HCl Merck 120 mg bevat 120 mg fexofenadinehydrochloride overeenkomend met 112 mg fexofenadine.

De andere bestanddelen zijn: microkristallijne cellulose, natriumcroscarmellose, maïszetmeel, povidon K30, magnesiumstearaat, hypromellose (E464), titaniumdioxide (E171), macrogol 400, macrogol 4000, geel ijzeroxide (E172) en rood ijzeroxide (E172).
Elke tablet Fexofenadine Merck HCl 180 mg bevat 180 mg fexofenadinehydrochloride overeenkomend met 168 mg fexofenadine. De andere bestanddelen zijn: microkristallijne cellulose, natriumcroscarmellose, maïszetmeel, povidon K30, magnesiumstearaat, hypromellose (E464), titaniumdioxide (E171), macrogol 400, macrogol 4000 en geel ijzeroxide (E172).

Hoe ziet Fexofenadine HCl Merck er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Fexofenadine HCl Merck 120 mg zijn perzikkleurige, langwerpige, filmomhulde tabletten, glad aan beide zijden. Fexofenadine HCl Merck 180 mg zijn gele, langwerpige, filmomhulde tabletten, met aan één zijde een deelstreep. De deelstreep is aanwezig om voor het makkelijker slikken de tabletten makkelijker te kunnen breken en niet om de tablet in gelijke doseringen te verdelen.
Fexofenadine HCl Merck wordt geleverd in verpakkingen van 7, 10, 15, 20, 30, 50, 100 of 200 of 250 tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Merck Generics B.V.,
Dieselweg 25,
3752 LB Bunschoten

Fexofenadine HCl Merck 120 mg, filmomhulde tabletten is in het register ingeschreven onder RVG 100529.
Fexofenadine HCl Merck 180 mg, filmomhulde tabletten is in het register ingeschreven onder RVG 100530.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Denemarken Nefoxef 120 mg and 180 mg Film-coated Tablets
Finland (alleen 120 mg) Nefoxef 120 mg Film-coated Tablets
Griekenland Fexofenadine/ generics
Hongarije Fexofenadine- Merck
IJsland Nefoxef 120 mg and 180 mg Film-coated Tablets
Nederland Fexofenadine HCl Merck 120mg & 180 mg, omhulde tabletten
Noorwegen Nefoxef 120 mg and 180 mg Film-coated Tablets
Polen FexoGen
Portugal Fexofenadina Merck Genericos
Slowakije Fexofenadin Merck 120mg and 180mg
Slovenië Fexofenadine Merck 120mg and 180mg Obložene Tablete
Zweden Nefoxef 120 mg and 180 mg Film-coated Tablets
Groot-Britannië Fexofenadine Hydrochloride 120 mg and 180 mg Film-coated Tablets

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 01/2008

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl)